Neonazistowska Ukraina – O szerzącym się banderowskim neonazizmie na portalach społecznościowych. | POLECAM!

O szerzącym się banderowskim neonazizmie na portalach społecznościowych.

_____________________________________________________

Neobanderowskie poparcie dla PiS-u

Co ciekawe kiedy w grudniu ubiegłego roku PiS na skutek nieudolnych poczynań swojego Marszałka Sejmu dał paliwo polityczne opozycji, Prawy Sektor wystosował do swoich członków i sympatyków apel nawiązujący do wydarzeń w Polsce. W apelu tym neobanderowski Prawy Sektor solidaryzował się z poczynaniami PiS-u.

***

Orędownicy   wsparcia   dla   Ukrainy   w Polsce za wszelką cenę próbują zbijać argumenty  przeciwników   wsparcia  stwierdzeniami, iż współczesny neoban-deryzm ukraiński nie jest ani antypolski, ani neonazistowski.

Postanowiłem   więc   przekonać   się jak jest naprawdę wykorzystując do tego narzędzie,  które   w  terminologii służb specjalnych nazywa się białym wywia- dem,   —  czyli wykorzystaniem ogólnodostępnych źródeł informacji.

We   współczesnym   świecie   idealnym narzędziem do takiej analizy są zasoby portali   społecznościowych   –   ja wybrałem dwa z nich:   Facebook  i znacznie mniej cenzurującego treści rosyjskojęzyczny portal   Vkontakte, — który pełni właściwe   rolę   tego   na   terenie   byłego ZSRR   — a zwłaszcza w republikach słowiańskich.

Ta  ograniczona cenzura stanowi idealne pole do badań, ponieważ użytkowni- cy piszą i zamieszczają treści, które są wyrazem ich rzeczywistych przekonań i zapatrywań.

Co ciekawe,   — Ukraińcy   na   Facebooku   również obnoszą się ze swoim neo- nazizmem   i   co   dziwne  —  w ich wypadku jakoś administratorzy portalu nie reagują na zamieszczane przez nich treści.

Na   moim   celowniku  znalazły się dwie ukraińskie organizacje i ich strony na wspomnianych portalach.

Pierwszą jest Prawy Sektor   — a drugą ochotniczy Batalion Azov.

Przyjrzałem   się   więc   treścią   zamieszczanym przez członków i sympatyków obu organizacji   i choć moja „kwerenda” nadal trwa,

—  to   zgromadziłem   już   tyle   materiału   ikonograficznego,   — że mogę się z czytelnikami   „Myśli Polskiej”   podzielić efektami swoich badań.

Materiał poraża,   — bo rosną na Ukrainie szeregi neobanderowców i neonazi- stów   —  zwłaszcza   w   młodym   pokoleniu,   które   nie   pamięta już skutków II wojny.

Przyjaciele i wrogowie Ukrainy

Według   ukraińskich   neobanderowców   —   najbliższym  Ukrainie państwem jest Białoruś ,   — podkreślana   jest  bliskość językowa i kulturowa,   — chętnie podkreśla   się   wspólny   udział   Ukraińców   i   Białorusinów  w ochotniczych formacjach   wojskowych   wspierających   III Rzeszę     —   zwłaszcza   walki  w formacjach SS.

Białoruś   po   obaleniu  Łukaszenki miałaby się stać najbliższym sojusznikiem Ukrainy.

Dlatego   aktualnie  ukraińscy majdaniarze przekazują swoje „doświadczenia” związane z obalaniem demokratycznie wybranych władz na Ukrainie białoru- skiej   opozycji,   —   aby   ta   mogła   zorganizować   równie   udany   Majdan w Mińsku.

Białoruś   mogłaby   się   wtedy   stać kolejnym odcinkiem frontu wojny z Rosją —   odciążając w ten sposób Donbas.

Inne zaprzyjaźnione nacje to kolejno:  

— Gruzini,   Czeczeńcy, krymscy Tatarzy, Litwini, Turcy, Chorwaci (tu również podkreśla się wspólną walkę w formacjach niemieckich).

Stosunek neobanderowców do Rumunii i Polski jest ambiwalentny,  

— z jednej strony sporadycznie umieszcza się ich na grafikach zarysowujących idee  międzymorza,  w ramach której Ukraina powinna wykorzystać potencjał tych   dwóch   państw   w konflikcie z Rosją   — a z drugiej nie dowierza się tym państwom.

Rumunom   nie  ufa się, —   bo   ci nie ukrywają, że jeśli doszłoby do zupełnego rozpadu Ukrainy,  to zamierzają uszczknąć coś dla siebie a poza tym Rumunii starają się o przyłączenie Mołdawii,   — co nie podoba się Ukrainie.

