List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obrad żydowskiego Knesetu na Polskiej Ziemi

judeopolonia 2014

MY POLACY na DEMONTAŻ NASZEGO PAŃSTWA zgody NIE DAJEMY !!!

*****

Ruch Narodowy Polski                                                      18.01.2014                             Dariusz Benedykt Ciesielski                                                                            benedykt.dariusz@wp.pl                                                                                                    Sławomir Andrzej Zakrzewski                                                                                                                           669 406 981

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

List Otwarty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Szanowny Panie

Z zażenowaniem odnotowaliśmy informację,  że w Polsce mają mieć miej- sce obrady parlamentu obcego państwa. Bardzo wpływowego i awanturni czego państwa, które nie potrafi współistnieć w zgodzie ze swymi sąsiada mi, a jego polityka wzbudza sprzeciw na całym świecie.   Czy to znaczy, że już  najemnicy  z  Polski  nie będą jeździć na żydowskie wojny,  bo będą się one odbywać na terytorium naszego Kraju?

Wspierał Pan koncepcję Polski w NATO i „Unii Europejskiej”.  Byliśmy te- mu przeciwni. Nie były to koncepcje budowy bogatej, suwerennej i bezpie- cznej Polski. Udostępnienie izraelskim służbom naszego terytorium temu bezpieczeństwu również nie służy.

Roman Dmowski, klasyk polskiej polityki, wskazał na podstawową zasadę ,  że każdy naród powinien być gospodarzem w swoim suwerennym państ- wie.   Tego właśnie domagamy się   –   my przeciwnicy   –   zawłaszczenia  i podporządkowywania Polski przez obce strefy wpływu.

Niniejszym pragniemy wyrazić  nasz stanowczy sprzeciw,   aby  na  terenie suwerennego  państwa,  w  którym  pełni Pan czasowo funkcję prezydenta, odbywały  się  manewry  obcych  wojsk,  służb specjalnych, aby praca pols- kich  instytucji  państwowych  podlegała  nadzorowi  i  wpływom służb ob- cych.

Nie zgadzamy się na przyzwolenie prowadzenia swobodnej i zalegalizowa nej działalności ośrodkom medialnym, dziennikarzom,  fundacjom,  orga- nizacjom  pozarządowym reprezentującym  obce strefy wpływu.  Jest nam niezwykle przykro, że na terytorium Polski działają wrogie wobec Polski i naszych sąsiadów dywersyjne ośrodki.

Pragniemy zwrócić uwagę, że pokój w Europie jest pozorny.  Trwa totalna wojna informacyjna,   na wszystkich możliwych frontach.   Państwo,  które zrezygnuje ze swojej własności, wykastruje własne służby, wpuści obce me dia  i  agencje  obcych  stref  wpływu nie zapewni bezpieczeństwa swojemu narodowi nie będzie mogło przetrwać.

Pragniemy podkreślić, że atak na państwo i jego bogactwa w doktrynie tej wojny zaczyna się od destrukcji moralnej,  od niszczenia kultury,  szkolni- ctwa, obyczajowości, rodziny, od podważenia zasad etyki.  Dopiero zdege- nerowane pokolenie narodu może wydać „samodzielnie” wyrok na siebie i przyszłe pokolenia.

Tego mogą chcieć wykolejeńcy, degeneraci, kosmopolici, pewne mniejszo- ści, ale nie świadomi Polacy.

Ze smutkiem zauważyliśmy nazbyt  serdeczne  kontakty Izraela  ze  skom- promitowaną złodziejstwem częścią elit Trzeciej RP.  Budzi to niekorzyst- ne komentarze i obniża prestiż naszego państwa.

Wystąpienia   części   polskich   „elit”   zachęcające Polaków  do udziału w NATO, rozszerzania UE i wspierania Izraela zmusza do analizy tych wszy stkich finansowych kontekstów i powiązań.

