Polacy w Auschwitz – niechciana pamięć – „KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zlikwidowała Izbę Pamięci Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zlikwidowała Izbę Pamięci Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. 14 czerwca 2014 r. pod tablicą upamiętniającą przybycie I. transportu polskich więźniów do KL Auschwitz, prezes ChSRO Grzegorz Rosengarten przypomniał następujące fakty: </p /><p>Chronologia wydarzeń związanych z likwidacją „Izby Pamięci Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz” znajdującej się w historycznym budynku tzw. Monopolu, obecnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego”</p><p>29.11.2013r. – Rektor PWSZ w Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski proponując spotkanie z przedstawicielami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, w piśmie informuje m. innymi „Jednocześnie pragnę poinformować, że ze względu na konieczność rozbudowy biblioteki uczelnianej, od stycznia 2014r. dotychczas użytkowane przez Stowarzyszenie pomieszczenia przeznaczone zostaną w użytkowanie studentów Uczelni korzystających ze zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych”</p><p>11.12.2014r. – Spotkanie przedstawicieli ChSRO i Uczelni na którym obie stron przedstawiły swoje racje: uwarunkowania historyczne powstania Izby Pamięci  i Uczelni (ChSRO) oraz formalno – prawne związane z zajmowaniem pomieszczeń przez ChSRO i zamierzeń w stosunku do tych pomieszczeń (PWSZ). W protokole ze spotkania ChSRO zawarło zapis „Wychodząc naprzeciw planom nowych władz uczelni, w zakresie nowego przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń, mieszczących Izbę Pamięci o Pierwszym Transporcie Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz, a zarazem przed przystąpieniem do wspólnych dalszych rozmów w tym zakresie - w imię przyszłej współpracy -  uważamy za nieodzowne i niezbędne wcześniejsze, jednoznaczne wyjaśnienie i rozwiązanie kwestii związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem i opieką ChSRO nad ww. wystawą w duchu współpracy, nie skutkującej niezasłużonym obciążeniom finansowym”. </p><p>13.01.2014r. – Spotkanie, w którym ze strony Uczelni brał udział Rektor i Kanclerz Waldemar Tański oraz zarządu CHSRO podczas którego zostały wypracowane i podpisane ustalenia (w ramach Protokołu) dotyczące między innymi przyszłości Izby Pamięci - przewidywały:<br />ChSRO zobowiązuje się do końca miesiąca stycznia przenieść zgromadzone materiały dydaktyczne z Izby Pamięci Pierwszego Transportu do KL Auschwitz (pomieszczenie nr 0.25) do pomieszczenia 0.26 w budynku Collegium sub Horologio.<br />ChSRO  i  PWSZ w Oświęcimiu niezwłocznie podpisze szczegółowe ustalenia w zakresie organizacji wystawy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz, która na wniosek Uczelni ma być przeniesiona z Izby Pamięci na hol przed aulą w budynku Collegium sub Horologio. Rektor zadeklarował, że uczelnia weźmie na siebie koszty związane z techniczną stroną jej organizacji, w tym związane z zabudową, monitoringiem, ubezpieczeniem itp.) i zwrócił się do ChSRO o propozycje merytoryczne odnośnie samej ekspozycji. Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodziło się zdemontować wystawę niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.<br />4) PWSZ w Oświęcimiu zobowiązała się do przygotowania umowy nieodpłatnego korzystania przez CHSRO z pomieszczenia wskazanego w pkt. 2. Przez okres 2 lat. ChSRO zaproponowało zawarcie w ww. umowie klauzuli woli przedłużenia czasu użyczenia ww. pomieszczenia na zasadach symbolicznej opłaty”.<br />30.01.2014r. – ChSRO realizując ustalenia opuszcza pomieszczenie nr 0.25, w którym przechowywane były materiały dydaktyczne i wystawiennicze oraz przenosi je do wskazanego pomieszczenia.<br />14.02.2014r. – Spotkanie kanclerza Uczelni z przedstawicieli ChSRO, na którym jest bezskuteczna próba przedstawienia nowej organizacji wystawy nazwanej „Izba Pamięci …”. W trakcie spotkania kanclerz podważył wcześniejsze ustalenia w szczególności dotyczące „(…) Rektor zadeklarował, że uczelnia weźmie na siebie koszty związane z techniczną stroną jej organizacji, w tym związane z zabudową, monitoringiem, ubezpieczeniem itp.) i zwrócił się do ChSRO o propozycje merytoryczne odnośnie samej ekspozycji. Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodziło się zdemontować wystawę niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.”<br />17.02.2014r. – Rektor w piśmie powołując się na ustalenia zwraca się o opuszczenie pomieszczenia, w którym znajduje się „Izba Pamięci …” i jednocześnie informuje o uwarunkowania formalno prawnych angażowania się Uczelni w aranżację wystawy oraz zapowiada przeprowadzenie likwidacji Izby … we własnym zakresie – co następuje w następnych dniach pomimo protestu wysłanego drogą e-mailową (17.02.2014) i pisemną (25.02.2014) na ręce Rektora.<br />29.05.2014 - Spotkanie Prezesa ChSRO z Rektorem i Kanclerzem Uczelni w celu przełamania impasu i uniknięcia skandalu w związku z likwidacją „Izby Pamięci … „. Władze Uczelni zadeklarowały ustnie (brak podpisanego jeszcze protokołu ze spotkania) między innymi, że sformułują deklarację wspierającą działania ChSRO dotyczące pozyskiwania środków finansowych i partnerów w celu realizacji projektu organizacji wystawy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz, a także określi zaangażowanie Uczelni w ten projekt również w aspekcie finansowym. Pomimo, że powyższe miało być zrealizowane pilnie w terminie około tygodniowym – do tej pory nie stwierdzamy realizacji powyższych ustaleń.14 czerwca 2014 r.  pod  tablicą  upamiętniającą  przybycie  I. transportu pol- skich więźniów do  KL Auschwitz,  prezes ChSRO Grzegorz Rosengarten przy- pomniał następujące fakty:

