Skandal: Śledztwo o korupcję w sprawie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

To już nie przelewki, mamy do czynienia z koszmarną kompromitacją wymiaru sprawiedliwości i urzędu Prezydenta RP.

Na lekko ponad trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w imię najwyższych europejski standardów w dniu 30.04.2014 r. (w środę przed długim weekendem) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej mianował na stanowisko PPSN SSN Małgorzatę Gersdorf, w stosunku do której w latach 2012 – 2013 r. prowadzone było rażąco śledztwo prok. Grzegorza Jaremko z VI Wydziału ds. Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Warszawie , sygn. VI Ds. 204/12 w sprawie korupcji (z art. 228 par. 1 k.k.) oraz niedopełnienia obowiązków (art. 231 par. 1 k.k.) w toku procesu o odszkodowanie deliktowe z powództwa Ryszarda Jach, byłego członka zarządu jednego z OFE przeciwko AEGON PTE S.A. o 2 mln zł (sygn. XXI P 118/10, III APa 14/11 i II PK 26/12.).

Proces ten, w toku jego trwania, był określany przez Radcę Prawnego Marcina Woronieckiego mianem ustawionego przez wpływowe osoby, pozorowanego, fikcyjnego wała sądowego (sic!).

Na aplikację sędziowską mogą kandydować tylko osoby cieszące się nieposzlakowaną opinią. Nieposzlakowana opinia jest kluczowym elementem kodeksu etycznego Sędziego na wszystkich stopniach jego kariery, od Sędziego Sądu Rejonowego, poprzez Sąd Okręgowy, Apelacyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny aż po Sędziego Sądu Najwyższego.

Sędzia Sądu Najwyższego przy powołaniu składa wobec Prezydenta RP ślubowanie wg następującej roty (Art. 27 ustawy o Sądzie Najwyższym):

„Ślubuję uroczyście jako sędzia  Sądu Najwyższego służyć wiernie  Rze- czypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypeł niać sumiennie,  sprawiedliwość wymierzać  zgodnie z przepisami pra- wa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwo- wej  i  służbowej,  a  w  postępowaniu  kierować się zasadami godności i uczciwości” (może dodać “Tak mi dopomóż Bóg”).

Jeśli wymóg nieposzlakowanej opinii jest wymagany od Sędziego na wszystkich szczeblach wymiaru sprawiedliwości, od Sędziego Sądu Rejonowego do Sędziego Sądu Najwyższego, z czego przy każdym awansie jest to badane i są coraz ostrzejsze kryteria etyczne, należy zadać pytanie

w jaki stopniu nieposzlakowana opinia jest wymagana przy powołaniu na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a więc stanowisko osoby odpowiedzialnej za działanie całego Sądownictwa w Polsce, za sprawiedliwe orzekanie sądów (stan orzecznictwa), za kontrolę nad władzą wykonawczą, za organizację wymiaru sprawiedliwości i za powoływanie i awanse wszystkich sędziów (wpływ wybitny poprzez Krajową Radę Sądowniczą).

Wydawałoby się, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powinien być pod względem etycznym czystszy niż żona cezara.

Dziś, po powołaniua Sędzi SSN M.Gersdorf na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego wiemy, że to ściema.

Mogło być nawet prowadzone w stosunku do jej zachowań postępowanie prokuratorskie o korupcję, ważne, by zostało w odpowiednim czasie umorzone i ważne, by owa sędzia była “nasza” czyli “tych trzymających za sznurki władzy”.

Wtedy się wszystko załatwi,

wpłynie na Krajową Radę Sądowniczą by rekomendowała takiego sędziego Prezydentowi do mianowania,

załatwi, by odpowiednie służby specjalne, których zadaniem jest “prześwietlanie kandydatów” nabrały wody w usta,

przekona się Kancelarię Prezydenta RP by zbytnio nie wnikała, lub puściła informację mimo uszu,

a samemu Prezydentowi RP wyjaśni, że oto powołuje jak trzeba, tą naszą usłużną, rozgrzaną, na którą “jakby co” mamy haka, bo zawsze w stosunku do niegrzecznej będzie można śledztwo wszcząć na nowo.

