Jesteśmy wciągani do wojny z Rosją

Polska od ponad roku  intensywnie przygotowuje się do wojny z Rosją.  Min.  w marcu zeszłego roku pisałem:

„Od kilkunastu miesięcy jesteśmy oswajani przez media z wojenną  reto- ryką  – mówi się o szkoleniach, alarmach, ćwiczeniach, zakupach broni, reorganizacja  wojskowości,  a  także wypowiedzi polityków dają do my- ślenia. Ostatnio u T. Lisa Sikorski, w kontekście wojny, dwuznacznie dał do zrozumienia, że naszym wrogiem jest Rosja.” http://argo.neon24.pl/ post/89834,jestesmy-szykowani-na-mieso-armatnie-przeciwko-rosji-i- bialorusi

Temat sygnalizowałem jeszcze w 12-tu artykułach!  —  Dzisiaj:

Były szef  Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Ołeksandr Jakymenko  w wy- wiadzie dla rosyjskiej telewizji mówi o rewolucji na Ukrainie.

„Rola Polski w tym, że doszło do przewrotu wojskowego, była nieocenio na.  Polska we śnie  i na jawie chce odbudować swoje pozycje, chce odbu- dować dawną Rzeczpospolitą”.

Ponadto:

TV Rossija oświadczyła w środę, że

„USA wybrały Polskę na pośrednika w ukraińskim przewrocie”. „Polacy w Kijowie mają swoje ambicje i niezawodną osłonę”  –  podkreśliła.

Tezę tę potwierdził Jakymenko, który oznajmił, że w czasie wydarzeń w  Kijo- wie

„wszystkie rozkazy wydawano albo z Ambasady Stanów Zjednoczonych albo  z  Ambasady  Unii Europejskiej, którą kieruje pan (Jan) Tombiński, będący obywatelem Polski”.

Rosyjska stacja twierdzi, że

„do ataku w Kijowie przygotowywano się od dawna”. „Przewrót  rozpo- częto wcześniej, niż w 2015 roku, jak dotąd planowano. Politycy obmy- ślali strategię, a radykałowie szkolili bojowników”  –  wskazała.

Wiosną 2015 roku na Ukrainie miały się odbyć wybory prezydenckie.

Rozwijając myśl rosyjskiej telewizji, Jakymenko poinformował, że obozy szko- leniowe  dla  radykałów istniały od czasów poprzedniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.

„Trwało to od lat. Nie zdołaliśmy rozprawić się z tym. Gdy tylko ich do- ciskaliśmy, obozy  zaczęto  organizować w Polsce, na  Łotwie i Litwie”  – oświadczył.

Także  prezydent  Rosji Władimir Putin  oświadczył, że  w Kijowie działali bo- jówkarze, których

„przygotowano w bazach na ościennych terytoriach, na Litwie, w Polsce i na samej Ukrainie”.

„Przygotowywali ich przez dłuższy czas instruktorzy, byli podzieleni na dziesiątki i setki, działali w sposób zorganizowany, dysponowali dobry- mi środkami łączności.  Wszystko  funkcjonowało jak w zegarku.  Opero- wali jak specnaz”  –  powiedział Putin.

Również  w  środę  media  w  Rosji poinformowały,  że 18 aktywistów rosyjskiej opozycji  uczestniczy  w  Warszawie w szkoleniu poświęconym sposobom pro- wadzenia kampanii politycznych.

Według internetowej gazety „Wzglad” w trwającym od 6 marca szkoleniu bio- rą udział przedstawiciele Partii Postępu, partii Jabłoko, Partii 5 Grudnia, Re publikańskiej Partii Rosji – Parnas, Platformy Obywatelskiej  i  Aliansu Zielo- nych.

Gazeta podaje, że zajęcia prowadzą eksperci z Polski, Ukrainy i USA.

„Wzglad”  precyzuje,  że  w  wypadku  Stanów  Zjednoczonych są to specjaliści z Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego  (International Republican Institute; IRI),  kierowanego  przez senatora Johna McCaina,  „znanego prze- ciwnika Rosji”.

Co gorsza:

„Wzglad”  cytuje  politologa  Gieorgija Fidorowa, według którego szkolenie w  Warszawie

„świadczy o tym,  że  rozpoczęły  się przygotowania do przekazania doś- wiadczeń z (kijowskiego) Majdanu rosyjskim kolegom”.

„Zebrane doświadczenie można wykorzystać w czasie wrześniowych wy borów do Moskiewskiej Dumy Miejskiej” – oświadczył Fiodorow.

Kursy  dla  rosyjskich  opozycjonistów  w  Warszawie odnotowała też telewizja Rossija , która określiła je jako

„dziwne seminarium zorganizowane przez fundację McCaina”.