Chronologia  wydarzeń  związanych  z  likwidacją  „Izby Pamięci  Pierwszego  Transportu  Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz”   znajdującej się  w  historycznym  budynku  tzw. Monopolu ,  obecnie  Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego”

29.11.2013r.

– Rektor PWSZ  w  Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego, prof.  zw.  dr  hab. Witold  Stankowski proponując spotkanie z przedstawicielami Chrze ścijańskiego  Stowarzyszenia  Rodzin Oświęcimskich,  w  piśmie informuje m. innymi

„Jednocześnie pragnę poinformować, że  ze  względu na konieczność roz- budowy  biblioteki uczelnianej, od  stycznia 2014r. dotychczas  użytkowa- ne  przez Stowarzyszenie pomieszczenia przeznaczone zostaną w użytko- wanie  studentów   Uczelni   korzystających   ze  zbiorów  bibliotecznych  i audiowizualnych”

11.12.2014r.

– Spotkanie przedstawicieli  ChSRO i Uczelni na którym obie stron przed- stawiły swoje racje:

uwarunkowania historyczne powstania Izby Pamięci i Uczelni  (ChSRO)  oraz  formalno – prawne  związane  z zajmowaniem po- mieszczeń przez ChSRO i zamierzeń w stosunku do tych pomieszczeń (PWSZ).

W protokole ze spotkania ChSRO zawarło zapis

„Wychodząc naprzeciw planom nowych władz uczelni, w zakresie nowego przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń, mieszczących Izbę Pamię- ci o Pierwszym Transporcie Polskich Więźniów Politycznych do KL Ausch witz,  a  zarazem przed przystąpieniem do wspólnych dalszych rozmów w tym zakresie – w imię przyszłej współpracy

– uważamy za nieodzowne i nie zbędne wcześniejsze, jednoznaczne wy jaśnienie i rozwiązanie kwestii związanych z dotychczasowym funkcjo nowaniem i opieką ChSRO nad  ww. wystawą  w duchu współpracy, nie skutkującej niezasłużonym obciążeniom finansowym”.

13.01.2014r.