Przyjrzyjmy się bliżej całej sprawie.

Dwa tygodnie temu wyciekł do naszej redakcji wprost z Kancelarii Prezydenta RP mail dotyczący powołania Sędzi Gersdorf na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o następującej treści:

From: Ryszad Jach [mailto:r.jach@wp.pl]
Sent: Wednesday, April 30, 2014 11:13 AM
To: ’bko@prezydent.pl’; ‘bp@prezydent.pl’
Cc: ”bpg@pg.gov.pl’; ‘dpp@pg.gov.pl’; ‘dpz@pg.gov.pl’; ‘ppsek@sn.pl’; ‘bo@sn.pl’; ‘biuro@iustitia.pl’;
Subject: Informacje w sprawie kandydatury SSN M.Gersdorf na stanowisko PPSN

Informacja w sprawie kandydatury SSN Małgorzaty Gersdorf na stanowisko Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego

W związku z powzięciem przeze mnie w dniu dzisiejszym – z wiadomości podanych przez Radio Tok FM  –  informacji, iż jednym z dwóch kandyda- tów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  po  zmarłym śp. PPSN, Stanisławie Dąbrowskim,  jest SSN Małgorzata Gersdorf, informuję, iż wobec w/w kandydatki na stanowisko Pierwszego Prezesa SN nadal pod trzymuję  swoje  publicznie  formułowane  uprzednio zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 par. 1 k.k. w toku rozpatrywania mo- jej skargi kasacyjnej, sygn. II PK 26/12 od – z wielu względów widocznych  prima facie  –  wręcz przestępczego  Wyroku Sadu Apelacyjnego,  sygn. III APa 14/11  w procesie  o  odszkodowanie  z  mojego  powództwa  przeciwko AEGON PTE S.A.  i  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa określonego w art.  228  par.  1 k.k.,  które  były  powodem  wszczęcia  w  sierpniu   2012 r. przez  prok.  Grzegorza  Jaremko  z  VI Wydziału  Przestępstw   Gospodar- czych Prokuratury Okręgowej w Warszawie śledztwa,  sygn.  VI Ds. 204/12 w   stosunku   do   w s z y s t k i c h  sędziów, (tj. SSO, SSA i SSN!), orzekają- cych w procesie  z  mojego powództwa  –  byłego Wiceprezesa Zarządu po- przednika prawnego AEGON PTE S.A.  –  o  odszkodowanie  deliktowe   w kwocie  1.836.616  PLN  przeciwko  AEGON PTE S.A.

Informuję, iż sprawa kompromitującego,  sprzecznego  z prawem  (mate- rialnym  i procesowym), a nawet elementarną  logiką,  sposobu  sformuło wania  przez  SSN  M. Gersdorf  uzasadnienia  Postanowienia  o  odmowie przyjęcia  do  rozpoznania  przez  SN  mojej  Skargi  kasacyjnej od Wyroku Sądu Apelacyjnego, sygn. III APa 14/11 (sporządzonej przez r.pr. Marcina Majdana)  była  także  przedmiotem artykułu Gazety Bankowej, opubliko- wanego w styczniu 2013 r.; vide:http://wgospodarce.pl/informacje/1603-gazeta-bankowa-jak-sad-zalegalizowal-niewyplacanie-wynagrodzenia

 W  odniesieniu  do  osoby  obecnej  kandydatki  na stanowisko Pierwszego Prezesa SN,  SSN  Małgorzaty  Gersdorf, załączam także wielce znamienną treść mojego Listu otwartego do śp. Stanisława Dąbrowskiego,  Pierwszego Prezesa  Sądu  Najwyższego  http://wgospodarce.pl/informacje/936-list-otwarty-ryszarda-jacha-do-stanislawa-dabrowskiego-pierwszego-pre- zesa-sadu-najwyzszego-rzeczpospolitej-polskiej opublikowanego w dniu 23.10.2012 r. przez portal: wgospodarce.pl

