Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka

Kościół   w   IIIŻydo-RP   nie   chce   poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara: poza wszelkimi podejrzeniami. 

Myślisz, że uwierzą-JPII i Wałęsa_grześ_————————————————————————————————————————————————————-

Po której stronie stoi Kościół? 

Cd.

magdalenka 5Magdalenka

W   1989  r.,   gdy   przy   „okrągłym stole” zasiedli Żydzi z władz PRL i Żydzi z opozycyjnej „S” oraz przedstawiciele Kościoła, —  w klasztorze o. jezuitów w   Warszawie   trwała   konferencja   nt.:  — „jak przygotować proboszczów i księży do wspierania procesów integracji europejskiej?”.

***

W odróżnieniu od religii i nieodłącznego jej mistycyzmu polityka jest dziedziną realną i doczesną.  — Podkreślam te różnice celowo, — żeby wierzący, ale także i niewierzący, nie próbowali łączyć mistycyzmu wiary z realnym światem polityki i nie ulegali manipulacjom hierarchów Kościoła nawołujących do zawierzania losów narodu i państwa Opatrzności.

Żeby nie poddawali się poczuciu winy,   — jeśli będą bronić swoich niezbywalnych narodowych praw do wyłączności stanowienia o polityce własnego państwa.

W naszym polskim i katolickim przypadku chodzi o epatowanie nas poczuciem winy za „grzech antysemityzmu” (w rzeczywistości antysyjonizmu) – za obronę naszych praw narodowych, ale także i naturalnych do obrony, których nawołuje przecież sam Kościół.

Mamy tu do czynienia ze swoistym paradoksem,   — bo jakże mamy bronić praw naturalnych nie popełniając jednocześnie „grzechu antysemityzmu”?

Przecież cała liberalna ideologia, promocja seksualnych wynaturzeń, gender, darwinizmu społecznego, etc., jest proweniencji żydowskiej – stworzona przez żydowskich filozofów, ideologów, lansowana w powszechnych żydowskich mediach, —  a wszystko opłacane przez żydowską finansjerę świata Zachodu.

4192229082-e1437931381652 1Zwróćmy uwagę, że antysemityzm jest penalizowany jako tzw. mowa nienawiści przez prawo państwowe stanowione przez władze IIIŻydo-RP.

Wszelkie wypowiedzi wskazujące na negatywy dominacji mniejszości żydowskiej w całym obszarze polityki państwa, czy wypowiedzi krytyczne względem Izraela, — są natychmiast napiętnowane w mediach, — a ich autorzy, politycy, organizacje polityczne, zostają wyeliminowani z medialnej, a więc i z publicznej, przestrzeni.

Ale można natomiast wszelkimi zmyślonymi winami obarczać Rosję i jej władze,   — można prześcigać się w eskalowaniu nienawiści do Rosji i nie jest to potępiane, ani przez media, ani przez władze, ani przez Kościół – spotyka się z aprobatą.

Czy nam się to podoba, czy nie,   — Kościół jest nie tylko formalnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale był i jest zaangażowany politycznie.

—  Jest polityczną siłą o wiele większą, niż pozornie mogłoby to nam się wydawać.

I   choć  formalnie Kościół nie bierze udziału w wyborach parlamentarnych, —  to kształtuje naszą mentalność, wpływa na decyzje polityczne wyborców.

A jako oficjalny pośrednik – oficjalny tylko w sensie religijnym, czyli mistycznym – między Opatrznością a nami, — wśród wielu uzyskuje wiarygodność polityczną,  —  bo Kościół jak Bóg   „jest nieomylny”.

Polityka Kościoła

Błędne teorie, fałsze historyczne, polityczne kłamstwa, zawsze w końcu zostają obalone.

Można powiedzieć, że zrządzeniem Opatrzności jest, iż agenturalność „Bolka”–Wałęsy staje się faktem – faktem prawdziwym – i powszechnie znanym.

Przy okazji ujawniania tzw. teczek Kiszczaka,   — czyli przy okazji wewnętrznych walk miedzy PiS i PO,   — na światło dzienne wydostają się i inne ważne fakty obnażające prawdę o IIIŻydo-RP.

Okazuje  się – na co wskazują sami żydowscy uczestnicy „procesu przemian” –  że cały proces od powstania Solidarności do tzw. transformacji włącznie,

— był starannie przygotowany przez te żydowskie siły – wspomagane przez Kościół i CIA,   — które dokonały w sierpniu/wrześniu 1980r. pałacowego zamachu stanu obalając ekipę E. Gierka.

