Operacja „WISŁA” zakończyła ludobójstwo Polaków – Oczekujemy anulowania uchwały Senatu w sprawie Operacji „Wisła”

STANOWISKO FORUM MYŚLI POLSKIEJ

W  kwietniu 2017 roku mija 70-ta rocznica tzw. Operacji „Wisła”. —   Operacja ta miała na celu powstrzymanie terroru ukraińskich szowinistów na południo wo-wschodnich terenach polskiego państwa.

Operacja  „Wisła”  była wymuszona  na ówczesnej polskiej administracji przez nieustanny terror stosowany po wojnie przez  Organizację Ukraińskich Nacjo-nalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.  —  Obejmował on głównie tereny dzi siejszego województwa Lubelskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego.

Kategorycznie potępiamy totalitaryzm komunistyczny, lecz stajemy w obronie polskiej   ludności,   poddawanej w latach 1944-147 ciągłym prześladowaniom, nękaniom   i   mordowaniu  przez   bandy  upowskie. Pozostała na obszarze RP ponad   stutysięczna   mniejszość  ukraińska i łemkowska stanowiła dla OUN i UPA silne zaplecze, powodując destabilizację kilkunastu powiatów.

Podstawowym   celem przemieszczenia ludności ukraińskiej na Ziemie Zacho- dnie  —  było  uwolnienie   się   od   nieustających aktów agresji i terroru OUN i UPA, mających w tej ludności silne zaplecze materialne i logistyczne.

Przesiedlenie na tereny zachodnie spowodowało, iż przesiedleńcy znaleźli  go- spodarstwa o znacznie wyższym standardzie cywilizacyjnym niż mieli dotych- czas.

Przemieszczenie   doprowadziło też do zniszczenia zbrojnego banderowskiego podziemia i  ustabilizowania dramatycznej sytuacji na dużej części terytorium Polski.

Głównym   celem   tej operacji było objęcie opieką terroryzowanej przez bandy UPA ludności polskiej.

—  Poprzez wyeliminowanie zaplecza logistycznego UPA, mordy na Polakach ustały.

Groźny ukraiński terror się skończył. A UPA   ponosi  całkowitą odpowiedzial- ność  za  konsekwencje  tej  operacji, ponieważ zmusiła Państwo Polskie do jej przeprowadzenia.   —  Działania   band   OUN- UPA   ułatwiały   także   nowym komunistycznym władzom  likwidację  polskiego podziemia  niepodległościo- wego.

Operacja „Wisła”  miała pełne przyzwolenie moralne i akceptację społeczeńst- wa polskiego, jako jedyny skuteczny środek do zakończenia dalszego przelewa nia polskiej krwi.

— Ludność ukraińska zapewniała zaopatrzenie band UPA w żywność, zakwate rowanie i wywiad.   — UPA zastraszała, okradała i mordowała ludność polską.

Tworzyła w leśnych ostępach bunkry, magazyny amunicji i broni, bazy szkole- niowe, placówki medyczne, szkoły oficerskie i ośrodki mobilizacyjne.

Dokonywała   pogromów  w Baligrodzie, Lutowiskach, w leśniczówce Muczne, w   Myczkowcach,   Cisnej  i Solinie i w innych miejscowościach,   —  mordując Polaków przy pomocy siekier, wideł i kos.   —   To była bezpośrednia kontynu- acja   eksterminacji   Polaków  poprzez ludobójstwo dokonane na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-45.

Oddziały UPA były, — wedle badań historyków,   —  wspomagane przez władze sowieckie  w   broń,   amunicję  i wyżywienie.

Celem bojówek terrorystycznych było wyniszczenie elementu polskiego aż po San,   palenie   polskich   wsi   i opanowanie Przemyśla, a w drugim etapie tzw. oczyszczenie   całego   terenu   aż   po   Rzeszów,   dokąd   sięgały plany budowy „Wielkiej Ukrainy”.

Chodziło o realizację hasła:

— „(…) jak najwięcej Polaków wymordować, jak najwięcej spalić wsi, by Polska już nie była w stanie objąć w posiadanie swoich terytoriów”(…)

Operacja „Wisła” zakończyła ukraiński terror i ludobójstwo Polaków.

Oczekujemy   anulowania   uchwały   Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie Operacji „Wisła”,  —   jako uchwały wymuszonej na senatorach.

Potępiamy   stanowisko   Ośrodka Studiów Wschodnich, który w swoich doku- mentach   używa   wobec   Kresowian   obraźliwego pojęcia „organizacje kreso-wiackie”.

Protestujemy   przeciwko   ogłoszeniu   przez   Radę   Obwodową Wołynia roku 2017 rokiem UPA.

