O TTiP w Sejmie bez PiSowskiej cenzury

W zaciszach waszyngtońskich i brukselskich gabinetów, w tajemnicy przed obywatelami i narodowymi instytucjami “negocjowane są” szczegóły tzw, Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego ( TTiP).

ttip-e1468684149581 1***

Podstawowe decyzje gospodarcze i ich prawne usankcjonowanie wyjmowane są spod jurysdykcji i kompetencji narodowych i unijnych,  i dedykowane są do tzw. rozstrzygnięć międzynarodowych,

— czyli kompetencji skorumpowanych instytucji prawnych będących w kieszeni ponadnarodowej, syjonistycznej lichwy i ponadnarodowych korporacji.

Budzi się europejski ruch sprzeciwu, ale starym zwyczajem wśród tzw. kontestatorów — większość, to organizacje marionetkowe, zakładane za pieniądze tych samych korporacji, bądź  fundacji, które są głównymi inspiratorami i beneficjentami TTiP, i które rzekomo są zwalczane.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że tzw, ruch anyty-TTiP, — to często zwykły parawan dla spokojnych negocjacji i upuszczenie pary spod kipiącego czajnika społecznego protestu w państwach europejskich.

W   warunkach    polskich   dodatkowo   na   rzecz   TTiP   działa   partia   PiS   — (wicepremier M.Morawiecki, chluba polityki gospodarczej i gwarant pisowskiej dobrej zmiany gospodarczej, to zaprzedany zwolennik TTiP, wykształcony przez syjonistyczno-anglosaskie elity),

—  która na pokaz,  dla gawiedzi przedstawia się jako partia ”polskiej suwerenności”,   — będąc w rzeczywistości agenturą anglosasko-syjonistycznego lobby.

Jedynie  ruch anty-TTiP w ramach szerszego ruchu narodowej suwerenności –  anty-UE i obalania dyktatu syjonistyczno-anglosaskiego lobby globalnego

— ma szansę obronić polski narodowy interes gospodarczy i gwarantować rozwój rodzimej gospodarki.

PZ

***

Ludzie, środowisko i demokracja

ważniejsi niż zyski i prawa korporacji

Wspólne stanowisko europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szeroką koalicją organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które podzielają głębokie zaniepokojenie różnymi zagrożeniami wywoływanymi przez   Transatlantyckie  Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne – TTIP (znane także jako Transatlantyckie Porozumienie o Strefie Wolnego Handlu – TAFTA).

Reprezentujemy szerokie spektrum interesów publicznych, w tym dotyczących ochrony środowiska, polityki zdrowotnej, rolnictwa, przestrzegania praw obywatelskich i konsumenckich, ochrony standardów żywnościowych i produkcji rolnej, troski o dobro zwierząt, przestrzegania warunków pracy, praw społecznych i pracowniczych, praw imigrantów, bezrobotnych, spraw kobiet i młodzieży, polityki rozwojowej w krajach Południa, dostępu do informacji publicznej i praw cyfrowych, polityki dotyczącej podstawowych sektorów publicznych, w tym edukacji, integralności systemu finansowego i innych dziedzin.

Zdecydowaliśmy się przeciwstawiać przyjętemu sposobowi negocjowania TTIP po to by doprowadzić do transparentnej i demokratycznej debaty publicznej.

Wszystkie zawierane traktaty powinny służyć dobru publicznemu i naszej wspólnej przyszłości.

Czym jest TTIP?

TTIP jest daleko idącym porozumieniem negocjowanym obecnie między Komisją Europejską   — (w imieniu państw członkowskich UE) a rządem USA.

Chodzi w nim nie tyle o handel, gdyż obecnie cła w wymianie między UE a USA są niskie, ale bardziej o regulacje, standardy, uprawnienia przedsiębiorstw i gwarancje inwestycyjne.

Deklarowanym celem TIIP jest zachęcenie do inwestycji bezpośrednich i eliminowanie zbędnych biurokratycznych przeszkód w dostępie do rynków z korzyścią dla przedsiębiorstw po obydwu stronach Atlantyku.

Jednakże informacje zawarte w stanowiskach kół przemysłowych i gospodarczych wskazują, że za tą retoryką kryje się dążenie do deregulacji, wzmocnienia gwarancji inwestycyjnych i monopoli opartych na tzw. prawach własności intelektualnej, a więc niewątpliwy wyścig do dna.

Zapowiadane (ale bardzo wątpliwe) korzyści gospodarcze nie będą odczuwalne dla społeczeństwa jako całości – nawet w przypadku realizacji najbardziej optymistycznych scenariuszy.

Wszystko dowodzi, że osiągnięcie celów TTIP zagraża wywalczonym na przestrzeni wieków kluczowym prawom demokratycznym a także społecznym interesom mieszkanek i mieszkańców UE, USA i reszty świata.

Negocjacje odbywają się zamkniętymi drzwiami, nie towarzyszą im wszechstronne i wyczerpujące konsultacje publiczne.

Parlamenty narodowe nie są nawet informowane o stanowisku jakie zajmuje w nich Komisja.