[ZOBACZ: Jak papież-Polak Jan Paweł II zaprzągł polskich księży do współpracy z CIA przeciw PRL  — emjot]

Paüdziernik 1979, Warszawa, Polska Glodowka czlonkow Komitetu Obrony Robotnikow w kosciele sw. Krzyza, z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiadz Stanislaw Malkowski ( MALKOWSKI ), Jacek Kuron ( KURON ), Kazimierz Woycicki ( WOYCICKI ), z ty?u siedzL: Konrad Bielinski ( BIELINSKI ), Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz. Fot. Janusz Krzyzewski ( KRZYZEWSKI ) / Oúrodek KARTA [PRL, KOR, Komitet Obrony Robotnikow, opozycja, dysydenci, organizacje polityczne, nurt niepodleglosciowy, kosciol, ksieza, protest glodowy] SLOWA KLUCZOWE: SYTUACYJNE PRAWA CZLOWIEKA PRL KATOLICY LATA 70

Październik 1979, Warszawa, Polska

Żydzi walczą z PRL.   Październik 1979, Warszawa,  — głodówka członków KOR w kościele św. Krzyża.   —  Z przodu od lewej:  Antoni Macierewicz, Adam   Michnik,   ksiądz    Stanislaw   Małkowski,   Jacek   Kuroń,   Kazimierz Wóycicki, z tyłu siedzą: Konrad Bieliński, Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.

Żydowski KOR od samego początku mógł liczyć na przychylną współpracę Kościoła.

Kościół udzieli natychmiast wsparcia „S”,   doskonale zdając sobie sprawę z czyjej inspiracji powstała, kto faktycznie sprawuje w niej władzę i że celem jest   obalenie   PRL,   a może i całego pojałtańskiego porządku w Europie.

W końcu pierwszy wyłom w pojałtańskim porządku został uczyniony przez Kościół już w 1965 r. pamiętnym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”,   czym zakwestionowali nie tylko gwarancje ZSRR dla naszej granicy z NRF na Odrze i Nysie,   ale i samą granicę, która dla kosmopolitycznej, globalnej polityki Kościoła nie ma wartości i znaczenia.

40518155_popewalesa238 3Z perspektywy ostatnich czterdziestu lat mamy prawo stwierdzić,   że Kościół   udzielił nie tylko wsparcia, ale użyczył swojego wizerunku religijnego antypolskim, antynarodowym i antypaństwowym siłom,

żeby te zyskały w oczach Polaków wiarygodność, tak potrzebną do ubezwłasnowolnienia i ogrania polskiego narodu.

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n 4————————————————————————————————————————————————————–

„Bolek”-Wałęsa nie tylko nosił w klapie marynarki wizerunek Matki Boskiej, ale fotografował się z JPII.   W ten sam sposób Kościół uwiarygodniał Michnika, Geremka i wielu innych antypolskich Żydów.

Czołówka, przeważnie żydowska, PO i PiS zajmuje pierwsze ławki na kościelnych uroczystościach.  Nieświadomy politycznie katolik powie, że Kościół jest otwarty dla każdego, kto potrzebuje łask Opatrzności.

A przecież Jezus wygonił ze świątyni żydowskich bankierów i handlarzy.

Jednak hierarchowie polskiego Kościoła w odróżnieniu od Jezusa prezentują   zupełnie inne preferencje, może nie religijne, ale polityczne

i stają w jednym szeregu z żydowskimi geszefciarzami politycznymi.

Bo tu, na Ziemi liczą się władza i pieniądze, a Niebo zostawiają Polakom – Europejczykom – zgodnie z tradycją edyktu mediolańskiego cesarza Konstantyna.

Dla uważnego obserwatora politycznych wydarzeń nie powinno być zaskoczeniem,   że panu abp S. Gądeckiemu   polski nacjonalizm kojarzy się z szowinizmem.

Taka jest oficjalna wykładnia polityki Kościoła.

Materiały IPN BU 0449/9 t.5, s.12-14

Notatka informacyjna

(…) Watykan pragnie, aby te uroczystości (obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w Częstochowie w 1988 r. – D.K.)   — nie przybrały charakteru nacjonalistycznego i dlatego Episkopat Polski będzie usiłował im nadać profil ściśle religijny i spokojny.

Inspektor Wydz. XIV

Dep. I MSW

Ppor. S. Żyrda

A więc Kościołowi przyświecają cele ponadnarodowe.   I znakomicie wpisuje się on w proces globalizacji, którym steruje światowa żydowska finansjera.

