Kaczyńscy współtwórcy Judeopoloni

r0b9mb***

Na wstępie trzeba powiedzieć, że Kaczyńscy nie są żadnymi filosemitami, nie są oni też zwykłymi Żydami.  

— To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, próbujący w sposób wyjątkowy budować na gruzach RP… Judeopolonię.

http://www.eioba.pl/a/47ob/judeopolonia-paradissus-judeaorum (link is external)

Co wiemy o Kaczyńskich?

Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich,  zrodzonej w Grenowce   koło Odessy, z rodziny do Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego z  okresu stalinizmu, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – też urodzonego w tej samej Gronowce.

Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami arami carskiej.

Co to oznacza?

Jedno!

Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego.

W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko- katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania.

—  Identyczna   sytuacja   dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej.

Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilhelm wskazują na to, —   że   mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego.

Nic dziwnego.

Zarówno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów.

Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”.

Pierwotnie nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, — co można potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org.

Interesującym źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www,   — pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych.

— Na wschód Europy szli polscy i pruscy (menonici) Żydzi.

Przodkowie po stronie ojca, — np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia — z domu GUTOWSKA,  —  też wykazują żydowskie korzenie.

Zaskakujące jest też to,   — że ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka   z  Odessy, co miało miejsce około 1922 roku,   — będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej.

W tym czasie przez tą cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub rożnych innych pogromów.

Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty,   — np. wizy ze zdjęciami — mówiące o tym,  —  że   uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich.

— Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawie niestety trzeba było przejechać jedyna linia kolejowa tj. przez Grajewo.

Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę?

Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA.

— Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, — a miejscami gdzie przechowywano na początku przemyconych żydów był szkoły religijne.

Dalszą poszlaką żydowskiego pochodzenia jest fakt, — potwierdzany przez samych Kaczyńskich,   — mówiący o tym,

— że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, — Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości.

Ze stron internetowych związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, — np: ksiąski telefonicznej, wynika,   — że w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było zdominowane przez Żydów.

— Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej   —  jest w nim przypis – interes żydowski.

Jeszcze większe zdziwienie budzi to,   — że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschód Europy,   — rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie   – jak podają sami Kaczyńscy  

— sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy — czyli pod okupację niemiecką.

W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschy   — jest mowa o tym,  —  że na Zachód jechali żydzi.

Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów   — Żydzi z Zachodu dziwili się Żydom ze Wschodu,   — że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów,   — tj. pod okupacje niemiecką.

— Wtedy nie mógł oni wiedzieć, o jakach Żydów chodzi.

Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda   — nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki.

Co się z nimi stało?   — Póki co nie wiadomo.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera arami carskiej znamiennym jest to,   — że do czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjską przynależność państwową i być obywatelem imperium rosyjskiego.

— Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem.

Kaczyńscy twierdzą, że wśród ich przodków był nawet generał carski.

Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie?

Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego,   — nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe.

Z   tajnych dokumentów,  różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, — że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom.

Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków   począwszy od 1863 roku,   — w szczególności zaś, — czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków.

— Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomżą.

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość.

Jest nią okres zaraz po II wojnie światowej i jego rzekoma akowska działalność.

Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego,   — że studiował on na Politechnice Łódzkiej.

Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii   oddziału   AK „Baszta”,  —  nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.

Dziwnym jest też to,   — że ten akowiec, już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej.

Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywając w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.

Dalsza   działalność   Rajmunda   jest  znana  —  beneficjent okresu stalinizmu

Żoną   Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydłowskej   — primo voto, Fyuth, Jadwiga,

—  jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera  budującego Zakłady Starachowickie.

Kiedyś   Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła,   — że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski,  —  urodzeniu w 1924 roku w Sosnowcu.

— Dalsza kwerenda, wykazała, ze syn jednego z braci stryjecznych, — Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie,  —  jest przewodniczącym Zagłebiańskiego Centrum Kultury Żydowskiej.

Informacja ta jest dostępna na stronie www tego stowarzyszenia.

Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, — że jego ojciec i stryj wyglądali   z   rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia.

— Jak wydać   —  bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie.

Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi,   —że nie wie nic o tym, jakoby był rodziną prezydenckiej rodziny.

Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdzą, — że są z Szydłowskich tego samego herbu.

— Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy też nie zajrzał do ksiąg   — i nie wie, w jakiej   wierze   zostali  ochrzczeni ojciec i stryj.

— Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen.

Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i założycielem wielu drużyn harcerskich.  —  Żona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska.   — Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów.

— Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pianych z udziałem Kaczyńskich.

Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, że skończył on UJK,   — przy czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, — iż ukończył on chemię na Politechnice Lwowskiej.   — Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR

Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza.

Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. — Próba sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu   — bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała.   — Obok tak, ale nie dla tego domu.

Aleksander Jasiewicz miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodziną na czas wojny.

—  W   czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodziną w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie.

Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, — że na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy drodze wylotowej na Wierzbicy.

Co więc się stało,   —  że   z   Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki?

http://zdekonspirowani.blogspot.com/2013/04/podwojne-alibi-komorowski-i-… (link is external)

Jest jedno pewne wytłumaczenie.

Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w czasie okupacji.   — Zapewne tam dorabiał!

