Dlaczego Syjoniści rządzą Polską? — Jak Berman konspirował Żydów w Polsce…

Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1)

– Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Zmiana nazwisk

Przepisy ogólne.

Art. 1.

(1) Obywatel polski jest uprawniony do zmiany imienia i nazwiska w przypadkach i trybie wskazanych w niniejszym dekrecie.

(4) Przepis ust. (1) dotyczy również osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), — jeżeli ma miejsce zamieszkania:  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2.

(1) Władzą orzekającą w sprawie zmiany nazwisk jest władza administracji ogólnej II instancji

(2) Minister Administracji Publicznej może sobie zastrzec w drodze rozporządzenia orzekanie o zmianie na obszarze całego Państwa lub niektórych województw, na stałe lub na czas określony, co do wszystkich spraw lub niektórych tylko kategorii (typów) zmian.

(3) W sprawach, dotyczących zmian, o których mowa (w art. 3 ust. (2) pkt. 2), właściwa władza (ust. (1) lub (2) — orzeka po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej, który może prawo udzielania opinii przekazać dowódcom okręgów wojskowych.

(4) Jeżeli zmiana nazwiska ogranicza się do przystosowania jego zniekształconej pisowni do zasad pisowni polskiej, właściwą do orzekania jest władza administracji, ogólnej I instancji.

(5) Władzą orzekającą w sprawie zmiany imion jest władza administracji ogólnej I instancji. Ministrowi Administracji Publicznej przysługują również w tym zakresie uprawnienia przewidziane w ust. (2), przy czym władny jest również zastrzec tę właściwość na rzecz władz administracji ogólnej II instancji.

(6) Władza administracji ogólnej II instancji ustala nazwisko w przypadkach, przewidywanych wart. 12. Przepisy ust. (2) i (4) mają odpowiednie zastosowanie.

Art. 3.

(1). Właściwa władza orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli zachodzi ku temu ważna przyczyna.

(2) W szczególności ważna przyczyna zachodzi, gdy ubiegający się o zmianę: 1) nosi nazwisko hańbiące albo ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,

— 2) w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. przybrane imię nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc służbę w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo-demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodległościowo-demokratycznej, prowadzącej walkę z najeźdźcą niemieckim, i wypełniał gorliwie swe obowiązki,

—  3) przybrał inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w związku z udziałem w podziemnej walce z najeźdźcą niemieckim.

—  4) używał innego nazwiska (pseudonimu osłaniającego) celem uchronienia się przed aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub jego popleczników,

—  5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim,

—  6) nosi nazwisko, które ma formę imienia,

(3) nowe nazwisko zastępuje dotychczasowe. W przypadkach wymienionych w ust. (2) pkt. 2, 3, 4, na wniosek strony nazwisko dotychczasowe pozostanie obok nowego na pierwszym lub drugim miejscu.

Art. 4.

(l) Podanie o zmianę nazwiska winno być zgłoszone do władzy administracji ogólnej l instancji; w której okręgu petent ma miejsce zamieszkania. Jeżeli petent nie posiada na obszarze Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania, właściwą jest władza ostatniego miejsca zamieszkania w kraju, a jeśli tego brak – właściwą władzę wyznacza Minister Administracji Publicznej. (2) Jeśli kilku członków tej samej rodziny wnosi podanie o identyczną zmianę nazwiska, może ono być wniesione, do którejkolwiek władzy spośród tych, które są właściwe do przyjęcia jednego z podań.

Art. 5.

Ministrowie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości ustalą w rozporządzeniu wykonawczym, jaki organ – opieki społecznej może wnosić w imieniu dzieci – nieznanych rodziców oraz dzieci opuszczonych podanie o zmianę nazwiska…

Art. 6.

(1) Władza administracji ogólnej I instancji przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w szczególności ustali, z jakich pobudek strona ubiega się o zmianę nazwiska. (2) Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, prośba wraz z wynikiem tegoż będzie odesłana władzy orzekającej art: 2 ust. (1) – (3), chyba że władza administracji ogólnej instancji jest władzą orzekającą w .sprawie. art; 2 ust. (4).

Art. 7.

Władza odmówi zmiany nazwiska: a) jeżeli strona ubiega się o nazwisko historyczne lub wsławione na polu kultury, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej, b) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że strona ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności, przestępczej o uprawiania nieuczciwej konkurencji lub też w zamiarze uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 8.

(1) Zmiana nazwiska rozciąga się na żonę osoby, której nazwisko ulega zmianie chyba, że na zmianę się nie zgodzi. (2) Zmiana nazwiska rozciąga się na niepełnoletnie dzieci strony noszącej to samo nazwisko i na niepełnoletnie dzieci przysposobione.

Art. 9.

(1) Władza orzekająca (art. 2) zarządza wpisanie zmiany nazwiska do ksiąg urodzeń i małżeństw na marginesie aktu stanu cywilnego, a także zawiadamia właściwe według miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby władze, prowadzące ewidencję ludności i ewidencję wojskową, oraz władzę skarbową, ponadto zaś władzę prowadzącą rejestr karny. (2) Władza orzekająca (art. 2) poda o zarządzonej zmianie – nazwiska do publicznej wiadomości na koszt osoby zainteresowanej w drodze ogłoszenia w poczytnym piśmie miejscowym. (3) Władza orzekająca zaniecha zarządzenia wpisu, zawiadomienia i ogłoszeń przewidzianych w ust. (1) i (2), jeżeli za tym przemawiają ważne powody.

Zmiana imion

Art. 10.

(1) Art. 3 ust. (1) i (3), Art. 46, 7 pkt b) i 9. mają zastosowanie do zmiany imion o. (2) Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy imię osoby ubiegającej się o zmianę 1) wykazuje cechy, przewidziane wart. 3 ust. (2) pkt 1 i 5 co do nazwisk, 2) zostało przez nią przybrane w warunkach, o których mowa wart, 3 ust. (2) pkt 2, 3, 4, 3) jest imieniem zdrobniałym, które nie usamodzielniło się, 4) jest imieniem, które stanowi neologizm i nie weszło do zasobu imion używanych, 5) jest imieniem będącym z istoty swej nazwiskiem, (3) Jeżeli zmiana imienia następuje równocześnie ze zmianą nazwiska, zezwolenia udziela władza, wskazana w art. 2 ust . (1)- (4).

Przepisy szczególne o niektórych pseudonimach

Art. 11. (1) Osoby, o których mowa w art. 3 ust. (2) pkt :1, 3 i 4 mogą złożyć prośbę o zmianę nazwiska, bądź, imienia i nazwiska najpóźniej do dnia 31 grudnia 1947 r. (2) Osoby, które nie skorzystają z uprawnienia, przewidzianego w ust. (1), obowiązane są do złożenia: wobec władz administracji ogólnej I instancji oświadczenia o powrocie do swych dotychczasowych imion i nazwisk i do udowodnienia swej tożsamości. Władza administracji ogólnej I instancji wyda decyzję ustalającą tożsamość. (3) Osoby, które złożyły prośbę w terminie przewidzianym w ust. (1), mogą nadal używać pseudonimu do czasu prawomocnego ukończenia postępowania w sprawie. Władza przyjmująca podanie (art. 4) wyda petentowi stosowne zaświadczenie. (4) Zstępni nieżyjących żołnierzy lub uczestników akcji konspiracyjnej, wymienionych w art. 3, ust. (2) pkt 2 i 3 mają prawo do zmiany nazwiska na pseudonim wojskowy lub konspiracyjny, przybrany przez ich zmarłych wstępnych, stosownie do przepisu art: 3 ust. (2) pkt 2) i 3) …

Ustalanie nazwisk

Art. 12.

(1) Jeżeli zachodzą wątpliwości co do brzmienia lub pisowni nazwiska obywatela polskiego lub osoby, nie posiadającej żadnej przynależności państwowej (bezpaństwowca), zamieszkałej lub mającej miejsce pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, — władza wskazana w art. 1 ust. (6), może ustalić nazwisko na żądanie zainteresowanego —  „lub z urzędu, przy czym orzeczenie takie ma moc, powszechnie obowiązującą”.  —  Przepisy art. 4, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie.