To   hańba, iż mordercy Polaków, staną się oficjalnie bohaterami i otrzymają specjalne dodatki do emerytur, czyli nagrody za rzeź naszych rodaków.

Podzielamy   stanowisko  MSW wyrażone w Sejmie przez ministra Błaszczaka, dotyczące   niedofinansowywania   organizowanych przez środowiska ukraiń- skie uroczystości związanych z operacją „Wisła”.

Rząd ukraiński nigdy nie wspomagał finansowo upamiętniania ofiar ludobój- stwa na Kresach.

FORUM MYŚLI POLSKIEJ

Konwent Założycielski
Prof. Jerzy Robert Nowak –historyk, publicysta, przewodniczący
Prof. Tadeusz Marczak – historyk, publicysta
Dr Józef Osada – matematyk, działacz społeczny
Red. Stanisław Srokowski –pisarz, publicysta, rzecznik
Inż. Stanisław Żytecki, AK – działacz społeczny, sprawy organizacyjne
Członkowie:
Lech Jęczmyk – poeta, tłumacz
Red. Mirosław Kokoszkiewicz – publicysta, pisarz
Prof. Henryka Kramarz – historyk, eseistka
Dr Lucyna Kulińska – historyk, publicystka
Mirosław Majkowski – działacz społeczny, animator kultury
Mec. Stanisław Andrzej Potycz – działacz katolicki, publicysta
Maria Pyż – redaktorka polskiego radia we Lwowie, publicystka
Małgorzata Sołtysiak – katolicka działaczka społeczna, publicystka
Prof. Jan Wawrzyńczyk – językoznawca, rusycysta, polonista
Jerzy Zalewski – reżyser, pisarz, publicysta
Dr hab. Andrzej Zapałowski – historyk, publicysta
Ks. prof. Zygmunt Zieliński – historyk, publicysta
Tomasz Żak – reżyser teatralny, pisarz, publicysta

Za: “Rozmyślania w blogu” Strona ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego — isakowicz.pl (28 kwietnia 2017)

***

Poroszenko o akcji „Wisła”: „Podczas deportacji życie straciły tysiące Ukraińców”

  —   „Razem   z   naszymi  polskimi przyjaciółmi chylimy głowy nad jasną pamięcią wszystkich ofiar akcji Wisła”

– oświadczył prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Jak   napisał   ukraiński   prezydent w   przesłaniu do ukraińskiej społeczności w Polsce

      70   lat  temu komunistyczne władze deportowały na północ i zachód Polski ponad 140 tysięcy Ukraińców z Łemkowszczyzny, Nadsania,  Pod- lasia i Chełmszczyzny.

Ta podstępna operacja odbywała się przy wsparciu zbrodniczego reżimu stalinowskiego   i   wojsk   NKWD, które stały z bagnetami na wschodniej granicy komunistycznej Polski, by nikt nie mógł uniknąć wysiedlenia.

Poroszenko napisał, że

 —  podczas deportacji życie straciły tysiące Ukraińców.

 Jednak   liczni historycy,   — w  tym Timothy Snyder i Grzegorz Motyka,  —   są zgodni,   że   w   trakcie   samej   deportacji   życie   straciło 27 Ukraińców, a nie „tysiące”,   — jak napisał Poroszenko.

Czymś   zgoła innym jest fakt, że w trakcie akcji „Wisła”,   — jak podaje Snyder w swojej książce „Rekonstrukcja narodów”,   — sądy wojskowe za współpracę z UPA skazały na śmierć 175 osób.

Jak pisze Snyder

      3936   Ukraińców,   w   tym 823 kobiety i dzieci,   zabrano   do   obozu w Jaworznie, w czasie wojny należącego do Auschwitz-Birkenau.

Rutynowym torturom towarzyszyły tam epidemie tyfusu oraz brak   je- dzenia i ubrań. W Jaworznie zmarło kilkudziesięciu Ukraińców, w tym dwie kobiety, które popełniły samobójstwo.

Poroszenko   zwrócił   uwagę,   że   współczesna   Rosja ponownie   —  „stwarza zagrożenie dla Ukrainy, Polski i całego demokratycznego świata”.

Jak dodał Poroszenko

  —  Niechaj   pamięć   o   tragicznych wydarzeniach z przeszłości i pamięć o niewinnie pokrzywdzonych jeszcze bardziej zjednoczy ukraiński i  pol- ski   naród,   niech stanie się motorem dla dalszych działań ku wzmocnie- niu partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską w Zjednoczonej Europie.

Kresy.pl / Rp.pl

Za: Kresy.pl (28 kwietnia 2017)

Za; http://www.bibula.com/?p=95374 / 2017-04-28

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AKCJA "WISŁA", APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia ukraińskie, UPA-OUN, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.