Na pohybel żydo-reżimom

ab155870-3e29-4d48-a2f0-3c54972b1fd6-e1465374933738Na zdjęciu: Wejście do Teatru Żydowskiego, Warszawa

Żyd kontra Żyd – to jedyna dopuszczalna dzisiaj walka polityczna w żydo-reżimach Zachodu.

Pozorowana walka polityczna między Żydami ze skrajnie syjonistycznego PiS i z syjonistycznych PO + KOD + Nowoczesna.pl, wywołana widmem zbliżającego się nieuchronnego upadku żydo-reżimu, — jest zjawiskiem charakterystycznym dla wszystkich żydo-reżimów Zachodu.

Żydostwo w IIIŻydo-RP   znalazło   się w poważnym impasie.  — Coraz bardziej staje się oczywiste i widoczne i nie tylko dla niego samego, —  że utrzymanie władzy mogą Żydom zagwarantować jedynie służby agenturalne

—  (poprzez rozbijanie, zakłócanie działalności organizacji antyreżimowych, powoływanie organizacji narodowych kontrolowanych przez Żydów – np. Ruch Narodowy,itp.), ich powszechne żydo-media (lansowanie sztucznych, czysto medialnych tworów – np. Nowoczesna.pl, KOD, Kukiz’15, itp. oraz indoktrynacja polityczna)  

—  i w końcu aparat siłowy i niekoniecznie rodzimy w związku z wcześniejszą likwidacją polskiej armii.

Proces likwidacji narodowych armii objął wszystkie okupowane przez USA państwa Europy kontynentalnej.

— Stąd ustawa o możliwości użycia ostrej amunicji na obszarze Polski przez obce siły militarne,   — w tym jednostki zagranicznych policji – ma się rozumieć do ochrony żydo-reżimu.

Rzeczywisty stosunek żydo-reżimu, czyli żydowskich partii, do autentycznych problemów gospodarczych, społecznych kraju

— dobitnie obrazuje strajk pielęgniarek z CZD, — które jako jeden z głównych postulatów protestu stawiają zwiększenie zatrudnienia personelu medycznego w trosce o bezpieczeństwo leczonych dzieci.

Trwającym już od ponad dwóch tygodni protestem nie zainteresowała się żadna żydowska partia.

—  Strajk zaskoczył całe żydowskie spektrum polityczne IIIŻydo-RP.

Ani rządząca PiS, ani opozycyjne PO, Nowoczesna.pl, KOD, ani nie precyzująca swojej pozycji politycznej Kukiz’15, ani socjalizująca partia Razem, nie pojawiły się u protestujących pielęgniarek.

A cóż mogłyby im powiedzieć?

Prawdę, że będzie tylko gorzej,  —  ponieważ żydowskie władze okupowanej przez Międzynarodowego Żyda (MŻ) Polski oddały mu we władanie politykę pieniężną kraju,   —  a decyzje gospodarcze i prawne przekazały utworzonej przez MŻ UE,

— czym pozbawiły się nie tylko jakiegokolwiek wpływu na gospodarkę Polski, ale i na rządzenie państwem?

Czy uraczyć pielęgniarki prymitywnym kłamstwem,   — w czym specjalizują się żydo-media   i   reżimowi politycy,   — że będzie lepiej, gdy 27 lat doświadczeń z żydo-reżimową władzą nie pozostawia już żadnych złudzeń?

Żydo-medialny teatr politycznej walki

Odkąd skrajnie syjonistyczny PiS, zwodzący nieświadomych Polaków swoim przywiązaniem do Kościoła i wiary, objął władzę, — powszechne żydo-media transmitują codziennie kolejne odcinki boju o Trybunał Konstytucyjny (TK) między PiS a PO-KOD-Nowoczesną.pl.