(2) Gdy w postępowaniu wszczętym na wniosek zainteresowanego decyzja zależy od rozstrzygnięcia pytania wstępnego z dziedziny prawa familijnego, władza orzekająca art. 2 ust. (6), może zawiesić postępowanie na wniosek lub z urzędu i odesłać wnioskodawcę na drogę sądową celem wyjednania rozstrzygnięcia tego pytania wstępnego. (3) Gdy przedmiotem postępowania sądowego jest prawo do używania nazwiska, postępowanie to ulega zawieszeniu na żądanie władzy orzekającej art. 2 ust. (6), do czasu ustalenia nazwiska stosownie do przepisu ust. (1).

Nadawanie imion i nazwisk.

Art. 13.

Dzieciom nieznanych rodziców i osobom dorosłym niewiadomego pochodzenia nadaje nazwisko władza, wymieniona w art. 2 ust. (1), imię zaś władza; wymieniona w art. 2 ust. (5).

Jak Syjonista stawał się Polakiem

W   1948 rok   Konsulat   RP    w Rzymie alarmował Ministerstwo Administracji Publicznej… 

— Żydzi w Zarządzie Miasta Krakowa masowo fałszują potwierdzenia polskiego obywatelstwa.

W   kilka   lat   po   wojnie   Konsulat   Generalny   RP   w   Rzymie   wystąpił   do Ministerstwa   Administracji  Publicznej z wnioskiem o weryfikacje tożsamości osób podających się za obywateli polskich.

Konsulat pisał:

„… Stefania Wirosław, zam. w Rzymie przedłożyła oryginale poświadczenie obywatelstwa wystawione 23.08.1948 r. nr 4473/47 wystawione   przez   niejakiego   Holly,   —  naczelnika   wydziału   w Zarządzie   Miasta  Krakowa, potwierdzające, że do 1947 rok mieszkała w Krakowie,

—  podczas gdy z innych dokumentów wynikało, że mieszkała i urodziła się we Lwowie.

Mojżesz   Heller,  syn Chaskala, ur. 30.04.1920 r. w Będzinie, który podał,   że   mieszkał   w   Będzinie   przy   ul.   Berka   Joselewicza,

— a   później   podał,   że   mieszkał   w   Krakowie. 

—  Konsulatowi przedłożył potwierdzenie nr 173/48 podpisane przez Alberta Kaminskiego.

Michał Weksler,   ur. 14.03.1910,   w  Wilnie, syn Berka, —  uzyskał tytuł mgr praw na Uniwersytecie w Wilnie i podał,  —  że mieszkał przy ul. Ciemnej 15.

— Konsulatowi przedłożył zaświadczenie nr. 4834/47 wydanego przez Zarząd Miasta Krakowa.

Dr  Ohri Izak,  syn Wolfa, ur. w 1905 w Łowiczu, jego żona Sussana z Birnbaumów   Ohri,   ur. w   1913 roku w Jarosławiu —  podali, że ostatnio mieszkali w Warszawie.

—  Przedłożone zaświadczenie miało nr 749/47”.

W odpowiedzi Inspektor MAP pisał do Rzymu:

„… w wyniku dochodzenia stwierdzamy, — że sprawy wydania poświadczenia obywatelstwa polskiego osobom wyszczególnionym w cytowanym dokumencie Konsulatu Generalnego w Rzymie 

—  zostały załatwione przez Zarząd Miasta Krakowa z naruszeniem prawa, obowiązujących przepisów, —  a pod względem merytorycznym, bez   przeprowadzenia  potrzebnych dochodzeń, zdążających do ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych, na podstawie których można by było stwierdzić, czy interesownej stronie rzeczywiście obywatelstwo się należy.

Wydawane zaświadczenia bazowały na zeznaniach dwóch świadków, których nie weryfikowano”.

Nadto inspektor MAP ustalił dalsze takie przypadki poświadczania nieprawdy przy wydawaniu zaświadczeń o obywatelstwie polskim – między innymi z Budapesztu.

Byli to:

 • Muszalalewicz Stanisław,
 • Schleimer Józef,
 • Rosel Sami,
 • Honigmann Schneidel – Węgry,
 • Singer Róza – Węgry,
 • Schnapp Jakób Mozes – Węgry,
 • Rosenkranz Machel,
 • Kilian Stanisław,
 • Engelstein Markus,
 • Korski Henryk,
 • Wang Michał,
 • Grunber Michał,
 • Zahler Michał,
 • Rosler Chaim,
 • Rosler Sami,
 • Szpira Uszer Hersch,
 • Streicher Szasza,
 • Fischel Reinica,
 • Schwarz Fischer,
 • Betscher Ignacy,
 • Duen Gryda,
 • Sanberg Markus Menchel,
 • Sobel Wiktor,
 • Mund Joachim”.

Nieprawdziwe poświadczenia wystawiali: —  „Holly, Jaworek, Kotlarz, Meyro, Babikówna, Bartowicz, Parasiewicz”.

W konkluzji protokołu inspektor Parowski napisał:

—  „Urząd   Wojewódzki   był   bierny   i  należałoby w swoim czasie powrócić do tej sprawy”.

Jakie były ostateczne konsekwencje dla osób masowo potwierdzających obywatelstwo polskie, — tego póki co nie wiadomo.

Zarząd Miejski w Krakowie wydał kilka tysięcy takich zaświadczeń.

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że skala fałszowania dokumentów w zakresie tożsamości, obywatelstwa oraz wyznania była masowa.

Z   akt   Powiatowego   Urzędu   Repatriacji  w Kielcach wynika, że w przypadku  inwentaryzacji repatriantów ze wschodu, przyjmowano identyczny sposób potwierdzania,  —  tj. na dwóch świadków.

Wszystkie te osoby podawały narodowość polską,  wyznanie katolickie.

Były to następujące przypadki:

W ramach repatriacji do Kielc przybyli:

 • Maria Bodnar – ur. Stanisławów, świadkowie: Barankowski Edmund z Wołgogradu.
 • Budzynski Jan – świadek Czarnecki z Brześcia, Paweł Grabiec.
 • Dangert Maria z d. Sołsa – św. Scheibel Jadwiga, Zapała Wawrzyniec.
 • Olgierd Figura – św. Negenbauer, Fryc Aleksander, Bujak Feliks.
 • Bronisław Gajos, Jadwiga Gajos – św. Białas.
 • Gil Karol – matka Anna Kruk.
 • Hejdenraich Teofil – ur. w Bodzentynie, św. Łazarek, Kidawa.
 • Kaminska Eleonora – ur. Jędrzejów, św. Jadwiga Scheibel.
 • Kiss Joanna – ur. w Lwowie, św. Muecke, Dworak.
 • Klokowicz Władzysław – ur. Gnojono , syn Tekli Sikory, św. Adamczyk, przyjazd z Charkowa.
 • Kussy Rozalia – św. Maria Szmit.
 • Neugebauer Eugeniusz – św. Kogut.
 • Kuszewska Filomena,
 • Józef Kowal – syn Mekli Wzorek.
 • Domagała,
 • Olendzki Bronisław,
 • Józef Kowal,
 • Arciszewska,
 • Góralczyk Tekla,
 • Biernacki,
 • Czarnecka Rozalia
 • Czarnecki Franciszek,
 • Gach Olimpia,
 • Lipinski Stanisław
 • Lipiec Józef,
 • Jaworska Helena
 • Karczmarski Marian”.

I jeszcze jeden pan, był to – Stanisław Plater – Zyberk, — syn Józefa i Małgorzaty z Wielkopolskich.

Dalej…

MAP, departament polityczny zaświadcza, że:

„Grunspan Abraham,   ur.1907 roku w Rzeszowie,  — syn Pinkasa i Chairy z Bergerów — jest identyczny z ob. Zielonka Adam, zam. Warszawa, przy ul Jaworzyńskiej nr 15/18, komisariat MO XI.

Na podstawie aktu zmiany nazwiska wydanego dnia 10.01.1947 r. z dnia ldz. 014/17/47,  —  nosi  nazwisko   ZIELINSKI  ADAM”.

I tak:

 • Jerzy Dankiewicz został Adamem Nowakiem.
 • Sara Goldstein została Górzańską (urząd woj. Kraków).
 • Greinbaum vel Grzybek został Grańskim.
 • Schattan został Szatanem.
 • Niemiec został Niemskim.

Na   przykład   w   Kielcach   istnieje   ewidencja   zmiany   nazwisk   już   od 1930 roku.

Na masową skalę zmieniano również nazwiska w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej, a późnej w LWP.

W dniu 11 maja 1920 roku, ówczesny Sejm wydał z siebie Ustawę w przedmiocie   nazwisk   przybranych   w   wojsku.   —   Zmiana  nazwiska mogła  nastąpić na wniosek MON, 

—  a dekretem akceptował taką zmianę sam Naczelnik Piłsudski.