Owi popierający są zamieszani nad Wisłą w liczne afery, dziwnie „nic nie wiedzieli” o gigantycznych wyciekach pieniędzy z budżetu Polski, nie rea gowali na powszechne złodziejstwo, paserstwo czynione na majątku naro dowym, które stało się elementem rządów pookrągłostołowych.

Tacy to „Polacy” kreują politykę w Polsce.  NATO  i  Niemiecka Unia Euro- pejska ma tylko takich mędrców. Oni dla realizacji swych celów są gotowi podpalać granice i domy sąsiadów.

Z uwagą i zażenowaniem wysłuchaliśmy przemówienia Lecha Kaczyńskie- go.   Powiedział  on  w  Izraelu, że niezależnie od tego,  kto będzie w Polsce sprawował władzę będzie realizował politykę żydowską.

Tę politykę prowadziły wszystkie posolidarnościowe rządy. To destrukcyj ne i gorszące postępowanie wobec Polski i Polaków jest przez Pana konty- nuowane.

Polacy  z  niedowierzaniem  przyglądają  się  nowej modzie przeobrażania się krypto-syjonistów w neofitów narodowych.

Można popatrzeć  jak   11 listopada  z prezesem Kaczyńskim  robicie  sobie wyścigi, kto pierwszy złoży kwiaty Romanowi Dmowskiemu. Ten nieszcze- ry gest wkrótce blednie w blasku zapalanych chanukowych świec.

Z czego konkretnie wynika ta usłużność i uległość   „elit”   w  Polsce  wobec Izraela i Żydów? Wiemy z historii,  że w międzywojennej Polsce marszałek Piłsudski  sprowadził  i  nadał   prawa  obywatelskie  ponad  600  tysiącom Żydów. Mieszkało ich w Polsce łącznie około 3 milionów.

Dowiadujemy się, że 6 milinów Żydów wymordowali Niemcy. Niedawno do wiedzieliśmy się, że do Polski chce wrócić 3 miliony Żydów.

Dodajmy do tego, że Żydzi twierdzą, że ich w Polsce nie ma. Stwierdzają: „No gdzie wy widzicie tych Żydów!”

Nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych matematycznych zawiłości, dlatego skupimy się na tym stwierdzeniu, że ich w Polsce nie ma.  Jak zatem rozu- mieć zainicjowanie dni judaizmu,  do  których  obchodzenia,  kolejny  raz jesteśmy zmuszani?

Jak rozumieć posolidarnościowy wybuch judaizacji w kościele, szkole, kul turze,  polityce?   Z  czego  wynika  nadreprezentacja  mniejszości  we  wła- dzach w Polsce? Czy to są zjawiska urojone, lub wirtualne?

Dlaczego nie promujemy polskiej kultury? Dlaczego nie realizujemy polity ki narodowej polskiej? Z czego zatem wynika to zauroczenie obcym?  Tego wszystkiego nie wymaga dialog Polaków z Żydami, to nie jest konieczne do zachowania poprawnych stosunków między państwami.

Dowiedzieliśmy się po niewczasie,  że  plan  zrobienia w Polsce  przewrotu był znany masonerii w Polsce już w 1976 roku.  Już wtedy było zaplanowa- ne połączenie państw niemieckich i wtedy też była mowa o krzywdach  te- rytorialnych, jakich podobno Niemcy doznały.

Dowiedzieliśmy się,  że ten przewrót,  ta  cała hucpa  z  „Solidarnością”  to było od  „a”  do  „z”   zrealizowane przedstawienie przez obce i krajowe już wcześniej „sprywatyzowane” służby.

Efekt jest taki,  że od 1980 roku za granice wyjechało  6 milionów Polaków, a  państwo,  które  było  potęgą gospodarczą,  w którym Polacy rok po roku stawali  się  bogatsi  i przejmowali władzę zostało przetransformowane do roli kolonii – rezerwatu.