Z kolei agencja Ridus podała, że

„w Warszawie rosyjska opozycja uczona jest, jak ma pracować przeciw- ko własnemu krajowi”.

Ridus, przedstawiający się jako agencja dziennikarstwa obywatelskiego, zaz- nacza, że nazwiska „przyszłych aktywistów-buntowników” są znane.

„Na ich przyszłą działalność polityczną postaramy się zwrócić szczegól- nie baczną uwagę”  –  zapowiada.

„Wydarzenia polityczne na Ukrainie bezpośrednio dotyczą naszego kra ju.

I  nie  chodzi  tylko o potencjalne niebezpieczeństwo rozmieszczenia baz NATO  u nas pod bokiem i wychowanie młodego pokolenia nazistów nie- nawidzących wszystkiego, co rosyjskie.

Sprawa jest o wiele poważniejsza. Majdan stara się wyjść za ukraińskie granice  i  podstępnie przeniknąć do naszego kraju”  –  ostrzegł Ridus.

Oznacza to,  że  wg  Rosjan, Warszawa  bierze  czynny udział w przygotowywa- niu rewolucji i zamachu stanu w Rosji.

A to oznacza jedno – że Rosja da nam nauczkę i na pewno wejdzie do naszego kraju.

Po raz kolejny Niemcy, przy aprobacie cwanych Angoli,  chcą utoczyć polskiej krwi w imię interesów zachodniej anglosaskiej kliki.

Szykowani jesteśmy jako mięso armatnie przeciwko Rosji.

Bez  wątpienia  bezczelna  arogancka  antyrosyjska  retoryk a Sikorskiego  ma swoje źródło w planach anglosaskich.

Niewykluczone, że w ramach bratniej pomocy na tereny Polski zachodniej wej dą  wojska  niemieckie  lub ogólnie – natowskie, celem zabezpieczenia intere- sów polskich  –  a potem już to tak zostanie.

Kolejny plebiscyt, w którym zachodni Polacy + niemiecka 5 kolumna mają de- cydować,  czy chcą aby ich życie nadal zależało od (niemieckich) decydentów z Warszawy, czy nie, ma przypieczętować kolejny rozbiór.

Taki to jest plan.

Zwracam  uwagę  na  tzw. „analizę” zachodnich  „ekspertów”,  którzy  ułożyli „przewidywaną”  mapę  Europy  w  roku 2035,  która to „analiza” jest niczym innym,  jak  tylko  propagandową  zagrywką  mającą  oswoić POLAKÓW (a nie Europejczyków)  z  PLANAMI  zachodnich  decydentów.

http://argo.neon24.pl/post/99131,geopolityczni-eksperci-ulozyli-prawdopo dobna-mape-europy-2035-roku

Są tam min. takie tezy:

Zgodnie  z  referendum,  od  Wielkiej  Brytanii  może odłączyć się Szkocja – możliwe.

Bzdury o podziale Francji –  do zamydlenia oczu.

Rozpad Belgii   –  możliwe.

„Duże zmiany spodziewane są na Bałkanach. Z nasileniem się islamskie go czynnika w  Europie   powstanie  lobby w celu likwidacji państwowo- ści  Bośni  i  Hercegowiny. „

W tych krajach faktycznie obecnie odbywają się manifestacje – czyli rozpoczę to operację bliźniaczą jak na Ukrainie.

Potem  planowane  rozgrabienie  Polski,  min. odpadnięcie  tzw. zakierzonii  – mamy teraz takie żądania banderowców z Ukrainy.

„Na rzecz Zachodniej Ukrainy Polska może utracić część terytorium ws- półczesnego województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W to miejsce powstanie nowe państwo – Galicja ze stolicą we Lwowie.” [Judeogalicja – emjot]

Zawirowania Rumunia – Mołdowa.  —  Rumunia  faktycznie  dąży  do wchłonięcia Mołdowy.

Ponadto w tym planie proponuje się zajęcie przez Rosję  wschodniej Ukrainy i Krymu, powstanie okrojonego państwa Ukraińskiego.

A więc dzieją się obecnie rzeczy zgodne  z „analizami ekspertów”,  które  są  w istocie propagandą działająca na podobnej zasadzie jak tzw. przepowiednie o których też kilka razy pisałem.

Jest to wyłącznie propaganda mająca urobić społeczeństwo, psychicznie na- stawić  do  planowanych  zmian,  wyrobić  pewnego rodzaju bierność na zasa- dzie:  „no, faktycznie, oni to przewidzieli, no to tak musi być.”

