Poland and Poles helped in Nazi extermination, Rivlin tells Polish counterpart

Polska i Polacy pomagali w nazistowskiej eksterminacji,

mówi Rivlin

Reuven Rivlin dopuścił się przestępstwa przeciwko Polsce i Polakom, bo pomówił nas o współpracę z niemieckimi władzami hitlerowskimi w czasie II WS. Co gorsza Rivlin naznaczył warunki do ostatecznego ludobójstwa żydowskiego na Polakach w Polsce, to poprzez wystawienie żądań i naznaczenie ich rozmiarów, które są faktycznie eksterminacją Polaków.

Duda dopuścił się zbrodni zdrady stanu, to do takiej sytuacji prowokacyjnie dopuścił, a potem przemilczał zbrodnicze słowa Rivlin`a.

Redakcja Gazeta Warszawska.

======================

Prezydent Izraela mówi, że Warszawa była świadkiem „fali antysemityzmu” wywołanej przez prawo kryminalizujące wzmiankę o współudziale w Holocauście

Na polskiej ziemi prezydent Reuven Rivlin powiedział w czwartek swojemu polskiemu partnerowi Andrjezowi Dudowi, że chociaż niektórzy Polacy pomagali ratować Żydów podczas Holokaustu, inni brali udział w ich eksterminacji.

„Nie ma wątpliwości, że było wielu Polaków, którzy walczyli z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć, że Polska i Polacy mieli udział w eksterminacji” – powiedział Rivlin podczas wspólnej konferencji prasowej z Dudą w Krakowie.

„Kraj polski pozwolił na wprowadzenie w życie przerażającej ludobójczej ideologii Hitlera i był świadkiem fali antysemityzmu, wywołanej przez prawo, które teraz przeszedłeś” – dodał prezydent, kwestionując niedawno uchwalone ustawodawstwo, które kryminalizuje wzmiankę o współudziale przez Polskę. stan w Holokauście.

Prezydent zauważył, że Izrael czci tych Polaków, którzy oddali życie, by ratować Żydów, ale wskazał na powszechny antysemityzm, który istniał w Polsce z czasów Holocaustu oraz na fakt, że wielu Polaków również uczestniczyło w eksterminacji.

„Ludzie zamordowali, a następnie odziedziczyli [własność poległych]. Oto fundament „antysemickiego uczucia”, który pozwolił hitlerowcom robić, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – powiedział Rivlin.

„Ta ziemia była kuźnią duszy narodu żydowskiego i naszym głębokim smutkiem, także największym żydowskim cmentarzem. Nie można wymazać tak bogatej historii, pełnej, bolesnej historii „- powiedział Dywin Rivlin.

„Decydenci polityczni mają obowiązek kształtować przyszłość. Historycy mają obowiązek opisywać przeszłość i badać historię. Nie można przekraczać pola drugiego. „

Ze swej strony Duda powitał swojego izraelskiego odpowiednika w Polsce. „Nasze dzisiejsze spotkanie jest wielkim zaszczytem, ​​ale także świadectwem ogromu katastrofy, która się tu zdarzyła” – powiedział Duda.

Prezydent Polski przyznał, że „trzy miliony Żydów zostało zamordowanych w Polsce w czasie Holokaustu” i zapewnił Rivlina, że ​​Polska „nigdy o nich nie zapomni”.

Odnosząc się do ostatnich kontrowersji dotyczących ustawodawstwa dotyczącego Holocaustu, Duda przyznał, że jest „wielka spór” w tej sprawie, ale powtórzył, że „w żadnym momencie nie chcieliśmy blokować zeznań [o Holokauście]; wręcz przeciwnie, chcieliśmy bronić prawd historycznych, a jako lider chcę to robić za wszelką cenę, nawet jeśli jest to dla nas trudne. „

Słowa samego Rivlina przed corocznym marszem Życia z koszar Auschwitz do obozu śmierci Birnenau, który prowadził, powtórzyły przemowę, którą wygłosił poprzedniego wieczoru w Izraelu podczas uroczystości państwowej z okazji Dnia Pamięci o Holokauście.

Twierdził, że żaden kraj nie może „uchwalić zapomnienia” o Żydach zamordowanych podczas Holocaustu, co podobno miało być w Warszawie uderzeniem.

„Nie oczekujemy, że kraje europejskie przekażą młodemu pokoleniu poczucie winy. Jednak oczekujemy i wymagamy, aby przekazywały one pochodnię pamięci i odpowiedzialności „- powiedział.

Rivlin używał podobnej retoryki podczas czwartkowej konferencji prasowej, mówiąc Dudowi, że „współpraca między Izraelem, Polską i narodem żydowskim na pamiątkę i pamiątkę, w edukacji i badaniach jest drogą do przekazania pochodni pamięci i odpowiedzialności następnym pokoleniom”.

Przekazane w lutym prawo polskie domaga się kary pozbawienia wolności do trzech lat za przypisanie zbrodni nazistowskich Niemiec polskiemu państwu lub narodowi. Ustawa określa również wysokość grzywny lub maksymalny trzyletni okres pozbawienia wolności dla każdego, kto powołuje się na nazistowskie niemieckie obozy śmierci jako polskie.

Jeden z kluczowych ustępów ustawy stwierdza: „Kto twierdzi, publicznie i sprzecznie z faktami, że naród polski czy Rzeczpospolita Polska są odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zbrodnie nazistowskie popełnione przez Trzecią Rzeszę … lub za inne zbrodnie, które stanowią zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodniom przeciwko ludzkości lub zbrodniom wojennym, lub ktokolwiek inny rażąco zmniejsza odpowiedzialność prawdziwych sprawców tych zbrodni – podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do trzech lat „.