Już drugie pokolenie Polaków wychowywane jest  przez antynarodowy  sy- stem, a rządzą nami prostytutki polityczne i paserzy. Warto tu zauważyć, że przewrotem kierowało wiele osób żydowskiego pochodzenia  współpra- cujących  między innymi z KOR-em, ROPCiO „Radiem Wolna Europa”.

Po 1980 roku zostaliśmy wepchnięci do niemieckiej strefy wpływów.

Proszę sobie wyobrazić, co to oznaczało dla naszego narodu w czasie „na- mawiania” nas do Unii Europejskiej.  Mieliśmy z wszystkich mediów tylko pro-unijną propagandę. Stają nam przed oczyma naciski grup polityczno -medialnych – brał Pan w tym udział – przed polskim referendum w spra- wie przyłączenia do Unii w roku 2003.

Niektórzy  z nas padli wtedy  ofiarą  służb  mundurowych  przymuszanych do szykanowania  i  usuwania przeciwników UE. Znów warto zauważyć, że w   tę  propagandę  i  w procesy przygotowania anszlusu było zaangażowa- nych wiele osób pochodzenia żydowskiego.

To się w głowie nie mieści, ale kiedy w roku 2002 na pl. Piłsudskiego w mil czeniu trzymaliśmy transparent z napisem ‘’UE NIE”  zostaliśmy oskarże- ni o antysemityzm?!

Anszlus  do  Unii Europejskiej  to  transformacja  z państwa do kolonii, a z narodu właściciela i gospodarza do narodu odartych z wszystkiego niewol ników.

To   istne   Eldorado  dla  zagranicznych  banków  i  międzynarodowego,  w szczególności  niemieckiego  kapitału.   Udostępnienie  kraju,   jako  rynku zbytu  i  safari  do  nowoczesnego, współczesnego połowu niewolniczej siły roboczej.

Mamy fasadową demokrację, która w rzeczy samej jest totalitarną dykta- turą mediów, służb i ośrodków finansowych, które się w nim zainstalują.

Byliśmy  kolejnym  anektowanym  państwem,  kolejną  kroplówką  dla tego zrodzonego w chorych głowach projektu pod nazwą Unii Europejskiej. Czy celem solidarnościowego przewrotu była likwidacja naszej  polskiej  włas- ności i likwidacja naszego państwa?

24 lipca 2005 roku podczas uroczystości 86 rocznicy powstania policji ho norowym gościem był Szewach Weiss.   Jego  przemówienie  było głównym punktem programu.   Wraz  z  Danutą Hubner  zostali odznaczeni złotymi medalami zasługi — UWAGA!!! — za zasługi dla Polskiej Policji.

Takie przykłady kolaboracji z osobami pochodzenia  żydowskiego  repre- zentującymi obce państwa można mnożyć.

Dalecy jesteśmy od generalizowania i stosowania w naszych ocenach odpo wiedzialności zbiorowej,  ale stajemy  w  prawdzie i musimy stwierdzić, że kolejny  raz  w  naszej trudnej historii środowiska żydowskie stanęło prze- ciw nam, ramię w ramię z naszym okupantem.

Chcielibyśmy   usłyszeć   Pawła Śpiewaka,   który  odcina się od popierania przez warszawską gminę żydowską marszy sodomitów, Chcielibyśmy usły szeć od najmłodszego z Gebertów słowo przepraszam za siebie, swego ojca i dziadka.  Od Bronisława Wildsteina słowo przepraszam za współpracę z KOR-em, za ingerencje w wewnętrzne spawy Ukrainy,  z Izraela przeprosi- ny za Katyń i inne zbrodnie NKWD, za kolaborację z Niemcami i bolszewi- kami, za holokaust alkoholowy.

Nie  słyszymy  ze  środowisk  żydowskich  potępienia,   do  dziś przez wielu Żydów praktykowanej zbrodniczej ideologii Talmudu.   Słyszymy tylko  ci- szę.