Na potwierdzenie faktu, iż nadal podtrzymuję swoje zasadne i szczegóło- wo  umotywowane  zarzuty m.in.  pod adresem SSN Małgorzaty Gersdorf, obecnej  kandydatki  na stanowisko Pierwszego Prezesa SN, w załączeniu przesyłam  mój  Wniosek  (wraz  z  załącznikami) do Dariusza Korneluka, Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie  z 11.02.2014 r. o ponowne zbada nie w trybie nadzoru zgodności z prawem procesowym i materialnym śle- dztwa prowadzonego przez prok. G.Jaremko, sygn. VI Ds. 204/12 (m.in. w sprawie SSN M.Gersdorf) i podjęcie w/w śledztwa na nowo.

Informuję, iż o moich działaniach prawnych w stosunku do  SSN  M. Gers- dorf  oficjalnie  informowałem nie tylko Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustita,  ale  także  kierownictwo  SN (w tym także dr Krzysztofa Ślebzaka, Dyrektora Biura Studiów i Analiz SN).

Dlatego  też,  wyrażam  najwyższe  zdziwienie,  iż  SSN – w świetle znanych faktów – uznali, że SSN Małgorzata Gersdorf jest SSN  rzekomo  cieszącym się nieposzlakowaną opinią  i  jest  właściwym kandydatem na stanowisko Pierwszego Prezesa SN.

Ryszard Jach

——————————————

Jako, że pierwszy w Gazecie Bankowej i na Nowym Ekranie pisali o tym nasz redakcyjni koledzy Paweł i Małgosia Pietkun, skontaktowaliśmy się z  Ryszar- dem Jachem celem otrzymania dokumentów potwierdzających zaistniałą  sy- tuację, mając nadzieję, że nam zaufa i czegoś bliżej się dowiemy.

W odpowiedzi Ryszard Jach dostarczył całość  dokumentacji w sprawie, m.in pismo  Prokuratora,  który  wcale  nie  uważał, że Sędzia Małgorzata Gersdorf cieszy  się  nieposzlakowaną opinią, gdyż uznał, że istnieją przesłanki do wsz- częcia  śledztwa  w  sprawie okoliczności zatuszowania przez nią na poziomie Sądu Najwyższego sprawy o 2 mln zł, w tle z zemstą za ujawnienie wielkiej afe ry.

Gersdorf2

W  skutek  zadziwiających  okoliczności,  w  środku czynności śledczych kilka miesięcy temu powyższe postępowanie zostało nagle umorzone, bez wiarygod nego uzasadnienia.  Tak jakby Sędzia Gersdorf stała się nagle osobą nietykal- ną,  czytaj  będącą  pod  ochroną  bardzo  poważnych  ludzi od bardzo poważ- nych interesów.

Czy jednak sam fakt, że toczyło się takie postępowanie pozwala na stwierdze- nie,  że  świeżo  Mianowana Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego cieszy się nie- poszlakowaną opinią?

Zwłaszcza,  że  jak  się  dowiedzieliśmy  wcale  to  nie  był  koniec sprawy, bo w dniu 11.02.2014