————-

Następnym aktem służącym zmianie nazwisk był Dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia 10 listopada 1945 roku.

Repatriacja ze wschodu…  czyli Żydzi w powojennej Polsce

Centralny   Komitet   Żydów   Polskich pisał w dniu 2 marca 1946 r. do MAP.

W   Polsce   było  przed   II wojną światową ok. 3.5 mln Żydów (liczba ta jest zaniżona o ok. 500 tyś),   —   zamordowanych zaś   –  około 3.2 mln

— (czy w tej liczbie byli tylko polscy żydzi?).

W ramach tylko jednego kontyngentu reparacyjnego, który został ze szczegółami   rozpisany   przez CKŻP w relacji do MAP, —  który przybył do Polski   z   220 tyś osób, —  było 65 % osób (140 tyś) pochodzenia żydowskiego.

—  Te   osoby   pochodziły   z obszaru całego ZSRR, —  przeważnie jednak z całej Ukrainy.

Dokumenty podają, że  —  28 tyś osób trafiło do Szczecina i okolic, —  a prawie 90 tyś na Dolny Śląsk).

Gdzie i ile żydów osiedlono na Dolnym Śląsku?

 • Wrocław – 13. 000 tyś,
 • Rybach – 10.000,
 • Niemcza – 600,
 • Zagorze – 1.200,
 • Wyganowo – 138,
 • Piotrolesie – 1.500,
 • Bielawa – 4.800,
 • Wałbrzych – 7.500,
 • Boża Góra – 750,
 • Solice Dolne – 620,
 • Węgłowo – 700,
 • Frydlant – 1.000,
 • Biały Kamień – 1.420,
 • Gierszcze Proste – 764,
 • Gaj – 520,
 • Jar – 130,
 • Kłodzko – 3.500,
 • Ludwikowo – 800,
 • Duszniki – 540,
 • Nowa Ruda – 700,
 • Gródek – 120,
 • Puszczyków – 150,
 • Bystrzyca – 900,
 • Ząbkowice – 1.300,
 • Ziębice – 2.400,
 • Świdnica – 2.400,
 • Fryborg – 700,
 • Strzegom – 1.200,
 • Kamienna Góra – 1.700,
 • Lubawa – 2.000,
 • Złotoryja – 1.100,
 • Legnica – 4.200,
 • Jelenia Góra – 600,
 • Zgorzelec – 600,
 • Jawor – 900,
 • Brzeg – 90,
 • Lądek Zdrój -90,
 • Zóraw – 700,
 • Przemkowo – 700,
 • Bolków – 700.

Z   innych   dokumentów wynika, — że w samej Łodzi zamieszkało po wojnie 10 tyś, —  z czego 4 tyś repatriowano dalej na Ziemie Odzyskane,

— w Krakowie zarejestrowano po wojnie 20 tyś osób pochodzenia żydowskiego.

Życie powojenne Żydów w Polce

Towarzystwo   Ochrony  Zdrowia miało…  samodzielny NFZ,

— 15 oddziałów, 41 pododdziałów, sanatoria na 630 łóżek, żłobki na 600 łóżek, izby położnicze na 65 łóżek, poradnie gruźlicze na 200 łóżek, poradnie dziecka w ilości 6, ambulatoria w 33 miastach, domy starców na 35 miejsc, bursa w Otwocku na 20 miejsc, domy dziecka na 900 miejsc, świetlice na 3.500 miejsc.

CKŻ podlegały również:

— Świetlice na 3.500 miejsc.

— Szkoły żydowskie na 3.000 miejsc.

Warszawa – 50, Kraków – 230, Łódź – 340, Szczecin – 306, Lublin – 42, Szczecin Zelichów – 55, Chorzów – 35, Bytom – 9, Opole 10, Wrocław – 284, Dzierżoniów- 221, Bielawa – 161, Piotrolesie – 108, Zagorze – 24, Kłodzko – 38, Nowa Ruda- 25, Bystrztyca – 76, Zabkowice – 39, Wałbrzych – 180, Frydlant – 18,   Swidnica – 80, Zary – 42, Jawor – 31, Strzegom – 41, Legnica – 145, Chojnów – 17, Bolków – 19, Złotoryja – 18, Kamienna Góra – 16, Lubawa – 26.

Stowarzyszenie  ORT (Organizacji Twórczej) dysponowało ilością 1.500 etatów praktycznej nauki zawodu.

W   rożnych   gałęziach   gospodarki   pracowali   Żydzi   w  następującej ilości — zapewne  ujawniana  część:

Kopalnie – 971, Porty – 80, Metalowy – 2.000, PKP – 200, Włókienniczy – 3.500, Fabryki państwowe – 2.500, Fabryki samorządowe – 500, Rolnictwo – 1.100, Spółdzielnie – 3.500, Warsztaty indw. – 1.500, Wolne zawody – 5.500, Urzędy państwowe – brak informacji, Urzędy samorządowe – 3.500, Organizacje społeczne – 2.700, Handel – 950.
Łącznie ok. 28 tyś osób.

Wojewódzki Komisarz ds. produktywizacji ludności żydowskiej z Gdańska pisał do MAP:

— „Ilość Żydów w woj. Gdańskim wynosi około 1.200, —  z czego 90 % pracuje w Wojsku Polskim, Milicji Obywatelskiej oraz Urzędzie Bezpieczeństwa,  często pod zmienionym nazwiskami.  50 osób pracuje w portach i rzemiośle”.

Komisarz Zralek pisał dalej:

—  „Moim   zdaniem  należałoby   OKZ   w Gdańsku pozostawić wolną rękę i   inicjatywę  w   wyborze  momentu    ujawnienia się  Żydów”.

Z Małopolski przyszła następująca relacja:

—  „Do   narodowości   żydowskiej  przyznało się 8 tyś osób, a dodatkowe 19 tyś to repatrianci. 250 osób narodowości żydowskiej przybyło z Rumuni”.

Na 1.600 osób zatrudnionych było (nie zmienione nazwiska):

Urzędnikami – 700, Adwokatami – 60, Lekarzami – 25, Dentystami – 10, Inżynierami – 14, WP – 20, UB – 50, Nauczyciele i prof. – 25, Plastycy – 10, Muzycy – 14, Bibliotekarze – 5, Kler – 21, Krawiec – 250, Kupcy – 150, Farmacja – 8.

W   ramach   przyjmowania  obywatelstwa polskiego, w oparciu o służbę w WP,  —  tyko w jednym rzucie wystąpiła grupa 650 oficerów Armii Radzieckiej, służących w Wojsku Polskim. 

—  Były to osoby pochodzenia żydowskiego.

W   powojennej   Polsce   było 80  kongregacji   wyznaniowych, — przy czym czynnych było 71 rabinów.

I to wszystko na 100 tyś osób ocalałych z II wojny światowej i 130 tyś repatriantów przybyłych ze wschodu,

—  z czego znaczna cześć miała wyemigrować do Izraela, a dziś z tego pozostało jedynie 15 tyś.

Komentarz:

Jak widać, można było bardzo szybko zostać Polakiem i katolikiem, wystarczyło   mieć   dwóch   ziomków,   którzy musieli jedynie powiedzieć – my znamy te osoby.

Obecnie   mnóstwo   obywateli   Izraela uzyskuje z polskich USC potwierdzenia służące odzyskiwaniu obywatelstwa,

—  przy   czym   wcześniej  mogły   one   wejść   w   nieprawdziwą   tożsamość  — albo, —  co   jest   bardziej niebezpieczne,

—  mogły w Izraelu zmienić nazwisko (lub co najmniej końcówkę albo jakaś jego część)  i  wejść w  rodzinę,  która  zginęła  podczas wojny.

Przy odzyskiwaniu mienia pożydowskiego polskie sądy nie badają (przeważnie wiedząc o tym), — czy strona nie zmieniała od czasów wojny nazwiska.

—  Jeżeli dołożyć do tego, —  że Izrael stworzył stronę internetową, na której można wybrać sobie rodzinę, w którą chce się wejść, to o patologie już nie trudno.

Petent: —  wchodzi się na stronę, dopasowuje się życiorys, zmienia się nazwisko   lub  jego człon, —  po czym idzie się po obywatelstwo polskie,

—  składa  się wniosek do sądu o odzyskanie nieruchomości i co najważniejsze, przy zdominowaniu przez starozakonnych środowisk adwokackich, notarialnych i sędziowskich oraz skali polskiej korupcji, wszystko jest możliwie.

