Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną

Wszyscy     NIE-ŻYDZI     będą     mieli     status     prawny     toshav   ger  („OBCY    REZYDUJĄCY    CUDZOZIEMIEC”,    nawet  w ich własnej ziemi. 

cf. Alan Unterman,   Dictionary  of Jewish Lore and Legend   [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148).

Jurysdykcja   Państwa   obejmuje   swym zasięgiem, wszelką  władzę sprawowaną na terytorium państwa,

a w przypadku POLSKI, dotyczy to władzy: ustawodawczej,   wykonawczej   i  sądowniczej (rys. 1). 

Rys. 1

Potwierdzenie,   na   okoliczność   że   żydzi   na   terytorium   POLSKI wprowadzili   podstępnie,   arbitralnie   (bez   podstawy   prawnej   w POLSKIM prawie) — jurysdykcję talmudyczną, oparłam na podstawie fragmentu książki Żyda Jacka Bernsteina  pt: Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu.

Rys. 2.

Tekst Matki Polki z blogu Poliszynel na podstawie fragmentu książki Żyda Jacka Bernsteina pt: „Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu”.  http://glosnyszept.cba.pl/showthread.php?mode=linear&tid=258&pid=512#pid512

Autor książki został zamordowany przez Mosad, a wszelkie wzmianki o nim są w podejrzanych okolicznościach usuwane z internetu – m.in. z wikipedii

Rozdział:  SYSTEM PRAWNY SĄDOWNICTWO A TALMUD

Na podstawie fragmentu książki „Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu” : Jack Bernstein,  przekład  Ola Gordon

Źródło: stopsyjonizmowi.wordpress.com

http://www.iamthewitness.com/books/Jack….Israel.htm
http://palestyna.wordpress.com/2011/04/1…hodu-cz-1

Mniejszość   żydowska w Polsce ma wszystkie prawa i przywileje – samorządy,  Waady,   swoje   sądy żydowskie, organizacje kulturalne, swobody obywatelskie.

Żydzi chcą się rządzić swoimi prawami i nie chcą ingerencji obcych w ich prawa i w ich niezależność.

Wszystko   byłoby   w   porządku,  gdyby nie to, —  że Talmud nie tylko zabrania   innym   ingerencji   w  ich żydowskie prawa i niezależność, ale wręcz odwrotnie, —  nakazuje   mniejszości   żydowskiej,   wyznawcom  judaizmu ingerencje w prawa większości krajów zamieszkania.

Mojżesz Majmonides,  to żydowski filozof, teolog i kodyfikator prawa żydowskiego i Talmudu.  — Żył na przełomie XII i XIII w. i być może jego prace ostatecznie ukształtowały żydostwo.

http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html 

Majmonides   stwierdził, —  że to SĄD ŻYDOWSKI,   lub  sąd wyznaczony przez   władze żydowskie ma wymuszać posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów. 

—  Ma również obowiązek publikowania przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides  dalej wydał DEKRET, 

—  że   wszystkie   NIE-ŻYDOWSKIE   narody,   —    “ jeśli  nie chcą podlegać   naszej   jurysdykcji”   (tahaht yadeinu)

— będą   celem   ŻYDOWSKIEJ   ŚWIĘTEJ   WOJNY. 

(Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides)  [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

W Polsce istnieją dwa systemy prawne.

—  Prawo Polskie (rzymskie) wywodzące się z Biblii

—  oraz Prawo Żydowskie wywodzące się z Talmudu odnoszące się do żydowskiej   mniejszości  etnicznej.

To są dwa systemy prawne, —  dwie osobne jurysdykcje.

— Prawo  rzymskie  zakłada  RÓWNOŚĆ   wszystkich  wobec  prawa.

—  Prawo żydowskie zakłada NIERÓWNOŚĆ wobec prawa. — A nawet znacznie więcej !!!

Prawo  rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie są kompatybilne

/ http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Prawo   talmudyczne   zakłada   istnienie   jednego   prawa   dla   Żydów, a drugiego prawa dla Gojów.

To,    — według Żydów —  nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów.

—  Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Żydzi   czytają   Biblię   i   prawa   wywodzące   się   z  Biblii.

—  Goje   jak   najbardziej   powinni   czytać   Talmud   i   ich   żydowskie   prawa.