Te żydowskie spektakle mają odwrócić naszą uwagę od autentycznych problemów gospodarczych, społecznych, socjalnych,   — których nie podejmuje żadna żydowska partia — i wytworzyć, w malejącej na szczęście części społeczeństwa, podział na zwolenników skrajnych syjonistów i  na zwolenników syjonistów.

Problem z TK jest w istocie bez znaczenia – bez znaczenia w tym sensie, że żadna żydowska partia nie zamierza go likwidować, a jedynie chce obsadzić swoimi.

Czy dla nas może być istotny skład TK, skoro wybór jego członków dokonywany jest spośród antypolskiego, antynarodowego, antypaństwowego, elementu?

Natomiast istotna rola TK polega na tym, iż chroni on interesy okupanta, czyli MŻ i jego korporacji —  i może odrzucić każdą ustawę, która tym interesom mogłaby zaszkodzić

– do tego TK został powołany już w 1985r. przez juntę gen.W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka   — (obydwaj wywodzą się z żydo-bolszewickiej Informacji Wojskowej).

Żydowscy sędziowie TK uznali – uznali wbrew konstytucji IIIRP – zgodność z nią traktatów akcesyjnego i lizbońskiego UE.

Czyje więc interesy reprezentowali? – jest pytaniem retorycznym.

Uważny obserwator żydo-medialnego teatru zapewne dostrzeże, że służy on także do lansowania nowych aktorów i usuwania już zgranych i opatrzonych.

Mamy więc odchodzącą w niebyt syjonistyczną PO, którą zastąpić ma syjonistyczny  KOD, — bo syjonistyczna Nowoczesna.pl jest na tyle hucpiarską, nachalną, medialną wydmuszką (w tydzień od powstania miała już 5% poparcia), — że nawet Żydzi musieli wziąć to pod uwagę.

— A i niejaki Leszek B., jako protoplasta kolejnej kreatury, R.Petru, raczej nie przysłużył się temu żydowskiemu pomysłowi.

Na fali znajduje się skrajnie syjonistyczna, bardzo potrzebna MŻ – USA, PiS.

Jest to jednak szczyt fali.

Po następnych wyborach, — ponieważ regres gospodarczy może się tylko pogłębiać w postępie geometrycznym,  —  PiS znajdzie się co najwyżej w roli drugoplanowej,   — podobnej do tej, jaką dzisiaj pełni PO.

Jedynymi, którzy mogą zastąpić PiS są w tej chwili skrajni syjoniści  z Kukiz’15 – ich syjonizm jest oczywiście kamuflowany, nie może się przecież prezentować tak samo jak u PiS i nawoływać agresywnie do wojny z Rosją i do przyjaźni z żydo-reżimem Ukrainy.

— Nie zapominajmy jednak o wokalnym występie P.Kukiza wespół z żydo-banderowcami na Majdanie.

Warto także   zwrócić   uwagę,   że   powołany   przez Żydów Ruch Narodowy, — jeśli nie deklaruje się wprost jako wróg Rosji,   — to podkreśla swą przyjaźń z żydo-banderowcami Ukrainy i ścisłą chęć współpracy z Wlk.Brytanią, — co w oczywisty sposób lokuje ten Ruch – jego kierownictwo – w łonie zachodnich agresorów imperializmu MŻ.

Rosnącą na fali niezadowolenia z 27 lat trwania niszczącego kraj żydo-reżimu, oddolnie budowaną przez Polaków, bez poparcia żydowskich powszechnych mediów i bez pieniędzy MŻ, partię Zmiana   — żydo-reżimowy sąd nie zarejestrował.

— Żydo-reżim w swojej opresyjności poszedł jeszcze dalej.

Wykonując polecenia MŻ z USA, w ramach zakrojonej szerzej akcji w całej Europie,   niszczenia narodowych organizacji,   — żydo-reżim IIIRP aresztował  szefa partii Zmiana i wyniósł z jej siedziby wszystko, co wynieść się dało.