Ustawodawstwo, które wprowadziła konserwatywna partia rządząca Polski, wywołało ostry spór z Izraelem, który mówi, że zahamuje swobodne wypowiedzi o Holokauście. Stany Zjednoczone również zdecydowanie sprzeciwiają się ustawodawstwu, ostrzegając, że może to zaszkodzić strategicznym relacjom Polski z Izraelem i USA.

Grupy żydowskie, ocaleni z Holocaustu i izraelscy urzędnicy obawiają się, że jego prawdziwym celem jest represjonowanie badań nad Polakami, którzy zabijali Żydów podczas II wojny światowej. Prawo i późniejsze reakcje wywołały falę antysemityzmu w Polsce.

Wcześniej w tym miesiącu starsi izraelscy i polscy dyplomaci spotkali się w Jerozolimie w celu rozwiązania różnic, obie strony przysięgły zachować „prawdę”.

Ale w ubiegłym miesiącu Polska zażądała, aby Muzeum Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie usunęło odniesienie do „polskiej policji” strzegącej łódzkiego getta.

=============

Israel’s president says Warsaw has witnessed a ‚wave of anti-Semitism’ sparked by law criminalizing mention of complicity in Holocaust

On Polish soil, President Reuven Rivlin told his Polish counterpart, Andrjez Duda, on Thursday that while some Poles helped rescue Jews during the Holocaust, others took part in their extermination.

“There is no doubt that there were many Poles who fought the Nazi regime, but we cannot deny that Poland and Poles had a hand in the extermination,” Rivlin said during a joint press conference with Duda in Krakow.

“The country of Poland allowed the implementation of the horrific genocidal ideology of Hitler, and witnessed the wave of anti-Semitism sparked by the law you passed now,” the president added, challenging recently passed legislation that criminalized the mention of complicity by the Polish state in the Holocaust.

The president noted that Israel honors those Poles who gave their own lives to save Jews, but pointed out the widespread anti-Semitism that existed in Holocaust-era Poland and the fact that many Poles also participated in the extermination.

“People murdered and then inherited [the property of the dead]. Here was the foundation” of anti-Semitic feeling “that allowed the Nazis to do as they wished, not only in Poland but throughout Europe,” Rivlin said.

“This land was a forge of the Jewish nation’s soul, and to our deep sorrow, also its largest Jewish graveyard. You can’t erase such a rich history, full, painful history,” Rivlin told Duda.

“Policymakers have a duty to shape the future. Historians have a duty to describe the past and investigate history. One must not overstep into the field of the other.”

For his part, Duda welcomed his Israeli counterpart to Poland. “Our meeting today is a great honor, but also of course a testimony to the enormity of the disaster that happened here,” Duda said.

The Polish president acknowledged that “three million Jews were murdered in Poland in the Holocaust” and assured Rivlin that Poland “will never forget them.”

Addressing the recent controversy over the Holocaust legislation, Duda admitted “there is great disagreement” on the matter but reiterated that “at no point did we want to block testimony [on the Holocaust]; on the contrary we wanted to defend the historical truths, and as a leader, I want to do this at any price, even when it is difficult for us.”

Rivlin’s own words ahead of the annual March of the Living from Auschwitz barracks to the Birnenau death camp, which he led, echoed a speech he gave the previous evening in Israel at a state ceremony marking Holocaust Remembrance eve.

He asserted that no country can “legislate the forgetting” of Jews murdered during the Holocaust, in what ostensibly was meant to be a jab at Warsaw.

“We do not expect European countries to pass on to the younger generation a sense of guilt. However, we do expect and demand that they pass on the torch of memory and responsibility,” he said.

Rivlin used similar rhetoric during the Thursday press conference, telling Duda that “cooperation between Israel, Poland, and the Jewish people on remembrance and memorial, in education and research is the way to pass the torch of remembrance and responsibility to the next generations.”

Passed in February, the Polish law calls for prison terms of up to three years for attributing the crimes of Nazi Germany to the Polish state or nation. The law also sets fines or a maximum three-year jail term for anyone who refers to Nazi German death camps as Polish.

One key paragraph of the law states, “Whoever claims, publicly and contrary to the facts, that the Polish nation or the Republic of Poland is responsible or co-responsible for Nazi crimes committed by the Third Reich… or for other felonies that constitute crimes against peace, crimes against humanity or war crimes, or whoever otherwise grossly diminishes the responsibility of the true perpetrators of said crimes – shall be liable to a fine or imprisonment for up to three years.”

The legislation, which was introduced by Poland’s conservative ruling party, has sparked a bitter dispute with Israel, which says it will inhibit free speech about the Holocaust. The United States also strongly opposes the legislation, warning it could hurt Poland’s strategic relations with Israel and the US.

Jewish groups, Holocaust survivors and Israeli officials fear its true aim is to repress research on Poles who killed Jews during World War II. The law and subsequent backlash have unleashed a wave of anti-Semitism in Poland.

Earlier this month, senior Israeli and Polish diplomats met in Jerusalem in a bid to resolve differences, with both sides vowing to preserve “the truth.”

But last month, Poland demanded that the Yad Vashem Holocaust museum in Jerusalem remove a reference to “Polish police” guarding the Lodz ghetto.

***

 https://www.timesofisrael.com/poland-and-poles-helped-in-nazi-extermination-rivlin-tells-polish-counterpart/

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Holokaust, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.