Nienawiść żydowską cnotą

wilhelm świątkowski żydowska nienawiść

ZEZNANIE ŻYDA o NIENAWIŚCI i ZBRODNIACH dokonywanych PRZECIWKO nie-ŻYDOM jako akty SADYSTYCZNEJ ZEMSTY” !!!

*****

Neokonserwatywne-syjonistyczne pismo „First Things” (styczeń, 2004, str. 41 – 46)  opublikowało  artykuł  p.t.  „Cnota  Nienawiści”  („The Virtue of Hate”) napisany  przez  rabina  Meir’a Y. Soloveichik’a,  który dochodzi do konkluzji, że  faktycznie  nienawiść jest cnotą żydowską,  ponieważ „nienawiść pozwala nam trwać w postawie obronnej.”

Dalej Soloveichik uzasadnia opinię, że samobójcze (kontr-)ataki zdesperowa nych Palestyńczyków dowodzą, jak ważną i konieczną jest nienawiść Żydów.

Są  to  przesądy  etnocentrycznie  nastawionego  rabina, który uczy, że żydow- ska  nienawiść  jest  najwyższą cnotą, wtedy, kiedy dla Chrześcijanina najwyż- szą cnotą jest miłość.

W Polsce niedawno wydano książkę pod dziwnym tytułem, który właściwie za czyna się od pogróżki: „Zamiast procesu; raport o mowie nienawiści.”

Autorzy nie byli w stanie poprzeć swego tytułu istotnymi dowodami i najwido czniej nie znają oni wypowiedzi żydów, takich jak Soloveichik, w  sprawie nie- nawiści.

Pamiętam,  jak  przez  pierwsze  kilkadziesiąt lat  po wojnie KOMICY ŻYDOW- SCY znęcali się nad Polakami,  wygłaszając przy każdej okazji ANTYPOLSKIE DOWCIPY  i  wprowadzili  modę mówienia tych nonsensów, w celu rozwesele- nia publiczności KOSZTEM POLAKÓW.

Przed dwudziestu kilku laty na zjeździe radiologów w Denwer, w stanie Kolo- rado, pierwsze  przemówienie  mówca zaczął od antypolskiego dowcipu.  Jak tylko śmiech przycichł, moja żona zapytała

„dlaczego mam słuchać na zjeździe naukowym, po wpłacie wpisowego czterystu dolarów, obrażające mnie antypolskie dowcipy?” 

Powstało zamieszanie i komitet organizacyjny publicznie przeprosił moja żo- nę za ten nietakt.

Niestety, wystąpienie mojej żony należało do wyjątków w długim okresie ZNIE SŁAWIANIA POLAKÓW żydowskim humorem w Ameryce.

Nic  więc  dziwnego, że  zainteresował  mnie  artykuł „Żydowski Humor i Sub- wersja Kultury [amerykańskiej]” opublikowany w piśmie katolickich intelige ntów amerykańskich (Culture Wars, styczeń 2004, vol. 23, no. 2) przez dokto- ra E. Michael’a Jones’a, który na wstępie cytuje James’a Bloom’a (autora „Gravity Fails”):

„ŻYDOWSKI HUMOR jest FORMĄ AGRESJI przeciw KULTURZE AMERY- KI.„

Najwyraźniej ŻYDOWSKI ANTYPOLSKI HUMOR w USA był i jest właśnie przykładem tej AGRESJI.

Jones  zauważył,  że  istnieje podobieństwo historyczne między demoralizacją Żydów  przez  fałszywego  mesjasza  Sabbetai Sevi w 1665 roku, który „uwolnił Żydów”,  przez  danie  im  wolnej ręki dla zaspakajania najdzikszych seksual- nych zachcianek w owych czasach, tak jak w dwudziestym wieku demoralizu- ją USA fałszywi żydowscy mesjasze tworzący w kulturze amerykańskiej.

Najlepszym  przykładem  jest  Philip  Roth,   autor  „Skargi  Alexa  Portnoy’a” („Portnoy’s Complaint” 1969).

