Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem.

usa, -, Circa, 1975, :, tłoczyć, drukowany, usa, widać, Haym, Salomon, wielki, finansista, Circa, 1975 - csp11535790

Foto/canstockphoto.pl

“Jeśli chcesz być niewolnikiem banków i ponosić koszty swojej niewoli – pozwól bankom tworzyć pieniądze” – Josiah Stamp, Governor of the Bank of England 1920.

1) Co to jest – Pieniądze.. jak się je tworzy i kto je tworzy?

2) Dlaczego prawie wszyscy są zadłużeni po uszy i toną w długach…  osoby in- dywidualne, przedsiębiorstwa całe narody?

3) Dlaczego nie możemy zaspokajać naszych codziennych potrzeb – mieszka- nia, mebli, samochodów itp. bez zaciągania pożyczek?

4) Jak dalece można obniżyć ceny,  czy podnieść zarobki,  jeżeli przedsiębior- stwa  nie  będą  zmuszone  płacić  ogromnych  sum  w  postaci  odsetek,  które dodawane są do ceny produktu, usług i zaopatrzenia?

5) Jak dalece można zredukować podatki  i zwiększyć potrzebne wydatki  na cele społecznej ochrony zdrowia, czy na edukację, jeżeli rządy same zajęłyby się  tworzeniem  pieniędzy  zamiast  pożyczać  je  na  procent od prywatnych bankierów?

Co to jest pieniądz?

Najprościej  mówiąc,  jest  to  medium,  jakiego  używamy  w  wymianie dóbr i usług.. Bez nich , kupowanie i sprzedawanie byłoby niemożliwe za wyjątkiem wymiany bezpośredniej.

 • • Bilety płatnicze  i monety są praktycznie bezwartościowe,  jako  same  w sobie. Nabierają wartości, jako pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że MY uznajemy je kiedy używamy ich, jako medium w procesie aktywności gos- podarczej – produkcji, wymiany, sprzedaży i zakupu.
 • • Żeby utrzymać aktywność gospodarczą wymiany dóbr i usług,  musi  być wystarczająca  ilość  tego  medium  wymiany  nazywanego  pieniądzmi  w dostępnym  obiegu-cyrkulacji,  aby  pozwolić  na  niezakłóconą   wymianę. Kiedy jest ich pod dostatkiem. każda gospodarka funkcjonuje prawidłowo.
 • • Podczas Wielkiej Depresji dokładnie tak samo, jak i Obecnej Depresji – lu dzie chcieli i chcą pracować, chcieli i chcą kupować, bardzo chcą kupować – zarówno dobra, jak i usługi. Wszystkie materiały i surowce były i są dostę pne …  a  jednak  narodowe  gospodarki upadały,  dokładnie  tak samo, jak upadają dzisiaj,  ponieważ  wtedy,  tak samo  i dzisiaj, nadal jest zbyt mało pieniędzy w obiegu.
 • • Jedyna różnica pomiędzy boomem, a zapaścią   –   pomiędzy depresja,  a wzrostem gospodarczym jest dostępność pieniądza.
 • • Ktoś musi przyjąć odpowiedzialność za to, żeby było wystarczająco dużo pieniędzy w obiegu, żeby pokryć wszystkie transakcje, w które ludzie chcą się angażować i angażować swoją aktywność zawodową.
 • • Każdy naród posiada Bank Centralny,  który  powołany  jest  do  pełnienia tej ważnej funkcji. W Anglii , Bank of England,  w  USA  Bank Rezerw Fede- ralnych
 • • Bank Centralny zachowuje się jak bankier dla banków komercyjnych i dla rządów, podobnie jak osoby prywatne i przedsiębiorstwa maja swoje rachu nki  w  bankach  komercyjnych,  tak  samo  banki  komercyjne  i  rządy mają rachunki i konta w Bankach Centralnych… czyli  w  Bank of England.

Dzisiejsze  pieniądze …  kreowane  przez  prywatny  interes  dla  prywatnego zysku.

“Pozwólcie mi robić i kontrolować pieniądze narodu, a nieważnym dla mnie będzie kto ustanawia prawa.” – Mayer Amschel Rothchild (Banker) 1790

1. Centralne banki są kontrolowane nie przez wybieralne rządy, ale w zna- komitej większości przez Prywatny Interes światowych banków komercyj- nych.

