Ukryty holokaust / The Secret Holocaust – Eustace Mullins

The Secret Holocaust –  Eustace Mullins: http://www.fourwinds10.com/site- run_data/history/zionism/news.php?q=1247102782;  – 8.07.2009 tłumacze nie Ola Gordon

 

Eustace Mullins  – amerykański  lotnik  weteran,  38 m-cy służby w II  wojnie światowej.  Pochodził  z  Wirginii,  wykształcenie: Uniwersytety Washington / Lee / New York / Ohio / North Dakota, Esculaes des Bella Artes, San Migiel de Allenie  (Meksyk),  Institute  of  Contemporary Arts,  Washington  DC.  Zmarł 2.02.2010.

W XIX  wieku rozpoczęło się nieustanne niszczenie cywilizacji przez drapież- ne hordy bezbożnego komunizmu, jak również planowana przez nich zagłada wszystkich nie-żydowskich społeczności i organizacji politycznych.

Spowodowało to niesamowite  cierpienia i śmierć wielu milionów chrześcijan w różnych częściach świata.  Podczas gdy te chrześcijańskie ofiary leżą w gro- bach,  nieznane  i  nie  opłakane,  nowa  klasa   międzynarodowych   obywateli (twórców marksistowskiego terroryzmu) głosi, że są jedynymi „ofiarami”, któ re znosiły cierpienia przez ostatnie 150 lat.

To oni żądają by świat płakał za nich, gdyż oni kontrolują świat.

Oni – zwiastuni terroru – twierdzą,  że  są  „uchodźcami”,  ponieważ nie mieli własnego  państwa,  ale  od  dwóch  tysięcy lat  infekowali cywilizowane społe-czeństwa we wszystkich częściach świata, przynosząc ze sobą, w każdym przy padku, choroby i śmierć.

Pojawiali  się  z jednego zrujnowanego państwa do drugiego, nie jako uchodź- cy,  ale  jako ostateczni zwycięzcy, znoszący swoje łupy, i mknący przez porty które sami utworzyli,  i  wiedzieli jak się w nich poruszać,  dopóki nie przyszli do innego przyjmującego ich kraju.

Ze  sobą  przynosili,  jak  średniowieczne  zarazy –  dżumy (o których rozprze-strzenianie  ich  oskarżano), straszliwe skażenia, robactwo, które szybko roz- przestrzeniało  się  w  nowym  państwie, i niszczyło wszystkich, którzy stawali się ich ofiarami.

Ta zaraza to światowy komunizm, a jego znani nosiciele, włochaci padlinożer cy, którzy znaleźli sobie drogę  przez kanały ściekowe do każdego cywilizowa- nego miejsca, to międzynarodowi Żydzi.

Wzywa się nas do opłakiwania wyłącznie Żydów,  i  ignorowania  wielu milio- nów  prawdziwych  ofiar  światowego  terroryzmu  w  ciągu  ostatnich  150 lat, kroniki  takiej  grozy,  że ledwo można znieść to, by spisać ten krwawy rejestr, nie tylko w obawie, że świat mógłby odłożyć na bok swoje interesy w celu opła kiwania tych  niezliczonych ofiar międzynarodowego  terroryzmu komunisty- cznego, ale że tragiczny los tych niewinnych ludzi, w większości kobiet i dzie- ci, stanowi taki patos, że serce mogłoby pęknąć w wyniku jego przerażających konsekwencji dla wszystkich dzisiaj żyjących.

Jedną z pierwszych ofiar międzynarodowych finansistów, wkrótce  po opubli-kowaniu Manifestu Komunistycznego przez Karola Marksa w 1848 roku, była cywilizacja południowej części Stanów Zjednoczonych.

Biali  imigranci  wyrwali  z  nieprzyjaznego  terenu  sposoby by stworzyć jedną kulturę,  która  wśród bardziej  nieokrzesanej  i niewykształconej części nowej Republiki  mogła  tylko  powodować  gapienie  się  z podziwem, jednak podziw ten wkrótce zamienił się w zazdrość, a następnie w nienawiść.

Nienawiść ta przyprowadziła wojska na południe Ameryki,  przynosząc terro- rystów, którzy, w tym czasie nieznani, byli pierwszymi komunistycznymi des- potami,  zdecydowanymi na wyładowanie swojej nienawiści i politykę zagłady wszystkich cywilizowanych ludzi.

Południowcy byli dość niefortunnie ich pierwszymi ofiarami. Na podbitym po łudniu ustanowili rządy wojskowe, działające wyłącznie na totalitarnych kon cepcjach bezbożnego komunizmu, z sądami działającymi w stanie wojennym.

Południowcy  zostali  pozbawieni konstytucji, prawa do własności, a nawet do życia.

Ich  domy splądrowano i spalono, a dzikim hordom pozwolono na dokonywa- nie gwałtów i grabieży domów, w których były tylko kobiety i dzieci.

Odmawiali południowcom odziedziczonych praw, które jeszcze im się należa ły  zgodnie  z prawem tego kraju.  Brutalne rządy terroru, federalni sędziowie, sądy i więziennictwo, zostały utworzone po raz pierwszy w każdym stanie.

Dla patriotów z południa, którzy odważyli się zaprotestować, utworzono fede ralne placówki psychiatryczne, jeżeli nie zostali rozstrzelani na miejscu.

Z Nowego Jorku przybyli żydowscy włóczędzy – Lehmanowie, Baruchowie i in ni  specjalni  emisariusze  Rotszyildów,  by  wyrwać  od wdów i sierot po zmar- łych  Konfederatach  ostatnie  grosze,  resztki  ich mienia, i ich zdewastowaną ziemię.

„Federalna” władza była bezwzględna, gdyż wojskowa odbudowa południa by ła  strefą  okupowaną gdzie nie pozwolono na żadne demokratyczne procedu- ry  wobec  pokonanych  południowców, dopóki  nie zostali pozbawieni resztek swoich domostw.

Ograbionych  zmuszono  do  utrzymania  się z jakichkolwiek żałosnych ocala- łych środków.

Także w Europie cywilizowane narody nękane były przez cały  XIX wiek kolej- nymi  wojnami  i  rewolucjami,  które  doprowadziły do milionów chrześcijań- skich uchodźców.

Współczesna historia zaczyna się od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, kie dy  Żydzi,  uwolnieni  z gett i niosący ze sobą złoto zgromadzone przez Roszyl- dów,  poprzez  podżegania  i  finansowanie wojen od 1775 roku do 1812, wyko- rzystywali zdobyte bogactwa by zachwiać rządami Europy i skazać je na prze- rażające odejście w niepamięć.

Ich ofiary były bezradne wobec żydowskich ataków, ponieważ byli chrześcija- nami, którzy wierzyli, że sprawami ziemskimi rządzi miłość bliźniego.

I tak to było, do czasu kiedy szatan zainterweniował poprzez swoich.

Dla żadnego chrześcijanina niemożliwe było aby sądzić,  że takie krwiożercze dzikusy mogły żyć wśród cywilizowanych ludzi.

Chrześcijanie  nie mogli też,  wyznając religię miłości Chrystusa do ludzkości, zrozumieć zjadliwej nienawiści,  jaką  Żyd nosił  w sobie wobec wszystkich Bo- żych stworzeń, która nie mieści się w głowach żadnych cywilizowanych ludzi.

[Proszę  pamiętać,  że  wspomniany  powyżej  Kongres Wiedeński  był możliwy dzięki rodzinie Romanowów i tej niemieckiej szlachetności Rosji, o której Mul lins teraz mówi, że była błogosławieństwem dla Rosji, i ludzkości w ogóle]

Dopiero  teraz,  kiedy  chrześcijańskie  narody  na  całym świecie  podążają ku unicestwieniu zorganizowanemu przez mistrzowski plan żydowski, można za cząć widzieć cechy charakteru wroga.

W Nowej Rzeczpospolitej, w kwietniu 1983 roku, odnotowano, że polski agita- tor, Adam Michnik, jest oskarżany o to, że jest syjonistą

‘gotowym na torturowanie patriotycznych przeciwników’.

W  tym  samym czasie Jerzy Urban napisał w polskim czasopiśmie,  że  należy się sprzeciwiać

krwiożerczości syjonistycznej doktryny i praktyki’.