Często dziwimy się na wyroki sądu w sprawach oczywistych, w których przeciętnemu składowi sędziowskiemu powinno zająć 15 do 30 minut na wydanie orzeczenia. —  Tak jednak często nie jest.

—  Sprawa   jest   oddalana,  prokuratura prowadzi śledztwo w nieskończoność  lub ukręca się łeb sprawie. Organy ścigania pozostają dziwnie bezczynne lub bezsilne. —  Przestępcy   są   BEZKARNI i NIETYKALNI.

Dlaczego tak się dzieje?

—  Odpowiedź   znajdujemy   w   Talmudzie   i   dekretach   Majmonidesa.

Jurysdykcja   jest   sprawą   bardzo   ważną,   wręcz   gardłową.

Np. Niemieckie sądy mogą wydawać orzeczenia i wyroki w sprawach cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstwa lub spraw obywateli Niemiec dokonane w Niemczech.

—  Natomiast nie mogą orzekać lub wydawać wyroków o przestępstwach obywateli   Rosji,  Chin  lub  Francji dokonanych przez Rosjan, Chińczyków lub  Francuzów  na terytorium odpowiednio  Rosji,  Chin  lub  Francji.  Bo w sposób  oczywisty  to  zupełnie  inne  jurysdykcje.

Natomiast ŻYDZI wymyślili sobie —  i jest to w Talmudzie oraz zostało skodyfikowane   również   przez  Majmonidesa,  —  że Żydzi nie tylko mogą, ale   wręcz  —   mają   nakaz   ingerować   w   obce   jurysdykcje.

A przecież jurysdykcja żydowska może tylko i wyłącznie odnosić się do mniejszości   żydowskiej,  —   (jeśli w ogóle taka jest).

Natomiast co jest rzeczywistością.

Sądy   mniejszości   żydowskiej   w Polsce stały się sądami i instytucjami prawa mniejszości nad większością.

A TO  CI  DOPIERO  PODMIANKA.

Np.  Afery prawa http://www.aferyprawa.eu/ walczą z Togowcami.

Ale czy rozumieją,  że

ŻYDZI OPANOWALI POLSKĄ JURYSDYKCJĘ I NARZUCAJĄ   WŁASNĄ?

Jeśli tego nie zrozumiemy ….

Zawody prawnicze w Polsce to ZAMKNIĘTY KLAN. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, (przez których przechodzą transakcje sprzedaży nieruchomości).

Absolwentów Prawa nie dopuszcza się do aplikantury; —  ten temat był wielokrotnie wałkowany na łamach prasy i w Sejmie.

Jako strona w procesie karnym i cywilnym 

— będziemy jak najbardziej zainteresowani, —  w jakiej jurysdykcji prawnej się znajdziemy polskiej (rzymskiej)   czy   żydowskiej   (talmudycznej?

W   każdej  sprawie   cywilnej lub karnej istnieje możliwość, —  że druga strona lub sędzia lub adwokat,  jest pochodzenia żydowskiego.

Istnienie Talmudu jest faktem. 

Ze względu na agresywne i wyjątkowo aktywne zapisy w Talmudzie (wyznawców judaizmu) ingerujące w inne prawa i inne jurysdykcje,

—  chcemy mieć jasność, w jakiej jurysdykcji się znajdziemy.

Na   pewno   nie   chcemy  znaleźć się w Jurysdykcji Żydowskiej,  — bo jako Goj, czyli zwierzę, —  znajdziemy się na z góry przypisanej przez Talmud przegranej pozycji.

Żydzi   chcieliby,   abyśmy  byli w ich jurysdykcji, — ale czy jako strona w sądzie, —   my tego chcemy?

Prawo jest teoretycznie polskie,  jednak fakt, że orzekają żydzi stwarza sytuację, że sąd Polski jest w istocie sądem żydowskim, czyli sądem mniejszości narodowej.

Taki   sąd   nie   ma jurysdykcji   nad   członkiem   innej   wspólnoty  etnicznej, a tym bardziej nad większością etniczną.

Temu   należy   się   przeciwstawić   wnosząc   sprawę   właściwej   jurysdykcji.

Takie   postawienie   sprawy   przyczyni   się   do   traktowania   PRAWA   JAKO PRAWA  —  I   O   TO   NAM   WSZYSTKIM   WŁAŚNIE   CHODZI.