Żydowska partia Razem, budująca swój wizerunek poprzez blokowanie eksmisji na bruk – to obowiązujące w IIIŻydo-RP żydowskie prawo, które posiadali Żydzi w IIRP,   — interweniowała w sprawie Kurda uwięzionego w Turcji pod zarzutem terroryzmu.

— Nie podjęła  jednak żadnych działań w obronie aresztowanego za poglądy M. Piskorskiego, — szefa partii Zmiana.  —  Czy ta prawidłowość kogoś zaskakuje?

Oto w największym skrócie treść żydowskiego spektaklu o demokracji politycznej w IIIŻydo-RP reżyserowanego przez Fundację S.Batorego pod bacznym okiem sponsora – MŻ z Waszyngtonu.

Żyd zamierza rozbić „międzynarodówkę anty-NATO”

Taką informację przekazała w ubiegłym tygodniu największa żydowska gadzinówka w Polsce – http://wyborcza.pl/1,75398,20175628,

Okazuje się, że służby żydo-reżimów państw Europy środkowo-wschodniej, podległe MŻ w Waszyngtonie, podjęły szeroko zakrojoną akcję przeciw narodowym organizacjom.

Akcję podjęto przed zbliżającym się w Warszawie szczytem NATO – militarnej organizacji realizującej interesy MŻ, — przeciw któremu (szczytowi NATO) zamierzają protestować przedstawiciele narodowych organizacji z wielu państw Europy.

Żydowska gadzinówka podała, że służby USA badają finansowanie przez Rosję partii nacjonalistycznych – podobny zarzut pojawił się w żydo-mediach pod adresem Zmiany.

Jest oczywiste, że MŻ korzysta tutaj z własnego bogatego doświadczenia, które podpowiada mu,   — że przecież nie pojawiłyby się jakiekolwiek zachodnie demokracje (czytaj: żydo-reżimy), jakiekolwiek żydo-rebelie (np. Solidarność w Polsce w latach 1980., kilkakrotnie Majdan na Ukrainie, itd., itp.), — gdyby MŻ nie finansował, nie organizował i nie zabezpieczał agenturalnie tego procesu.

MŻ chyba jeszcze nie w pełni skonstatował, że budowane przez niego imperium składające się ze skolonizowanych państw pod władzą narzuconych,   miejscowych żydo-reżimów (tzw. demokracji) — nie może polegać na degeneracji, depopulacji i zniewoleniu podbitych narodów i na okradaniu ich i ich państw.

Wcześniej lub później, muszą pojawić się oddolne narodowe ruchy, jako naturalny mechanizm obronny przed niszczeniem narodu i państwa.

I jest oczywiste, że wszystkie tego typu ruchy narodowe spotkają się z sympatią nie tylko własnych społeczeństw, a szczególnie młodzieży,

— ale z sympatią ze strony Rosji, dla której MŻ (USA) stanowi rosnące, zagrażające wojną, poważne niebezpieczeństwo.

Trudno o dowody finansowego zaangażowania Rosji na rzecz ruchów narodowych w Europie z bardzo prozaicznego powodu:   — wiele tego typu organizacji jest agenturalnie zinfiltrowana lub wprost zainstalowana przez agentury żydo-reżimu podległe MŻ (USA), jak np. RN w Polsce, — a kto wie, czy nie NOP i także nie ONR.

Zatem finansując takie organizacje — w rzeczywistości Rosja finansowałaby przeciw sobie MŻ i jego antynarodowe działania w skolonizowanych państwach Europy.

System   ekonomiczny   żydowskiego   kapitalizmu prowadzi wprost do upadku MŻ.

— Zreformowanie tego systemu, czyli nadanie mu kierunku rozwojowego (likwidacja bezrobocia, poprawa warunków socjalnych, demograficznych, itp.)   — oznaczałoby likwidację władzy MŻ.

Wydaje się więc, że Rosja przyjęła taktykę „gry na czas” – poczeka, aż hydra sama zacznie zdychać.