Urban  zwraca  uwagę  na  ‘ludobójstwo w wydaniu Izraela’,  odnosząc się do trwającej rzezi arabskich kobiet i dzieci pod przywództwem fanatycznych sy- jonistów podczas Rosz Haszanah, religijnego święta, które umożliwiło osiąg-nięcie podwójnego celu – rytualne morderstwo żydowskie i polityczne zamia ry najsłynniejszego terrorysty, premiera Menachema Begina,  który  żądał wy- mordowania wszystkich arabskich mężczyzn, kobiet i dzieci, na terenach, któ re Żydzi planowali zagarnąć i zasiedlić na Bliskim Wschodzie.

Urban pokazuje istotny punkt w odniesieniu do dobrze znanych ludobójczych praktyk  rządu  izraelskiego, sugerując, że Żydzi teraz rozkoszują się masowy- mi mordami jako formą rekompensaty za mit, że spokojnie szli na  ‘śmierć’  w notorycznym  wymyśle  ‘holokaustu’,  bez  stawiania najmniejszego oporu wo- bec ich nazistowskich „morderców”.

Pomysł, że ‘pasywni’  dotąd Żydzi, po raz pierwszy w historii, uczą się zabijać, przeczy całej zapisanej historii tej zarazy.

Istnieje  zbyt  wiele  dobrze  udokumentowanych rzezi w historii, podczas których Żydzi torturowali i mordowali swoje ofiary z największą radością, rozkoszując  się  barbarzyńskimi  praktykami  wyrywania  serc kobietom i dzieciom,  i  rozmazywania ich krwi na swoich twarzach,  a Żydówki wyry- wały pulsujące wnętrzności swoich umierających ofiar,  owijały  się wokół talii parującymi jeszcze dowodami zwycięstwa, i zaczynały tradycyjne tań ce żydowskie  Hatikvah,  jako  święto ich triumfu nad pokonanymi wroga- mi.

Wiele takich dokonywanych rzezi na ofiarach przez Żydów, zawartych jest w księdze Estery:

ESTERA VIII: 11:

„Kiedy król nakazał Żydom, którzy byli w innych miastach, aby zebrali się razem, i stanęli w obronie życia, aby zniszczyć, wyrżnąć, i spowodo- wać  by  zginęli  wszyscy  ludzie i prowincje, które by ich atakowały, za- równo dzieci jak i kobiety, oraz by zabrać rzeczy swoich ofiar.”

Dlatego żydowska prostytutka używała swojej władzy nad królem, by pozwolił Żydom na masakry, ‘zarówno niemowląt jak i dzieci”, nie tylko w jednym mie ście,  ale  w  całym królestwie, ponieważ ‘Żydzi byli w każdym mieście’, tak jak dzisiaj.

Ta biblijna historia opisuje pierwszy przypadek totalnej wojny, w której miały być  zabite kobiety i dzieci, w przeciwieństwie do tradycyjnej walki, w których zawodowi żołnierze,  przeszkoleni do tego zadania, spotykali się na polu bite- wnym by walczyć ze sobą i z honorem wygrać lub przegrać.

Żydzi, podobnie  jak ich milion dolarów na tydzień apologeci, Pat Robertson i pastor  Jerry Falwell,  dokładają  wszelkich  starań,  aby  wyjaśnić nam, że nie muszą  walczyć  na polu bitwy,  aby  zdobyć terytorium, bo Bóg obiecał im zie- mię, i ta ‘święta obietnica’ jest jedynym prawem w dzisiejszym świecie.

Miejmy  nadzieję,  że  w  pewnym  momencie  Falwell  i Robertson pokażą nam prawdziwe dokumenty, na których sporządzono ten historyczny akt.

Do  tej  pory  ignorują  wszystkie pytania o dowodach ich fantastycznych rosz- czeń w imieniu Żydów, i za to otrzymują miliony.

Pomimo widocznych wysiłków  Falwella i Robertsona  w imieniu żydowskiego planu zamordowania świata, okazuje się, że Żyd woli unikać pola bitwy i wal- ki twarzą w twarz, i ukradkiem organizuje rzezie bezradnych kobiet i dzieci.

Taka była ich historia, a obecnie oglądamy ją na żywo w kolorowej telewizji.

To ta wrodzona żądza krwi Żydów  doprowadziła do tego,  by wybrali na swoje główne „religijne” święto, święto Purim,  które celebruje rzeź niewiniątek.

Jeden z najbardziej uderzających elementów tego znanego  cytatu z Księgi Es- tery,  jedynej  prawdziwej  żydowskiej  księgi  Biblii,  i  z tego powodu jedynej w której nie występuje Bóg, pokazuje, że hasłem Żydów wskazującym na ich zna jomość Żydowskiego Planu Morderstwa Świata jest ich pamięć o rzezi niewi-niątek, i odzew „miałem dobry dzień”.

Od tamtej masakry, Żydzi zawsze podawali to rozpoznawcze hasło, w   jidysz lub w jakimkolwiek języku konkretnego narodu, który planowali przejąć, mó- wiąc: ‘dobrego dnia’, co oznacza, oczywiście, że „czekamy z niecierpliwością na więcej rzezi kobiet i dzieci Gojów lub bydła Gojów’.

Teraz, gdy w USA Żydzi osiągnęli tak ogromną władzę ekonomiczną i politycz ną, wydali instrukcje wszystkim swoim pracownikom ogromnej sieci detalicz- nej  branży  spożywczej,  aptek i sklepów odzieżowych, której są właścicielami w  całych  Stanach Zjednoczonych,  że muszą witać klientów, mówiąc: ‘miłego dnia’.

To pozornie przyjazne i podobno bezsensowne pozdrowienie pozwala Żydowi wiedzieć,  że  jest w sklepie należącym do Żydów, i że jego właściciele spodzie- wają się mieć ‘dobry dzień’ w przyszłości, poprzez większą ilość rzezi niewin- nych Gojów i bezbronnych kobiet i dzieci.

Najważniejszym twierdzeniem w Księdze Estery jest ostrzeżenie, że

—   ‘padł na nich strach przed Żydami’.

Dziś czarny cień nadchodzącej tragedii  unosi  się  nad  każdym  chrześcijani- nem, z powodu strachu przed Żydami, i z powodu ich instynktownej wiedzy o tym, jak bydlę zamknięte w rzeźni, że Żyd zamierza zabić je dla zysku.

Jakub Timerman  w  pouczającej  serii  artykułów w New Yorker Magazine w 1982 roku, powiedział:

„Aby  zrozumieć istnienie kogoś innego  i następnie uznać jego istnienie bez nienawiści,  jest czymś nowym dla Izraela jako całości”.

Ten inny, oczywiście, znaczy nie-Żyd, ktoś, na kogo Żyd nie może patrzeć bez nienawiści. Ze względu na swoją dziką naturę, Żyd chce tylko go zabić i wypić jego krew.

To  jest  to straszne pragnienie, które wyklucza Żyda z pokojowego istnienia w każdym cywilizowanym kraju, a który był jedynym odpowiedzialnym za spora dyczny  ale  nieskuteczny  opór,  który przeznaczeni na chrześcijańskie ofiary składali w opozycji do jego morderczych planów.

Żyd ma tylko jeden cel na Bliskim Wschodzie, a jest nim wymordowanie wszy- stkich  arabskich mieszkańców i przejęcie ich ziemi.

Wielki uczony – dr Erie Bischoff, zrobił to odkrycie w oficjalnych tekstach ży- dowskich Thikune Zohar, Wydanie Berdiwetsch, 88b, książce, która, jak wszy stkie żydowskie teksty ‘religijne’, jest rzeczywiście kodem kabalistycznych ry- tuałów nawołującym do morderstwa nie-Żydów.

„Co więcej, — mówi Thikune Zohar,  — „istnieje  przykazanie odnoszące się  do  zabijania  obcych,  którzy są jak zwierzęta.

To zabijanie ma być przeprowadzone w sposób zgodny z prawem żydow skim. Ci, którzy nie dostosują się do żydowskiego prawa religijnego, mu- szą być złożeni w ofierze najwyższemu bogu”.

Z punktu widzenia żydowskiego historyka, żydowska wojna światowa przeciw ko wszystkim chrześcijanom trwa nieprzerwanym ciągiem wydarzeń od staro żytności,  kiedy  żydowskie  prostytutki,  takie jak Estera, przekonywały wład- ców by niszczyli swoich ludzi na kaprys Żydów.

