Skandaliczny list pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego

A w ogóle co w Polsce robi jakiś  „Żydowski Instytut Historyczny”?  Przecież, jak stwierdził sam red. Szechter, Żydów w Polsce „nie ma”. Admin

† [A w ogóle to gwoli żydowskiej prawdy „histerycznej” warto zapoznać się: ►“Brunatne żniwa” – Żydzi w mundurach nazistowskich NiemiecSześć mi lionów Żydów – JUŻ W LATACH ► 1915-1938 !!!  ► Kolaboranci  żydowscy  w czasie II wojny światowej (8) – gorliwa służba Niemcom Kolejna bariera ży dowskiej  bezczelności  została  przekroczona. ►Prawda  o  zagładzie  Żydów podczas  II wojny światowej. Rękoma  Żydów zadano śmierć Żydom – bez- bronnym Żydom!Pamiątki z KL Auschwitz wystawione na sprzedaż usu nięte z eBaya ORAZ  odwiedzić stronę „HOLOKAUST”   — emjot]

Bożena Keff

Pracownica  Żydowskiego Instytutu Historycznego i była przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydow skiej  sprzeciwiają  się  budowie  pomnika Polaków ratujących  Żydów  obok  Muzeum  Historii  Żydów Polskich.

Jak  można było się  spodziewać, sfinansowane de- cyzją Lecha Kaczyńskiego, z pieniędzy polskich po datników, Muzeum Historii Żydów Polski stało się kolejną okazją do podgrze- wania antypolskiej nagonki.

Jednym z ostatnich przejawów antypolskiej nagonki był skandaliczny list pra cownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz jej koleżanki z pracy i by- łej  przewodniczącej  Gminy  Wyznaniowej  Żydowskiej  sprzeciwiających  się budowie  pomnika  Polaków  ratujących  Żydów obok Muzeum Historii Żydów Polskich

Bożena Keff i Helena Datner w swoim liście wyraziły „głęboki sprzeciw wobec akcji budowy pomnika”   Polaków ratujących Żydów „pobliżu Muzeum Histo- rii Żydów Polskich”.

„List otwarty do Komitetu Budowy Pomnika Sprawiedliwych przy Muze um  Historii Żydów Polskich” Bożeny Keff i Heleny Datner opublikowała pod  tytułem  „Nie budujmy pomnika Sprawiedliwych obok Muzeum Hi- storii Żydów Polskich”. / Krytyka Polityczna na swojej stronie interneto- wej.

Zdaniem Keff i Datner:

Helena Datner

„Postawienie pomnika Sprawiedliwych obok MHŻP to  egzorcyzmowanie  tej   przestrzeni.   Dokładniej – przeganianie  z  niej  duchów  żydowskich  narracji, niewygodnych dla samopoczucia większości, po to, by w centrum umieścić narrację dominującą, zgod ną  z  polityką  historyczną  i wyobrażeniami więk- szości.

Ustawienie pomnika w sąsiedztwie  MHŻP pomniejsza też znaczenie Mu- zeum, ustawiając je z góry w relacji wobec przesłania pomnika Sprawie dliwych.  Ustawienie  pomnika  w tym miejscu jest aktem symbolicznym.

Ten  symbol  odbiera głos tysiącom istniejących żydowskich świadectw i liczniejszym jeszcze tym, które nie zostały zapisane, ponieważ ich boha- terowie nie przeżyli,  i które nie są opowieścią  o Sprawiedliwych,  lecz o szantażach, donosach, wykorzystaniu,  wyrzuceniu, wytropieniu,  ogra- bieniu i śmierci.

Chcielibyśmy, żeby Muzeum zostało uszanowane jako miejsce autonomi cznej, niezależnej żydowskiej narracji. Projekt lokalizacji pomnika Spra- wiedliwych  obok  Muzeum  odbieramy  z przykrością jako gest zgodny z dawniejszym, diasporowym sposobem działania, gdy Żydzi byli w sytua cji pogardzanej i realnie zagrożonej mniejszości.

