Dlaczego Syjoniści rządzą Polską? — Jak Berman konspirował Żydów w Polsce…

forumemjot dla Polski

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1)

– Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Zmiana nazwisk

Przepisy ogólne.

Art. 1.

(1) Obywatel polski jest uprawniony do zmiany imienia i nazwiska w przypadkach i trybie wskazanych w niniejszym dekrecie.

(4) Przepis ust. (1) dotyczy również osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), — jeżeli ma miejsce zamieszkania:  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

(1) Władzą orzekającą w sprawie zmiany nazwisk jest władza administracji ogólnej II instancji

(2) Minister Administracji Publicznej może sobie zastrzec w drodze rozporządzenia orzekanie o zmianie na obszarze całego Państwa lub niektórych województw, na stałe lub na czas określony, co do wszystkich spraw lub niektórych tylko kategorii (typów) zmian.

View original post 7 893 słowa więcej

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.