W jednej z żydowskich publikacji wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób.   — Wszystkie   osoby   wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.

Czy był wśród nich ojciec Jadwigi?

Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych,—  to zasadnym jest próba tłumaczenia,   — że leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.

Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, że nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich.

Jest   Jadwiga,   jest  Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) —  ale nie widać nikogo innego.

Dlaczego? — Czy zginęli w ramach Holokaustu?  — Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?

Dalsza   kwerenda  dziejów przodków zarówno Jasiewczów jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa Bracławskiego.

Tam właśnie na stronie internetowej www.odessa3.org (link is external), lub na stronie www.jewishgen.org (link is external), — można było odszukać przodków tych rodzin.   — Są to okolice Niemirowa koło Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko – bukowińskiej.

Można   była nawet odszukać informacje dot. ślubu Jas(i)ewicza z Szydłowską.

Z tych samach dokumentów widać, ze protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI…

— Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich.

Rejony też był wyjątkowo żydowskie.

Z innych żydowskich stron internetowych, — a mianowicie z bukowińskich ewangelików, wynika wprost,   — że byli to Żydzi.

Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny pokazują,   — że mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron,   — a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają,   — że są Żydami, oraz że im tęskno za heimatem.

Co ciekawe,   —  nikt   z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd.   — Same niemiecko brzmiące.

— Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN przybyła znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego.

Jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, — to dlaczego dziś deklarują  się   jako wyznawczy judaizmu?

Nie   bez  znaczenia jest też to,   — że Kaczyński podaje w dla WPROST, że Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie miedzywojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii.

Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie?

Inna sprawa   —  Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych.

W   tym  miejscu trzeba zaakcentować,   — że Józef Beck był Żydem rumuńskiej prowieniencji  —  (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy  —  na rekach Neyli Jasiewicz)  —  kalwińskiego wyznania.

Wszystko zatem wskazuje na to,  —  że rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny.

Pewną odpowiedź dałaby analiza wykazu członków zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.

Takie   dokumenty   są   w   całości   — znajdują się one w AGAD — Warszawa, — jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego)  —  ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy.

Dlaczego?

Indagowany  ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, — iż nie musi on tego podawać.

Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie   — Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych…   — że historia narodu żydowskiego jest jego historią…

Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki.

Do dokładniejszego zbadania pozostaje też inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego,   — a mianowicie za okres II wojny światowej.

Nie da się wykluczyć,  że niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności.

Trzeba też zadać pytanie — w jakich okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i Skierniewice.

Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego EinwanderungsZentrale Litzmanstadt wynika,   — że w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. Volksdeutschy.

Póki co nie da się nic wyjaśnić,   —  AP w Warszawie odmówiła bowiem wglądu do Volkslisty, — przy czym wgląd do takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej volkslisty.

— Na Volksliście są jednak np Sasinowie…

Prócz   tego,  że Kaczyńscy są Żydami   — ważniejszym jest zbadanie wszystkich   aspektów   ich  zachowania tak  jak ich przodków – to wydaje się bardziej ciekawe.

—  Kaczyńscy mają bowiem tendencje do konfabulacji — jeżeli chodzi o życiorysy.

Najważniejszym powodem prowadzenia tych badań jest fakt wyjątkowej przychylności władz stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyńskich.

Jeżeli ma się jednak w rodzinie takich stalinowców jak płk. Wilhelm Świątkowski,   — to trudno było być prześladowanym.

Osobne pytanie,   — to kwestia ministra sprawiedliwości z lat czterdziestych, Henryka Świątkowskiego.

Kaczyńscy wspominają, iż maja PPSowskie konotacje. — Ten ostatni był pps-owcem.

W związku z powyższym został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zbadanie w trybie ówcześnie obowiązujących ustaw,   — czy polskie obywatelstwo nie zostało wyłudzone,

—  a  przede wszystkim — w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie obywatelstwo?

Zbigniew NOWAK

Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego:

dr Paweł Fijałkowski  zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych Greków i Rzymian.

Najważniejsze publikacje:

Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.), „Rocznik Mazowiecki”, t. 13, 2001,

— Parafia św. Mikołaja na Kamiennej Grobli w Królewcu jako centrum polskiego luteranizmu w Prusach, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 22, 1997-1999,

— Rozwój społeczności ewangelickiej i powstanie sieci parafialnej w środkowej Polsce w II połowie XVIII i początkach XIX w.,   — w: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie łódzkim, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998,

***

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/quasar/kaczynscy-wspoltworcy-judeopoloni

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

29 Marca, 2016

Za; http://niepoprawni.pl/blog/quasar/kaczynscy-wspoltworcy-judeopoloni

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA POLSKI, Holokaust, II Wojna Światowa, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Roszczenia ukraińskie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD, Ukraina, ZABORY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Kaczyńscy współtwórcy Judeopoloni

  1. Pingback: Ja tu niewinny jestem, ja tylko powtarzam słowa amerykańskiego historyka Dawida - Gazeta Chicago

  2. mgrabas pisze:

    dokumenty można podrobić, zniszczyć, ukryć, ale postępowania tych kanalii nie da się ukryć

Możliwość komentowania jest wyłączona.