Żydzi będą świętować 20. rocznicę uchwalenia Polakom konstytucji IIIŻydo-RP

Żydowskie gadzinowe media donoszą, że 2 kwietnia mija 20 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP.

Może   warto przypomnieć jak i   gdzie  zrodził się ostateczny kształt konstytucji.

Prace   nad   zapisami Konsty- tucji   RP   przyjętej   w  1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie.

Nad   treścią   zapisów   pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn.   —  „Konstytucja  a  porządek gospodarczy”  —  zorganizowanym   w   dniach   18-19.11.1994 r.   przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera.

Sympozjum   miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.

Referowali   tam:     — ks.   prof.  Helmut Juros z ATK,   — dr H. Suchocka, była premier RP,  —  poseł   RP,   —  dr T. Syryjczyk   — (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego   byli   sami   Żydzi –   był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

ATK     — (późniejsza   UKSW)   —  powstała   w   1954 r. w czasie bolszewickich żydo-rządów i z ich inicjatywy!

Pełne   prawa   kościelne   ATK   uzyskała   w   1989 r.   —   i  odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną – katolicy winni to sobie przemyśleć!

Wypada  tu przypomnieć, że  — w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK, — ale miała prawa kościelne ! —  znalazło swoje lokum   Studium   Generale   Europa  (SGE),   —  nowoczesna,   kosmopolityczna ,   jew-ropejska idea i inicjatywa polityczna.

Uroczysta   inauguracja   działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie,   — w   obecności   Prymasa   Polski   kard.   Józefa   Glempa     —    i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec — kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem  generalnym   SGE   został  nie byle kto,   — bo sam A. Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział:

—  „Krucjata przeciw  globalizacji ma niewiele wspólnego  z  chrześcijań-stwem.  

— To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Innymi  słowy     — Żydzi są przeciw państwu narodowemu – o czym wiemy od dawna   i   z   czego   winniśmy   zdawać   sobie   sprawę – i w walce z państwem narodowym otrzymują wsparcie Kościoła:

—   „Nacjonalizm   jest   przeciwieństwem  patriotyzmu”   — obwieścił abp S.   Gądecki   podczas    niedawnej   uroczystości   z   okazji   50.   rocznicy ogłoszenia deklaracji     —   „Nostra Aetate”.

I   właśnie   w   takim   duchu,   — w duchu antynarodowym   — powstały zapisy Konstytucji RP – IIIŻydo-RP.

Już bowiem, w preambule Konstytucji, na samym jej początku, czytamy:

— „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)”

Z   powyższego   wynika jasno, że   — nie tylko nie istnieją w Polsce mniejszości narodowe,   — ale istnieć nie będą mogły, — ponieważ automatycznie staną się Narodem Polskim.

Jak zatem odnieść się do:

Art. 35.

1. Rzeczpospolita   Polska   zapewnia  obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (…)

Czy   jest   możliwe   zrozumienie  powyższych   zapisów — bez interpretacyjnej wykładni naszych żydowskich prawniczych ekspertów?

Art. 35   stał   się   zapewne   bazą   do ustawowego Kodeksu Wyborczego, który mniejszości niemieckiej gwarantuje dwa mandaty poselskie.

Uważny   Czytelnik   winien   od   razu postawić pytanie,   — a co z mniejszością żydowską ?   —

Dlaczego   konstytucja   o   niej   nie  wspomina?   — Skąd ten antysemicki duch Konstytucji?

Nie  posiadam co prawda rabinicznych umiejętności interpretacyjnych,   — ale podejrzewam, że  —   żydowscy   spece przygotowujący Konstytucję załatwili tę kwestię właśnie w preambule:

—  „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)”

– czyż nie jest to zawoalowany zapis przekształcenia Polski w Judeopolonię?

Ale jak wyjaśnić Art. 35 pojęcia nie mam.

Przejdźmy do kolejnej zagadki.

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Art. 104.