Czuli się wtedy często zobowiązani, jak sądzili, dla własnego bezpieczeń stwa, do uprzedzania i spełniania, prawdziwych lub nie, oczekiwań wię- kszości.  Te  oczekiwania wiązały się z aktami żydowskiej samodegrada- cji,  poniżania  się,  z  potwierdzaniem  narracji  i  przekonań   większości przeciwko własnym racjom i emocjom.

Dla  zainteresowanych  prawda  o  Sprawiedliwych jest znana, dla więk- szości jednak nadal pozostaje mglista. Nadal nie dość powtarzać, że NIE działali oni w imieniu narodu polskiego.

Była ich garstka, a największym, śmiertelnym zagrożeniem dla nich by- li inni Polacy; sąsiedzi, znajomi, niejednokrotnie członkowie własnej ro- dziny,  a  także  członkowie narodowo zorientowanych sił podziemia lub ci  z  każdej  innej formacji, którzy przy różnych poglądach politycznych mieli silne antysemickie przekonania.

Polski antysemityzm był przed wojną wszechobecny i pozbawiony skru pułów. Żydów traktowano z rosnącą wrogością i pogardą.  Taki był kon- tekst działania Sprawiedliwych, którzy działali WBREW, a nie za przyz woleniem  większości,  stając się we własnym kraju mniejszością, z wszy- stkim, co to oznacza.

Pomnik Sprawiedliwych w sąsiedztwie Muzeum to przedstawienie wyjąt ku jako reguły.  Ratujący  będą  zasłaniać – a  w dyskursie dominującym już zasłaniają – tych, którzy donosili,  przez  których ginęli oni i ich pod- opieczni.

Bez  objaśnienia  kontekstu,  bez  podkreślenia ich wyjątkowości, odwagi cywilnej  i  NIEREPREZENTATYWNOŚCI  kpi się z nich,  kpi się z historii, kpi się z Żydów ocalonych i nieocalonych.

Nawet  gdyby  wszyscy  Polacy ratowali wszystkich Żydów w czasie oku- pacji  (tak  jak to sugeruje np. pomnik autorstwa Czesława Bieleckiego w Łodzi,  gdzie  orzeł osłania gwiazdę Dawida), to i tak ta lokalizacja pom- nika byłaby najgorsza z możliwych jako wtargnięcie zewnętrznej narra- cji  w  przestrzeń narracji żydowskiej, jako rodzaj zawłaszczenia i mani- pulacji.

W  Polsce  wciąż  dominuje  stereotyp propagowany od marca 1968 roku, czyniący ze Sprawiedliwych delegatów większości, podkreślający liczbę kilku tysięcy  tzw.  polskich drzewek w Yad Vashem (choć realny procent Sprawiedliwych  w  społeczeństwie  był dramatycznie znikomy, a Zagła- da nie odbywała się w innych krajach, więc nie ma tu podstaw do porów nań).

Stereotyp ten ufundowany jest także na micie „żydowskiej niewdzięczno ści”.  Niektórzy Żydzi występowali i po Marcu 1968 i wcześniej w obronie tzw.  dobrego imienia Polski i Polaków, kierując się życzeniowym myśle- niem,  konformizmem,  czasem  (zgeneralizowanymi)  doświadczeniami własnej rodziny albo/i pod naciskiem.

Dzisiaj  nie  ma już jednak realnych powodów, dla których Żydzi mieliby włączać  się  w  kolejną  oficjalną  polską kampanię wizerunkową, dowo- dząc  „żydowskiej wdzięczności”.”

Bożena Umińska-Keff jest badaczką literatury w Żydowskim Instytucie Histo rycznym.  Swoje  teksty  publikowała  w  wielu  lewicowych, feministycznych i żydowskich czasopismach.

Zajmuje się badaniem związków  „związków  między nacjonalizmem a kultu- rową konstrukcją płci” i krytyką mizoginizmu,  homofobii i antysemityzmu w polskiej kulturze.  W 2006 roku publicznie sprzeciwiała się budowie pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie.

