Wiceprezydent USA: homoaktywiści wszystkich krajów łączcie się!

Wiceprezydent USA, Joe Biden wezwał do mobilizacji aktywistów walczących o respektowanie praw homoseksualistów na całym świecie.

– Pożądana jest mobilizacja światowego frontu przeciwko dyskrymina- cji i przemocy wobec gejów – mówił we wtorek na spotkaniu z homoakty- wistami.

Wiceprezydent podkreślił, że ochrona praw homoseksualistów

„jest wyznacznikiem cywilizowanego narodu i musi być narzucona in- nym kulturom” (sic!).

Biden  przypomniał,  że  prezydent  Barack Obama wydał polecenie dyploma- tom, by promowali przywileje LGBT na całym świecie.

– Nie obchodzi mnie to, jaka jest wasza kultura – mówił  polityk  do  oko- ło 100 gości zgromadzonych w rezydencji prezydenckiej.

– Okrucieństwo jest okrucieństwem, a uprzedzenie pozostaje uprzedze- niem – dodał,  porównując  sprzeciw  wobec promocji homoseksualnych zachowań do „nikczemności”, której nie można tolerować.

Pośród  zaproszonych  gości  znaleźli  się  przedstawiciele  organizacji religij- nych, obrońcy tzw. praw człowieka, osoby reprezentujące instytucje promują ce  zwiększenie  nakładów na opiekę zdrowotną na leczenie chorych na HIV/ AIDS,  wysocy  urzędnicy  administracji amerykańskiej, a także ambasadorzy Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii i Islandii.

Biden,  który wśród urzędników administracji Obamy jest głównym zwolenni- kiem  promowania  przywilejów dla homoseksualistów powiedział, że wszyst- kie  agendy rządowe zostały poinstruowane, iż szerzenie praw homoseksuali- stów za granicą jest jednym z priorytetów w polityce zagranicznej USA.

Biden postrzega przywileje dla osób LGBT jako  „kwestię praw obywatelskich współczesnych czasów”.

Nie tylko Biden kładzie nacisk na promocję postulatów LGBT.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Susan Rice stwierdziła, że dyskrymi nacja homoseksualistów jest

„jedną z najtrudniejszych międzynarodowych kwestii praw człowieka”.

Stanowi ona – zdaniem Rice – poważne wyzwanie dla rządu amerykańskiego.

Wyjaśniła, że aby nastąpił globalny przełom w tej sprawie konieczne jest pod kreślanie na forum międzynarodowym, iż homoseksualne przywileje są

„prawami człowieka, które wszystkie narody winny respektować”.

Dodała,  że  walkao prawa homoseksualistów jest trudna, bo przepisy antyho- moseksualne w niektórych krajach cieszą się silnym poparciem. Jednak – oce niła  Rice – różnice  kulturowe  nie  usprawiedliwiają łamania „praw człowie- ka”.

– Rządy są odpowiedzialne za ochronę praw wszystkich obywateli.  To obowiązek państwa – i każdego z nas – aby promować tolerancję i znie- ść dyskryminację

– stwierdziła doradczyni Białego Domu.

Źródło: newsmax.com, AS.

KOMENTARZ BIBUŁY: Pomimo tego, że cały dotychczasowy dorobek po lityczny “katolika” Joe Bidena jest jawnym i publicznym zaprzeczeniem Nauki Kościoła,  nie przeszkadza to jemu w regularnym przystępowaniu do Komunii św., a duchownym – w jej udzielaniu.

Nie przeszkadza to w utrzymywaniu zażyłych stosunków z hierarchami. Cóż – widać  mamy  takich  hierarchów i takich “katolickich” polityków, na jakich w danym czasie społeczeństwo sobie zasłużyło.

Jedyną okolicznością łagodzącą wobec społeczeństwa jest to, że jest ono systematycznie ogłupiane przez wrogów katolicyzmu, wspieranych wła śnie przez takich Joe Bidenów.

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-06-27)
Za; http://www.bibula.com/?p=75299
Ten wpis został opublikowany w kategorii HISTORIA WSPÓLCZESNA, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.