W 1773 roku, Mayer Anselm Rotszyld spotkał się z dwunastu czołowymi Żyda mi,  by  omówić upadek powstających  narodów chrześcijańskich,  zarówno w Nowym, jak i w Starym Świecie.

Podczas amerykańskiej walki o niepodległość,  Rotszyld założył swoją fortunę za  pieniądze  otrzymane  przez  Elektora Hesse,  jako zapłatę za najemników, których wynajął Brytyjczykom do zlikwidowania amerykańskich osadników.

Wojna 1812 roku została wywołana przez Rotszyldów w celu zmuszenia odno- wy przywileju w sprawie Banku Stanów Zjednoczonych.

Kiedy prezydent Andrew Jackson w 1836 zawetował ten przywilej, Żydzi przys pieszyli  kryzys  finansowy  i opracowali plan doprowadzenia do wojny domo- wej,  która  jednocześnie  zniszczy  amerykańską Republikę i ogołoci zamożne rodziny chrześcijańskie na południu.

Tymczasem Manifest Komunistyczny   z  1848 roku  postawił  Europę w ogniu rewolucji, wojen i kontrrewolucji.

W sierpniu 1903,  Max Nordau  w  przemówieniu na VI Kongresie Syjonistycz- nym  w  Bazylei,  Szwajcaria,  ujawnił  plan  jeszcze  większej pożogi – mającej nadejść wojny światowej:

„Pozwolę  sobie  wypowiedzieć  następujące  słowa,  jakbym  pokazywał szczeble drabiny prowadzącej nas w górę i w górę …

Kongres syjonistyczny, angielska propozycja Ugandy; nadchodząca woj na światowa,  konferencja pokojowa,  kiedy przy pomocy Anglii zostanie utworzona wolna i żydowska Palestyna”.

Max Nordau, człowiek, który marzył o śmierci 50 mln chrześcijan.

Naprzód  i  wyżej, po trupach 50 mln więcej martwych chrześcijan – taka była ekstatyczna wizja Maxa Nordau o nadchodzącej wojnie światowej, a więc sta- ło się.

Zawodowi historycy nigdy nie mogli przedstawić zadowalającego wyjaśnienia , w  jaki  sposób narody europejskie dały się uwikłać w pierwszą wojnę świato- wą.

Pokazano żydowskiego rewolucjonistę Gavrilo Principa  zatrzymanego  przez policję chwilę po śmiertelnym zranieniu arcyksięcia Ferdynanda i jego żony.

Zabójstwo katolickiego monarchy ~ koronowanego  księcia Franciszka Ferdy- nanda ~ następcy austriackiego tronu,  było dokonane przez żydowskiego za- bójcę Gavrilo Principa przy użyciu pistoletu Browning 28 czerwca 1914 roku.

Syjonistyczna gazeta Pejewische Vordle napisała 13 stycznia 1919 roku:

„międzynarodowe żydostwo … uwierzyło,  że konieczne jest zmuszenie Europę do wojny, tak aby na całym świecie mogła rozpocząć się nowa żydowska era.

Arcyksiążę Ferdynand został zamordowany przez Gavrilo Principa w Saraje- wie;  Austria  zażądała  przeprosin  od Serbii, Serbia przeprosiła, ale Austria bez wyjaśnienia wypowiedziała wojnę.

Trzej   żydowscy  doradcy  Cesarza Wilhelma  –  kanclerz  Bethmann-Hollweg, Max Warburg i Albert Ballin, zmusili Kaisera do wypowiedzenia wojny, i zaan gażowano w nią inne państwa.

Dlaczego? Aby zrealizować żydowski plan.

W  dniu 8 lutego 1920 roku,  Sir Winston Churchill wyraził niepokój z powodu sytuacji na świecie w wywiadzie opublikowanym w niedzielnym wydaniu lon- dyńskiego  Illustrated Herald:

„Od  czasów  Adama (Spartakusa) Weishaupta, do czasów Karola Mark- sa, do czasów Trockiego, Beli Kuna, Róży Luksemburg i Emmy Goldman, ten światowy spisek  w celu obalenia cywilizacji i odbudowy społeczeńs- twa na bazie hamowanego rozwoju, zazdrosnej złośliwości i niemożliwej równości, stale się rozwijał.

Nie ma potrzeby wyolbrzymiania roli jaką odegrali w tworzeniu bolsze- wizmu i działań prowadzących do rewolucji rosyjskiej, ci międzynarodo wi i w większości ateistyczni Żydzi.

Z pewnością jest to bardzo duża rola: prawdopodobnie przewyższa wszy stkie inne.

Z wyjątkiem Lenina, większość czołowych postaci jest Żydami. Co więcej, główna inspiracja i zapał pochodzą od przywódców żydowskich”.

Churchill nawiązywał, oczywiście, do obalenia Kościoła prawosławnego w Ro- sji  i zastąpienia go nienawistną bandą morderczych maniaków, którzy osiąg- nęli  niewyobrażalny   sukces  poprzez  przebiegłą  pomoc  finansową   Jakuba Schiffa dla żydowskich rewolucjonistów, i dzięki Maxowi Warburgowi w Niem czech, który w kluczowym momencie rewolucji w Rosji zaaranżował był Lenin  przewieziony  przez  Niemcy  do  Rosji  w  zamkniętym pociągu, aby poprowa- dzić spiskowców do triumfu bolszewików.

Lord Churchill  zbyt  chętnie dokonał krwawego poświęcenia na dużą skalę w Gallipoli,  składając  brytyjskich  żołnierzy  jako  ofiarę,  przez  co  miał  dużo zmartwień … gdyby Anglia nie była podżegana  i nie rozpoczęła wojny, nie by- łoby  żadnego powodu  by zrewolucjonizować niemieckie dowództwo i wysłać Lenina i finanse do Rosji

Orgia morderstw, wyjątkowych tortur i grabieży

Orgia morderstw, tortur i grabieży, która miała miejsce po żydowskim trium- fie w Rosji, nigdy nie miała sobie równej w historii świata.

Przez ponad tysiąc lat, Biali Rosjanie, potomkowie niemieckich osadników w Rosji,  zapewniali  taki  klimat  gospodarczy,  że  Rosja  odnosiła  sukcesy jako ‘spichlerz Europy’.

W ciągu kilku dni ta stabilna cywilizacja zniknęła, i być może nigdy nie wróci . Szczęśliwcy  to ci,  którzy dostrzegli niebezpieczeństwo i zdążyli uciec w tym co mieli na sobie.

Ci, którzy ociągali się lub starali się pomóc innym,  zostali rozstrzelani w ma- sowych, nocnych egzekucjach, przy stałym turkocie karabinów maszynowych, tłumionym warkotem  silników  ciężarówek na pełnym gazie, by zagłuszyć od- głos strzałów i krzyki umierających.

Gdybyś  doświadczył  wysokiego  standardu  życia w feudalnej Rosji, być może miałbyś inne zdanie na temat tego rzekomego dobrobytu.

W  dniu  13 marca 1917 roku,  Jacob Schiff  wysłał  do  Milyukowa,  osobistego przyjaciela i nowego ministra spraw zagranicznych bolszewickiego Rewolucyj nego Rządu telegram, zamieszczony również w  New York Times,  10 kwietnia 1917 roku:

„Pozwólcie mi, jako nieubłaganemu wrogowi autokratycznego rządu ty- ranów,  który  bezlitośnie  prześladował naszych religijnych współbraci, złożyć  za  waszym pośrednictwem gratulacje Rosjanom za to wspaniałe osiągnięcie,  i  życzyć  sukcesów  zarówno  waszym  towarzyszom rządo- wym jak i wam”.

Wydanie to zamieszcza również entuzjastyczną odpowiedź Milyukowa:

„Jesteśmy zgodni w naszej nienawiści i niechęci do starego systemu, któ- ry został obalony”,

[idiota! car abdykował dopiero 15 marca, bolszewicy nie doszli do władzy aż do listopada,  a  Milyukov  nie  był w rządzie, ale działał tak szybko, jak tylko mógł]

Wspaniałe córki Cara.

Początkowo dziewczęta nie zginęły, gdyż w gorsety miały wszyte klejnoty, któ- re  w  ten  sposób miały być chronione, ale również po to,  by rodzina miała ja- kieś pieniądze gdyby uciekli z kraju.