TO JEST WYŁĄCZNIE PROPAGANDA, choć oczywiście działania agenturalne na Ukrainie w Polsce i innych krajach, mające na celu realizację tych planów, przebiegały od lat.

Jesteśmy  w bardzo niebezpiecznej sytuacji,  gdzie  werwolf  będzie  wydawał polecenie podjęcia walki z Rosjanami,  mamiąc Polaków bzdurami o pomocy NATO.

Jest to ukartowane przez anglosaską sitwę, z niemcami, anglikami i ameryka nami na czele.

Zachód zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie połknąć rosyjskiej części Ukrainy,  dlatego  wcale  nie  przejmuje się zajęciem Krymu i rejonów wschod- nich.

To jest wliczone w koszty, głównym celem jest urealnienie i sprowokowanie rozbioru Polski, do czego jest potrzebna rosyjska agresja.

Drugim celem jest osłabienie Rosji.

Dodatkowo medialne zdruzgotanie wizerunku pociągnie za sobą powszechną akceptację poczynań antyrosyjskich.

Trzeci cel to stworzenie faszystowskiej Ukrainy, którą w ramach ucywilizowa nia będzie można za 50 lat najechać i wybić dzisiejsze kadry przywódcze.

W tym wszystkim są elementy niestabilne.

Nie wiadomo, czy Rosjanie dotrzymają umowy z Niemcami  o  podziale  wpły- wów  (oczywiście  oddanie  Królewca  nie  wchodzi  w  grę).  Bo  zapewne taka umowa istnieje.

Rurociągi gazowe i zdolność Ukraińców do stawienia Rosjanom oporu w  spo- sób legalny (mam na myśli długi, umowy itp.).

Nie wiadomo, czy Chiny, które krótko przed rewolucją wydzierżawiły na Ukra inie olbrzymie połacie ziemi, zachowają neutralność.

Są jeszcze co najmniej dwa elementy niestabilne, ale  nie chcę o tym pisać,  bo a nuż oni o nich nie wiedzą.

Tak więc dla nas największy problem to nie  dać  się  wciągnąć  werwolfowi  w kolejną wojnę.

Tak naprawdę wszystko zależy do Rosjan i ich rozumienia sytuacji.

Agresja i zabijanie Polaków  –  lepiej,  żeby się nie wydarzyła.

Agresja  na  Polskę  i  wybicie tylko werwolfu  –  to  opcja  propolska, która  w przyszłości na pewno skończyłaby się na sojuszu.

Problemem jest tylko antyrosyjski matrix zainstalowany w polskich głowach

Ale akurat rozwiązanie tego problemu jest proste:

http://maciejsynak.blogspot.com/2014/02/czym-zawinia-rosja.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rosja-tv-oskarza-polske-o-wspolorganizacje-przewrotu-na-ukra,nId,1356968

http://argo.neon24.pl/post/90900,jatrzenie-konfliktu-z-rosja

http://argo.neon24.pl/post/95938,czy-mozna-sie-pomylic-o-30-mld

http://argo.neon24.pl/post/96029,polska-armia-szykuje-sie-do-wojny

http://argo.neon24.pl/post/96088,cena-wojny

http://argo.neon24.pl/post/97078,antyrosyjska-propaganda-nieustaje

http://argo.neon24.pl/post/97200,szef-bbn-realizuje-nwo

http://argo.neon24.pl/post/97913,szczucie-na-rosje-1-cel

http://argo.neon24.pl/post/99131,geopolityczni-eksperci-ulozyli-prawdopodobna-mape-europy-2035-roku

http://argo.neon24.pl/post/99457,walesa-i-niemcy

http://argo.neon24.pl/post/100209,dlaczego-rosja-koncentruje-wojska-na-granicy-z-ukraina

http://argo.neon24.pl/post/101157,usa-przewiduja-bombardowanie-rumunii

http://argo.neon24.pl/post/101337,rosja-cwiczy-atak-na-cele-w-europie-centralnej

Maciej Piotr Synak – Wszystko co chcesz jest możliwe. Patrz tylko na to, czego nie widać….

Źródło: argo.neon24.pl/post/107142,jestesmy-wciagani-do-wojny-z-rosja

————————————

6 kwietnia 2014
Za; http://niezaleznemediapodlasia.pl/jestesmy-wciagani-do-wojny-z-rosja/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, III Wojna Światowa?, JUDAIZACJA POLSKI, MAPY, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, REWOLUCJE, Rosja, Roszczenia niemieckie, Roszczenia ukraińskie, Roszczenia wobec Polski, Roszczenia żydowskie, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, Ukraina, UNIA EUROPEJSKA, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.