Stąd potępienie ze strony Kościoła nie tylko świeckich ruchów narodowych, nacjonalizmów w Europie,   ale także ruchów katolickich – teologii wyzwolenia rozpowszechnionej w Ameryce Łacińskiej, ukierunkowanej na obronę sprawiedliwości społecznej i praw człowieka.

Kościół opowiada się za „wolnym rynkiem” (encyklika JPII „Centessimus Annus”) i nie tylko za tym.

18.04.1983 r. JPII udzielił audiencji Komisji Trójstronnej  wiedząc, że ta komisja otwarcie przygotowuje się do rządu światowego – NWO.  Komisji Trójstronnej przewodniczyli Z. Brzeziński i D. Rockefeller. 

W trakcie rozmowy ze strony JPII miała miejsce krytyka za opieszałość w pracach na rzecz “NWO”. – http://www.ultramontes.pl/posoborowi_4.htm

Hierarchowie czynią jednak pewien wyjątek dla jednego nacjonalizmu – dla nacjonalizmu zdegenerowanego,   czyli dla szowinizmu, który w odniesieniu do żydowskiego narodu zwie się syjonizmem.

Czy ktokolwiek z katolików słyszał słowa potępienia ze strony Kościoła dla syjonizmu?   Dlaczego nikt nie słyszał potępienia syjonizmu?

magdalenka 5Magdalenka

W 1989 r., gdy przy „okrągłym stole” zasiedli Żydzi z władz PRL i Żydzi z opozycyjnej „S” oraz przedstawiciele Kościoła,   w klasztorze o. jezuitów w Warszawie trwała konferencja nt.:    „jak przygotować proboszczów i księży do wspierania procesów integracji europejskiej?”.

Z pewnością coraz większej liczbie Polaków nie trzeba tłumaczyć „dobrodziejstw” unijnej integracji.

Kościołowi także znana była historia dwukrotnego – aż do skutku! – referendum w Danii dotyczącego ratyfikacji traktatu z Maastricht.

Policja strzelała ostrą amunicja do Duńczyków, którzy protestując przeciw ewidentnemu fałszerstwu referendalnemu wyszli na ulice – był rok 1992 r.

Czy w stanowisku Kościoła odnośnie integracji europejskiej górę wzięła etyka katolicka, czy polityczny rachunek nie pozostawiają złudzeń poniższe wypowiedzi polityków państwa watykańskiego:

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów.   Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

JP II – przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23.03.1997r.

__________

Po załamaniu się komunistycznego systemu totalitarnego w roku 1989, — przed   narodami  Europy pojawiła się szansa ponownego zjednoczenia Europy Wschodu i Zachodu.

Kościół powszechny,   — a zatem i Kościół w Polsce, —  od początku wspierał ten proces.

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi zebrani na 316. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 21 marca 2002 roku – http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4524.1,Biskupi_polscy_wobec_integracji_europejskiej.html

_________

— „Brak ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego   — byłby dużą szkodą dla Polski”

powiedział KAI abp Henryk Muszyński, 13.03.2008 – http://info.wiara.pl/doc/173931.Abp-Muszynski-za-ratyfikacja-Traktatu-Lizbonskiego

Skoro Kościół w Polsce wspierał syjonistycznych Żydów w latach 1970/80 w dążeniu do przejęcia władzy nad Polakami,   logiczną zatem konsekwencją jest,   że antypolski, antynarodowy Kościół popierał żydo-rebelię na Ukrainie.

informacja z 21.01.2014

Z demonstrującymi w Kijowie będzie się solidaryzował polski Sejm. Już zrobił to episkopat.

List do greckokatolickiego hierarchy Ukrainy Światosława Szewczuka i rzymskokatolickiego Mieczysława Mokrzyckiego wystosowało prezydium Episkopatu Polski.   W skład tego organu obok przewodniczącego abp. Józefa Michalika wchodzą jego zastępca abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny bp Wojciech Polak.

Na początku grudnia biskupi wysłali do Ukraińców wyrazy solidarności.

za: http://info.rp.pl/artykul/1081583.html?print=tak&p=0

Kościół w Polsce solidarny z Ukrainą

— „Zapewnienie o solidarności wszystkich biskupów polskich z bratnim narodem ukraińskim znalazło się w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do abp. większego Światosława, metropolity kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego.