Do   niedawna   dokumenty   się  fałszowało, —  teraz można to robić w bardziej wyrafinowany sposób.

Fałszowano raz, dlaczego nie zrobić tego ponownie.

—  Do tego Polska ma zapłacić raz jeszcze 60 mld zł.

Brawo Kaczyńscy… po 60 latach okupacji… mamy IV Rzeczpospolitą

Zbigniew Nowak
Źródło: http://www.raportnowaka.pl

Jak Konspirowano Syjonistów

Jak Berman konspirował Żydów w Polsce…

Dnia 10.11.45 roku KRN wydała Dekret, który pozwalał w sposób ściśle tajny na masową skale zmieniać nazwiska.

— Z dobrodziejstwa tego przepisu skorzystało dziesiątki tysięcy Żydów. Przepis ten pomimo, że obowiązywał pierwotnie do 1947 roku, był przedłużany kilkakrotnie. Ostatni raz w 1953.

Ledwo   ustała  zawierucha wojenna —  a Prezydium Krajowej Rady Narodowej poczuło pilną potrzebę wydanie przepisów, które pozwalały w sposób tajny, masowy i niezgodny ze standardami prawnymi oraz polską racją stanu, zmieniać imiona oraz nazwiska.

Szczególnie, —  jak to wynika z przeprowadzonych kwerend — repatriantom oraz innym osobom, które zjeżdżały do Polski z całego ZSRR oraz świata.

Dobrodziejstwem tego przepisu objęto nawet bezpaństwowców.

Art. 3 powyższego dekretu mówił, że właściwa władza orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony jeżeli zachodzi ku temu ważna przyczyna.

(2) szczególnie ważna przyczyna zachodzi, gdy ubiegający sie o zmianę:
(1) nosi nazwisko hańbiące lub ośmieszające
(2) w okresie czasu od dnia 1 września 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybrał inne nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc służbie w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo – demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodległościowo – demokratycznej, prowadzającej walkę z najeźdźcą niemieckim i wypełniał gorliwie swe obowiązki,
(3) przybrał inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w związku z udziałem w podziemnej walce z najeźdźcą niemieckim,
(4) używał innego nazwiska (pseudonimu osłaniającego) celem uchronienia sie przed aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub jego popleczników,
(5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim,
(6) nosi nazwisko, które ma formę imienia,

Art. 9 ustęp 1 zobowiązywał:

(1) Władza orzekająca zarządza wpisanie zmiany nazwiska do ksiąg urodzeń i małżeństw na marginesie aktu stanu cywilnego, a także zawiadamia właściwe według miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby władze, prowadzące ewidencje ludności i ewidencje wojskową, oraz właściwą władze skarbową ponadto zaś władze prowadząca rejestr karny.
(2) Władza orzekająca poda o zarządzonej zmianie nazwiska do publicznej wiadomości na koszt osoby interesowanej w drodze ogłoszenia w poczytnym pismie miejscowym.

W punkcie 3 art. 9 KRN „wymyśliła”,  —  że władza orzekająca zaniecha wpisu zawiadomień oraz ogłoszenie przewidzianych w ustępie (1) i (2), jeżeli a tym przemawiają ważne powody.

— W praktyce ostatni przepis nakazywał prowadzenie procedury zmiany nazwisk pod klauzulą „tajne”.

Wniosek o dokonanie zmiany nazwiska w sposób tajny stał w oczywistej sprzeczności z art. 6 niniejszego dekretu, który nakazywał zbadanie pobudek, z jakich strona ubiegała się o zmianę.

W   jednym   z   zapytań   UW   w   Łodzi   pytał   w 1946 roku   MAP

– jak można zbadać przesłanki do zmiany nazwiska, jeżeli cała procedura nakazywała zachowywanie tajności, tzn. nie można było przeprowadzać żadnego   wywiadu   środowiskowego.   —  Podanie   o  zmianie nazwiska mogły składać również obywatele przebywający poza granicami.

W artykule 2 ustęp (2) dekretu ustawodawca zastrzegł następujące prawo:

Minister Administracji Publicznej może zastrzec sobie w drodze rozporządzenia orzekanie o zmianie nazwisk na obszarze całego Państwa lub niektórych województw, na stałe lub na czas określony, co do wszystkich spraw lub niektórych kategorii (typów) zmian.

W efekcie w dniu 7 grudnia 1947 roku wydano rozporządzenie, które mówiło:

1. Zastrzega się MAP, a na obszarze Ziem Odzyskanych Ministrowi Ziem Odzyskanych orzekanie o zmianie imion i nazwisk:

a) żołnierzy pozostających w czynnej służbie wojskowej, jeżeli prośby ich o powyższą zmianę popiera ze względu na interes służby Minister Obrony Narodowej b) osób, które ubiegając sie o zmianę, powołują się na istnienie ważnych powodów uzasadniających zaniechanie zarządzenia wpisu, zawiadomień i ogłoszeń przewidzianych w art 9 ustęp 1 i 2 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Dla osób ubiegających się o zmianę nazwiska w trybie art. 3 ustęp 2 , tj:

„…w okresie czasu od dnia 1 września 1939 roku do dnia 9 maja 1945 r. przybrał inne nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc służbę w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo – demokratycznym, grupie bojowej, organizacji niepodległościowo – demokratycznej, prowadzającej walkę z najeźdźcą niemieckim i wypełniał gorliwie swe obowiązki, stosowano art. 18 powyższego dekretu, który mówił, że:

– Dla   osób,   które   przybrały   inne   imię  lub nazwisko w czasie pełnienia   służby   w   Wojsku   Polskim   w   okresie   1   września   1939   do 9 maja 1945 r,   —  do   uznania zmiany imienia lub nazwiska za prawnie dokonane wystarczające jest zaświadczenie o zmianie wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Taka   delegacja   wydana   dla   MON  pozwalała wewnątrz LWP przeprowadzić   zmianę  nazwisk wszystkim tym żołnierzom, którzy wstępując   do tworzonych w Związku Radzieckim armii polskich przyjmowali, a następnie w czasie całej służby używali nieprawdziwych nazwisk.

—  Taka sytuacja pozwalała dodatkowo zataić skalę zmian nazwisk oraz pochodzenia,   —  przy czym istotnym jest to, że przez wiele lat zmiana nazwisk była tajemnicą państwową.

Podobne   zasady   były   stosowanie   również   począwszy   od   1920 roku, tj. w oparciu o ustawę z dnia 11 maja 1920 w przedmiocie uznania nazwisk przybranych w wojsku.

—  Zmiany nazwisk dokonywał Naczelnik Państwa na wniosek MON.

Przeprowadzona w różnych archiwach państwowych kwerenda pokazuje, że prawie całość dokumentacji dotyczącej zmiany nazwisk została wybrakowana.

—  Taka sytuacja występuje w szczególności przypadku Zarządu Miejskiego w Łodzi oraz Warszawy, — gdzie do 1950 roku nie zachowała się żadna dokumentacja zmiany nazwisk.

— W Łodzi nie zachowała się w tym zakresie również żadna dokumentacja sporządzona przez Urząd Wojewódzki.

Można   było domniemywać, że jakaś dokumentacje dotycząca zmiany nazwisk   oraz   nadania   obywatelstwa,   szczególnie   w   tych  sprawach, gdzie właściwość przejęło MAP, posiada obecne MSWiA.

—  Ministerstwo rządzone przez Dornbauma odpowiedziało, że takiej ewidencji nie posiada.

Istotnym   jest   też to, —  że od 1945 roku,   w   żadnym spisie powszechnym nie było pytania o narodowość.

—  Z tego co udało się ustalić ostatni spis powszechny miał zawierać takie pytanie, —  jednakże punkt ten nie znalazł się w ankiecie spisowej.

Teraz miałoby się to zmienić, tyle tylko, że następny spis zapewne będzie za dekadę.

Pisemna   odpowiedź   może jednak nie być prawdziwa, — bowiem na pierwsze ustne zapytanie o zespoły MAP nieprzekazane do Archiwum Akt Nowych   bądź   IPN,   —    odpowiedź   udzielona przez pracowników archiwum brzmiała:

— „…w archiwum MSWiA znajduje się cała „narodowościówka” i dokumentacja zmiany nazwisk”.