Snajperzy  byli  przerażeni tym, że dziewczynki wytrzymywały kule, i obawiali się,  że rodzina naprawdę miała moc w wyniku Boskiego prawa (koncepcja, że królowie  i  królowe  są  umieszczani na tronie z woli Boga).  By  rozwiązać ten problem, snajperzy próbowali przebić je bagnetami. To  również się nie udało z powodu klejnotów, więc wtedy oddali strzały w głowy z bliska

Słowem kluczowym jest tu „nienawiść”.

Żydzi  mogli  swobodnie  oddawać  się  swoim najbardziej żarliwym fantazjom masowego mordu bezbronnych ofiar.  Chrześcijan wyciągano z łóżek, torturo- wano i zabijano.

Niektórych pokrojono na kawałki,  po trochu, podczas gdy innych znakowano gorącym żelazem, a oczy wykłuwano, by zadać im nie do zniesienia ból.

Innych umieszczano w skrzyniach, z których wystawały tylko głowy, ręce i no gi. Następnie do skrzyń wpuszczano wygłodniałe szczury, by ich ogryzały.

Jeszcze  innym  przybijano  do sufitu  palce lub nogi,  i  zostawiano wiszących, dopóki nie umarli z wyczerpania.

Jaków (Yankel) Michajtowicz Jurowski, jest najbardziej znanym, jako główny kat ostatniego cesarza Rosji, cara Mikołaja i jego rodziny po rosyjskiej rewolu cji w 1917 roku

Innych  przykuwano łańcuchami do podłogi i w usta wlewano im gorący ołów. Wielu  przywiązywano  do koni  i wleczono ulicami miasta, gdzie tłum obrzu- cał ich kamieniami i kopał do śmierci.

Matki wyciągano na plac i wyrywano z ich ramion dzieci. Czerwony terrorysta zabierał  dziecko  i trzymając je głową do dołu, żądał by chrześcijańska matka wyrzekła się Chrystusa. Jeśli tego nie zrobiła, podrzucał dziecko w górę, i wte dy inny oprawca podbiegał by spadło na szpic bagnetu.

Chrześcijańskie kobiety w ciąży przykuwano łańcuchami do drzew, a ich dzie ci wycinano z brzuchów.

W  dniach  rewolucji,  w Rosji było wiele miejsc egzekucji, jedno z nich opisała Amerykańska Komisja Rorbacha (Defender, październik 1933):

‘Cała cementowa  podłoga sali egzekucyjnej żydowskiej Cze-ka w Kijowie zalana była  krwią grubości kilka cali.

Była to straszna mieszanka krwi, mózgów i kawałków czaszek.  Wszyst- kie ściany zbryzgane krwią.

Ściek 25 cm szeroki, 25 cm głęboki o długości około 10 m, wypełniony był po brzegi krwią’.

[‚Niektóre ciała były wypatroszone, inne miały odcięte kończyny, niektó re dosłownie posiekane na kawałki. Jedni mieli oczy wydłubane z głowy, twarz, szyja i tułów pokryte głębokimi ranami.

Idąc dalej, znaleźliśmy ciało  z  klinem wbitym w klatkę piersiową.  Nie- które nie miały języka.  W kącie odkryliśmy rozczłonkowane ręce i nogi, ale nie mogliśmy znaleźć ciał, do których by należały’.]

Wiemy  już  o  radości,  z jaką  Jakub Schiff i inni żydowscy bankierzy, przyjęli wiadomość, że ich współbracia w wierze w Rosji zajęci byli ulubionymi żydow skimi  praktykami masowej zbrodni, ale jaka była reakcja urzędników amery- kańskiego rządu,  dobrze  poinformowanych o tych okropnościach przez swo- ich agentów?

Satanistyczni  komunistyczni  czekiści  odczuwali  przyjemność  w brutalnym torturowaniu swoich ofiar – wielu z nich było katolikami:

 • kapłanów w Kerson ukrzyżowano.
 • Arcybiskup Andronnikov z Perm miał wydłubane oczy oraz odcięte uszy i nos.
 • Byli  czekiści,  którzy  po rozcięciu brzuchów swoich ofiar, wyciągali kawa- łek  jelita cienkiego,  przybijali  go do słupa telegraficznego, i  biczem zmu- szali ofiarę do biegania wokół słupa, do czasu kiedy rozwinęło się całe jeli to.
 • Oczy dostojników Kościoła były wydłubywane, języki odcinane, i grzebano ich żywcem.
 • Biskupa Woroneża  ugotowano  żywcem w wielkim kotle, po czym zakonni- kom, z rewolwerami przystawionymi do głów, kazano to pić.
 • W Charkowie ludzi skalpowano.
 • W Carycynie i Kamyszynie piłą odcinano ręce.
 • W Połtawie i Kremczugu ofiary nasadzano na pale.
 • W Odessie pieczono je żywcem w piecach, lub rozdzierano na kawałki.
 • W Kijowie ofiary umieszczano w trumnach z rozkładającymi się ciałami i grzebano ich żywcem.

Mamy  przynajmniej  jeden zapis publicznej wypowiedzi wybitnego urzędnika państwowego, Woodrow Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dniu 2 kwietnia 1917, Wilson,  po  otrzymaniu  wiadomości o tych okrucieństwach, stanął przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i powiedział:

„Elegancka rodzina Romanowów została zamordowana  kilka minut po zrobieniu tej fotografii …

Autokracja, która tworzyła koronę na szczycie struktury politycznej Ro- sji,  jak długo trwała  i  jak straszna była jej rzeczywista moc, faktycznie nie była rosyjską z pochodzenia, charakteru i celu;

a  teraz  została  obalona i wspaniali  hojni Rosjanie zostali dodani w ca- łym  swoim  naiwnym  majestacie  i  mocy,  do  sił  walczących o wolność świata, sprawiedliwość i pokój.  Są oni partnerem odpowiednim dla Ligi Honoru”.

Naiwne odniesienie Wilsona do ‘nie-rosyjskiego’  charakteru carskiego rządu nawiązywało do  faktu,  że  carowie byli potomkami Niemców, którzy osiedlili się w Rosji tysiąc lat wcześniej.

Najstarsza dynastia w Europie, rosyjska arystokracja była ogłoszona przez ko munistycznego propagandzistę Wilsona jako ‘nie-rosyjska’!

Ciekawe, jak Wilson opisałby swoje pochodzenie:

prezydent Stanów Zjednoczonych, którego rodzina przebywała w Stanach Zjednoczonych krócej niż sto lat, i której pochodzenie rasowe i geograficz ne nadal jest przedmiotem różnych spekulacji.

Wilson najwyraźniej uważał, że tysiąc lat życia Romanowów w Rosji nie kwali fikowały  ich do rosyjskiego obywatelstwa, ale zastąpili ich komuniści, którzy nie tylko nie byli Rosjanami, ale nie należeli do żadnego narodu na ziemi.

W  1919  roku  Komitet Overmana   opublikował  raport  z wiążącego się z tym śledztwa, zatytułowany

Przesłuchanie bolszewickich propagandystów przed Komitetem ds. Są- downictwa, Senatem USA, 65 Kongresem”,

i są to zapisy zeznań Dr George A. Simonsa, byłego superintendenta Misji Me- todystów w Rosji, z której pochodzi ten krótki cytat:

„Powiedziano nam, że setki agitatorów poszły w ślady Trockiego-Bron- steina, ludzi, którzy przybyli z Lower East Side w Nowym Jorku.

Niektórzy  z  nich,  kiedy dowiedzieli się, że jestem amerykańskim pasto- rem w Petersburgu, podchodzili do mnie i wydawali się być bardzo zado woleni,  że  był  ktoś, kto mówił po angielsku, a ich łamana angielszczyz- na pokazywała, że nie byli prawdziwymi Amerykanami.

„Wielu  z  tych  mężczyzn  zwracało  się do mnie i od początku byłem pod wrażeniem  dziwnego  elementu  jidysz  w  tym wszystkim,  i szybko stało się oczywiste, że ponad połowa agitatorów w tzw ruchu bolszewickim by ła Żydami.

Jestem głęboko przekonany, że to jest jidysz, i że jedna z jego baz znajdu je się we wschodniej części Nowego Jorku.