– Spotkanie,  w  którym  ze  strony  Uczelni  brał  udział  Rektor i Kanclerz Waldemar Tański oraz zarządu CHSRO podczas którego zostały wypraco- wane i podpisane ustalenia (w ramach Protokołu) dotyczące między inny mi przyszłości Izby Pamięci – przewidywały:

1). ChSRO zobowiązuje się do końca miesiąca stycznia przenieść  zgroma- dzone  materiały  dydaktyczne  z  Izby  Pamięci Pierwszego Transportu do KL Auschwitz (pomieszczenie nr 0.25) do pomieszczenia 0.26 w budynku Col- legium sub Horologio.

2). ChSRO i PWSZ w Oświęcimiu niezwłocznie podpisze szczegółowe usta- lenia w zakresie organizacji wystawy Pierwszego Transportu Polskich Wię źniów  Politycznych  do  KL  Auschwitz,  która  na  wniosek Uczelni ma być przeniesiona  z  Izby Pamięci na hol przed aulą w budynku  Collegium sub Horologio.

3). Rektor zadeklarował,  że  uczelnia weźmie  na siebie koszty związane z techniczną stroną jej organizacji, w tym związane z zabudową, monitorin giem , ubezpieczeniem itp.)  i  zwrócił się  do ChSRO o propozycje meryto- ryczne odnośnie samej ekspozycji.

Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodzi ło się zdemontować wystawę niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.

4) PWSZ  w  Oświęcimiu  zobowiązała się do przygotowania umowy nieod- płatnego korzystania przez CHSRO z pomieszczenia wskazanego w pkt. 2. przez okres 2 lat.

ChSRO  zaproponowało  zawarcie w  ww. umowie klauzuli woli przedłuże- nia czasu  użyczenia ww. pomieszczenia  na zasadach symbolicznej  opła- ty”.

30.01.2014r.

– ChSRO realizując ustalenia opuszcza pomieszczenie nr 0.25,  w którym przechowywane były  materiały dydaktyczne i wystawiennicze oraz prze- nosi je do wskazanego pomieszczenia.

14.02.2014r.

– Spotkanie  kanclerza  Uczelni  z  przedstawicieli  ChSRO,  na którym jest bezskuteczna  próba  przedstawienia nowej organizacji wystawy nazwanej „Izba Pamięci …”.

W trakcie spotkania kanclerz podważył wcześniejsze ustalenia w szczegól ności dotyczące

„(…) Rektor zadeklarował, że uczelnia weźmie na siebie koszty zwią- zane  z  techniczną  stroną jej organizacji, w tym związane z zabudo- wą,  monitoringiem,  ubezpieczeniem itp.)  i  zwrócił  się  do ChSRO o propozycje merytoryczne odnośnie samej ekspozycji.

Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodziło  się  zdemontować  wystawę  niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.”

17.02.2014r.

– Rektor w piśmie powołując się na ustalenia zwraca się o opuszczenie po mieszczenia, w którym znajduje się „Izba Pamięci …” i jednocześnie infor muje  o  uwarunkowaniach  formalno – prawnych angażowania się Uczelni w  aranżację  wystawy oraz zapowiada przeprowadzenie likwidacji Izby … we własnym zakresie

– co następuje w następnych dniach pomimo protestu wysłanego dro- gą e-mailową (17.02.2014) i pisemną (25.02.2014) na ręce Rektora.

29.05.2014

– Spotkanie Prezesa  ChSRO z Rektorem i Kanclerzem Uczelni w celu prze- łamania  impasu  i  uniknięcia skandalu w związku z likwidacją „Izby Pa- mięci … „.

Władze Uczelni zadeklarowały ustnie (brak podpisanego jeszcze protoko- łu  ze  spotkania)  między  innymi,  że  sformułują  deklarację wspierającą działania  ChSRO dotyczące pozyskiwania środków finansowych i partne- rów  w celu realizacji projektu organizacji wystawy pierwszego transportu polskich  więźniów politycznych do KL Auschwitz, a także określi zaanga- żowanie Uczelni w ten projekt również w aspekcie finansowym.