— Co się więc stało, że z upływem tygodnia odpowiedź jest całkowicie przecząca?

—  Czy nadal nie nadszedł czas ujawnienia tego, ile faktycznie osób pochodzenia żydowskiego mieszka w Polsce?

Kto   i   z   jakiego   powodu   w   sposób   przestępczy wykazywał zamiar oraz go realizował,  —  zmiany struktury społecznej Państwa Polskiego?

Podaję na początek przykłady zmiany nazwisk:

1. Szabat na Skowroński
2. Formel na Wielchorski
3. Beben na Boguszweski
4. Nysan na Kołodziejczyk
5. Kozioł na Tarnowski
6. Wurst na Rostocki
7. Baran na Baranowski
8. Iboda na Orłowski
9. Kąty na Kurchowski
10. Gacek na Gacki
11. Koza na Kowalski
12. Eizenberg na Ruchocki
13. Włosek na Wirski
14. Kaufmann na Świerczyński
15. Kugelhaus na Sabat
16. Rachinger na Dąbinski
17. Jaworek na Jaworski
18. Byk na Liszczynski
19. Łukomiec na Olkuski
20. Duetschberger na Walewski
21. Proboszcz na Orski
22. Mann na Mutowski
23. Weisberg na Górski
24. Schengel na Skowronski
25. Kita na Krzywinski
26. Feigenblat na Fabjanski
27. Sommer na Wajchat
28. Goldman na Gorski
29. Musko na Baranski
30. Karp na Janiszewski
31. Abracham Mojszesz Herling – Grudziński na Maurycy Herling Grudziński
32. Szneider Jakub na Werpachowski
33. Artmann na Zaradecki
34. Lichtson na Lachowicz
35. Cetynbaum Jankiel na Nowak Tadeusz
36. Dzwonek na Jasinski
37. Baran na Barski
38. Weiknecht na Branski
39. Bojgen na Stadnicki
40. Wierzak na Chrzanowski
41. Gold na Hartnarek
42. Kretberger na Orlicz
43. Rosenberg Jozef na Jozef Nowak – Prezydent miasta Lodzi z dnia 27.08.1947 r
44. Stolzman na Strzelecki
45. Finkelsztein na Machlewicz
46. Glueksman na Gaszynski
47. Weinberg na Golewski
48. Lanzman na Cewinski
49. Szerman na Mizynski
50. Tejerstain Jakub na Wilczak
51. Frid na Glowacka
52. Roseberg na Rozewinski
53. Beckermann na Piekarski
54. Cukier na Swoboda
55. Widgor na Antos
56. Ajzenberg na Orłowski
57. Baum na Dzewinski
58. Zeigenbaum na Baranska
59. Szain na Januchta
60. Spilforgelc na Kądrebski
61. Grossmann na Lukaszwicz
62. Kreps na Synowiecki
63. Szwarc ma Synowiecki
64. Byk na Staniszewski
65. Zingermann na Nowakowski

GRUENBAUM na SIEROCINSKI,  — (wniosek złożony w UW w Kielcach dnia 27 czerwca 1946 r., zmiany dokonał UW w Katowicach 27 listopada 1946 r., pochodził z Częstochowy.  PRAM III 18/63/46).

— Ta osoba to były zastępca powiatowego UB w Kielcach, działający w okresie tzw. Pogromu Kieleckiego.

ZOBERMAN Freida (ur. Sandomierz), córka Szyji i Matki z domu Kupferbaum,

—  próbowała zmienić nazwisko na Jagiełło, ale MAP zgodziło się na nazwisko JAGŁO.

KRAKÓW
1. Goldberger na Rakowiecki
2. Goldfischer na Skalski
3. Grutz na Lepiński
4. Gruebel na Szymański
5. Grens na Gąsiorowski
6. Grob na Grabowski
7. Gutentag na Rzonca
8. Goldman na Biała
9. Gotlieb na Skowron
10. Goldman na Godlewski
11. Gryenberg na Gawroński
12. Glanz na Poleski
13. Greunwald na Makowicz
14. Goldberg na Przeworski
15. Goldberg na Gelewski
16. Gunsberg na Zdrojewski
17. Gotlieb na Magwa
18. Galitz na Galica
19. Goldyk na Godlewska
20. Grunhaut na Gerlach
21. Glieksmann na Zarecki
22. Goldberg na Zarecki
23. Goldberg na Radwanski
24. Goldmann na Galik
25. Golger na Skowroński
26. Goldber na Lubański
27. Goldberg na Żak
28. DATTNER na Kozłowski – adwokat
29. Elenberg na Skowroński
30. Ehrenreich na Zarebiński
31. Elenberg na Skanski
32. Englard na Roztworowski
33. Engelhard na Szeczepański
34. Eisenbach na Rynarowicz
35. Epstein na Paszkowski
36. Eibenschutz na Mańkowski
37. Fischer na Zawadzki
38. Feller na Pichurski
39. Frideker na Borkowski
40. Fouerman na Pogorzelski
41. Futterwat na Guszlewicz
42. Faeber na Łącki
43. Fundmann na Lebowiecki – Adwokat
44. Finkelstern na Filanowski
45. Fuerstein na Zalewska
oraz ok. 1.000 dalszych przypadków, które zostaną podane w późniejszym okresie.

Nadto Urząd Wojewódzki w Katowicach  — jedynie w latach 1946 do 1948 zanotował ok. 10 tyś przypadków zmiany nazwiska.

— Natężenie wniosków było tak duże, że UW musiał zaciągnąć w MAP pożyczkę na zatrudnienie dalszych pracowników.

Dzielnicowa RN dla Żoliborza, —  miejsca zamieszkania Kaczyńskich,

—  tylko w ciągu jednego roku dokonała zmiany nazwiska dla około 200 osób, w tym rodziny Lityńskich.

Główną   przesłanką  zmiany nazwiska było to,  — że żydowskie nazwiska miały niemieckie brzmienie, których się wstydzono.

— Przypadek adwokata Dattnera z Krakowa pokazuje jednak to, –  że chciał on ukryć swoje żydowskie pochodzenie.

— Był też przypadek spikerki Polskiego Radia pochodzenia żydowskiego, która zmieniała nazwisko na Wysocka, — której wniosek był powodowany zamiarem ukrycia prawdziwego pochodzenia.

O tym procederze zostaje poinformowana Rada Europy oraz Parlament Europejski.

————————-

Opublikowano 23.07.2011, autor: Liga Świata.
http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl

Za; https://marucha.wordpress.com/2015/03/05/dlaczego-syjonisci-rzadza-polska/

KOMENTARZ emjot:

Dlatego już bardzo pewni siebie mogą wprost publicznie nie tylko obrażać Polaków, ale wręcz nam grozić… — jak link niżej..

MYŚLĘ ŻE NAJWYŻSZY CZAS, ŻEBY POLACY ZACZĘLI SIĘ BRONIĆ!!!

ŻYD HARTMAN DO POLAKÓW: „Miliony was, chamy, miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci”

———————————

Odpowiedzi: 44 to “Dlaczego Syjoniści rządzą Polską?”

efka said

2015-03-05 (czwartek) at 08:00:23

Jeżeli popatrzeć na wyniki sondażowni mamy obraz zajęcia terytorium przez aszkenazich. Dlatego trzeba o takim przejęciu terytorium mówić i pokazywać proceder.
Na wrzaski o „antysemityzm” odpowiadać, że przecież po badaniach DNA wyszło iż aszkenazyjskie plemię pochodzi z Mongolii.

Pekok Antylichwiarz said

2015-03-05 (czwartek) at 08:36:12

Reblogged this on Pekok Antylichwiarz.

Kojak said

2015-03-05 (czwartek) at 09:08:14

Trzeba takze podkreslic role bydlaka, bandyty i chama Pilsudskiego zydowaskigo smiecia kreowanego przez zydowstwo jako bahatera ! Te lajdak sprowadzil przed wojna okola miliona tzw Zydow Litwakow ktorym oddal w pacht Polske ! Ciekawym bym byl jaki udzial mieli te sprawdzone parchy w mordach dokonanych na Polakach po wojnie ? Role tych bandytow w UB ,sadach prokuraturach i innych dokonanch zbrodniach ?