Te strzępy informacji o nim, które zostały ujawnione – lub stały się przedmiotem przecieków – budzą uzasadniony niepokój.


Co nas niepokoi?

 • brak przejrzystości i demokratycznych procedur.

Czyni to niemożliwym dla obywatelek i obywateli oraz organizacji społecznych monitorowanie negocjacji w celu uwzględniania w traktacie interesu publicznego.

Obecnie układ jest wyjątkowo tendencyjny, ponieważ tylko lobbyści kół biznesowych mają uprzywilejowany dostęp do informacji i możliwość wpływu na przebieg negocjacji.

 • proponowany rozdział o ochronie inwestycji zawiera przepisy o mechanizmach rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem (ISDS),   — który ma dawać zagranicznym inwestorom prawo do skarżenia państwa, gdyby uznali, że demokratyczne decyzje – podjęte przez instytucje publiczne w interesie publicznym – mogą mieć negatywny wpływ na ich spodziewane zyski.

Te mechanizmy opierałyby się na rozstrzygnięciach trybunałów funkcjonujących poza publicznymi systemami sądowniczymi, — co podważałoby nasze narodowe i unijne systemy prawne, nasze demokratyczne struktury tworzenia prawa i polityki w interesie publicznym.

 • tworzenie nowych anty-demokratycznych struktur zarządzania i procedur mających na celu „zharmonizowanie regulacji”, takich jak Rada Współpracy Regulacyjnej.

Te struktury zmieniłyby TTIP w ruchomy cel, „żywe porozumienie”, w dalszym ciągu w ukryciu rozwijane przez urzędników nie posiadających legitymacji płynącej z demokratycznych wyborów oraz przez przedstawicieli wielkiego kapitału.

Te niedemokratyczne struktury grozą obniżeniem znaczących norm i zasad, które zostały stworzone dla ochrony interesu publicznego.

Mogą też uniemożliwić poprawę tych norm i zasad w przeszłości, niezależenie od tego czy pojawi się taka potrzeba i wola.

Jesteśmy również zaniepokojeni zamiarami umocnienia ochrony i egzekwowania „własności intelektualnej”,   — co może osłabić nasze prawa do zdrowia, kultury, edukacji i wolności wypowiedzi.

Nasze postulaty:

Opierając   się   na   zasadach   solidarności międzynarodowej, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania prawa człowieka, we współpracy z naszymi sojusznikami w USA i innych częściach świata

domagamy się:

 1. a) przejrzystości negocjacji:   to co proponuje Komisja Europejska, jak i inne dokumenty negocjacyjne, powinny być publicznie dostępne, gdyż tylko to pozwali na otwartą i krytyczną debatę na temat TTIP.
 2. b) demokratycznych standardów w pracy nad porozumieniem, w tym publicznej kontroli i oceny wynegocjowanych tekstów, co zapewniłoby, że będzie realizowany interes publiczny, wymaga to włączenia w te prace Parlamentu Europejskiego, debaty w parlamentach narodowych, udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i innych zainteresowanych grupy.
 3. c) zrezygnowania z ISDS:   wszystkie przepisy odwołujące się do mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem powinny zostać usunięte z negocjacji, na ich miejsce nie mogą być wprowadzone podobne mechanizmy (także poprzez odwołanie się do innych wcześniejszych bądź kolejnych porozumień handlowych) gwarantujące specjalne uprawnienia inwestorom.
 4. d) zrezygnowania z rady współpracy regulacyjnej: wszystkie regulacje funkcjonowania gospodarki, warunki handlu, normy dotyczące wyrobów i produkcji muszą pozostać w rękach demokratycznie kontrolowanych i instytucji i procesów.
 5. e) zrezygnowania z deregulacji standardów zabezpieczających i służących interesom publicznym:   poziom standardów pracy i polityki społecznej, ochrony praw konsumenckich i polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, w tym jego rewitalizacji, dobrostan zwierząt, zdrowa żywność i ekologicznie zrównoważone praktyki rolnicze, przepisy o informowaniu i oznaczaniu produktów, regulacje dotyczące, kultury, zdrowia, rynków finansowych i danych osobowych oraz innych praw cyfrowych nie mogą być „harmonizowane” przez przyjmowanie ich najniższego wspólnego poziomu.   Wzajemne uznawanie standardów jest nieakceptowalne, jeśli podważa demokratycznie przyjęte normy i zabezpieczenia.   Układy handlowe nie mogą wkraczać w uprawnienia państw do szerokiego stosowania zasad ostrożnościowych w trakcie tworzenia prawa.
 6. f) żaden traktat handlowy nie powinien prowadzić do dalszej prywatyzacji i deregulacji usług publicznych.   Wybieralne władze muszą mieć swobodę w decydowaniu o dostępności wysokiej jakości edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług publicznych.   Powinny mieć prawo decydowania o zasadach zamówień publicznych, także takich które promować będą lokalny rynek pracy i lokalną gospodarkę, a także korzystać z lokalnych zasobów, pozytywnej dyskryminacji, społecznej przedsiębiorczości, zasad zrównoważonego rozwoju i służyć interesowi publicznemu.
 7. g) żaden traktat handlowy nie powinien uniemożliwiać państwom promowanie zrównoważonego ekologicznie rolnictwa oraz ochrony tradycyjnego rolnictwa rodzinnego.
 8. h) władze publiczne muszą utrzymać realną władzę i struktury konieczne do ochrony   wrażliwych   sektorów   i   zabezpieczenia standardów jakości naszego życia.