Ryszard  Jach  złożył   do  Prokuratora  Apelacyjnego  w  Warszawie  ( cc.  PG) Wniosek  o  ponowne  wszczęcie umorzonego śledztwa, ze względu na jego ra- żąco nierzetelne przeprowadzenie przez prok. Grzegorza Jaremko, które obja wiło się m.in. tym, że ów prokurator umarzając śledztwo zaniechał nawet do- konania (w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu) analizy prawno – kar- nej  wszystkich  konkretnych  zarzutów dowodzących popełnienia przestępst- wa  niedopełnienia obowiązków przez wszystkich sędziów orzekających w to- ku procesu o odszkodowanie przeciwko AEGON PTE S.A.,  tj. SSO Ewie Wron- ce (była niechlubną bohaterką artykułu Newsweeka  pt.: http://polska. new- sweek.pl/dluga-lista-watpliwosci,27819,1,1.html ),  SSA Irenie Raczkowskiej, SSA Grażynie Korycińskiej i SSA Genowefie Glińskiej oraz SSN M.Gersdorf.

Mało  tego,  dnia  12.05.2014 r.  R.Jach zawiadomił PG o nowym przestępstwie nowego  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  wskazując  nowe okoliczności faktyczne  i  nowe zarzuty popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiąz- ków  (art. 231 par. 1 k.k.)  przez  SSN  M. Gersdorf,  informując o tym

  • Ministra Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
  • Ministra Sprawiedliwości,
  • Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa,
  • Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
  • oraz samego PPSN.

Dodatkowo  “smaczku”  sprawie  nadają  dwa bardzo dziwne powiązania Pani Pierwszej Prezes:

Zanim  SSN M. Gersdorf  została  Sędzią Sądu Najwyższego   (w 2008 r.), będąc wcześniej Radcą Prawnym reprezentowała

TVN S.A. w sporze sądowym z T. Li sem. 

Przewodniczącym  Rady Nadzorczej TVN S.A. jest W. Kostrzewa (osoba cieszą ca się opinią  czarnej  eminencji  i  osoby wpływowej w różnych służbach),  by- łym  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  poprzednika  prawnego  AEGON PTE S.A,  którego  zaniechanie było właśnie przyczyną zmiany przez Sąd Apelacyj- ny  korzystnego  dla  Ryszarda Jacha wyroku we wcześniejszym procesie o od- szkodowanie deliktowe przeciwko AEGON PTE S.A.

Krótko mówiąc chodziło oto, że Jach ujawniając możliwość przekrętów w jed- ym  z  OFE  na  setki  miliony złotych nagle z wybitnego managera stał się per- sona non grata  i  został  natychmiast zwolniony bez wypłacenia wynagrodze- nia.

No właśnie,  a  sama  Pani Radca Prawna  (wtedy) M. Gersdorf była członkiem RN CU PTE czyli owego OFE, które zdemaskował publicznie Jach  i  które jako pierwsze  zostało  złapane  na gorącym uczynku na realizacji transakcji niele- galnych i niekorzystnych finansowo dla członków OFE .

Póki Jach  zajmował  swoje  stanowisko  odmawiał  Kostrzewie  realizacji tych transakcji   –  co  –  jak podkreślił Sąd Okręgowy, sygn. XXI 515/06 było powo- dem bezzasadnego  merytorycznie  zwolnienia  z  pracy R.Jacha i odmowy wy- płacenia należności finasowych.

A zatem mamy sytuację zadziwiającą,  Pierwszym  Prezesem Sądu Najwyższe- go  zostaje  kobieta,  która  wcześniej po otrzymaniu nominacji prezydenckiej na Sędziego Sądu Najwyższego zadziwiającym zbiegiem okoliczności otrzymu je  sprawę  człowieka,  który demaskował wielkie przekręty OFE w którego Ra- dzie  Nadzorczej kiedyś zasiadała jako Radca Prawny i ją natychmiast tuszuje na  tyle przekraczając  swoje  uprawnienia  i łamiąc prawo, że aż w tej sprawie zostaje wszczęte śledztwo przez prokuraturę.

Na  kilka  miesięcy  przed  nominacją owu śledztwu w zadziwiający sposób też zostaje  ukręcony  łeb,  ale  w  lutym  2014 pojawia się nowe zawiadomienie do prokuratury  dotyczące  Pani  Sędzi  i nowe okoliczności, które dają podstawy do  wznowienia śledztwa.