Siekiera_Motyka said

2015-03-05 (czwartek) at 09:11:10

Bo mogą sobie pisać to bez problemu,
„Miliony was, chamy, miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat. I pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą, jakąż to ona jest „prawdziwą” i „wierną” jest. ”

Bo to,
„Miliony was, chamy, miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat. I pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Ameryka, dławiąca się pychą, jakąż to ona jest „prawdziwą” i „wierną” jest. ”

by tego Pana w USA posadziło pierw w sądzie a później w wiezieniu ( to jest, jeżeli nie był by obywatelem „wybranego przez Boga”).

Ostatnie to są najohydniejsze słowa jakie czytałem. To by pisał Berii komisarz NKWD,
„Weźmiemy szturmem wasze szkoły, zwabimy was podstępem do teatrów, wyślemy wasze dzieci w świat.”

NICK said

2015-03-05 (czwartek) at 09:18:14

Odczytuję słowa Hartmana jako: ‚wybijemy was’.
Jeszcze troszkę za wcześnie aby mógł to powiedzieć wprost.

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 09:47:14

ad.6. Tak wlasnie jest. On to mowi Talmudycznie WPROST. Oni sie juz z tym nie kryja.

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 09:53:11

Nie bylo Holokaustu Zydow a Morderstwo Zydow przez Syjonistow.

Byl Holokaust Narodow Slowianskich w szczegolnosci Polskiego i Rosyjskiego Narodu

Byla – ZMIANA NAZWISK

Mazowiecki , Komorowski, Jaruzelski – To Zydzi, jak Pilsudski…

NICK said

2015-03-05 (czwartek) at 09:57:07

Tym razem ja napiszę – tak było i będzie.

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 09:59:12


Pan znów chce rozwalić dyskusję uwagami nie na temat – admin

NICK said

2015-03-05 (czwartek) at 10:13:43

mogłby być przynajmniej poszukującym ale chyba dawno odnalazł ‚korzonki’.(10).

Lesio said

2015-03-05 (czwartek) at 10:22:34

Gdzie w Polsce nie pójdziesz, na kierowniczym stanowisku żyd, w każdym prawie urzędzie przynajmniej tuzin tego kurestwa siedzi i udaje Polaków, patrzą się na ciebie tymi ciemnymi ślipiami jak na wroga czy zjawę jakąś, zdziwieni że jeszcze żyjesz i dychasz. Nie spotkasz w Polsce bezrobotnego żyda. Upasieni, zadowoleni, pasożytuja na Polsce w najlepsze. To przez nich cierpią Polacy, muszą uciekać z kraju, zbierać po śmietnikach odpadki i puszki. Czas z tym robactwem zrobić porządek. Dobrze wiemy kto jest parszywym żydem a kto uczciwym Polakiem, więc pomyłek nie bedzie. Pozmieniane nazwiska im nie pomogą, bo żydowską mordę umęczony Polak rozpozna nawet w nocy.

aaaaaaaaaaaaa said

2015-03-05 (czwartek) at 11:07:28

@12

„Gdzie w Polsce nie pójdziesz, na kierowniczym stanowisku żyd, ”

….to akurat nie jest nic nowego ….gorzej z tymi ,którzy zajmują pośrednie stanowiska ….
chociaż jedyną metodą w 99% gwarantującą ,że żyda nie spotkasz jest normalna praca fizyczna ……nawet jak się znajdzie jeden rodzynek to z pewnością jego stanowisko nie będzie wymagało wysiłku i …generalnie syfu pracy ….tego możemy pewni …..

aaaaaaaaaaaaa said

2015-03-05 (czwartek) at 11:13:39

niektóre zmiany nazwisk trochę bez sensu …co miałaby wnieść zmiana np :
Gacek na Gacki
Baran na Baranowski
Kozioł na Tarnowski

….?

Załóżmy ze spytają takiego: a jakie było Pana poprzednie nazwisko?
Admin

Siekiera_Motyka said

2015-03-05 (czwartek) at 11:49:36

„~Polak z oddali 2015-03-05 12:20

Prowokator „Andrzejek spod Krzyża” popiera Komorowskiego: „To całkiem przyzwoity wujek”

Andrzej Hadacz, wylansowany niegdyś przez prorządowe media na najbardziej znanego obrońcę Krzyża Pamięci, pojawił się w 2011 r. w spocie PO jako przykład „pisowskiego nienawistnika”. Dziś krytykuje Andrzeja Dudę i popiera w wyborach prezydenckich… Bronisława Komorowskiego. „To całkiem przyzwoity, normalny wujek” – mówi.
Andrzej Hadacz zasłynął w 2010 r. jako obrońca Krzyża Pamięci na Krakowskim Przedmieściu. Swoim agresywnym zachowaniem i prowokacyjnymi hasłami bardziej jednak szkodził sprawie niż jej pomagał.
Potem okazało się, że został „gwiazdą” spotu wyborczego PO, wyemitowanego kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w 2011 r. Jak oceniali zgodnie komentatorzy i politycy, 30-sekundowy filmik „Oni pójdą na wybory, a Ty?”, którym Platforma straszyła Polaków, w dużej mierze miał wpływ na wynik wyborczy. „Andrzejek” (nazywany tak przez znajomych) pojawił się tam dwa razy: krzyczał „Tusk albo Komorowski w łeb” (w 9. sekundzie filmu) oraz z wściekłością rzucał „Nienawidzę ich!” (w 17. sekundzie).

W 2013 r. prowokator podający się za „obrońcę Krzyża” został zdemaskowany. W internecie furorę zrobiły zdjęcia, jak „Andrzejek” wtulony w ramiona Ryszarda Kalisza szeptał mu do ucha oraz ramię w ramię z Robertem Biedroniem i Januszem Palikotem przemawiał do zebranych na Paradzie Równości. „Koniec z dyskryminacją! Jesteście całkiem przyzwoici!” – krzyczał Hadacz do zgromadzonych zwolenników promocji homoseksualizmu. Swoje „wystąpienie” z tęczowej platformy zaczął od okrzyku „Słońce świeci dla wszystkich”, a zakończył deklaracją, że „każdego 10-ego na Krakowskim Przedmieściu” będzie mówił, „że jesteście całkiem przyzwoici”.

We wrześniu 2013 r. okazało się, że „Andrzejek” uczestniczył także w słynnym Marszu Niepodległości w 2011 r., który zakończył się wielką bijatyką z policją. Tuż przed starciem tłumu z funkcjonariuszami krzyczał: „ty jesteś policyjną kur…”.

Hadacz był również obecny na zgromadzeniu 13 grudnia przed domem żyjącego jeszcze wtedy Wojciecha Jaruzelskiego; domagał się dla niego kary śmierci. „Jaruzelski powinien tak samo skończyć jak Ceauşescu! Kula w łeb temu zbrodniarzowi!” – krzyczał, szarpiąc ustawione przed domem Jaruzelskiego barierki.

Teraz, w 2015 r., Hadacz na nagraniu przed Pałacem Prezydenckim krytykuje Jarosława Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudę. Mówi też, że spotkał się z Bronisławem Komorowskim i go popiera. „Nam potrzeba jest takiego powietrza świeżego, takiej świeżej demokracji, nam nie są potrzebne bez przerwy konflikty” – twierdzi Hadacz.

Dodaje: „Ja myślałem, że prezydent Komorowski jest złym prezydentem. Takie miałem odczucie, bo tak mi przekazywała prasa prawicowa. A teraz widzę, nawet po dzisiejszej rozmowie, że to jest całkiem przyzwoity, normalny… no wujek, bo on ma tam przecież mnóstwo koło siebie dzieci w rodzinie… dziadek… uczciwy, naprawdę ciepły człowiek”.

Obejrzyj nowego wyborcę Bronisława Komorowskiego:”

Ciekawy agent.

a992e2385784b452ef3ae311c6c0da49,640,0,0,0

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 11:50:57

ad.12. Tak wlasnie jest.
W swietle tych 25 ostatnich lat – 18 lat temu zakladalem dzialalnosc gospodarcza i jeden z pierwszych zakladalem konto w Banku nie wiedzac w co sie pakuje.
Jak wchodzilem do Banku odczuwalem wszystkich w okienkach oczy na mnie. Kazda z tych Pan byla tak jakos nadmila, naduprzejma a w oczach bylo ZIMNO Lodowate. Pamietam tych Pan rysy, oczy piwne, cimne wlosy, sniada cera choc nie wszystkie, lecz zadna z nich nie miala rysow slowianskich.

W malym miasteczku mazurskim, bedac chlopcem, czesto chorujac na niezyty gardla, mama mnie czesto prowadzila do lekarzy – sami Zydzi niemalze. Procent Polakow – znikomy.