Co do Polaków,  —  to im nie należy ufać z zasady, — bo Lachy po Moskalach to historyczny wróg nr 2.

Polacy  najczęściej pokazywani są na różnego rodzaju grafikach w nawiązaniu do   agresji   Hitlera,  —  najczęściej   w kontekście słuszności i potrzeby zajęcia Polski w 1939 roku,  

—  radości   niemieckich   żołnierzy  z tegoż zajęcia i podkreślania wyzwoliciel- skiej roli Hitlera.

Sporadycznie   pojawiają   się   również  materiały poświęcone walkom polsko-ukraińskim w latach 1918-1919.

Z  ogromną nienawiścią eksponuje się zdjęcia poświęcone Rosjanom i separa-tystom z Donbasu.

Najczęściej określa się ich mianem Moskali, Moskalików, Watników   — a sam Putin określany jest mianem „Hujlo”.

Z   nieukrywaną   radością   pokazuje  się zbezczeszczone zwłoki separatystów, —  okazją   do   żartów   i   anegdot  są ofiary spalone żywcem w trakcie tragedii odeskiej,   kiedy   to  podpalono budynek, w którym byli przeciwnicy Majdanu, — którzy wg Ukraińców   — zostali po prostu „zgrillowani” jak kurczaki.

Dużą radość wywołała katastrofa samolotu z Chórem Aleksandrowa na pokła- dzie   —   a   zdjęcie   Turka   z   uniesionym pistoletem, który zabił rosyjskiego ambasadora   —  staje   się   często   zdjęciem   profilowym na portalu albo jest motywem noszonym na koszulkach.

Często na grafikach pojawia się cytat z Bandery który pisał:

—  „Postępuj  tak żeby nawet po Twojej śmierci Moskale nie mogli o tobie zapomnieć”.

Nacją   numer 2,   której   nienawidzą neobanderowcy są Żydzi,   — choć i w ich przypadku pojawiają się pojedyncze gesty sympatii.

Z   pejoratywnym motywem Żyda łączy się osobę Petro Poroszenki, do którego nienawiść   systematycznie   rośnie    i  ma on   — według mnie   — spore szanse podzielić   los   Janukowycza,   —   jeśli   oczywiście   zdąży   uciec  nim zostanie wcześniej powieszony.

Dostrzec można, że wydarzenia na Majdanie były zaledwie pierwszym etapem w walce o wprowadzenie ideałów banderowskich na Ukrainie.

Zmieciony został Janukowycz,   — ale   to za mało, teraz potrzebny jest Majdan II,   — który skutecznie wymiecie całą resztę rządzących wrogów Ukrainy.

Charakterystyka neobanderyzmu

Poza   weteranami   w szerzenie treści neobanderowskich   — zaangażowani są głównie ludzie do około 40 roku życia,   — w tym znaczna część młodzieży stu- denckiej i szkół średnich.

Batalion Azov ma ponad 110 tys. sympatyków i liczba ta stale rośnie.

Dmytro Jarosz – lider Prawego Sektora — ponad 58 tys., Prawy Sektor 48 tys., „Ukraina dla Ukraińców” — ponad 98 tys.

Batalion   Azov jest bardzo aktywny w szkołach, gdzie prowadzi pogadanki dla uczniów nawet najmłodszych klas.

Dużą   aktywnością   wykazują  się dziewczęta i kobiety,   — podkreślając swoją przynależność do organizacji poprzez strój w barwach banderowskich.

Zwłaszcza   wśród   młodych   kobiet   — popularny jest kult Adolfa Hitlera i III Rzeszy.

Zdjęcie Hitlera z podpisem „Wyzwoliciel”  —  zyskuje sympatię kilkuset osób.

Częstym motywem są zdjęcia uczestników z gestem rzymskiego salutu, — sym- boliki III Rzeszy.

Banderowscy   Ukraińcy   lubują się wręcz w motywach związanych z wykorzy- staniem siekier i noży,   — motywów śmierci i krwi.

Z okazji tzw. walentynek—  przygotowano grafikę z napisem:

—  „Miłość jest wtedy kiedy można wspólnie zakopywać trupy separaty-stów”.

Grafika   przedstawia mężczyznę i kobietę wykopujących dół, obok leżą zwłoki — a z boku powiewa banderowska flaga.

Pojawiają się też koszulki z norweskim mordercą   — Andersem Breivikiem.

Banderowcy na zdjęciach często przyjmują butne miny  —  trzymając przy tym karabiny   ewentualnie   noże   i   siekiery,   — choć – co ciekawe – niewielu ma odwagę pokazywać swoje twarze.

Sporo zdjęć daje obraz sytuacji na froncie.