To co się dzieje na Ukrainie jest kolejnym sprawdzianem dla naszych narodów, — czy potrafimy współdziałać w obronie ważnych wartości, wolności i praw obywatelskich”

za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74869/ukrainskie-koscioly-sa-byly-i-beda-ze-swoim-narodem/?print=1

Zachód – Kościół – Rosja i Polska

Ewangelizacja Rosji jest niezmiennym postulatem Kościoła od dziesięciu stuleci   / (http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/30050/0/ewangelizacja_ dorbot.html ).

Także i dzisiaj   po niedawnym spotkaniu papieża Franciszka i patriarchy Cyryla Kościół nie ogłosił rezygnacji z tej swoistej misji.

A czy tę misję ewangelizacyjną wobec Rosji – wobec rosyjskiej Cerkwi, można nazwać religijną, jeśli są to te same religie?

Z pewnością NIE.

Tu chodzi o misję czysto polityczną, o rozszerzenie wpływów Watykanu, władzy i … o powiększenie dochodów.

Logiczne jest, że każda rosyjska władza dążąca do umocnienia państwa i w konsekwencji do umocnienia religii prawosławnej, będzie wrogiem dla Kościoła.   Ponieważ w przeciwieństwie do internacjonalnego, kosmopolitycznego katolicyzmu,   prawosławie jest silnie związane z rosyjską narodową i państwową tradycją.

Kościół  jest więc i prozachodni – szczególnie pro USA, stąd preferuje bardziej PiS niż PO – i antyrosyjski.

Polacy znający historię winni dobrze wiedzieć,   że antyrosyjskość Kościoła przysłużyła się naszemu państwu i narodowi jak najgorzej.

Jest to kolejny przyczynek do antypolskiej i antynarodowej postawy Kościoła, który traktuje z odrazą wszelką polską politykę narodową,   bo ta siłą rzeczy musi   ciążyć ku Rosji jako naturalnemu (Słowianie) partnerowi i sojusznikowi   (zagrożenia ze strony tego samego wroga: opanowanego przez syjonistów Zachodu).

Pozorowany katolicyzm w służbie syjonizmu i NWO

Poniżej zamieszczam link do poprzedniej części tekstu, który na stronie neon24.pl przetrwał zaledwie kilkanaście godzin, mimo zainteresowania Czytelników.

„Po której stronie stoi Kościół?” – http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/129 761,po-ktorej-stronie-stoi-kosciol

Są bowiem tacy dla, których poruszana tematyka   to wyłącznie atak na Kościół – na ich świętą wiarę – mniej więcej tak formułują swoje zarzuty.

Oczywiście uczciwy Czytelnik z pewnością zauważy,   że teksty te nie dotykają kwestii wiary – nigdzie nie przytaczam argumentów przeciw lub za wiarą w Boga,   bo takowych logicznych argumentów po prostu nie ma.

Interesuje mnie wyłącznie kontekst polityczny religii,   czyli to, w jaki sposób instytucje religijne wpływają na losy narodu i państwa.

Zatem ci, którzy potraktują powyższe rozważania wrogo, uczynią tak wyłącznie z jednego powodu:  

nie interesuje ich istota wiary, tylko wyłącznie cel polityczny Kościoła, z którym to celem się utożsamiają – utożsamiają się z polityką światowego syjonizmu.

Kościół w IIIŻydo-RP nie chce poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara:    poza wszelkimi podejrzeniami.

Czy ma do tego prawo, skoro jest podmiotem polityki i jednym z poważniejszych politycznych graczy?

Kościół przyjmuje wobec swoich duchownych zarzuty o pedofilię – zarzuty, które bardzo trudno uwodnić.   Na tej samej zasadzie zarzuty o pedofilię można stawiać wszystkim nauczycielom   we wszystkich systemach oświaty – (?).  Tu jednak Kościół poddaje się osądowi.

A politycznej lustracji poddać się nie zamierza.

Warto, żeby ufający politycznym podpowiedziom Kościoła zastanowili się nad tą stroną Jego działalności.

Potraktujmy z całą należną powagą jednego z najpoważniejszych graczy na politycznej scenie,   bo naprawdę na to zasługuje.

Dariusz Kosiur

| 26 Luty 2016

Za; https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/02/26/kosciol-w-odbitym-swietle-teczek-kiszczaka/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", 4 czerwca 1989, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, EKUMENIZM, FINANSJERA ŚWIATOWA, Franciszek, GLOBALIZM, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, ISLAM, Jan Paweł II, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, KAPITALIZM, KOMISJA TRÓJSTRONNA, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Magdalenka, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OKRĄGŁY STÓŁ, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POlska w likwidacji, PRL, Sobór Warykański II, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka

  1. Pingback: Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka – komp13

Możliwość komentowania jest wyłączona.