2. W Anglii dzisiaj zarówno banknoty,  jak i monety znajdujące się w  obie- gu stanowią zaledwie 3% wszystkich pieniędzy w obiegu. O tyle zmniejszył się ich udział z 50% w 1948 roku..

3. Pozostałe 97% jest wypuszczany i kontrolowany jako kredyt,  czyli indy- widualne i komercyjne pożyczki, hipoteki, overdrafty etc…  dawane przez komercyjne  banki  i  instytucje finansowe,  na które jest nałożony procent odsetek.

Ten wzorzec obowiązuje na całym świecie.

4. Banki to nic innego, tylko przedsiębiorstwa, których celem jest robienie zysku  z  odsetek  nakładanych  na  udzielane  pożyczki  i  kredyty, których one same udzielają.  Ponieważ  tylko  one same decydują komu je udzielić, jest  ewidentnym  faktem,  że  tylko one decydują kto będzie producentem, gdzie będzie produkcja ulokowana i jaka będzie wysokość produkcji.

Wszystko to bazuje tylko na własnym interesie banku, a nie na interesię i dobru społeczeństwa.

5. Z kredytowaniem bankowym gospodarki – w chwili obecnej stanowiącej 97% całego obiegu pieniądza – cale gospodarki narodowe i międzynarodo we pracują tylko  i  wyłącznie  dla  wielkich banków i finansowych instytu- cji.

6. To jest właśnie prawdziwa siła,  niezmiernie  rzadko  identyfikowana  i postrzegana, której podporządkowane są wszystkie rządy na świecie, bez względu na sposób ich powoływania.

7. Nasze pieniądze zamiast wprowadzania ich do obiegu wolnych od jakie gokolwiek  oprocentowania,  jako  medium  wymiany  i  obsługi   ekonomii, obecnie zostają wprowadzane do obiegu jako dług, który zaciągamy u ban kierów  płacąc im w ten sposób olbrzymie sumy, jako czysty zysk,

podczas, gdy my wszyscy , czyli pozostałą reszta pogrążamy się w stale rosnącym długu.

8. Przez udzielanie kredytu tylko tym,  których bankierzy protegują  i  od- mowę kredytowania tym, którzy się bankierom nie podobają, międzynaro dowa finansjera może zupełnie śmiało w  każdej  chwili wykreować  niesa-mowity  boom  gospodarczy  w jednym miejscu.

I pogrążyć w kryzysie inne kraje i ich rządy.

9. O wiele łatwiej bowiem pożyczać pieniądze, niż je inwestować  w  przed-sięwzięcia gospodarcze. Odsetki bowiem są wymagalne bez względu na to, czy przedsięwzięcie okazało się udane, czy nie.

Jeśli przedsięwzięcie nie może zapracować na wymagane odsetki, bank natychmiast przejmuje owe przedsiębiorstwo, jak i własność dłużnika zastawiona, jako hipoteka.- zastaw.

10. Zadłużenie się jest niezwykle kosztowne dla pożyczającego, który prze ważnie  za  każdy  zaciągnięty  kredyt  musi  wrócić  w  postaci odsetek 2-3 krotną wartość pożyczonej sumy.

11. Pieniądze pożyczane przez banki, jak widzimy są robione z niczego.

Obiegowa opinia, że pieniądze pożyczane przez bank, są pieniędzmi depozytorów banku jest oszukiwaniem społeczeństw, mającym na celu utrzymywanie wygodnej fikcji.

Pieniądze tworzone – jako dług.

 • • My zwyczajni zjadacze chleba nie dostrzegamy różnicy pomiędzy  25  mi- liardami w cyrkulacji- jako noty i gotówka ( drukowane przez rządy) i po- między 680 miliardami w formie kont pożyczkowych, overdraftow etc kreo wanych przez Banki..
 • • 100zł w gotówce,  banknocie w twoim portfelu  jest traktowany tak samo, jak 100 zl na twoim koncie, lub w overdrafcie – jak karta kredytowa, która pozwalają  ci  użyć do wysokości 100zl .  Możesz kupić co chcesz za jedno i drugie….
 • • W 1948 w Anglii mieli 1.1 miliard banknotów  i monet  i  1.2 miliardów  w postaci pożyczek kreowanych przez banki… do roku 1963 w Anglii znajdo- wało się w cyrkulacji 3 miliardy w gotówce i 14 miliardów w postaci banko wych pożyczek….
 • • Rząd po prostu dodrukował więcej gotówki,  aby pokryć inflacje,  ale  dziś 680 miliardów wyprodukowanych przez banki z niczego, stanowi ogromny wzrost, nawet, jak uwzględnimy inflacje…
 • • Te “nowe pieniądze” w formie pożyczek etc, są równoznaczne z gotówką i tak są traktowane.