„Najnowszą wstrząsająca informacją, przekazaną mi przez kogoś zacne- go  jest  to,  że  w  grudniu 1918,  w  północnej  społeczności w Petersburgu ~ to właśnie, co nazywają filią sowieckiego reżimu  pod prezydencją czło wieka znanego jako  Apfelbaum  (Zinowiew) ~  na  388 członków, tylko 16 było prawdziwymi Rosjanami, z wyjątkiem jednego człowieka, Murzyna z Ameryki, który nazywa się prof. Gordon.

„Byłem pod wrażeniem tego, senatorze,  że krótko po wielkiej rewolucji w zimie 1917 roku było kilkudziesięciu Żydów stojących na ławkach i skrzy niach, przemawiających z pianą na ustach, i często mawiałem do mojej siostry:

„I do czego to dochodzi. To wszystko wygląda na jidysz

„. Do tej pory mieliśmy bardzo niewielu Żydów, ponieważ były, jak wia- domo, ograniczenia wobec Żydów w Petersburgu, ale po rewolucji roiło się tam od nich, a większość agitatorów to byli Żydzi.

„Chciałbym wspomnieć, że gdy do władzy doszli bolszewicy, w całym Pe tersburgu, od razu mieliśmy więcej odezw w jidysz, duże plakaty, a wszy stko w języku jidysz.

Stało  się  bardzo  oczywiste,  że  teraz miał on stać się jednym z wielkich języków Rosji; i to nie podobało się prawdziwym Rosjanom.

Powszechnie znany francuski dziennik „L’Illustration”, z 14 września 1918 na pisał:

„Kiedy ktoś pozna funkcjonariuszy,  którzy  obsługują  bolszewicki  rząd, jedna cecha przykuwa uwagę, że niemal wszyscy są Żydami.

Ja w ogóle nie jestem antysemitą,  ale  muszę  powiedzieć o tym, co rzuca się w oczy:  wszędzie  w  Petersburgu,  w  Moskwie, w wojewódzkich okrę- gach,  w komisariatach, w urzędach miasta, w Smolnym, w radach, spo- tykałem tylko i wyłącznie Żydów”.

„Im więcej badam rewolucję tym bardziej jest przekonany,  że  bolszewi- zm  jest  ruchem  żydowskim,  co  może wyjaśniają specjalne warunki, na których Żydzi zostali umieszczeni w Rosji”.

Sprawozdanie Overmana  wyjaśnia,  dlaczego  Woodrow Wilson był tak szczę- śliwy, że  ‘nie-rosyjscy’  Romanowowie,  intruzi  którzy mieszkali w Rosji tylko przez tysiąc lat,  na  skutek  okropnej metody obalenia ich rządów, zostali za- stąpieni  przez  mówiących w jidysz Żydów z Lower East Side w Nowym Jorku, ale którzy,  będąc  swoimi  dla Wilsona, byliby okrzyknięci przez rząd Stanów Zjednoczonych  jako masowi mordercy, którzy ‘nadawali się na partnera Ligi Honoru’.

Można tylko domyślać się, czemu Wilson, który  nigdy nie został poddany ba- daniom psychiatrycznym, mimo wielu niekonsekwentnych działań zakończo nych  ostateczną  klęską,  nie tęsknił za towarzystwem jego współwyznawców, Ligą Honoru,  którzy  czerpali  przyjemność  w  wyrywaniu dzieci z brzuchów matek, chodzeniu po kolana w krwi swoich ofiar, wycinaniu tu oka, tam języ- ka, odrąbaniu nogi lub reki, krótko mówiąc, starali się być bezstronni w wyz- naczaniu  żydowskiej  ‘sprawiedliwości‘nie-rosyjskim autokratom’, których jedyną winą było to,  że byli zbyt głupi i zbyt łatwowierni by chronić swoje do- my i rodziny przed najazdami żydowskich terrorystów, do momentu kiedy by ło już za późno.

Aleksander Sołżenicyn mówi, że od czasów rewolucji bolszewickiej zostało za mordowanych około 60 mln  ‘prawdziwych Rosjan’  z rąk jidysz rewolucjoni- stów,  a  teraz  czeka  na swoją kolej 200 mln obywateli USA, w ubojniach żąd- nych krwi syjonistycznych terrorystów.

Pastor Denis Fahey, w swojej książce Władcy Rosji, ujawnił prawdziwe nazwi- ska  wielu  żydowskich  terrorystów,  którzy  działali  w  machinie sowieckiego mordu w Rosji:

 • Trocki – Bronstein,
 • Martow -Zederbaum,
 • Zinowiew – Apfelbaum,
 • Kamieniew – Rosenfeld,
 • Parvus – Helphand,
 • Bohrin – Nathanson,

i tak dalej.

Wielu  białych Rosjan uciekło w kierunku Pacyfiku, z Władywostoku do portu Dairen.

Rosjanki, które zamieszkiwały najpiękniejsze pałace znane europejskiej cywi- lizacji,  musiały  pracować  jako  prostytutki by zdobyć chleb dla swoich głod- nych dzieci;  inne, uznając tą degradację za nie  do  wytrzymania , popełniały samobójstwo lub powoli umierały z głodu.

Dziesiątki lat po rewolucji rosyjskiej, niektóre z tych rosyjskich kobiet można jeszcze było znaleźć w domach publicznych w Szanghaju, Pekinie i Tokio.

Mężczyźni,  którzy  przeżyli marksistowski terror, wielu z nich o wysokiej kul- turze uczeni, filozofowie i naukowcy, nie znaleźli środków na życie z ich wyso ko specjalistycznych umiejętności w surowym świecie azjatyckich uchodźców .

Jeden rosyjski generał  był  przez  kilka dni widziany  w roli kulisa ciągnącego rikszę w Szanghaju; później powiesił się w swoim pustym pokoju.

Ci którzy  przeżyli początkowy terror w Rosji, byli przeznaczeni na nawet gor- szą śmierć, powolne konanie jako więźniowie w jednym z zarządzanych przez Żydów obozach koncentracyjnych.

Przez wiele lat Żydzi, poprzez pełną kontrolę mediów  w  państwach chrześci-jańskich,  zapobiegali  przedostaniu się na zewnątrz czegokolwiek o okropno- ściach, których codziennie dokonywali na chrześcijanach w Rosji.

W  końcu  jednej  ofierze, która  przeżyła  wyrok  w  obozie koncentracyjnym – udało się żyć bezpiecznie.

Aleksander Sołżenicyn  w  książce Archipelag Gułag poinformował niedowie- rzający świat,  że  oszaleli krwią żydowscy terroryści zamordowali 66 mln lu- dzi w Rosji od 1918 do 1957!

Sołżenicyn  przytoczył  rozkaz  Cze-ka  nr 10, wydany  w dniu 8 stycznia 1921: „W  celu  zintensyfikowania  represji  wobec  burżuazji”. Był to rozkaz, który był podstawą do zakładania strasznych syberyjskich obozów – Kołyma i wiele innych.

Sołżenicyn  również  pokazał  chrześcijańskiemu  światu  nazwiska masowych morderców, którzy zarządzali tymi obozami. Każdy z nich był Żydem.

Typowym  był  Lazar Kogan,  który obserwował tysiące robotników przymuso- wych, kiedy padali za jego kadencji – szefa  budowy  kanału  nad Morzem Bia- łym. Czasami tak się zwracał do nowego więźnia:

„Wierzę, że osobiście nie byłeś winny czegokolwiek. Ale jako wykształco ny człowiek, musisz zrozumieć, że tutaj ma szerokie zastosowanie profi- laktyka społeczna.

‘Profilaktyka społeczna’ to jeden ze złośliwych żydowskich zwrotów, który wy korzystywano jako eufemizm dla rzezi chrześcijan. Ich ofiary, kiedy wysyłano je do obozów, nie uważano już za ludzi,  tak  jak  Żydzi  uważają wszystkich za nie-ludzi. Były one (ofiary) znane po prostu pod pseudonimem ‘zak’”, w gwa- rze  jako ‘zakluczennyj’, co w języku rosyjskim oznacza ‘więzień’.

Żydzi otrzymali kolejną okazję do masakry bezbronnych  chrześcijan podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Ernest Elmhurst mówi w World Hoax (Światowe oszustwo), str. 157,

„nie mniejsze znaczenie miało przeniesienie byłego pokojowego delegata ZSRR  ~ Żyda Rosenberga  (Mojżesz Israelsohn)  ze 140 pracownikami do urzędu ambasadora w Hiszpanii w sierpniu 1936″.