Logikę powyższych obserwacji potwierdza retoryka wyborcza jednego z dwu głównych kandydatów na urząd prezydenta USA.

Sprowadza się ona do antagonizowania ludności białej i kolorowej.

A więc do odwrócenia uwagi społeczeństwa od podstawowego problemu jaki dotyka także USA:   — żydowskiej dominacji i rzeczywistej władzy nad USA, które pogrążają się w nieodwracalnym gospodarczym kryzysie

– nieodwracalnym tak długo, jak długo trwać będzie w USA żydo-reżim i żydowski kapitalizm.

Stąd przybiera na sile walka z nacjonalizmem – z narodowymi ruchami, bo te w naturalny sposób ograniczą władzę MŻ i zlikwidują żydo-reżimowe rządy.

Precz z państwem narodowym

Przeciw nacjonalizmowi, czyli przeciw narodowi, przeciw narodowemu państwu,   — występują – oprócz żydo-reżimów i ich służb, – nie tylko żydowskie   kreatury,   jako przedstawiciele „społeczności międzynarodowej” – czyli tzw. międzynarodu, pokroju D. Cohn – nomen omen – Bendit, Felix Marquardt, w swoim tekście „Precz z państwem narodowym”, który swego czasu przedrukowała największa żydowska gadzinówka w Polsce.

Przeciw nacjonalizmowi, więc i przeciw narodowi, występuje instytucja Kościoła – przewodniczący Episkopatu abp S. Gądecki:

— „(…) nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu”

i niemal natychmiast dodają, że

—  „antysemityzm jest grzechem”

– antysemityzm,   — czyli obrona interesów narodu i państwa przed działaniami żydo-reżimu,   jego służb i agentury.

Brutalność walki żydo-reżimów z nacjonalizmem jest wprost proporcjonalna do siły nacjonalistycznych organizacji.

Tam, gdzie narodowe organizacje i politycy uzyskują znaczące poparcie społeczne  —  MŻ nakazuje żydo-reżimom ich likwidację.

Jörg Haider,   — przywódca austriackiej Partii Wolności,   — został zamordowany w 2008r. – Partia Wolności miała szansę zdobyć w Austrii władzę.

 Żydo-reżim w Grecji  już w 2013 r. podjął wszelkie środki, jakimi dysponują zachodnie demokracje, — żeby Złoty Świt wyeliminować z wyborów.

— Zamordowano kilku przywódców partii.   — Dziewięciu posłów Złotego Świtu osadzono w więzieniach i domowych aresztach posądzając o terrorystyczne zamachy i zabójstwa, które na konto Złotego Świtu wykonali agenci greckiego żydo-reżimu.   — Złoty Świt został wyeliminowany z przestrzeni medialnej.

Mogą więc mówić o szczęściu przywódcy partii Zmiana oraz jej szef, M. Piskorski,   — że żydo-reżim nie zarejestrował Zmiany i że ich społeczny odbiór jest mniejszego kalibru niż Partii Wolności w Austrii, czy Złotego Świtu w Grecji.

Uporczywe dążenie MŻ i podległych mu żydo-reżimów do uruchomienia w naszej części Europy zbrojnego konfliktu, który może przebiegać podobnie do tych znanych nam z Syrii, Iraku, czy Libii,   — nie powstrzyma odrodzenia nacjonalizmu,   — przedłuży jedynie agonię MŻ i żydo-reżimów.

„Gra na czas” może przynieść korzyści Rosji, Chinom,   — MŻ i jego żydo-reżimy są na straconej pozycji.

***

Dariusz Kosiur

by rzeczpospolitapolska | 8 Czerwiec 2016 · 13:21

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/08/na-pohybel-zydo-rezimom/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 13 grudnia Stan wojenny, 13 grudnia Traktat Lizboński, 4 czerwca 1989, AGENTURA, ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Magdalenka, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, UB-NKWD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.