Roth ZWALNIA ŻYDÓW od POSŁUSZEŃSTWA  ZASADOM MORALNOŚCI i działa w rewolucyjnej czołówce tak zwanej „REWOLUCJI KULTURALNEJ” lub  „REWOLUCJI SEKSUALNEJ,” która DEMORALIZUJE AMERYKANÓW już od 35-ciu lat.

Według Jones’a brak zdefiniowania tożsamości żydowskiej przez rabinów jest powodem  pojawiania  się  fałszywych mesjaszy, takich jak Marks i Freud, któ- rzy  poprzedzali  Wilhelma Reicha,  oraz Lenin i Trocki, po których zjawili się Leo Strauss, a po nim obecny „guru” neokonserwatystów-syjonistów, Bernard Lewis, dziś nawołujący do  „ZASIEWANIA DEMOKRACJI” na Bliskim Wscho- dzie.

Philip Roth występował jako  ODKUPICIEL  „SEKSUALNEJ WOLNOŚCI” w la- tach sześćdziesiątych, kiedy pisał o znęcaniu się nad aryjskimi kobietami na- zywanymi „szyksy” przez Żydów, których nazywa „Jewboys„.

Roth zaleca takie postępowanie jako zemstę za cierpienia Żydów na prze- strzeni wieków.

„Skarga Portnoy’a” była ostro potępiona przez Gershom’a Scholem’a, znaw- cę historii fałszywego mesjasza Sabbetai Sevi.

Gershom  ocenił Skargę Protnoy’a jako bardziej szkodliwą dla Żydów niż Protokoły Mędrców Syjonu, ponieważ  książka  Roth’a jest zeznaniem Ży- da  o  nienawiści  i  zbrodniach dokonywanych przeciwko nie-Żydom jako akty sadystycznej zemsty.

Ciekawe  jest, że  IZRAEL  jest  jedynym  nowoczesnym PAŃSTWEM, które NIE ZABRANIA prawnie HANDLU ŻYWYM TOWAREM.

Dzięki  temu  barbarzyńskiemu  przyzwoleniu  w handlu  między  domami nierządu w Tel Awiwie, według miesięcznika „National Geograpfic,” cena sprzedaży kobiety z Europy środkowo wschodniej wynosi 4,000 dolarów.

Dzisiaj  w  USA dobrze udokumentowanym przykładem żydowskiej nienawiści w akcji jest postępowanie ALLANA KONIGSBERGA, znanego jako WOODY AL- LEN.

Jego romans z Katoliczką, Mią Farrow jest w szczegółach znany z reporta- ży i wywiadów w mediach.

We własnych wspomnieniach Mia Farrow opisuje, jak zamężna z Woody Alle- nem adoptowała 14-cioro dzieci,  z  których kilkoro Woody Allen WYKORZY-STYWAŁ SEKSUALNIE, i nie był pociągnięty do odpowiedzialności tylko dzię ki jego koneksjom w policji nowojorskiej, według Mii Farrow.

W  końcu  Woody Allen  porzucił  Mię Farrow i ożenił z ich adaptowaną córką Soon-Ye,  z  którą  jeszcze  jako nastolatką współżył seksualnie od lat, jak sam mówił, dla  „podbudowania jej dobrego samopoczucia„.

Według Jones’a „REWOLUCJA KULTURALNA” polegająca  na  SEKSUALNYM ROZPASANIU osłabiła wiarę Mii Farrow i wzmocniła Woody Allena, jako KRÓ LA HUMORU ŻYDOWSKIEGO, w czasie „ZŁOTEGO WIEKU” KOMEDII ŻYDO- WSKIEJ w USA.

Tak więc „Cnota Nienawiści” („The Virtue of Hate”) opisana przez rabina Me ir’a Y. Soloveichik’a  była  podstawą sukcesu  żydowskiego humoru w procesie subwersji kultury amerykańskiej i co za tym idzie – kultury światowej.

 —————————-

Prof. Iwo Cyprian Pogonowski

09 lutego, 2004
http://www.ojczyzna.pl/Arch-Teksty/POGONOWSKI-IC_Nienawisc-zydowska-cnota.htm
Za; http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/05/24/nienawisc-zydowska-cnota/ Maj 24, 2014
Ten wpis został opublikowany w kategorii IZRAEL, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, USA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.