Pomimo, że powyższe  miało  być zrealizowane pilnie w terminie około ty- godniowym – do tej pory nie stwierdzamy realizacji powyższych ustaleń.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zlikwidowała Izbę Pamięci Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. 14 czerwca 2014 r. pod tablicą upamiętniającą przybycie I. transportu polskich więźniów do KL Auschwitz, prezes ChSRO Grzegorz Rosengarten przypomniał następujące fakty: </p /><p>Chronologia wydarzeń związanych z likwidacją „Izby Pamięci Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz” znajdującej się w historycznym budynku tzw. Monopolu, obecnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego”</p><p>29.11.2013r. – Rektor PWSZ w Oświęcimiu im. Rotmistrza W. Pileckiego, prof. zw. dr hab. Witold Stankowski proponując spotkanie z przedstawicielami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, w piśmie informuje m. innymi „Jednocześnie pragnę poinformować, że ze względu na konieczność rozbudowy biblioteki uczelnianej, od stycznia 2014r. dotychczas użytkowane przez Stowarzyszenie pomieszczenia przeznaczone zostaną w użytkowanie studentów Uczelni korzystających ze zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych”</p><p>11.12.2014r. – Spotkanie przedstawicieli ChSRO i Uczelni na którym obie stron przedstawiły swoje racje: uwarunkowania historyczne powstania Izby Pamięci  i Uczelni (ChSRO) oraz formalno – prawne związane z zajmowaniem pomieszczeń przez ChSRO i zamierzeń w stosunku do tych pomieszczeń (PWSZ). W protokole ze spotkania ChSRO zawarło zapis „Wychodząc naprzeciw planom nowych władz uczelni, w zakresie nowego przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń, mieszczących Izbę Pamięci o Pierwszym Transporcie Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz, a zarazem przed przystąpieniem do wspólnych dalszych rozmów w tym zakresie - w imię przyszłej współpracy -  uważamy za nieodzowne i niezbędne wcześniejsze, jednoznaczne wyjaśnienie i rozwiązanie kwestii związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem i opieką ChSRO nad ww. wystawą w duchu współpracy, nie skutkującej niezasłużonym obciążeniom finansowym”. </p><p>13.01.2014r. – Spotkanie, w którym ze strony Uczelni brał udział Rektor i Kanclerz Waldemar Tański oraz zarządu CHSRO podczas którego zostały wypracowane i podpisane ustalenia (w ramach Protokołu) dotyczące między innymi przyszłości Izby Pamięci - przewidywały:<br />ChSRO zobowiązuje się do końca miesiąca stycznia przenieść zgromadzone materiały dydaktyczne z Izby Pamięci Pierwszego Transportu do KL Auschwitz (pomieszczenie nr 0.25) do pomieszczenia 0.26 w budynku Collegium sub Horologio.<br />ChSRO  i  PWSZ w Oświęcimiu niezwłocznie podpisze szczegółowe ustalenia w zakresie organizacji wystawy Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych do KL Auschwitz, która na wniosek Uczelni ma być przeniesiona z Izby Pamięci na hol przed aulą w budynku Collegium sub Horologio. Rektor zadeklarował, że uczelnia weźmie na siebie koszty związane z techniczną stroną jej organizacji, w tym związane z zabudową, monitoringiem, ubezpieczeniem itp.) i zwrócił się do ChSRO o propozycje merytoryczne odnośnie samej ekspozycji. Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodziło się zdemontować wystawę niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.<br />4) PWSZ w Oświęcimiu zobowiązała się do przygotowania umowy nieodpłatnego korzystania przez CHSRO z pomieszczenia wskazanego w pkt. 2. Przez okres 2 lat. ChSRO zaproponowało zawarcie w ww. umowie klauzuli woli przedłużenia czasu użyczenia ww. pomieszczenia na zasadach symbolicznej opłaty”.<br />30.01.2014r. – ChSRO realizując ustalenia opuszcza pomieszczenie nr 0.25, w którym przechowywane były materiały dydaktyczne i wystawiennicze oraz przenosi je do wskazanego pomieszczenia.<br />14.02.2014r. – Spotkanie kanclerza Uczelni z przedstawicieli ChSRO, na którym jest bezskuteczna próba przedstawienia nowej organizacji wystawy nazwanej „Izba Pamięci …”. W trakcie spotkania kanclerz podważył wcześniejsze ustalenia w szczególności dotyczące „(…) Rektor zadeklarował, że uczelnia weźmie na siebie koszty związane z techniczną stroną jej organizacji, w tym związane z zabudową, monitoringiem, ubezpieczeniem itp.) i zwrócił się do ChSRO o propozycje merytoryczne odnośnie samej ekspozycji. Mając na uwadze zaproponowany termin połowy lutego br. ChSRO zgodziło się zdemontować wystawę niezwłocznie po podjęciu ww. ustaleń.”<br />17.02.2014r. – Rektor w piśmie powołując się na ustalenia zwraca się o opuszczenie pomieszczenia, w którym znajduje się „Izba Pamięci …” i jednocześnie informuje o uwarunkowania formalno prawnych angażowania się Uczelni w aranżację wystawy oraz zapowiada przeprowadzenie likwidacji Izby … we własnym zakresie – co następuje w następnych dniach pomimo protestu wysłanego drogą e-mailową (17.02.2014) i pisemną (25.02.2014) na ręce Rektora.<br />29.05.2014 - Spotkanie Prezesa ChSRO z Rektorem i Kanclerzem Uczelni w celu przełamania impasu i uniknięcia skandalu w związku z likwidacją „Izby Pamięci … „. Władze Uczelni zadeklarowały ustnie (brak podpisanego jeszcze protokołu ze spotkania) między innymi, że sformułują deklarację wspierającą działania ChSRO dotyczące pozyskiwania środków finansowych i partnerów w celu realizacji projektu organizacji wystawy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz, a także określi zaangażowanie Uczelni w ten projekt również w aspekcie finansowym. Pomimo, że powyższe miało być zrealizowane pilnie w terminie około tygodniowym – do tej pory nie stwierdzamy realizacji powyższych ustaleń.——————————–

