Amerykańska pomoc militarna dla Izraela wynosi co najmniej 8,2 miliona dolarów każdego dnia

USA  zapewnia Izraelowi co najmniej 8 milionów 200 tysięcy dolarów każdego dnia*  w ramach pomocy militarnej, a Palestyńczykom ofiarowuje zero milio- nów dolarów w ramach tej samej pomocy, w trakcie roku podatkowego 2011.

„ Od Październikowej Wojny w 1973 roku, Waszyngton udziela Izraelowi poziomu  wsparcia  przyćmiewającego  kwoty  od  jakiegokolwiek innego stanu. Była to największa  roczna bezpośrednia pomoc gospodarcza i mi- litarna pochodząca od USA od 1976 roku, i jednocześnie największa łącz na pomoc od czasów II wojny światowej.

Całkowita  bezpośrednia  pomoc  USA dla Izraela wynosiła ponad 140 mi- liardów dolarów w 2003 roku.

Izrael otrzymuje  około 3 miliardów dolarów  bezpośredniej  pomocy zagrani- cznej rocznie, co stanowi mniej więcej jedną piątą budżetu pomocy zagranicz nej całej Ameryki.

W  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca,  Stany  Zjednoczone  dają  każdemu Izraelczykowi  bezpośrednie dotacje w wysokości około 500 dolarów rocznie.

Ta hojność jest szczególnie uderzająca, gdy uświadomimy sobie, że Izrael jest bogatym   przemysłowym   państwem  z  dochodami  per capita  w   wysokości  mniej więcej zbliżonymi do dochodów per capita Korei Południowej lub Hisz panii.”

Źródłem  amerykańskiej  pomocy  militarnej  dla Izraela, w roku podatkowym 2011 była Kongresowa Służba Badawcza „ Pomoc Zagraniczna USA dla Izrae- la”,

– projekt  napisany  przez  Jeremiego  M. Sharpa,  specjalistę ds. Bliskiego Ws- chodu, aktualizowany 16 września 2010 roku. Według raportu, administracja Obamy  prosiła  o  3 mld  USD w Foregin Military Financing (FMF) dla Izraela za rok obrotowy 2011.

W  ciągu ostatnich 20 lat, USA powoli wycofywało pomoc gospodarczą dla Iz- raela, stopniowo zastępując ją zwiększoną pomocą militarną.

Począwszy od 2007 roku, USA podniosła poziom pomocy wojskowej o 150 mi- lionów dolarów rocznie. Przez rok fiskalny 2012, wysłane zostanie do Izraela 3,09 miliardów dolarów rocznie(czyli średnio 8,5 miliona dolarów dziennie) i  będzie  udzielana  pomoc  militarna  utrzymywana  na tym poziomie, aż do roku 2018.

Dolary  pochodzące z podatków dofinansowują jedną z najpotężniejszych sił zbrojnych na świecie. Według raportów

„ [amerykańska bieżąca pomoc militarna]  przyznane  dotacje  dla  Izraela stanowiące 18,2 % ogólnego budżetu izraelskiej obrony.”

W  przeciwieństwie  do  zwykłej  polityki  USA,  Izrael i inne kraje mogą korzy- stać  z  około  25%  tej  pomocy  wojskowej  na zakup sprzętu pochodzącego od izraelskich producentów.

Zgodnie z Kongresową Służbą Badawczą:

„żadnemu innemu odbiorcy amerykańskiej pomocy militarnej takie świadczenie nie zostało przyznane.”

Częściowo dzięki tym pośrednim dotacjom USA, przemysł zbrojeniowy Izrae- la stał się najsilniejszym na świecie.

„ W latach 2001-2008 był on siódmym największym dostawcą broni na świecie, z łączną sprzedażą wartości 9,9 miliardów USD.”

Oprócz pomocy wojskowej, Stany Zjednoczone w dalszym ciągu zapewniają Iz raelowi  dodatkową  pomoc  i świadczenia. Liczby nie są jeszcze dostępne, ale mogą być znaczne.

Pod  każdym  względem USA dały więcej pieniędzy dla Izraela, niż do jakiego- kolwiek innego państwa.

Kongresowa  Służba  Badawcza  w ostrożnych szacunkach określa łączną war- tość  pomocy  USA  dla Izraela od roku 1949 do 2010. Wynosiła ponad 109 mi- liardów dolarów ( nieskorygowanych o inflacje).

Źródło
za; http://ukrytawladza.wordpress.com/2012/03/05/amerykanska-pomoc-militarna-dla-izraela-wynosi-co-najmniej-82-miliona-dolarow-kazdego-dnia/
Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, POLITYKA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.