Żaden traktat handlowy nie powinien stanowić przeszkody dla przestrzegania i egzekwowania przez państwa międzynarodowych standardów pracy, standardów ekologicznych oraz praw człowieka.

Natomiast każdy traktat handlowy powinien zawierać wiążący strony rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju tak aby traktat zachęcał do stosowania tych ważnych norm i standardów oraz pozwalał na stosowanie sankcji za ich naruszanie gdy wyczerpana zostanie możliwość dialogu i mediacji.

Każdy traktat handlowy UE-USA, obecnie i w przyszłości, powinien sprostać powyższym wymaganiom, być zgodnym z powyższymi zasadami oraz promować współpracę, sprawiedliwość społeczną i równowagę ekologiczną.

Polskie organizacje, które podpisały się pod powyższym stanowiskiem ws. TTIP:

 • Akcja Demokracja
 • Attac Polska
 • Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki
 • Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
 • CIWF Polska
 • Demokracja Bezpośrednia
 • Drużyna LiquidDemocracy.pl
 • Fundacja 2B Fair
 • Fundacja Artykuł 25
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • Fundacja CentrumCSR.PL
 • Fundacja Dobrych Inicjatyw
 • Fundacja EkoRozwoju
 • Fundacja ePaństwo
 • Fundacja Greenpeace Polska
 • Fundacja ICRA
 • Fundacja Kultury Akademickiej
 • Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 • Fundacja Kuźnia Kampanierów
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Fundacja “Ogrody Permakultury”
 • Fundacja Otwarty Plan
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Piękny Dom
 • Fundacja Przebudzenie
 • Fundacja Rodzice Przyszłości
 • Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
 • Fundacja Strefa Zieleni
 • Fundacja Terra Brasilis
 • Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
 • Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 • Instytut Spraw Obywatelskich
 • ISOC Polska
 • Koalicja KARAT
 • Koalicja Klimatyczna
 • Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO
 • Koalicja Sprawiedliwego Handlu
 • Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN
 • Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
 • Młodzieżowa Sieć Klimatyczna
 • NOMADA. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy “Inicjatywa Pracownicza”
 • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 • Partia Razem
 • Partia Zieloni
 • Pierwsza Warszawska Agenda 21
 • Polska Partia Piratów
 • Polska Zielona Sieć
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 • Pospolite Ruszenie
 • Przymierze dla Polski
 • Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane
 • Społeczny Instytut Ekologiczny
 • Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras
 • Stowarzyszenie “Eko-Inicjatywa”
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne “Wspólna Ziemia”
 • Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
 • Stowarzyszenie Eko-Spol
 • Stowarzyszenie Fabryka Demokracji
 • Stowarzyszenie „Jeden Świat”
 • Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
 • Stowarzyszenie Kultura i Demokracja CIVIS
 • Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – “Społeczeństwo FAIR”
 • Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” i kwartalnik „Nowy Obywatel”
 • Stowarzyszenie “Ostoja Brodnicka”
 • Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Stowarzyszenie Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie RACJONALNA POLSKA
 • Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
 • Stowarzyszenie Zielony Żurawlów
 • Think Tank Feministyczny
 • Toruńska Inicjatywa Obywatelska
 • Warszawska Kooperatywa Spożywcza
 • Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Biz:on
 • Zachodniopomorski Oddział Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
 • Zielone Wiadomości

loga-sygnatariuszy_2015-10-11_web 1za:  http://uwagattip.pl/

Zobacz także:  http://ttipniedziekuje.pl/

WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

wiernipolsce1.wordpress.com

KOMENTARZE:

Cezary Piotr Tarkowski

2h ago

“Negocjują” większe zbrodnie też

W dniu 16 lipca 2016 16:46 użytkownik WIERNI POLSCE SUWERENNEJ napisał:

> paziem posted: ” W zaciszach waszyngtońskich i brukselskich gabinetów, w > tajemnicy przed obywatelami i narodowymi instytucjami “negocjowane są” > szczegóły tzw, Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego ( > TTiP). Postawowe decyzje gospodarcze i ich prawn” >

henry52m ago

Nie widzę pod petycją podpisu instytucji najbardziej zatroskanej o dobro Kraju czyli Matki naszej Kościoła świętego.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CETA - TTIP, FINANSJERA ŚWIATOWA, GLOBALIZM, GMO - żywność genetycznie modyfikowana, III RP, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, POLITYKA, POlska w likwidacji, PROTESTY, UNIA EUROPEJSKA, USA, ŚRODOWISKO NATURALNE - EKOLOGIA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.