Ta  kadra  wysoko  wykwalifikowanych  specjalistów  w  torturach  i morderst- wach przeszła przez czas terroru,  który został w dużym stopniu zignorowany przez  resztę  świata,  ponieważ  dziennikarze  obsługujący hiszpańską wojnę, Ernest Hemingway i wielu innych, sami sympatyzowali z komunistami i prag nęli tylko zdyskredytować hiszpańskich patriotów, ‘faszystów’, jak pogardli- wie ich nazywali.

Grupy morderców Rosenberga były nazywane ‘grupami oczyszczania świato wego ruchu rewolucyjnego’,  a  ich  ‘oczyszczanie’  polegało głównie na rzezi księży, zakonnic, chłopców chórzystów, kobiet i dzieci, co jest tak dobrze opi sane w Księdze Estery, i przy okazji obchodów żydowskiego święta Purim.

Arthur Bryant, w dobrze udokumentowanej pracy Komunistyczne zbrodnie w Hiszpanii,  mówi o jednej grupie morderców, która udała się do klasztoru Do- minikanów  w  Barcelonie  i  poinformowała  matkę  przełożoną, że  ‘z powodu możliwej  przemocy ze strony motłochu’,  mniszki  powinny  towarzyszyć  ich grupie w bezpieczne miejsce.  Były  one  następnie  przeniesione na przedmie- ście i zamordowane.

Ich przywódca żydowski skomentował:

„Potrzebny nam był ten budynek. Nie chcieliśmy popełnić błędów przed jego przejęciem”.

E. M. Godden w Konflikcie w Hiszpanii, mówi na str. 72:

„W ostatnim tygodniu lipca 1936, z grobów zostały ekshumowane ciała zakonnic i wystawione przed murami klasztoru. Do nich dołączono ob- sceniczne i obraźliwe tablice”.

W Madrycie oszacowano, że jedna dziesiąta populacji Hiszpanii zamordowa- na była przez komunistów Żydów w 1939 roku.

De Fonteriz w Czerwonym terrorze w Madrycie opowiada,  jak  grupy  Cze-ka zorganizowane  przez  Dimitrowa  i Rosenberga realizowały program tortur i morderstw tak nieprzyzwoitych, że nie można o nich ani powtarzać, ani opi- sywać.

W celu dalszego postępu w ich Planie Mordu Świata, Żydzi  czasem pozwalali na poświęcenie kilku swoich. Zostało to poruszone na spotkaniu w domu Rot- szylda w 1773 roku, kiedy stwierdzono:

„Ale to się opłaciło, mimo że poświęciliśmy wielu naszych ludzi. Każda ofiara po naszej stronie jest warta tysiąca Gojów.”

Co  autor  miał  na myśli,  z  pewnością to,  że gdyby zginął jeden Żyd, zostanie pomszczony  śmiercią  tysiąca  chrześcijan, czy „bydła”,  jak Chrześcijanie są ironicznie nazywani przez kult żydowski. Mówca kontynuował do skupionych słuchaczy, że

„nas interesuje coś odwrotnego… zredukowanie ilości Gojów”.

W jaki sposób przetrwał zapis tego spotkania w domu Rothschilda?

Z pewnością nigdy przedtem nie przedstawiono planu zabójstwa tak precyzyj nie,  i  tak  dokładnie  oddano do realizacji.  Są podane liczby,  i są niezaprze- czalne;

 • 50 mln ofiar I wojny światowej;
 • 150 mln ofiar II wojny światowej;
 • 66 mln chrześcijan zamordowanych przez żydowskich fanatyków w Rosji od czasów sukcesu rewolucji bolszewickiej.

Wiele, jeśli nie większość tych ofiar żydowskiego terroryzmu stanowiły kobie- ty i dzieci.

Miliony z nich zginęły z głodu i narażonych w kampaniach komunistycznego na wypędzenie ich z domów.

Typowe  było  wypędzenie  Niemców Sudeckich z Czechosłowacji po II wojnie światowej, w czasie którego zmarło ponad 1 min Niemców, i wydalenie Niem- ców z Polski, przerażający sposób, który kosztował życie 2 mln Niemców.

Żydzi szczególnie upodobali sobie śmierć milionów chrześcijańskich uchodź- ców, ponieważ sposób ich śmierci odpowiadał najbardziej cenionej doktrynie żydowskiej nienawiści do wszystkich chrześcijan – że nie-Żydzi, będąc  uzna- nymi za nie-ludzi lub zwierzęta, w żydowskiej terminologii ‘goje, nie powinni mieć pochówku.

Stanowi to naruszenie prawa żydowskiego,  które  zabrania  ‘zwierzętom’  po- chówku.

Miliony chrześcijańskich uchodźców leżeli gdzie padli podczas strasznych ko munistycznych wypędzeń, i nigdy nie otrzymali chrześcijańskiego pochówku.

Na początku II wojny światowej, komuniści upodobali sobie możliwość odda- wania się ulubionemu sportowi masowych morderstw.

Podczas  pierwszych  dni  wojny,  do niewoli  wzięto 15,000 polskich oficerów, którzy byli kwiatem narodu. Zostali oni zabrani do trzech żydowskich zarzą- dzanych przez komunistów obozów: Starobielsk, Kozielsk i Ostaszków.

Tylko 448 z nich było kiedykolwiek widzianych. Reszta znikła, ale nie bez śladu.

Obóz w Kozielsku usytuowany był na terenie byłego klasztoru prawosławnego , 5 mil od stacji kolejowej.  To  tutaj  około 5,000  wysyłano w małych grupach, proces ten kontynuowano do kwietnia 1940 roku.

Parfeon Kisielew powiedział,  że  wiosną 1940 roku sprowadzano więźniów do Katynia  w  trzech  lub czterech autobusach na dobę. Ze swojego domu słyszał strzały i krzyki. Mówiono, że rozstrzelano tam 10.000 Polaków.

Kiedy wojska niemieckie zajęły ten obszar w 1943 roku, rozpoczęto dochodze- nie.  Raport  końcowy  niemieckiej policji z dnia 10 czerwca 1943 roku  stwier- dza, że

„To wykazuje, że bez wyjątku, śmierć spowodowana była strzałem w tył głowy.  Siedem  masowych  grobów  pomordowanych  oficerów polskich, które zostały sprawdzone, obejmuje stosunkowo niewielki obszar.

Z przetłumaczonych dzienników, pamiętników i innych notatek znalezio nych przy ciałach, okazało się, że oficerowie wzięci do niewoli przez  Ar- mię Czerwoną w 1939 roku,  zostali  wysłani  do  różnych obozów: Koziel- ska, Starobielska, Ostaszkowa, Putiviela, Bolotov,  Pavlishcev Bor,  She- pyetovka i Gorodok.

„Większość tych, którzy zginęli w katyńskim lesie byli w obozie w Koziel sku.  Od końca marca do pierwszych dni maja 1940 roku,  więźniów z Ko- zielska przywożono koleją. Nie da się ustalić dokładnych dat. W niewiel kich  odstępach  czasu,  codziennie  obóz  opuszczała grupa; liczba więź- niów wahała się pomiędzy 100 a 300 osób.

„Stąd, we wczesnych godzinach porannych, więźniów wywożono w spec jalnych ciężarówkach do lasów w Katyniu.  Tam  oficerowie byli natych- miast rozstrzelani, wrzucani do wcześniej wykopanych grobów i zasypy wani, jak wynika z zeznań świadka Kisielewa, który  widział kopanie ro- wów. To, że strzelanie odbywało się zaraz po przybyciu partii więźniów jest udowodnione przezświadków,którzy słyszeli strzały po każdym ta- kim transporcie.

„W  lesie  nie  było innych kwater  oprócz domu odpoczynku, który miał ograniczone możliwości.  Ze  sposobu  ułożenia  zwłok  można  przypusz- czać, że większość zamordowano poza grobem.

Bardzo wielu zmarłych mężczyzn miało ręce związane z tyłu.  Zeznania świadków potwierdzają, że zabroniony był dostęp do lasu.

Voss, Sekretarz Policji”.

Raport profesora Butza stwierdza:

„Dokumenty znalezione na ofiarach (dowody tożsamości ~ ale nie pasz- porty wojskowe ~ pamiętniki, listy, kartki pocztowe, kalendarzyki, zdję- cia, rysunki,  itp. ujawniły nazwiska, wiek, zawód, pochodzenie i nazwi- ska  krewnych ofiar.  Patetyczne  wpisy  w  kalendarzykach  świadczą o sposobie traktowania ofiar przez NKWD.