To jest tak samo jak słuchamy opowieści  o  dobrych Niemcach  i  zastana- wiamy  się,  dlaczego  żaden z nich do nas nie napisał,  że ich rząd sprzeda Polakom za ogromne pieniądze złom –  niemieckie czołgi z lat siedemdzie siątych. Nie chcemy przez to powiedzieć, że nie ma dobrych Niemców, czy Żydów.   Chcemy tylko zaznaczyć,  że  dialog w tych warunkach jest prawie niemożliwy.

Ile są warte zawierane sojusze?

Tak niesymetryczne relacje z Izraelem, USA Niemcami  i Wielką Brytanią. Czy zdarza się, że obywatel USA kupuje sobie polską wizę i jest zawracany na polskim lotnisku?

Dlaczego tolerujemy żydowskie kłamstwa historyczne i szkalowanie Pola- ków?   Dlaczego  tolerujemy  bezczelne  roszczenia  finansowe światowych środowisk żydowskich? 

Izrael udziela schronienia zbrodniarzom wojennym, tym którzy w  powo- jennej  Polsce  zaprowadzili krwawy terror,   mordercom  syna  Bolesława Piaseckiego i złodziei z czasów obecnych.

Polacy  chcą  dobrych  symetrycznych stosunków na jak najlepszych zasa- dach z wszystkimi narodami.

Procesy uruchomione przez natowskich i unijnych mędrców, światowe fi- nansowe  i  biznesowe  grupy  wiodą do kolejnego ogrania Słowian i samo- zniszczenia Europy.  Gdy kolejny raz urządza się nam Europę  „po  nowe- mu”  i  już widać antychrześcijańskie  i  antysłowiańskie tendencje owych nowych mód.

Antynarodowa UE bardzo skrzywdziła wiele narodów. Kultura i ludy Euro py  mają być wyparte przez inne.   My na to się nie godzimy.  Nie  zgodzimy się  nigdy,  na  przygotowywaną  nam przez WASP-ów, podrzędną rolę  pa- robka  we  własnym  gospodarstwie.   Na zmuszanie  do  masowej emigracji zarobkowej i poniżanie przez ekonomiczne procesy.

Po co o tym piszemy? Nie mamy złudzeń. Chcemy tylko,  żeby  zdawał  Pan sobie sprawę, że Polacy orientują się w swoim położeniu.

Nie można na nas grać tak jak Jankiel grał na tych patriotycznych, ale pu- stych, polskich łbach w swojej karczmie.  Wiemy,  że   sprzeniewierzyliście już prawie wszystko,  że nie macie możliwości  dalszego utrzymania stanu obecnego, że szykujecie nam kolejny przewrót.

Proszę spojrzeć na wschód. Zobaczy Pan męża stanu  –   prezydenta Łuka- szenkę.   Może się   Pan wiele nauczyć i wziąć przykład.   Niech Pan spojrzy szeroko.   Zobaczy  Pan kraje  gdzie złodzieje majątku narodowego trafiają do więzienia, przedstawiciele obcych agentur są wysyłani do domu, wpro- wadza się zakazy destrukcji i demoralizacji, zakazuje się reklamy alkoho- lu, przeciwstawia się fali zepsucia i zwyrodnienia płynącej z Berlina  i Tel Avivu, etc.

Rozumiejąc   tę  trudną  sytuację  naszego narodu,  który  nie  do końca ma wpływ  na  przebieg  zdarzeń,   chcemy jeszcze raz wyraźnie podkreślić,  że my Polacy na demontaż naszego państwa zgody nie dajemy!

Życzymy Panu życzliwszego spojrzenia na Polaków, chrześcijan i inne  na- rody słowiańskie.

Szczęść Boże.

Dariusz Benedykt Ciesielski                                                                                   Sławomir Andrzej Zakrzewski

_____________________________________

Za; http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/18/list-otwarty-do-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA WSPÓLCZESNA, Holokaust, III RP, IZRAEL, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, PO, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, PROTESTY, ŁAMANIE PRAWA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.