Helena Datner-Śpiewak w latach 1999–2000 była przewodnicząca Gminy Wy znaniowej Żydowskiej w Warszawie. Jako historyk zajmuje się dziejami „spo- łeczności  żydowskiej  w  Polsce  po II wojnie światowej oraz socjologicznymi badaniami nad antysemityzmem”.

„Jest pracownikiem naukowym  Żydowskiego  Instytutu Historycznego. Od 2009 jest członkiem Rady Naukowej ŻIH”. Dyrektorem ŻIH jest Paweł Śpiewak.

O sfinansowaniu z pieniędzy warszawskich podatników  Muzeum Żydów zde- cydowali w 2003 roku pod wpływem Lecha Kaczyńskiego prawie wszyscy rad- ni PIS „ razem z SLD, Unią Pracy, Platformą Obywatelską, większością PSL -u  i  konserwatywnym SKL”.

Dwa lata później, w 2005 roku,  Lech Kaczyński pełniąc obowiązki prezydenta Warszawy, zaproponował ówczesnemu ministrowi kultury by Muzeum Żydów powołało  wspólnie  Ministerstwo  Kultury,  Żydowski  Instytut  Historyczny i miasto Warszawa.

Lech Kaczyński z decydował również,  że  Warszawa  pokryje  połowę  kosztów budowy budynku.

Wkład finansowy Warszawy  w  budowę  Muzeum Historii Żydów Polskich wyniósł 40.000.000 złotych w gotowce i działce o powierzchni 12 929 m2 w centrum Warszawy

– według cen działek w Warszawie wartej dziś 130.000.000 złotych.

Wkład finansowy Warszawy,  o którym zadecydował Lech Kaczyński zmu- sił Ministerstwo Kultury do podobnego 40.000.000 zł wydatku.

Tygodnik Najwyższy Czas zwrócił się do władz Warszawy,  Muzeum Historii Żydów Polskich  i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podanie informacje na temat:

 • Wysokości kosztów jakie zostały poniesione na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Z instytucji publicznych, państwowych, samorządowych, pozarządowych, krajowych i zagranicznych.
 • Źródeł finansowania Muzeum w kolejnych latach, z podaniem wysokości transferów z poszczególnych źródeł, w kolejnych latach.
 • Ilości osób zatrudnionych w Muzeum i kosztów związanych z ich zatrud- nienie.
 • Wartości przekazanego Muzeum majątku – zabytków i działki.
 • Informacji do kogo należy Muzeum i jego majątek.

Jako jedyne na prośbę Najwyższego Czasu odpowiedziało Centrum Informa- cyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Informacji udostępnionej przez Ministerstwo można przeczytać, że

 • wydatki na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich wyniosły od 2007 do 2013 roku: 88.290.847,52 zł.
 • W 2014 na MHŻP wydane zostanie kolejne 2.500.000. zł.
 • MHŻP z Norweskiego Mechanizmu Finansowego otrzymało 12.385.100 zł.
 • W MHŻP pracuje 120 osób których pensje kosztują rocznie 7.700.000 zł.
 • Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych nie na etatach wynoszą 1.000.000 zł.

Zgodnie z aktami notarialnymi działka i budynek Muzeum Historii Żydów Pol skich  stanowią  po  połowie  własność Miasta Stołecznego Warszawa i Skarbu Państwa.

 • Została  zawarta  umowa o ustanowienie prawa użytkowania nieruchomo- ści na 99 lata na rzecz instytucji kultury Muzeum Historii Żydów Polskich.

Z dniem 2 stycznia 2014 r. Muzeum zostało wpisane jako instytucja współpro- wadzona przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Miasta Sto- łecznego  Warszawy  do  rejestru  instytucji  kultury prowadzonego przez MKi DN.

Przez pierwszy rok działalności MHŻP odwiedziło 250.000 osób.

 • Koszty MHŻP wynoszą według informacji Ministerstwa 103.176.000.
 • Oznacza to, że wizyta jednego zwiedzającego MHŻP kosztowała polskich podatników 413 zł od osoby, a doliczając koszty działki nawet 1000 zł.