Wcześniejsze orzeczenia sądów (uniewinniające) w ewidentnej sprawie naruszenia prawa, —   zawsze wskażą na nazwisko sędziego i jurysdykcję (polską czy żydowską) i stan faktyczny tutaj opisywany, DYKTATURY NIETYKALNYCH.

Wydaje   się,  że wnosząc ten aspekt właściwej jurysdykcji, — możemy się obronić.

—  Ale musimy to zrobić sami, bo nie zrobi tego za nas nasz obrońca, wskazując   na   istnienie   cytowanych   zapisów   w   Talmudzie.

Czytajmy  Talmud. —  Poniżej szereg wybranych cytatów ze stron ilustrujących problem.

Talmud został przetłumaczony przez księdza Pranajtisa, a także na angielski przez Michaela L. Rodkinsona http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm

The Babylonian Talmud Translated by Michael L. Rodkinson [1918] (po angielsku).
http://www.talmudunmasked.com/ Author, Father I. B. Pranaitis] (po angielsku)
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/Talm…mples.html
A Page from the Babylonian Talmud (po angielsku)

http://www.holywar.org/indexholy.html  — BOOKS ON LINE (po angielsku)
http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Bardzo dobra i obszerna strona autorstwa kilku autorów poświęcona Talmudowi (po angielsku)   —  PO POLSKU fragmenty Talmudu

DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU:  Andrzej Niemojewski:
http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…emojewski/

POLSKA BEZ ŻYDÓW:  STANISŁAW TWORKOWSKI —   http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…..-bez-zydow

Według praw Talmudu i i właśnie opracowywanego prawa Noahidzkiego,

—  Polacy w Polsce mają status prawny — OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, — czyli nie są obywatelami (POLSKI)!!
http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

U.S. Government Lays Groundwork for Talmudic Courts

— „Our” government under Presidents Reagan, Bush and Clinton, has provided, under the euphemism of education —  (for example, House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14), —  a groundwork for the establishment of Talmudic „courts of justice” to be administered by disciples of Shneur Zalman’s Chabad successor, Rabbi Menachem Mendel Schneerson.

— „Nasz” rząd USA za prezydentów Reagana, Busha i Clintona, zainicjował, pod eufemizmem edukacji — (na przykład, Dom wspólnej rezolucji   173  i Public Law 102-14), — podstawy do ustanowienia SĄDÓW TALMUDYCZNYCH, które mają być administrowane przez uczniów następców: Shneur Zalmana Chabada rabbiego Menachema Mendela Schneersona.

————–

—  Maimonides ruled that it is a Jewish court — or a court appointed by Jewish authority –that enforces obedience and passes judgment on Gentiles, as well as promulgating legislation by court order for that purpose.

Maimonides further decreed that any non-Jewish nation „not subject to our jurisdiction” (tahaht yadeinu) will be the target of Jewish holy war. (Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. Also cf. Gerald J. Blidstein, „Holy War in Maimonidean Law,” in Perspectives on Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

—  Majmonides   już   dawno  stwierdził, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie

– który wymusza posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również publikuje przepisy prawa z mocą ustawy, poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej Wydał DEKRET,  — że wszystkie nie-żydowskie narody „nie podlegające naszej jurysdykcji” (tahaht yadeinu), 

— będą celem żydowskiej świętej wojny. 

(Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11. Ponadto zob. Gerald J. Blidstein, „Świętej Wojny w Maimonidean ustawy, w zakresie perspektyw na Maimonides [Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991].

——————————————————————————————————————————————————-

emjot:  zobacz:

ŻYD HARTMAN DO POLAKÓW: „Miliony was, chamy, miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci”

Izrael: Minister jak „Państwo Islamskie”

Podczas wiecu wyborczego swojej partii „Nasz Dom Izrael” w następujący sposób określił pożądaną politykę tworu syjonistycznego wobec ludności palestyńskiej na terytoriach okupowanych:

— „Każdy     kto jest  z nami powinien dostać wszystko. Wobec tych którzy nie   są   z  nami, nie możemy nic zrobić.  — Musimy wznieść topór i odciąć   im  głowy.   Inaczej   nie  przetrwamy.”

Znany rabin uważa ISIL za dar „Najwyższego” dla żydów |UWAGA! DRASTYCZNE ZDJĘCIA!

————————————————————————————————————————————————————

These  courts are to be convened allegedly under the „Noahide Laws” (proscriptions against idolatry supposedly based on the covenant with Noah). The U.S. presidents and Congress urged the adoption of the „Noahide” Laws as interpreted by Chabad-Lubavitch Grand Rabbi Schneerson.

