Milcząc, wołają – rozstrzelani niezłomni żołnierze niepodległości – Dr Marek Mariusz Tytko dla Fronda.pl

Dr Marek Mariusz Tytko dla Fronda.pl: Milcząc, wołają – rozstrzelani niezłomni żołnierze niepodległości „Milcząc, wołają – rozstrzelani niezłomni żołnierze niepodległości”

„Wydobyci  z  dołów  śmierci bohaterowie, milcząc, wołają w przyszłość do następnych pokoleń I jeśli my zapomnimy o nich, historia zapomni o nas” – pisze dr Marek Mariusz Tytko.

Dnia 1 lipca w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie otwarto unikatową wysta- wę  fotograficzną  zdjęć  autorstwa  Piotra Życieńskiego  z warszawskiego IPN pt.  Cum  tacent  clamant  (łaciński  cytat  z Cycerona, oznaczający:  Milczącwołają

Wystawiono  ponad  sto oryginalnych, dużych barwnych zdjęć dokumentacyj- nych  z  prac  związanych  z  poszukiwaniem  na  Powązkach  (w  kwaterze  „Ł” – tzw,. „łączce”) szczątków ofiar systemu komunistycznego z lat 1944-1956.

Na  wystawie znalazły się także ponadto po raz pierwszy pokazane unikatowe zdjęcia dotyczące dokumentów krakowskich. komunistycznych mordów sądo wych po II wojnie.

Jak   podkreślali  obecni  przy  otwarciu  wystawy  historycy,   przedstawiciele organizatorów, tj. krakowskiej Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepo- dległościowego  (prof.  Tomasz Gąsowski  i  komisarz  wystawy  Dariusz Walu- siak),  Fundacji  Niepodległości  (z Lublina),  Biblioteki  Jagiellońskiej   (prof. Zdzisław Pietrzyk), krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (dr Marek Lasota), wystawa jest istotna dla polskich dziejów XX w.

Wystawa ma pełnić funkcję dokumentacyjną (utrwalanie pamięci o walce żoł nierzy niezłomnych o niepodległość Polski pod sowiecką okupacją komunisty czną  po II wojnie) oraz funkcję edukacyjną (podtrzymanie tożsamości naro- dowej Polaków).

„Naszym oczywistym obowiązkiem jest podjęcie próby zapewnienia god nego  pochówku  każdej  osobie  represjonowanej  i  zamordowanej przez reżim  komunistyczny  za  wierność przysiędze Rzeczypospolitej, obronę honoru  i  niepodległości Ojczyzny, dochowanie wiary i wartości patrio-tycznych.

Jesteśmy  to  wreszcie  winni rodzinom ofiar, ich dzieciom oraz żyjącym jeszcze  siostrom  i  braciom, którzy przez dziesiątki lat pozbawieni byli możliwości zapalenia świeczki na grobie ojca czy brata”

– tak  napisali  o  tej wystawie prezes IPN dr Łukasz Kamiński Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert.

Jak informuje historyk i reżyser filmowy Dariusz Walusiak, wystawa jest głów nie  zapisem prac poszukiwawczych szczątków ofiar systemu komunistyczne- go prowadzonych w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach w latach 2012 i 2013  przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach projektu Poszukiwania nie znanych  miejsc  pochówku  ofiar  terroru  komunistycznego  z  lat  1944–1956 realizowanego  przez  grupę specjalistów pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Po raz pierwszy prezentowana jest poza Warszawą.

Do  tej  pory  zdjęcia  z  „Łączki” można było oglądać w kościele św. Krzyża i w galerii IPN „Przystanek historia”.

Organizatorzy chcieli, aby „Łączka” symbolicznie wyszła poza Warszawę.

D.Walusiak dodał, że „miejsca, gdzie w sposób haniebny chowano najwierniej szych  Synów  Naszej  Ojczyzny,  tak jak to działo się na cmentarzu powązkow- skim rozsiane są po całej Polsce.