———————————————–

Jan Bodakowski
Tekst na ten temat ukazał się w tygodniku „Najwyższy Czas”

Źródło

 1. http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140327/nie-budujmy-pomnika-sprawiedliwych-obok-muzeum-historii-zydow-polskich
 2. Wikipedia
 3. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,15832719,Cwierc_miliona_gosci_przez_rok_w_Muzeum_Historii_Zydow.html
 4. http://wyborcza.pl/1,75475,15826255,Zydzi_zostali_przy_naszym_stole.html

Fotki muzeum

http://talbot.nowyekran.pl.neon24.p

Więcej  buziek  pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego utrzymy-wanego za pieniądze polskich podatników można obejrzeć tu:  http://www. jhi.pl/czlonkowie_zespolu

Np. dr Agnieszka Haska [wybór przypadkowy]:

——————————-

Uczmy się bezczelności od Żydów. Admin

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2014-06-06)

Wybrane KOMENTARZE

NyndrO powiedział/a

Ostanio Pan Kierownik opisał pewną ździrę, jako możliwą córkę van rom puy’a. Otóż twarzol „bożena keff”  jest  prawdopodobnie  pomiotem blisko spokrewnionym z autorytetem III rp pt. „maria szyszkowska” . * https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486389_10151597599909994_280684480_n.jpg

Joannus powiedział/a

„Postawienie pomnika Sprawiedliwych obok MHŻP to egzorcyzmowanie tej przestrzeni. Dokładniej – przeganianie z niej duchów żydowskich nar racji,  niewygodnych  dla  samopoczucia większości, po to, by w centrum umieścić  narrację dominującą, zgodną z polityką historyczną i wyobra-żeniami większości…”

Budowa ”muzeum” przypomina znaczenie odchodami zajmowanego tere nu przez agresywne zwierzęta.
Powstała  z  inicjatywy  nazywanego  w  rozgłośni  ojczulka  manipulatora ”prezydentem tysiąclecia”.

Apel  do  partyjotów  ”antykomunistów”, zatroskanych agresją prezydenta W.Putina  i  brakiem  wojsk amerykańsko-niemieckich, świętujcie 25 lecie odzyskania wolności dla żydów. Wspierajcie nadal blizniaka.

maurycy powiedział/a

Muzeum Histori Zydow w Polsce ? To bedzie placowka ktora nieustannie bedzie wszelkimi sposobami walczyla z Polska i Polakami ! Nie cofnie sie przed niczym i nikm BeDzie bandyckie jatrzenie 24 godziny na dobe oplu wanie wszelkim blotem i swinstwem Polske i Polakow !

Przyczynil sie do tego zgnilek Lech Kaczynski ktoregom parchy wysuwaja bezczelnie i chamowato na patriote …polskiego .patriota to byl i to zażar tym zydowstwa co powiedzial publicznie w Izraelu !

Fran SA powiedział/a

Uwazam, ze ta baba ma racje. Pomnik tych, co ratowali zydow powinien stanac pod Pawiakiem.
A na tym pustym muzeum zydowskim powinna byc wystawiona ogromna tablica,  na  ktorej  wielkimi  literami i cyframi powinny byc wymalowane koszty budowy tego mauzoleum, pardon; muzeum i nazwisko fundatora: polskiego podatnika..

Luxeuro powiedział/a
2014-06-06 (piątek) @ 08:28:19

Komentarz z ” „Nie budujmy pomnika Sprawiedliwych obok Muzeum Hi storii Żydów Polskich” Krytyka Polityczna na swojej stronie interneto- wej.”

Oto sedno sprawy,

„Chris Dobek
Krzysztof Dobek
Warszawa

Spedzilem wiele miesiecy w Izraelu. Spotkalem wielu Zydow polskiego po chodzenia. Powiedzenie do nich, ze byli Polakami, to jak powiedzenie naj wiekszej obelgi. Wszyscy mowili, ze nigdy nie byli Polakami i tylko modlili sie, ze beda w Jerushalaim.