— Od   czołgów z banderowskimi flagami   —   poprzez hajlujących ochotników Azova na zdjęciach z ich pogrzebów i bezczeszczenia zwłok separatystów.

Co   do   przynależności   religijnej   —   są   odniesienia i wspólne uroczystości, zarówno z cerkwią grekokatolicką, prawosławiem patriarchatu kijowskiego.

Z neobanderyzmem sympatyzuje też wielu neopogan.

Zaskakująco duży odsetek stanowią sataniści.

Jeden   z   sympatyków   satanizmu   i   banderyzmu    —  zamieszcza zdjęcia, na którym profanuje groby,  — na których wyryte są polskie nazwiska.

Zwalczana  jest Cerkiew patriarchatu moskiewskiego uważana za rezydenturę Kremla na Ukrainie.

Co ciekawe, —  niektóre profile neobandrowców zawierają wiele sprzeczności, — ponieważ z jednej strony promują nazizm  — a z drugiej strony przyrównują Putina do Hitlera.

Bezpardonową walkę prowadzi się w kierunku wyrugowania z przestrzeni pu- blicznej języka rosyjskiego.

W tym celu  —  poza akcjami bilbordowymi   —  rozsyła  się w sieci zdjęcia osób z   wyraźnymi  cechami upośledzenia umysłowego z adnotacją,  —  iż tylko tacy ludzie posługują się „językiem Moskali” na Ukrainie.

Robi   się   zestawienia poszczególnych słów w kilku językach słowiańskich, do zestawienia  wybiera się akurat te słowa, które brzmią we wszystkich językach słowiańskich podobnie,   — poza rosyjskim.

W ten sposób dowodzi się,   — że Rosja i język rosyjski to Azja a nie słowiańska Europa.

To tak,  —  jakby  wziąć słowo „herbata”,  —  które we wszystkich słowiańskich językach   brzmi   podobnie     —   poza   językiem   polskim   właśnie  —  i  na tej podstawie stwierdzić,   — że Polacy to nie Słowianie.

Podobnych działań wykorzystujących manipulację jest więcej.

Kompleks niższości

Ze zdjęć i grafik przebija również kompleks wobec Rosji.

Ukraina próbuje dowieść za wszelką cenę, — że to Ruś Kijowska a tym samym Ukraina,   — była   zawsze   częścią cywilizacji europejskiej   — a Rosja to Azja i Mongołowie,  —   do których Ukraińcy odnoszą się z pogardą

—   zapominając   widać, —  że ich serdeczni przyjaciele  Tatarzy krymscy —  są przecież   bardzo   blisko   z   nimi    spokrewnieni   —  oraz związani religijnie i kulturowo.

Robi   się   również   porównania kobiet rosyjskich i ukraińskich   — wykazując odpowiednio dobranymi zdjęciami wyższość urody tych drugich.

Tu,—  co ciekawe, — pojawia się motyw ładnej blondynki w mundurze i hełmie niemieckim z II wojny z podpisem:

—  „Ukrainki są najpiękniejsze”.

Neobanderowskie poparcie dla PiS-u

Co ciekawe   — kiedy   w   grudniu   ubiegłego   roku PiS na skutek nieudolnych poczynań  swojego Marszałka Sejmu dał paliwo polityczne opozycji,   — Prawy Sektor   wystosował   do   swoich   członków i sympatyków apel nawiązujący do wydarzeń w Polsce.

W apelu tym neobanderowski Prawy Sektor solidaryzował się z poczynaniami PiS-u.

— Sektor przyrównuje ideały polityczne PiS-u do swoich własnych.

Zresztą  pojedyncze przebijające się krytyczne głosy ze strony części polskiego społeczeństwa   — tłumaczone są działalnością rosyjskiej agentury w Polsce.

— Sympatia wobec PiS-u  spotyka się ze wzajemnością części działaczy PiS-u.

Wspólny wróg Rosja zbliża obie formacje polityczne.

Obie zbratają się przecież z każdym,  — byle tylko choć trochę dzięki temu móc zaszkodzić Rosji.

***

Arkadiusz Miksa

Tekst ukazał się w ostatnim numerze „Myśli Polskiej”

14.03.2017

Za; http://miksa.neon24.pl/post/137507,neonazistowska-ukraina

ZOBACZ:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, AKCJA "WISŁA", ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KOMUNIZM, Kresy Wschodnie, Magdalenka, MEDIA - INTERNET INFORMATYKA, Miejsca Męczeństwa Polaków, MOWA NIENAWIŚCI, NAZIZM, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia ukraińskie, Sejm, SS Galizien, TOTALITARYZM, UB-NKWD, Ukraina, UPA-OUN, Wołyń, Zbrodnie ukraińskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.