Dyrektorzy szkol…

Che, che, ale Holokaust…. , co ciekawe! Na „ziemiach odzyskanych” na stanowiskach niemalze zawsze byli Zydzi i Ukraincy – Banderowcy…

Rakieta said

2015-03-05 (czwartek) at 11:56:35

Boże, pomóż nam Polakom, dokonywać właściwych wyborów !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parva said

2015-03-05 (czwartek) at 12:02:22

Dlatego ,będą bazy US Army ,żeby bronić przesiedleńców i” tubylców” , przed autochtoniczną chamotą

Tom said

2015-03-05 (czwartek) at 12:06:36

Polacy powinni prosic Boga o zdolnosc rozrozniania Polaka od żyda.

Dość said

2015-03-05 (czwartek) at 12:14:36

Po prostu trzeba te wampiry wyszukiwać, patrzeć w ślepia bezlitośnie i umilać im wegetację w Polsce PRZYNAJMNIEJ tak jak oni nam życie w NKWD, UB czy SB. PRZYNAJMNIEJ !!!

Józef Piotr said

2015-03-05 (czwartek) at 12:26:48

To prawdziwe nieszczęście ukrzyżowanej Polski. Ale na tym nie koniec bo do kompletu jest jeszcze akcja wydawania PASZPORTÓW jak również przyznawanie KARTY POLAKA oraz „reforma” w DOWODACH OSOBISTYCH aktualnie wprowadzana dopełniają reszty..
Centralna CZIPIZACJA stała się przy okazji faktem.

Tylko mój znajomy po kilkunastoletnim pobycie w USA (zupełnie nielegalnie) to jak na końcu chciał wrócić do Polski a jego paszport stracił ważność po 5 – u latach to kazano mu udowodnić obywatellstwo Polskie pomimo że okazał nieważny już paszport. Sprawa trwała długo a zjmował się tym Konsulat w Chicago !!

A teraz podobno paszporty Polskie rozdają od ręki nawet na targu w Tel Aviw

Tom said

2015-03-05 (czwartek) at 12:35:56

Jesli wiesz że masz do czynienia z żydem czy żydowka to wiesz co sie po nich spodziewac, gdziekolwiek ich spotkasz czy to w urzedzie czy w kosciele czy tez na ulicy.
Twoja swiadomosc sie podniesie i automatycznie samoocena, bo nie bedziesz wiecej myslal że jestes glupim, biednym i złym Polakiem, że pochodzisz z narodu nieudacznikow i głupcow, tak jak nam cały czas zakonspirowany żyd wmawia.
Od kiedy zaczałem na kazdego polskojezycznego patrzec czy to żyd czy Polak, moje widzenie i rozumienie swiata uległo zmianie na plus.
Przy okazji odkryłem ze wsrod polskojezycznych jest wielu Ukraincow potomkow żydo-banderowcow.

A tutaj ciekawy artykuł w jezyku angielskim jak to prominentny kanadyjski rabin Wolf Gunther Plaut (1912 – 2012) opublikował książkę sugerując w niej że frankcistowscy Żydzi byli odpowiedzialni za holokaust żydow.

http://henrymakow.com/were_illuminati_jews_responsib.html

IzakBajerant said

2015-03-05 (czwartek) at 12:51:10

Z ta miloscia wzgledem tych co przesladuja cie.Wzial bym to podrozwage.My wszystkich kochamy jak prostytuka na rogu ulicy..Przepraszam za wyrazenie.Ale to tak wyglada.Tylko nas nikt nie kocha…I jeszcze wmawiaja nam przebacz im gdyz nie wiedza co czynia….SMIECHU WARTE

Lesio said

2015-03-05 (czwartek) at 13:56:10

Polskojęzyczne parchy boją się.To czuć. Początkowo myślałem, że oni rzeczywiście boją się Rosji, jak wszem i wobec deklarują. Ale to zmyłka. Dopiero niedawno zrozumiałem, że oni tak naprawdę boją się upadku USA. Bo wtedy skończy się pozimnowojenny parasol, który ich chroni i trzyma przy życiu syjonistyczny twór. Niemcy i inne narody Europy zerwą się z syjonistycznej smyczy. W Polsce też nie będa mieli żadnej ochrony. Przyjdzie więc czas uczciwej zapłaty i wyrównywania z nimi rachunków jak na Sądzie Ostatecznym. Boją się, bo już teraz wiedzą co ich czeka. Dlatego tak ich dużo idzie na prawicę (żydo-prawica), udaje pobożnych katolików, chodzi do kościoła, bo myślą że w ten sposób schowaja się przed sprawiedliwością. bardziej polscy od Polaków. Teraz ostatnio chowają się za Wyklętymi, których niedawno sami mordowali. Jeszcze łapska dobrze z krwi nie obmyte, a oni juz bardziej „wyklęci” od rdzennych Polaków…

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 14:06:12

ad.22.

Tak wlasnie jest, ale w miedzyczasie Nas Morduja, oslabiaja, okradaja…
Winy oni musza odkupic i zaplacic za nie. Ich zadne pokolenie nie bedzie bezkarne.

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 14:08:37

Zydzi jak Nimcow rozsiewaja swoja „genetyka” prosukujac na lewo i na prawo dzieci z nieprawego loza…. Robia to po to by w przyszlosci miec „Masonow” do oglupiania narodow – ostatnio to nawiet widac oficjalnie po Mikke…i jego bekartach.

Zadna Kobieta z Bekartami nie moze byc traktowana na rowni z Mezatka…

JO said

2015-03-05 (czwartek) at 14:09:35

ad.10. Nie, nie chce rozwalac zadnej dyskusji.

Ok, zakładam, że Pan to robi nie-/pod-świadomie.
Admin

aaaaaaaaaaaaa said

2015-03-05 (czwartek) at 15:08:20

@15
……nie ma się czym przejmować , ten idiota już dawno stracił wiarygodność, więc powinniśmy mu podziękować ,że wspiera tak zacną osobę jak komorowski ……

to już druga osoba po dziewczynce z gestem dłoni „V” jak „viktoria” , która „uwiarygodnia” jego „osiągnięcia”……..

Siekiera_Motyka said

2015-03-05 (czwartek) at 15:12:22

Widać że „Oni” mają wielkie plany dla nas,

Ad. 24 – „Ale to zmyłka. Dopiero niedawno zrozumiałem, że oni tak naprawdę boją się upadku USA. Bo wtedy skończy się pozimnowojenny parasol, który ich chroni i trzyma przy życiu syjonistyczny twór. Niemcy i inne narody Europy zerwą się z syjonistycznej smyczy.”
Myślę że jest dużo prawdy w tym. USA to ich forteca.

snag said

2015-03-05 (czwartek) at 15:25:13

Do tego nalezy dodac ze w czasie rozbiorow Zydzi otrzymywali w nagrode za kolaboracje z Ochrana lub wykupywali za psie grosze nieruchomosci polskich zeslancow na Sybir nie rzadko z nazwiskami ,…

Kiedys zaczalem grzebac za ‚slynny’ z okrucienstwa Polakiem I co znalazlem ,…

Felix Edmundovich Dzerzhinsky Rubin Josifovich, (Polish: Feliks Dzierżyński Rubin Josifovich,, Russian: Феликс Эдмундович Дзержинский, Belarusian: Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі; September 11, 1877 [O.S. August 30] -July 20, 1926) .

He was arrested for his revolutionary activities in 1897 and 1900, sent to Siberia, and escaped both times. He was arrested in the 1905 revolution, after which he was again jailed, this time by the Okhranka. After being released in 1912, he was quickly rearrested for revolutionary activity and jailed in Moscow.

In 1918 he headed the CHEKA, All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage (Cheka) in 1922 he transformed it into the GPU, State Political Administration (GPU) which became the NKVD in. Died of aheart attack at age 50.

Citation 1. Felix Edmundovich, his father, an instructor at the Taganrog Gymnasium, where Chekhov studied, was named Rufin Iosifovich. One historical personage named Rufin held a prominent post in the Roman Empire in the Fourth Century, but Dzerzhinsky’s sister Yadwiga for some reason spells the name differently in her memoirs: Rufim, which is already close to „Ruvim” (Reuben). No one should be misled by the story of Dzerzhinsky’s Polish noble ancestry. Polish kings for centuries patronized Jews, as a result of which hundreds of Polish Jews acquired titles.