Nie mam zadnych antsemickich przekonan. Wychowalem sie w Legnicy. Moim najlepszym kolega, byl Zyd, Kimka. Moja pierwsza nauczycielka, p. Abramczuk byla Zydowka. Mialem licznych kolegow Zydow. Kimka byl u mnie prawie codziennie. Nigdy nie slyszalem od rodzicow zadnych stwier dzen negatwnych na temat Zydow.

W Izraelu spotkalem sie  z nienawiscia w stosunku do Polakow, szczegol- nie u mlodch ludzi. Winili oni Polakow za wspolprace z Niemcami i w ten sposob, zaglade Zydow.

Jak chodzilem z polskim ksiedzem po Jerozolimie, to przy szkole Ortodo ksow musial chowac krzyz, bo dzieci biegly do ogrodzenia i pluly na nie- go.

Czytajac powyzsz artykul, ktory meandruje jakimis ogolnymi pojeciami w taki sposob, ze nie mozna naprawde konkretnie powiedziec o co autor- kom chodzi.

Mowi sie o jakiejs wiekszosci. Czy to przypadkiem nie my, Polacy jestesmy wiekszoscia?
Czytam codziennie swiatowa i izraelska prase i dla mnie nie ma zadnej ta jemnicy dlaczego sie tak dzieje.

Zydzi nie chca zadnego pomnika polskich bohaterow w miejscu, gdzie przybywaja liczni Zydzi.

To by kolidowalo z ich przekonaniami o Polakach, jako o wspolautorach holocoust. My, wstretni Polacy, mamy pozostac wstretni, z nisko opusz-czonymi glowami, bo wspolpracowalismy z Niemcami.

Wara nam od bolu Zydow, bo to my bylismy jego wspolsprawcami. Jest to wstretne i obrzydliwe.

TEN POMNIK MUSI STANAC TAM GDZIE JEST PLANOWANE tak, zeby zin doktrynowani mlodzi Zydzi, przjezdzajacy do Warszawy, moze zastanowi li sie, ze oprocz zlych Polakow, byli tez bohaterowie.  Moze  panie  autorki ogladaly film – „Pianista”?

Zydowscy KAPO przyczynili sie do smierci wielu wiecej Zydow niz Polacy. Poznalem wielu Zydow w Izraelu. Mozna z nimi rozmawiac. Mam tam zy dowskich przyjaciol, ale nie wsrod mlodych ludzi.

Moze w koncu my, Polacy, bedziemy panami we wlasnym domu  i bedzie- my stawiac pomniki polskim bohaterom tam, gdzie my Polacy, uwazamy to za stosowne.

Dzis jest piatek, wiec shalom shabat

Reply · · 5 · April 11 at 3:40am”

Paskudne ludzie.

Dość powiedział/a

Skoro żydostwo rządziło w Niemczech – sztab Hitlera-chazara razem z nim stanowili prawie wyłącznie żydzi i około 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) żydów służyło w wermachcie SS i gestapo – to jaka tu mowa o udziale w holokauście napadniętych Polaków?

Getta budowali żeby przeżyć wojnę bo twierdzili, że to nie ich wojna skuw…ny, w których kwitły kina teatry knajpy gdzie balangowali z hitlerowcami a biedota żydowska zdychała na ulicach, byli w SS i gestapo.

Policja żydowska w getcie współpracowała ściśle z gestapo i SS. Jak wspo mina Ringenbluum (żyd z getta), jak żyd uciekł Niemcom to wyłapywała go policja żydowska i przekazywała Niemcom. To śmiecie bez godności.

Dlatego żyją jak wampiry na karkach innych narodów. Sami nie są zdolni do niczego. To wirus i zaraza naszej Planety i czeka ich pustynia następ- na z której nigdy nie wyjdą.

Holokaust zorganizowała żydomasoneria, żeby  ich  wystraszyć,  bo pow- stawał właśnie bękart świata „I sra el” – „ziemia zajebana” a nie obiecana – Palestyńczykom,  i  tam potrzebowały żydowskie zdegenerowane „elyty” ludzi do roboty.

Nie czytajcie ich prasy i nie słuchajcie mendialnych kłamstw bo sobie wy- paczacie  „podprogowo”  pojęcie  o tym wszystkich i sami w te ich brednie uwierzycie. To jest pęd do zapanowania nad pustynią.