Zanim jednak śledztwo zostaje wznowione Pani Sędzia, bohaterka prawdopo- dobnego przekrętu sądowego o charakterze korupcyjnym otrzymuje rekomen dację Krajowej Rady Sądowniczej (która wiedziała o “kłopotach” Pani Gersdo rf)  jako  kandydatki na stanowisko  Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, czyli kobiety godnej piastowania takiego urzędu.

Ta rekomendacja (z zatajeniem lub nie sytuacji kandydatki) trafia d o Prezy- denta RP, który przy bierności służb specjalnych  30 kwietnia 2014 nominuje Gersdorf  na  funkcję  Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego,  uznając  ją tym sa- mym za osobę o tak nieposzlakowanej opinii, że godną reprezentować i nad- zorować całe polskie sądownictwo przez kolejne 6 lat.

Na stronach Prezydenta RP czytamy:

– Życzę, aby nowa prezes umacniała autorytet Sadu Najwyższego, któ- rego  poważne  uprawnienia i niezależność są zagwarantowane w Kon- stytucji,  ale autorytet żadnym przepisem zagwarantowany  nie  jest – mówił w środę prezydent Bronisław Komorowski.

– Ten autorytet tworzy i dobra tradycja Sądu Najwyższego, tworzą tak że jego prezesi – szczególnie I prezes – podkreślił prezydent, wspomina jąc zmarłego w  trakcie  kadencji  poprzednika  Małgorzaty Gersdorf  – sędziego Stanisława Dąbrowskiego, który zmarł w styczniu po ciężkiej chorobie.

– Dzisiaj powołując  panią profesor Gersdorf  chciałbym  jej życzyć tego, aby swoją pracą, służbą umacniała autorytet Sądu Najwyższego – pod kreślił Bronisław Komorowski. Przypomniał, że została ona wskazana, na zasadzie oceny dorobku, oceny osobistego autorytetu i zdolności.

– Nie potrzeba żadnych  rozwiązań natury prawnej i zdaje się, że mamy możliwość cieszenia się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego – kobie tą w Polsce – dodał.

[Mówiąc o osobie, nad którą wciąż wisi postępowanie prokuratorskie i  która niedawno  wcześniej  została  uznaną  przez  organy ścigania, a „godną” by w wyniku śledztwa sprawdzić, czy nie dopuściła się korupcji]

Prof. Gersdorf dziękując za nominację powiedziała, że to najwyższe wyróżnie nie dla prawnika – i do tego kobiety.

– Odczytuję to, jako wyraz zaufania do sędziów Sądu Najwyższego, ich autorytetu i jako zaufanie do kobiet, za co dziękuję – mówiła.

 ————————————

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,771,malgorzata-gersdorf-i-prezesem-sadu-najwyzszego.html

Malgorzata-Gersdorf

Mamy więc w europejskiej Polsce rządzonej przez Tuska i Komorowskiego bar dzo europejskie standardy odnośnie wymiaru sprawiedliwości. ]

I w tym kontekście jakby nie dziwi,  że  na  informację wysłaną już 30 kwietnia br. przez Ryszarda Jacha do Kancelarii Prezydenta RP  do dziś urzędnicy Pa- na Prezydenta Komorowskiego nie odpowiedzieli.

No bo co mają odpowiedzieć?

Albo powinni od razu kopem pozbawić babę urzędu albo wysłać do Jacha kil- ku smutnych, którzy szeptem wyjaśnią:

“To właściwy człowiek na właściwym miejscu i mamy na nią odpowied- nie haki więc się odpieprz!”

Ups, kto wie, może teraz ich wyślą i do mnie.

Tomasz Parol

 —————————–

Tomasz Parol

23 maj 2014
Za; http://3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego

Tomasz Parol –  Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Ła- zarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, III RP, PRAWO, PROTESTY, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.