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

To   już   jest   „prawniczy”,   —   czy   raczej   wynikający   z rabinicznej tradycji, — hochsztaplerski majstersztyk.

Można więc postawić pytanie,   — czyje instrukcje są dla nich wiążące?

A sam art. 4   — skłania do kolejnej wątpliwości,  — do której części (etnicznej, mniejszościowej,   większościowej)   Narodu   —  należy  rzeczywista   władza – to nie jest dostatecznie rozstrzygnięte?

Z art. 104   —   można   wyciągnąć   dość oczywisty wniosek, że —  w takim razie wybory nie są potrzebne.

— A zatem, — gdzie znajduje się źródło władzy, kto wydaje wiążące instrukcje?

Itd., itd.

Ponieważ na katolicko-żydowskiej uczelni ATK  debatowano na temat   „Kon- stytucja   a   porządek   gospodarczy”   —   zapewne  do owoców debatującego grona należy zapis:

Art. 220.

1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Podobne zapisy istnieją w ustawodawstwie każdego państwa Zachodu (?).

Zapis   ten   zmusza  do zadłużania państwa i obywateli w żydowskich bankach komercyjnych   i   bezpośrednio   wyłącza  rządy z realizacji polityki pieniężnej oraz   pośrednio   z  realizacji polityki gospodarczej (zatem jakikolwiek rozwój jest wykluczony

– rząd nie dysponuje instrumentami ekonomicznymi).

Wprowadzenie   tego zapisu do Konstytucji i jego utrzymanie   — jest nie tylko zdradą   stanu   państwa, — ale także przestępstwem kryminalnym.

Dość dobrze wiadomo, kto ten zapis wprowadził i na czyje zlecenie.

Prof.   M.   Safjan,   —  (Żyd,   ale   w świetle preambuły należy do  naro- du polskiego) prezes TK,  referował legalność i zgodność traktatu  akce- syjnego IIIRP do UE z Konstytucją IIIRP.

Trybunał   Konstytucyjny     rozstrzy-gający o zgodności ustaw z Konstytu- cją —  został     powołany   w   1982  r. —  po żydowsko-kościelnym   (waty-kańskim) zamachu stanu w sierpniu 1980r.

Działalność orzeczniczą rozpoczął już w 1986r. – !

Do   czego  faktycznie   służy  to ciało wystarczy przywołać jego opinię potwier-dzającą zgodność zapisów traktatu akcesyjnego z Konstytucją.

Mimo, że sprzeczność była i jest oczywista,   — a dotyczy choćby faktu podpo-rządkowania Polski EBC   — i przyjęcia waluty € UE,  

—   gdy   tym   czasem   Konstytucja   RP stwierdza, że   — Centralnym Bankiem Państwa Polskiego jest NBP.

Zatem   służący żydowskim interesom TK nie stwierdził oczywistej nielegalno- ści traktatu akcesyjnego,   — przyjętego   przez   żydo-władze IIIRP na żądanie Międzynarodowego Żyda.

Głównym zadaniem i celem TK jest ochrona interesów żydowskiej finansjery i ich korporacji.

TK   stoi  bowiem nad Konstytucją — i nad konstytucyjnymi organami państwa – nad sejmem, rządem i prezydentem.

Mamy zatem kolejne potwierdzenie, że

—   jakiekolwiek   wybory są w zachodniej – czytaj: w żydowskiej – demokracji jedynie farsą.

Prezesi   TK   (w środku A. Rzepliński  z IIIŻydo-RP)   krajów   bałtyckich   —   z przyjacielską     wizytą   u   prezydenta ukraińskiego żydo-reżimu.

 

 

 

A. Rzepliński

A może to jest właściwa  wizja   dla trybunałów,   —   ich   prezesów   i członków?

2015 r.

__________________________

2 Kwiecień 2017 ·

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/04/02/zydzi-beda-swietowac-20-rocznice-uchwalenia-polakom-konstytucji-iiizydo-rp/

PRZECZYTAJ:

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, ROCZNICE, Sobór Warykański II, Trybunał Konstytucyjny RP, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.