Dość powiedział/a

Myślę – dodam – że wstyd dla Polaków pokazywać się koło tych zwie- rząt.

nanard powiedział/a

Uczmy się bezczelności od Żydów.Admin .

Tak one są nie do pokonania w tej dziedzinie !!

ENKI powiedział/a

Moim zdaniem, Głównym reprezentantem RP w tej wojnie informacyjnej z kłamstwem powinien być Żydowski Instytut Historyczny; nawet przed polskim MSZ.

Wśród działów ŻIH nie znalazłam działu kompetentnego do prostowania tego kłamstwa o „polskich obozach”, o polskim antysemityzmie.

Przeciwnie, to stąd wychodzą bezpodstawne oskarżenia, jak w liście pani Datner!… A przecież jakieś zadania wobec Polski ten ŻIH i Muzeum Histo rii Żydów powinny spełniać, ktoś musi te istytucje rozliczać z wykonania zadań…

Dopiero dr Ewa Kurek w  „POLACY – ŻYDZI. TRUDNE SĄSIEDZTWO”  (do przeczytania na na portalu „SOLIDARNI 2010) stosuje przy sprawach get ta określenie historyczne: „żydowska autonomia”… Czerniakow (20.o9. 1940): „Mamy otrzymać samodzielną autonomię”..

Ringelblum powtarza za Rumkowskim z Łodzi: „Jest tam państwo żydow skie z 400 policjantami,trzema więzieniami. Ma ministerstwo spraw za- granicznych i wszystkie inne ministerstwa…”

W maju 1941 r Czerniakow  został  przez  Niemców mianowany burmist- rzem autonomii żydowskiej w Warszawie; podlegało mu około 2 tys. urzędników”……

Trzeba nam od podstaw poznać te sprawy i krótko a jasno je propagować, by wiedza (fakty, świadkowie, świadectwa, pojęcia) dotarła do każdego.

Szczególnie do mieszkańców „miast tzw. pożydowskich”…Ale właśnie pa ni Datner w sprawie pomnika SPRAWIEDLIWYCH zachowuje się tak, jak by nadal w Warszawie w 2014 r. istniała AUTONOMIA ŻYDOWSKA ….

Koniecznie obejrzyjcie film brytyjski: „6 milionów Żydów”. Koniecznie.

Jacek powiedział/a

Talmudyczne nasienie zapomina, ze jest gosciem na POLSKIEJ ziemi.

sp. L. Kaczynski jako „patriota polski” zostawil nam „w spadku” zabloko- wane sledztwo w sprawie Jedwabnego  i  Zydowski Instytut „Historyczny” (nie mowiac o Lizbonie itd. itp. tudziez o szeregu spraw o ktorych nie wie my i predko sie chyba nie dowiemy).

Notabene te „panie” sa ilustracja „powszechnego zatrudnienia kobiet”.

Griszka powiedział/a

Mój znajomy także spotkał się  w  Izraelu z daleko posuniętą nienawiścią do Polaków a w stosunku do wycieczek z Niemiec miejscowi byli grzeczni jak aniołki.

@11 Najpierw trzeba by było ochrzcić 🙂

Dzonyy powiedział/a

Chazarskie k…y.

Luxeuro powiedział/a

Ad. 16 – ” A przecież jakieś zadania wobec Polski ten ŻIH i Muzeum Histo rii Żydów powinny spełniać, ktoś musi te istytucje rozliczać z wykonania zadań…”

„powinny” i „musi” jak widzimy w tak wielu sprawach nie jest warte zła manego grosza w III RP.

To takie Czechy lub Słowacja pokazują ze mają więcej do powiedzenia kie dy coś grozi ich narodowemu interesu.

Sprawa pomnika to już pikuś z porównaniem z stacjonowaniem wojsk NATO.

Kasik powiedział/a

Proszę Boga codziennie, żeby zrzucił z nas to jarzmo żydo-komuny raz na zawsze ale nie mam nadzieji.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, PRL, PSL, Roszczenia żydowskie, SLD, UB-NKWD. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.