„Listy i pocztówki od krewnych na Górnym Śląsku, w „Generalnej Guber ni” i w rosyjskiej strefie okupacyjnej, pisane, jak można sądzić po pieczę- ciach  pocztowych,  od jesieni 1939,  do marca lub kwietnia 1940, wyraź- nie wskazują na czas zbrodni (wiosna 1940)”.

Sprawa Katynia stanęła przed trybunałem w Norymberdze  jako część ogólnej sprawy niemieckich ‘zbrodni wojennych’.

Sowieci twierdzili, że te okrucieństwa zostały popełnione przez Niemców.

Chociaż sprawa ta była uwzględniona w programie sądu, to Sowieci wyłączyli ją z postępowania, ani też nie dopuścili żadnego Polaka by mógł zeznawać na ten temat.

Pan G.F. Hudson napisał w kwartalniku Sprawy międzynarodowe:

„nieutuleni zmarli z Katynia ciągle chodzą po ziemi”.

W kolejnych  latach pewni Kongresmeni dążyli do wznowienia postępowania, w tym Hon. George A. Dondero, Hon. Ray Madden i inni.

Specjalny komitet Kongresu USA 2 lipca 1952 poinformował, że

„komisja jednogłośnie zgadza się, że dowody, z którymi ma do czynienia z pierwszego etapu śledztwa pokazują ostatecznie i nieodwołalnie, że So wiecki NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) popełnił zbro dnię na oficerach polskich  w  Katyniu  koło Smoleńska, w Rosji, nie póź- niej niż wiosną 1940 roku.

„Komisja stwierdza ponadto, że Sowieci zaplanowali tą zagładę intelek- tualistów,  przywódców  Polski już w jesieni 1939 ~  wkrótce po zdradzie- ckiej inwazji Rosji na granice państwa polskiego.

Nie może być żadnych wątpliwości, że ta masakra była obmyślonym spi skiem w celu wyeliminowania wszystkich polskich polityków, którzy mo gliby zorganizować sprzeciw wobec sowieckiego planu komunizacji Pol- ski”.

Koniec II  wojny światowej  dał komunistom  możliwość dokonania zemsty na wszystkich, którzy byli przeciwko nim w czasie wojny.

W związku z tym, było 2 do 5 mln ofiar zamordowanych przez terrorystów ży- dowskich  na  terenie  Francji,  Włoch,  Czechosłowacji i innych krajów, w któ- rych  komuniści  dostali  pozwolenie od sojuszników – Aliantów na wymordo- wanie wszystkich anty-komunistów i ‘faszystów’.

Nieco  światła  na  ten  horror  rzucił  The Sunday  (Oklahoma)  z  21 stycznia 1973 roku: „Dokument opowiada o udziale Aliantów w śmierci tysięcy”:

„Były konsultant Białego Domu pokazał gazecie tajny dokument,  poka- zujący  po  raz  pierwszy,  co wydaje się być współudziałem Aliantów w śmierci tysięcy niczego nie podejrzewających, wyzwolonych jeńców wo- jennych i osób przesiedlonych po II wojnie światowej.

„Dokument,  10-stronicowy  raport  brytyjskiej  armii,  jest  uważany  za część obszernych teczek anglo-amerykańskich o przymusowej repatria- cji  do  Związku Sowieckiego  szacunkowej  ilości  od 2 do 5 milionów nie- chętnych anty-komunistom, między 1944 i 1948.

Teczki te, pod kryptonimem Operacji Keelhaul są ciągle przetrzymywa- ne pod ścisłą ochroną w Londynie  i Waszyngtonie, jako praktycznie os- tatnia ważna tajemnica drugiej wojny światowej.

„Tajny  raport  brytyjski  podsumowuje  jedną operację repatriacyjną we Włoszech,  w której rosyjscy jeńcy wojenni i przesiedleńcy zostali oddani Armii Czerwonej i niemal pewnej egzekucji, wykonanej po oszustwie Bry- tyjczyków, by uwierzyli, że otrzymają azyl na zachodzie. Mówi on o ago nii i grozie doświadczanych przez więźniów”.

Głównym zbrodniarzem w tej masowej egzekucji 2 do 5 mln anty-komunistów był ~ nikt inny – nasz uśmiechnięty Ike, szef europejskiego sektora wojsk alia nckich, lub, jak być może znany jest tobie, nasz były prezydent Eisenhower.

Zbrodnia nazwana Operacja Keelhaul nie była poruszana w Norymberdze.

W celu sfinansowania państwa Izrael, który został stworzony jako bezpośred- ni skutek żydowskiego zwycięstwa nad narodami chrześcijańskimi podczas II wojny światowej,  Żydzi, którzy popełnili te wszystkie okrucieństwa,  teraz na- łożyli ogromne żądania ‘odszkodowawcze;  na pokonany naród niemiecki.

Do tej pory  wymusili  ponad 35 bilionów dolarów od niemieckich robotników, pieniędzy,  które  zostały  zebrane szpicami bagnetów,  nie żydowskich bagne- tów,  ale bagnetów  armii amerykańskiej,  które utrzymywały się jako siły oku- pacyjne w Niemczech Zachodnich przez niemal cztery dziesięciolecia, wyłącz nie  w celu zapewnienia potęgi militarnej marionetkowemu rządowi niemiec- kiemu,  którego  główną  funkcją było zapewnianie pieniędzy na pasożytnicze państwo Izrael.

Jakieś  dwadzieścia lat  po II wojnie światowej,  Żydzi  zaczęli  się obawiać,  że naukowcy  mogą  skupić  się na straszliwej rzezi kobiet i dzieci podczas wojny przez wojska dowodzone przez Żydów.

Spalenie tysięcy rodzin masowym bombardowaniem ogniowym  miast  takich jak: Kolonia, Hamburg, Berlin, Drezno i innych europejskich ośrodków kultu- ry; burze ognia,  od których zginęło wiele tysięcy rodzin  w Tokio,  jak również holokaust  nuklearny dokonany na ludności cywilnej w Hiroszimie i Nagasaki w ostatnich dniach wojny japońskiej,  kiedy  sztab  imperialny  już skłaniał się do rokowań pokojowych (Żydzi nie chcieli stracić tej okazji, aby przetestować swoje nowe żydowskie piekielne bomby na ludziach);  te i wiele innych zbrod- ni wojennych, zaczęły dotyczyć Żydów.

W  żadnym  kraju  oddziały  morderców Mossadu,  izraelskich służb wywiadu, nie mają większej swobody działania niż w Stanach Zjednoczonych.

Współpraca  z  żydowskimi  egzekutorami  jest  najważniejsza  w działalności CIA, FBI, IRS.

Mossad rutynowo podaje amerykańskim agencjom rządowym listy  Ameryka- nów na swoich listach nienawiści, którzy mają być poddani „szczególnej tro- sce”.

Te  listy  obejmują  ponad  połowę  wszystkich „audytów specjalnych” (IRS – urząd podatkowy) amerykańskich obywateli.

Pomimo szalonej współpracy amerykańskich urzędów z izraelskimi zabójca- mi,  przysługa ta rzadko jest odwzajemniana.

Żydzi  traktują  amerykańskich  gojów  z uzasadnioną pogardą i rzadko tracą okazję by napluć im w twarz.

Nasi Marines  wkrótce  przekonali się o tym w Libanie, kiedy izraelscy żołnie- rze rutynowo zagrozili im, ofensywnie przecięli przez linię Marines, i strzela- li do nich.

Stanowisko polityczne Menachem Begina w chwili obecnej jest,  by utrzymać silną obecność wojskową Izraela w Libanie, mimo częstego skomlenia prezy- denta Reagana,  że Izraelczycy  naprawdę powinni wycofać się z tego rozdar- tego przez wojnę kraju.

Na te prośby, Izraelczycy odpowiedzieli zabójstwem prezydenta Dżemajela i Rosz Haszanah – rzezią kobiet i dzieci.

Najnowsze  prośby  o  wycofanie  Izraela  spotkały się  z  „tajemniczym” wybu- chem,  który  wysadził  w powietrze ambasadę USA  w Bejrucie,  ze znacznymi stratami w ludziach.