Marek Lasota  wskazał,  że takich „łączek” z żołnierzami niezłomnymi są „ty- siące”.  Rozsiane  są  po wszystkich powiatach i trzeba je odnaleźć. Musimy to zrobić i to zrobimy, to nasz moralny obowiązek.

Fotografie  Piotra  Życieńskiego  (obecnego  przy  otwarciu wystawy), który od samego  początku  towarzyszył ekshumacji ukazują bestialstwo komunistycz- nych oprawców.

Ponadto  wykonano w Krakowie kilka zdjęć dodatkowych, które dołączono do wystawy. 

Mają  one uświadomić zwiedzającym, że w naszym mieście, gdzie z wyro ku  sądowego  zamordowano  ok. 70  osób, jest podobna do warszawskiej, nieodkryta do tej pory „Łączka”

– powiedział  Dariusz Walusiak, komisarz wystawy.

Mamy  już  sygnały,  że za naszym przykładem pójdą inne miasta i u sie- bie zaprezentują tą wstrząsającą ekspozycję (jako wystawę objazdową),

dodał tenże historyk.

Wsparcia  ekspozycji  w  BJ  udzieliła Fundacja „Łączka” oraz Dom Wydawni- czy  Rafael  (drukując  1500  dużych wielobarwnych plakatów przedstawiają- cych młodą archeolożkę [chyba chodzi o archeologa – kobietę – przyp. emjot ]  w  higienicznej  masce  z  czaszką  żołnierza  niezłomnego,  wydobytą z dołu śmierci i trzymaną w rękach niczym czaszka Yoricka z hamletowskim pytaniem: „Być albo nie być?”).

Na  uwagę zasługuje umiejętnie dobrana oprawa plastyczna ekspozycji – zna- komita  aranżacja autorstwa plastyczki Jolanty Czarskiej.

Fotografie umieszczono, na tle żałobnych, czarnych kirów oraz w kontek- ście  dużych  płaszczyzn z  jasnego płótna jutowego przypominających ju- towe  worki,  w  których  wrzuca no do dołów śmierci zamordowanych be- stialsko  metodą katyńską strzałem w tył głowy – polskich patriotów, żoł- nierzy niezłomnych, najlepszych synów naszego narodu.

Ponadto  uwagę zwraca inny udany plastycznie pomysł artystki Jolanty Czar- skiej – mianowicie rząd prawie trzydziestu fotografii bohaterów powojennego podziemia  antykomunistycznego  stylizowanych  na sarmackie  portrety tru- mienne z XVII w. (w tym jeden portret kobiecy).

To  ma podkreślać ciągłość historyczną pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Na- rodów oraz żołnierzami niezłomnymi walczącymi o niepodległość Najjaśniej szej Rzplitej w XX w.

Wystawa  robi  wielkie  wrażenie  na  zwiedzających. Jak powiedział D. Walu- siak,

wystawa  powinna  pojechać  „w Polskę”, aby mogło ją zobaczyć jak naj- więcej Polaków, a zwłaszcza młodzież szkolna, co jest istotne dla wycho wania patriotycznego.

Wydobyci z dołów śmierci bohaterowie, milcząc, wołają w przyszłość do następnych  pokoleń.  I  jeśli  my  zapomnimy o nich, historia zapomni o nas.

Wystawa  w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie przy ul. Oleandry 3, otwarta dla  zwiedzających w dni powszednie w godzinach 9-20 (w sobotę 9-15), potr- wa do 19 lipca 2014 r.

————————–

dr Marek Mariusz Tytko
nauczyciel akademicki UJ

———————————-

(fot. archiwum/wikipedia)
4.07.2014
Za; http://www.fronda.pl/a/dr-marek-tytko-dla-frondapl-milczac-wolaja-rozstrzelani-niezlomni-zolnierze-niepodleglosci,39144.html
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, IPN, KOMUNIZM, Miejsca Męczeństwa Polaków, NEKROPOLIE POLSKIE, Polska, PRL, UB-NKWD, Warszawa, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie sowieckie, Zbrodnie żydowskie, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.