Joseph Orlitzky, Essays on Polish-Jewish Relations, Szecin, 1983, p.10.

snag said

2015-03-05 (czwartek) at 15:49:48

Siekiera_Motyka @ 28 – „Myślę że jest dużo prawdy w tym. USA to ich forteca” ,…

Raczej cala – My utrzymujemy ich materialnie, militarnie, tylko my sankcjonujemy politycznie istnienie narodowego Frankensteina z prawem do kawalka czyjejs ziemi wsparciem (legitymize) w miedzynarodowych organizacjach i zmuszamy innych jesli nie do wsparcia to do przymykania oka na ich zbrodnie, bez naszego wsparcia nie mogli by skubac Niemcow i inne nacje i nie egzystowali dluzej niz miesiac ,…

snag said

2015-03-05 (czwartek) at 16:06:07

do 30 ,…

Osobiscie uwazam i znam wielu ktorzy maja podobne zdanie ze przedwojenny rzad odrodzonej Rzeczpospolitej zrobil wielki blad sankcjonujac te ‚transakcje’ zamiast zrobic lustracje tytulow wlasnosci i anulowac podejrzane z czasu rozbiorow, blad za ktory placicie dzisiaj ,…

Mordka Rosenzweig said

2015-03-05 (czwartek) at 16:49:45

Ja pan Mordka oswiadcza, sze bardzo nie lubi takie artykuly o zmiany nazwiska.

To sze czlowieki z nasza rasa bardzo chcialy wziac polskie nazwiska aby sie stac Polaki to jest bardzo chwalebne i godne podziwu bo pokazuje duszy patriotyzm.

Tym nie mniej, jesli czlowieki z nasza rasa kture zmienily nazwisko na polskie, a nie stracily swoja dusza wieksza inteligencja, to pszeciesz nie moszna ich za to winic. Nieprawdasz?

snag said

2015-03-05 (czwartek) at 17:15:02

Nierzadko pochodzenie mniej zakamuflowanego malzonks/i zdradza przebieranca. Ich tradycyjny religijnie motywowany wstret do mieszania genow z sub-rasa Gojow podkreslony obstruganiem jest czesto silniejszy niz instynkt samozachowawczy ,…

Józef Piotr said

2015-03-05 (czwartek) at 17:16:45

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/film-ida-2015-03

http://niepoprawni.pl/blog/2218/zydowscy-kaci-nkwd-i-sb-w-powojennej-polsce

aaaaaaaaaaaaaaa said

2015-03-05 (czwartek) at 17:36:59

@Admin
odp 14

…to są kosmetyczne zabiegi ,które dzisiaj nawet chyba nie byłby uwzględnione jako argument do zmiany nazwiska o ile mi wiadomo , ……zresztą co one mają z żydami wspólnego ?

równie dobrze Baran mógłby nazywać się jakiś góral …….

Jacek said

2015-03-05 (czwartek) at 17:43:55

co tu mowic o „zydach”, kto to jest „zyd”? jak widac „zyd” nie jedno ma imie. Z talmudysta sprawa jest prosta: na swiecona wode (tzn wszystko co Swiete) reaguje jak diabel, tak samo i na polskosc (wszystko co polskie). No i kropka.

W jaki sposob talmudysci wkradali sie i wlamywali do Polski, tzn do domu Polakow, dobrze wiedziec i w miare mozliwosci eksponowac i tepic ten proceder. No a to juz jest wlasnie „polski nacjonalizm” lub „faszyzm” wg talmudycznej reguly: jezeli talmudysta Polaka okrada, rabuje lub chce unicestwic, a Polak zamiast go za to wychwalac i podziwiac protestuje lub co gorzej stawia czynny opor to jest „nacjonalista i faszysta i nazista”, jest „winien” smierci kazdego „zyda” ktory umarl i kazdego, ktory sie jeszcze narodzi i „powinien” byc w mgnieniu oka przerobiony na mydlo w takiej czy innej postaci. Co zreszta dialektycznie wyklada p. Mordka powyzej.

Siekiera_Motyka said

2015-03-05 (czwartek) at 18:07:10

„Wreszcie będziemy mieli prawdziwą demokrację!

Bo przecież jak nauczano, demokracja to rządy większości. Lecz na świecie tak się składa, nie bójmy się użyć tego brzydkiego sformułowania, że większość to niestety głupcy. Do głupców zaliczyłem też „przeciętniaków”, czyli takich, co to życie sobie jakoś ułożą, ale jak to się brzydko mówi – „wyżej ch… nie podskoczą”, czyli już raczej po raz drugi koła nie wymyślą.

Rozkład „mądrości” na świecie określa oczywiście słynna statystyczna krzywa dzwonowa i w tym wypadku granicę ludzi inteligentnych przyjęto na IQ=110. I okazuje się niestety, że ludzi naprawdę mądrych jest dokładnie 25,02%. Tyle samo zresztą, jak beznadziejnych tępaków i upośledzonych umysłowo, co to sobie sami butów nie potrafią zawiązać. Czyli tych niespecjalnie mądrych jest 74,98%.
Szokujące dla kogoś dane? Nie do wiary? Tak właśnie stwierdził świat nauki, czyli ci najwięksi mądrale, więc może coś podkolorowali?

Lecz można się samemu przekonać – ”

http://niepoprawni.pl/blog/jazgdyni/nadchodzi-era-glupcow

akej said

2015-03-05 (czwartek) at 18:49:27

Ten caly burdel, ktory trwa do dzis, zaczal sie z przewrotem majowym kiedy zydostwo i masoneria dorwalo sie do wladzy w 2RP.

revers said

2015-03-05 (czwartek) at 18:53:45

Dlaczego gmina rzondzi swiatem?

deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/05/ukraine-parlament-laesst-timoschenko-richter-festnehmen/

Wlasnie parlament upaliny przyjal ustawe zamykajaca sedziow Tymoszenki do mamra, widocznie sedziowie nie z gminy, bo Wolinskie, Morele wyechaly by do Szwecji lub Izraela.

Jacek said

2015-03-05 (czwartek) at 19:30:15

ad Akej #39

nie ma co miec zludzen, pilsudczycy nie mieli wylacznosci. Kryterium prosze Pana jest scisle religijne, jak to powyzej opisalem.

Niech sie Pan zastanowi w jaki sposob armia Andersa wyszla z sowietow, podrzucila talmudystow do Palestyny, aby nastepnie krwawo zdobywac Monte Cassino?

snag said

2015-03-05 (czwartek) at 19:34:16

Siekiera_Motyka @ 36 ,…

Bez zartow, pare lat temu czytalem ze wpuszczono takich do Stanow i podrzucono rzekomo ‚charytatywnej’ organizacji Evaneglikow ktora musiala zaopatrzyc ich w buty z velcro zanim miala czas nauczyc ich wiazac sznurowki, organizacji oplacanej z panstwowej kasy za ‚przysluge’ wobec blizniego w potrzebie 😉 ,…

Na marginesie, tego rodzaju organizacje to zydowska specjalnosc ktorzy wioda na liscie z ponad 3600 zarejestrowanych ‚charytatynych’ organizacji utrzymujacych sie z wylaczonych z podatkow donacji i rzadowych grantow, czytaj dojenia podatnika bo kazda wylaczona od podatku donacja musi byc uzupelniona dodatkowymi podatkami nnarzuconymi na ledwo zipiacego nie rzadko ciagnacego dwie prace six-pack Joe zeby zwiazac koniec z koncem i nie stracic domu ,…

Na marginesie reszta ludnosci Stanow nie posiada 1/10 liczby ktora Zydzi dysponuja a jesli taka maja to w przeciwnosci do Zydow nie sluza ekskluzywnie wybranej mniejszosci ,…

wanderer said

2015-03-05 (czwartek) at 20:49:59

Moze troszke od tematu, ale czy zauwazyli Panstwo, ze w telawizji polskiej w tych cholernych, natarczywych reklamach sa niemal sami zydzi? Przypatrzcie sie ich twarzom, wszyscy mezczyzni brodaci z okularami udajacymi madrych, spojrzcie na uszy, nosy, ogolnie twarzoczaszke. Sami strugancy. Podobno nawet wnuki od borowskiego wystepuja w reklamie, a nie musze przypominac kim byl bliski krewny borowskiego. Jeden klan, ta sama nacja.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii 1918 - Odzyskanie Niepodległości, ANTYPOLONIZM, HISTORIA POLSKI, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Kresy Wschodnie, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POlska w likwidacji, Roszczenia żydowskie, Ukraina, ZSRR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.