— Te sądy są zwoływane rzekomo pod „Noahide praw” (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem).  — Prezydenci USA   i   Kongres   wezwał  do przyjęcia „Noahide” ustawy, zgodnie z wykładnią   Chabad-Lubavitch   Wielkiego Rabina,  Schneerson.

Prof. Easterly of the Southern University Law Center, a Jewish legal expert, has compared this Public law 102-14 to the „first rays of dawn” which „evidence the rising of a still unseen sun.”

The Jewish Encyclopedia envisages a Noahide regime as a possible world order immediately preceding the universal reign of the Talmud. Prof Easterly z Southern University Law Center,

— żydowski   ekspert   prawny,   porównał   to   prawo   publiczne 102-14,  do „pierwszych   promieni   świtu”,   —    jako    „dowodu wschodu słońca, którego jeszcze nie widzimy.”

Żydowska Encyklopedia przewiduje,  Noahide reżym, —  jako możliwy (nowy) porządek świata bezpośrednio poprzedzający powszechne panowanie Talmudu.

It has to be understood that we are not dealing with the Noah of the Bible when the religion of Judaism refers to „Noahide law,” but the Noahide law as understood and interpreted by the absolute system of falsification that constitutes the Talmud.

—  Musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z Biblijnym Noe, kiedy religia  judaizmu odnosi się do „Noahide prawa”, —  ale   Noahide   prawa rozumiane   i   interpretowane   przez   System  Absolutnego Fałszerstwa, który stanowi Talmud.

Under  the Talmud’s counterfeit Noahide Laws, the worship of Jesus is forbidden under penalty of death, since such worship of Christ is condemned by Judaism as idolatry. Meanwhile various forms of incest are permitted under the Talmudic understanding of the Noahide code. (Enziklopediya Talmudit, note 1, pp. 351-352).

—  Zgodnie   ze   sfałszowanym przez Talmud Noahide Prawem —  kult Jezusa jest zabroniony pod groźbą kary śmierci, — ponieważ takie czczenie Chrystusa jest zakazane przez judaizm, jako bałwochwalstwo.

Tymczasem   różne   formy  kazirodztwa są dozwolone w ramach talmudycznej zrozumienia Noahide Prawa. (Enziklopediya Talmudit, 1, pp. 351-352).

Furthermore,  all non-Jews would have the legal status of ger toshav („resident alien,” cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], p. 148), even in their own land; as for example in occupied Palestine where newly arrived Khazars from Russia have an automatic right to housing and citizenship, while two million Palestinian refugees who either fled or were expelled by the Israelis, are forbidden the right of return.

—  Ponadto,   —  wszyscy   NIE-ŻYDZI   będą   mieli   status  prawny toshav ger ( „OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC”, cf. Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend [London: Thames and Hudson, 1991], s. 148),

—   nawet  w ich własnej ziemi, jak na przykład w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, —  a dwa miliony uchodźców palestyńskich, którzy   albo   uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione prawo powrotu.

Resident  alien status has been clearly delineated in scholarly articles in leading Jewish publications. For example, Hebrew University Professor Mordechai Nisan, basing his exposition on Maimonides, stated that a non-Jew permitted to reside in a land ruled by Jewish law „must accept paying a tax and suffering the humiliation of servitude.”

—  Resident  alien status (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC) został jasno określony   w artykułach naukowych w wiodących publikacjach żydowskich.

—  Na przykład, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, opierając swoją ekspertyzę   na  Maimonides,  — że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie

„musi   zaakceptować   płacenie  i podatku i cierpienie poniżenia niewoli”.

If  Gentiles refuse to live a life of inferiority, then this signals their rebellion and the unavoidable necessity of Jewish warfare against their very presence. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156].

—  Jeśli   Goje   odmówią,  aby żyć w poniżeniu, —  to będzie to sygnał ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecności. [Zob. Mordechaj Nisan, Kivunim (oficjalnej publikacji Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień, 1984, pp. 151-156].

At a symposium („Is Autonomy for Resident Aliens Feasible?”) organized by Israeli Minister of Education Shulamit Aloni, the Israeli Chief Rabbi Shlomo Goren repeated the Talmudic teaching on resident aliens: that Judaism forbids „granting any national rights” to them. He ruled that such „Autonomy is tantamount to a denial of the Jewish religion.” (Nadav Shraggai, Ha’aretz, Oct. 14, 1992).