Przemówienie Tadeusza Sobolewicza – w KL Auschwitz nr 23053 pod Ścianą Śmierci podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 14 czerwca 2014 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Szanowni Państwo (zebrani)

Dzisiaj mija kolejna już 74. rocznica deportacji pierwszego transportu pol skich  więźniów  politycznych  do  największego  obozu koncentracyjnego i obozu zagłady KL Auschwitz.

Od 2006 roku, postanowieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,  dzień  14 czerwca jest Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyj- nych.

Pierwszy transport z Tarnowa liczył 728 więźniów, drugi transport depor towany z Wiśnicza …

Po nich kolejne i kolejne nowe transporty naszych braci niedoli trafiały tu do  Auschwitz,  w  ramach  zaplanowanej  i przeprowadzanej skrupulatnie przez niemieckiego okupanta eksterminacji narodu polskiego.

Cel był jasny – Polacy mieli stać się w centrum Europy współczesnymi nie- wolnikami,  bez  swojego  państwa, bez  przeszłości i przyszłości, zdanymi na łaskę niemieckich Übermenschen.

W sumie do KL Auschwitz deportowano około 150 tys. naszych rodaków, z czego około 75 tysięcy poniosło męczeńską śmierć.

W  ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania KL Auschwitz – to głównie Polacy byli w nim więzieni.

Do Auschwitz trafiała: inteligencja polska, harcerze, uczestnicy konspira- cji,  ale  także  zwykli  obywatele,  którzy  na przykład pomagali Żydom lub ofiary terroru „łapanek” jako formy zbiorowej odpowiedzialności stosowa nej wobec przypadkowych cywilów.

W  obozie  byliśmy  poddawani   wyniszczającej   pracy,   a   wszechobecna śmierć, zbiorowe egzekucje oraz ich rozmiar wkrótce przybrały charakter zbrodni określanej we współczesnym świecie ludobójstwem.

Polacy  stanowili po Żydach drugą co do wielkości grupę ofiar.  O tym nie wolno nam nigdy zapomnieć, tak jak i o pozostałych ofiarach: Żydach, Ro mach, jeńcach sowieckich i innych.