Można  z przekonaniem stwierdzić,  że ten wybuch nigdy nie będzie wyjaśnio- ny. Tak długo, jak Żydzi, Walt Rostow i Henry Kissinger (obaj syjoniści) sprze dawali amerykańskie interesy, wszystko było w porządku.

Sekretarz  Shultz  musi  zastanawiać się,  kiedy Begin rozkaże jego likwidację, podobnie jak Reagan i inni.

Izraelczycy  są  najbardziej prawdopodobnymi podejrzanymi w sprawie wysa- dzenia amerykańskiej ambasady.

Ekstremista nazywany Abu Nidal został ujawniony w artykule Jacka Anderso na, 25 kwietnia 1983, Washington Post, że

„tajemnicze  raporty  State Dept  cytowały  wyjaśnienia dwóch wysoko postawionych agentów wywiadu, że eksplozja była w interesie Izraela, ponieważ pomogła „dzielić i rządzić”,

aby  zamieszać  w  Organizacji Wyzwolenia Palestyny  poprzez spowodowanie konfrontacji  jednej  frakcji  z  drugą.  Agenci stwierdzili, że Izrael potajemnie przekazywał środki dla grupy Abu Nidala.

Od samego początku mit holokaustu miał problemy z „liczbami”.

Nie było łatwo sprzedać historię „eksterminacji” całego narodu, kiedy ludzie są bardziej liczni, bardziej widoczni, bardziej zamożni,  a  także  w  wielu kra- jach silniejsi niż w innym momencie swojej historii.

Uzupełnienie: Wm. S. LeGrande.

Powyższy tekst o Żydach pokazuje, że  Żydzi  dążą  do zniszczenia wszystkich nie-Żydów, których uznają za niebezpiecznych dla nich i dla rządów innych.

Chrześcijanie i Arabowie są wysoko na liście zabójstw.  Zło  wyrządzone przez Żydów jest niezliczone. Oszustwa i kłamstwa to ich dwa najlepsze narzędzia.

Lubią kłamstwo o „wybranych przez Boga”.

Żydzi są głównie Chazarami. Chazarowie nie mają tożsamości wspólnej z Izra elitami w ogóle.  Żydowskie  kłamstwo  w tej sprawie jest kontynuowane przez kościoły chrześcijańskie z powodu ignorancji lub jako zapłata za przysługi.

W czasach Chrystusa Żydzi byli mieszanką Izraelitów, i to razem z talmudycz nym idiotyzmem jest tym, za co Chrystus potępił faryzeuszy.

Następnym kłamstwem jest to, że Chrystus był Żydem.  W  żadnym  miejscu w Biblii nie ma odniesienia do Chrystusa  jako Żyda.  Biblia  mówi,  że  Chrystus był Izraelitą.

[Dokładnie – przyszedł na ten świat w narodzie Izraelskim – bo katolik – zgo dnie  z  Ewangelią  i z Apostolskim nauczaniem wie,  że był Bogiem samym  –  przyp. emjot]

Obecni Izraelici są chrześcijanami  z  Europy Środkowej i ich potomkami zgo- dnie z proroctwem Biblijnym. Aby mieć mocne argumenty dla kłamstw i oszu stwa  tych  Żydów  widzimy, że Jezus powiedział, że ojcem talmudycznych Ży- dów był diabeł. Powiedział,  że byli kłamcami,  złodziejami, mordercami i cu- dzołożnikami. Cudzołożnik to pojęcie na tyle szerokie,  że Żydzi upewnili się, jak można go uniknąć.  Żydzi nawet  zmienili przykazanie  „Nie będziesz fał- szował” na „Nie będziesz cudzołożył”. „Nie będziesz pożądał żony sąsiada” obejmuje zamierzone odniesienie.

Fałszowanie zajmuje całą skalę zła.

Fałszować oznacza wymieszać, zrobić nieczystym, zmienić, oszukać, poniżyć, zatruć, skazić, fałsz, kłamstwo, nieczysty, sprzedajny, zboczeniec, zły, okrut- ny, grzeszny, i wszelkie zło, praktykowane przez Żydów w ich dążeniu do oszu stwa, jak wykazano w pracy

Tajny Holocaust” autorstwa Eustace Mullins.

Chrystus powiedział nam, że Żydzi to fałszerze (adulterers).  To  doprowadza nas  do  kłamstwa  holokaustu „6 min”, kłamstwa, które umiejętnie opisuje dr Butz w książce „Oszustwo XX wieku”.

Mullins wyjaśnia, jakie korzyści przyniosło to Żydom.

Ale również było to było konieczne, by II wojna światowa i kłamstwo 6 mln by ły ciągle żywe.

Prawdziwy holokaust to holokaust 66 min, który Żydzi zaprojektowali i doko- nali w Rosji.  Okrucieństwa,  które je charakteryzowały, są nie do pomyślenia, jak wyjaśnił Mullins.

To nie takie samo jak niemieckie 6 mln,  które  jest przykrywką 66 min,  i  jest udowodnioną  i  znaną  prawdą  i próbą generalną przed torturami i śmiercią innych chrześcijan i muzułmanów na świecie.

Arabowie  mogą  ci  powiedzieć  przez  co przeszli w ciągu ostatnich kilku lat i przez co nadal przechodzą do dzisiaj. Jak to możliwe?

Żydzi przechwalają się, że jest to „nasza straszna siła portfela”!

Nawet  dziś  obywatele USA nie wiedzą, że do Żydów należy system monetarny USA znany jako „Federal Reserve System”, i że nawet Kongres Stanów Zjedno czonych nie jest w stanie tego zmienić, są zbyt tchórzliwi w obliczu czekającej ich śmierci.

Podobnie, gdy Żydzi każą Kongresowi wysłać pomoc dla braci  Żydów  w Rosji, czy Izraelczyków, lub wysłać twoich synów na wojnę przynoszącą zysk Żydom

Kongres bez wahania wykonuje polecenia, i robi to szybko.

Kontrolowane przez Żydów media uważają, że obywatele również je aprobują.

Więc kiedy słyszysz słowo „holokaust”,pamiętaj, że jest to wielkie kłamstwo o holokauście 6 mln, o który oskarżeni zostali Niemcy, i jest prawdziwy holoka- ust 66 min, który Żydzi skrzętnie ukrywają.

To jest jak w przypadku chłopca A, który sprał chłopca B,  po  czym A  natych- miast zaczął krzyczeć: „On mnie uderzył! On mnie uderzył!”. Niewinny chło- piec B dowiedział się, że A zwyciężył,  bo krzyczał,  jak  w przypadku ukrzyżo- wania Jezusa Chrystusa. Drugi mały chłopiec został ukarany. Kłamiący pier- wszy  chłopiec  uznany  był  za  niewinnego.  I tak jest codziennie z Żydami w Rosji i z komunizmem na całym świecie, i z Izraelczykami na obszarze Pale- styny.

Spójrzcie na Polskę i wszystkie przez komunistycznych  Żydów  kontrolowane obszary na świecie.

Polska  jest  w  90% katolicka i anty-żydowsko-komunistyczna.  Jednak  nadal Polacy są więźniami Żydów. To tylko jeden przykład.

Przykazanie mówi :”nie zabijaj”.  Śmierć  jest  karą  za złamanie przykazania.

 • Uzupełnienie wskazuje,  że  Żydzi nie są wybranym ludem.
 • Jezus Chrystus nie był Żydem.
 • Żydzi kłamią na temat żydowskiej zagłady w niemieckim holokauście.
 • Prawdziwy holokaust był chrześcijańskim holokaustem dokonanym przez Żydów na 66 mln, głównie chrześcijan.

_______________________________________________

snippits-and-slappits.blogspot.com/2009/05/secret-holocaust-by- eustace mullins. Html

THE SECRET HOLOCAUST » Four Winds 10 – fourwinds10.com 7/9/09 6:37 PM http://www.fourwinds10.com/siterun_data/history/zionism/news. php ?q=1247102782 Page 1 of 59

————————————

Za; http://chomikuj.pl/OlaGordon,2

Ten wpis został opublikowany w kategorii FINANSJERA ŚWIATOWA, HISTORIA EUROPY, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, HISTORIA ŚWIATA, Holokaust, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa, JUDAIZM - ŻYDZI, Zbrodnie komunistyczne, Zbrodnie żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.