Na   sympozjum   (”Czy   autonomia   dla   Resident   Aliens   jest   możliwa?”) — zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji Shulamit Aloni,

—  naczelny   rabin  Izraela Shlomo  Goren powtórzył nauczanie Talmudu, o Resident alien (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC),

— że judaizm zabrania „udzielania im wszelkich praw narodowych”.

Stwierdził,   że   taka —  „Autonomia jest równoznaczne z zaprzeczeniem religii   żydowskiej”.   (Nadav Shraggai, Haaretz, 14 października 1992).

Źródło nie istnieje już:  krasnoludkizpejsami.wordpress.com

Dowody,   na   nielegalne wprowadzenie na terytorium Polski, przez nielegalny   masońsko/żydowski rząd  —  jurysdykcji talmudycznej, polegającej na sprawowaniu wobec POLAKÓW i POLSKI władzy:

  • 1) ustawodawczej,
  • 2) wykonawczej
  • i 3) sądowniczej, opartej na talmudzie, zawiera rys. 3.

Podstęp   żydowski   polegający   na usankcjnowaniu jurysdykcji talmudycznej,   na terytorium   Polski   polegał   na   „wydaniu”

 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 Nikt w POLSCE nie rozumiał dlaczego z nowej instrukcji kancelaryjnej całkowicie „wyrzucono” m.in. przepisy określające formę dokumentu, pisma.

O czym w poniższym poście:

Nowa instrukcja kancelaryjna, czyli śmierć pieczęci (i pieczątek) bit.ly/1wpvFi7

Podstępne,  cytowane wyżej  rozporządzenie, —  nie uzyskało jednak postaci aktu  prawnego, — czyli   że   nie   uzyskało   postaci   dokumentu   urzędowego, mającego   moc   dowodową,   moc   władczą   i podlegającego wykonaniu.

—  Gdyż   rządzące POLSKĄ żydy, —   arbitralnie   (bez   podstawy prawnej), nie   mają   ważnych   pieczęci urzędowych (okrągłych),   upoważniających ich do wydawania ważnych aktów prawnych.

Obecne   rządy   żydków   na   terytorium   POLSKI   są   nieważne   (pozorne, bezskuteczne, z następujących powodów:

—  przede   wszystkim dlatego, że  nie mają ważnych powołań upoważniających   ich   do   sprawowania   władzy   na   terytorium   POLSKI.

Co znaczy,  że ich podpisy są bezskuteczne.

A to znaczy,  że podpisy składane na pismach mających być oświadczeniami woli,  —  faktycznie są podpisami prywatnymi, a nie są podpisami służbowymi.

Przystawienie z lewej strony prywatnego podpisu, wadliwej pieczęci urzędowej (półokrągłej),  — wywoła rechot POLAKÓW,

—   jeśli   w końcu dowiedzą się,  —  jak NAS żydki oszukiwali, —   szczególnie że Izrael będzie musiał wszystkie straty i szkody zrekompensować POLAKOM.

Oczywiście   istnień  ludzkich,  żydki nie są w stanie zrekompensować.

—  Dlatego zostaną wypędzeni z Ziemi POLSKIEJ!!

Przystawienie   wadliwej  pieczęci  — (posiadającej w jej otoku niedopuszczony w ustawie o godle żydowsko/masoński znak, — oznacza faktycznie —   brak ważnej pieczęci!!

Bez ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej) oświadczenie woli, —  jakim powinno być rozporządzenie, —  nie uzyskuje statusu aktu prawnego.

— A to znaczy, że nie jest dokumentem urzędowym, czyli nie ma mocy dowodowej, —  nie podlega więc wykonaniu!!

Dlatego żydowski podstęp polegający na usankcjonowaniu jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI —  masonom/żydom,  jak dotąd —  nie wyszedł!

Za nielegalne stosowanie jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI wobec   POLAKÓW,   żydki   muszą —   „beknąć”,   bez   względu   na   to, co to słowo oznacza,

—    ale   pisząc   uznałam,  że słowo to pasuje mi tutaj do kontekstu, pomimo że nie znam jego historycznego pochodzenia.

Za stosowanie nielegalnie przez żydów wobec POLAKÓW jurysdykcji talmudycznej, musi zapłacić Izrael,

—   gdyż MY POLACY mamy dowody na to,   kto   się   już  zaczął rozgaszczać na terytorium POLSKI, ze swoim żydowskim Knesetem.