Kompleks obozowy Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 miliona ofiar:

około 960 tysięcy Żydów, 70-75 tysięcy Polaków, 23 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców radzieckich, 10-15 tysięcy więźniów innych narodowo- ści.

Cześć Ich Pamięci! Uczcijmy Ofiary minutą ciszy.

Od  15  lat,  w  ramach obchodów rocznicowych 14 czerwca, na dziedzińcu przed  Blokiem 11 odbywają się Msze święte w intencji ofiar KL Auschwitz.

Pragnę  przypomnieć,  że  również  przed 69 laty, w tym miejscu odbyła się pamiętna Msza święta,  której  uczestnicy oddali hołd ofiarom tej „fabryki śmierci”, i która była wielką manifestacją ocalałych przeciwko niemieckie mu ludobójstwu.

Także  my, którym  było ocaleć wraz z obecnymi pokoleniami Polaków, tu pod  Ścianą Śmierci  rokrocznie  dajemy  świadectwo męczeństwa narodu polskiego w KL Auschwitz.

Niestety zostało nas już niewielu.

Dzisiaj  to  mnie,  numerowi 23053,  przypadł  zaszczyt  wystąpienia przed wami, w tym szczególnym – symbolicznym ale przede wszystkim rzeczywi stym do bólu miejscu.

Mam  nadzieję,  że  w  przyszłości, gdy  nas zabraknie nadal będą to czynić duchowi spadkobiercy naszego więźniarskiego testamentu.

Niechaj  zawsze z tego miejsca, płynie w świat zarówno świadectwo marty- rologii Polaków jak i przesłanie pokoju dla świata.

Niestety, z przykrością odnotowujemy w światowych mediach, kolejne nie rzetelne,  a  czasami  kłamliwe i skandaliczne wypowiedzi dotyczące ofiar KL Auschwitz.

Stało się już prawie tradycją, że kolejni kanclerze Niemiec nie zauważają i pomijają wśród ofiar Auschwitz – Polaków,  nas  którzy stanowiliśmy dru- gą co wielkości grupę narodowościową ofiar KL Auschwitz.

Przypomnę – zarówno kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, jak i ostat nio Joachima Gaucka, którzy mówiąc o ofiarach KL Auschwitz wymieniali między  innymi:  Żydów,  Romów,  homoseksualistów  i przedstawicieli in- nych grup.

Zabrakło w ich pamięci – polskich ofiar KL Auschwitz!

Te nieprawdziwe lub inne wypowiedzi szkalujące Polskę i Polaków zawsze winny spotkać się ze zdecydowanym i bezkompromisowym przeciwdziała niem państwa polskiego, i jestem głęboko przekonany, że należy je trakto- wać i ścigać z urzędu jako „kłamstwo oświęcimskie”.

Drodzy  zebrani,  dziękując  za  Wasze  dzisiejsze  świadectwo,  w  imieniu świadków  męczeństwa  i  ludobójstwa  na  narodach  świata  –  apeluję  do wszystkich,  którym  na  sercu leży dobro naszej ojczyzny – Polski, aby zro- bili co w ich mocy,  by  pamięć  o Auschwitz, na zawsze pozostała ważnym elementem tożsamości narodowej i polskiej racji stanu!

——————————

Artykuł Krzysztofa Utkowskiego – wiceprezesa Chrześcijańskiego Stowarzysze nia  Rodzin  Oświęcimskich,  którego kopie otrzymali uczestnicy uroczystości Narodowego  Dnia  Pamięci  Ofiar  Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 14 czerwca 2014 r. na terenie byłego KL Auschwitz

Całość:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1500109183554276.10- 73741830.1430823247149537

Artykuł Krzysztofa Utkowskiego - wiceprezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, którego kopie otrzymali uczestnicy uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych 14 czerwca 2014 r. na terenie byłego KL Auschwitz (1/3)———————————-

Maryla, ndz., 15/06/2014
Za:http://blogmedia24.pl/node/68003
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, Auschwitz, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, II Wojna Światowa, Miejsca Męczeństwa Polaków, Roszczenia niemieckie, Roszczenia żydowskie, Zbrodnie niemieckie w Polsce. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.