Ile ofiar w ludziach (POLAKACH) pochłonęło dotychczasowe nielegalne stosowanie   na terytorium POLSKI jurysdykcji talmudycznej, trudno jest w tej chwili powiedzieć, to dopiero trzeba policzyć.

Do tego trzeba dodać grabież   POLSKI.

POLSKA   najbogatszym   krajem świata  —   mlekiem i miodem płynącym!!

http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

Powstaje pytanie: —  czy do zalegalizowania na terytorium POLSKI — jurysdykcji talmudycznej —  wystarczyło tylko wyrzucić przepisy określające formę dokumentu, pisma?

Na to pytanie odpowiedz zawiera treść rys. 3

Rys. 3.

 Poniżej przedstawiam 3 definicje „aktu prawnego”, —  z których to definicji wynika wprost że: 

—  od 1927 r. (rozporządzenia prezydenta o godle), masońsko/żydowska władza pomimo, że sprawuje rządy na terytorium POLSKI, —  to nie jest kompetentna do wydawania ważnych aktów prawnych, w określonej formie, przez kompetentne organy państwa, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

Co znaczy że obecne organy państwa, czyli nielegalna władza masońsko/żydowska na terytorium Polski, nie jest kompetentną władzą, upoważnioną przez NARÓD POLSKI do:

  • tworzenia prawa (władza ustawodawcza),
  • do wykonywania bezskutecznego prawa (władza wykonawcza)
  • i do osądzania podmiotów na terytorium POLSKI (sprawowania wymiaru sprawiedliwości),

— z powodu,  że żadna z tych władz nie może wydawać ważnych aktów prawnych, w formie oświadczeń woli, podlegających wykonaniu i zaskarżeniu, —   a  fakt ten pozbawia POLAKÓW prawa do sądu —  (mogą tylko   pisać pisma do sądu, aż do tzw. us**nej śmierci), —  i prawa do wymiaru sprawiedliwości, pomimo że niepodważalnie wolą NARODU POLSKIEGO jest,  aby POLSKA była PAŃSTWEM PRAWA!!

Co znaczy, że władza masońsko/żydowska na terytorium Polski może tylko pozorować sprawowanie władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, dopóki POLACY nie zrozumieją, że masoni/żydzi nie są kompetentni do sprawowania rządów na terytorium POLAKI, a ich władza jest tylko pozorna, gdyż żadna z tych władz nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego od 1927 r.

Jednak żydy/masoni podstępnie, obłudni, przy pomocy massmediów, pozorują sprawowanie rządów na terytorium POLSKI, wobec POLAKÓW, wykonując bezkarnie swoje talmudyczne nakazy/zakazy wobec POLAKÓW, pod jurysdykcją talmudyczną.  —  Taka prawda!!

Kiedy nareszcie prawda ta dotrze do POLAKÓW,

— mam nadzieję, że POLACY raz na zawsze wypędzą żydów/masonów z POLSKI, jako odwiecznego wroga POLAKÓW, 

—  tak jak stoją, — czyli że żydzi nic z POLSKI nie będą mogli zabrać, gdyż żydzi zawsze pasożytowali na POLAKACH na terytorium POLSKI i działając zawsze na szkodę POLSKI, rodzin polskich, POLAKÓW. 

Dowodem na tą okoliczność są: TALMUD, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych żyda Jakuba Bermana!!

Z powodu udokumentowanego, wrogiego zachowania żydów wobec POLAKÓW,

—  NARÓD POLSKI ma bezwzględny obowiązek zdelegitymizować obecną nielegalną, masonsko/żydowską władzę na terytorium POLSKI

— i wypędzić żydów z POLSKI w drodze pokojowej

—  POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015,

—  innych możliwości —  BRAK (zał. 4)!!

Zał. 4.

 POLSKĄ REWOLUCJĘ NARODOWĄ  2015 wymusza fakt, że POLACY na terytorium POLSKI w całości są pozbawieni prawa do obrony przed jurysdykcja talmudyczną,

czyli: prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości (zał. 5.)

Zał. 5.

Autor: Krystyna Trzcińska

7.03.2015

Za; http://trzcinska.neon24.pl/post/119951,zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, POlska w likwidacji, PRAWO, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie żydowskie, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.