Skąd się wzięły i w jaki sposób????

Proces w jakim banki tworzą pieniądze jest tak prosty, że mózg się przewraca “ – Profesor. J. K. Galbraith

Jak to się to robi… uproszczony model:

Weźmy taki malutki przykładowy bank.  Załóżmy,  że złożyło w nim depozyty iluś tam,  powiedzmy 10 depozytariuszy, na łączną kwotę 500 każdy.

 • • Bank winien  im  500 każdemu i musi zapłacić  5000 wszystkim,  żeby  ich wypłacić to co jest im winien. (Będzie trzymał 5000 na koncie w Banku Cen tralnym – które to konto nazywa się płynny aset (liquid assets)
 • • Pan Bolek, przedsiębiorca, przychodzi do banku i prosi o pożyczkę w wy- sokości 5000 na nowy interes, czy przedsięwzięcie..
 • • Dostaje na zasadzie płatności w ciągu 12 miesięcy  plus 10%  odsetek  (o tym później)
 • • Otwiera sie nowe konto na imię pana Bolka.  Na  tym  koncie  nie  ma  nic, ale bank zezwala panu Bolkowi z tego konta dokonywać wypłat do wysoko- ści 5000
 • • Nikt nie pyta się depozytariuszy,  czy  się  na  to godzą. Nikt im nie powie, że  ich  pieniądze  zostały  pożyczone  i  że  nie  mają do nich dostępu. Malo tego.  Nikt nie zmniejszył sum pieniędzy na ich kontach,  ani nie przetran- sferował ich na konto pana Bolka.
 • • Udzielając tej pożyczki, bank po prostu zwiększył swoje obligacje, odpo- wiedzialność  do  wysokości  10000.  Pan Bolek ma prawo użyć 5000,  ale i depozytariusze mogą wybrać swoje 5000
 • • Jeżeli bank teraz winien jest 10 000 wydawałoby się , że jest niewypłacal- ny,  ponieważ  ma  tylko  polowe  ze zobowiązania, czyli 5000?  Otóż wcale nie!
 • • Bo  bank  traktuje  pożyczkę  pana  Bolka  jako  ASSET,  nie zobowiązanie (liability), na zasadzie, ze pan Bolek winien te pieniądze bankowi, czyli 5 000.
 • • Bankowa  księgowość  pokazuje,  że  winien  jest  bank  5000  depozytariu- szom i że pan Bolek winien jest bankowi 5000. Oto skreowano nowy asset w wysokości  5000  w  formie  długu  winnego przez  pana Bolka   –  tam  gdzie przedtem nie istniało nic   –   to dodaje się do istniejącego  konta  w  Banku Centralnym…

I w taki sposób jest wypłacalny…   przynajmniej  w  znaczeniu  księgo- wym. W tej fazie Bank zakłada, że kiedy pan Bolek  wydaje  pożyczone pieniądze depozytariusze nie zażądają wypłaty swoich.

 • • Bank ma całkowicie wolną rękę  w  kreowaniu  tych  5000  pożyczki,  które jak widzicie reprezentują “Nowe Pieniądze” w miejsce niczego, co by istnia ło wcześniej.

Zrobiono  to  przez napisanie sumy piórem,  lub  przez  naciśnięcia klawiszy komputera.

 • • Pomysł bankierów, żeby stworzyć coś z niczego i kazać sobie płacić  odse- tki dla własnego prywatnego zysku jest – przyznacie sami  –  trochę  zaska- kująco odrażający.

Każdy  inny  za  wyjątkiem  banku  robiący coś takiego, byłby winny oszustwa, złodziejstwa i fałszerstwa!   Ale – nie Bank!

Nowe pieniądze wprowadzane do gospodarki (ekonomii)

 • • Pożyczka pana Bolka efektywnie staje się nowymi pieniędzmi, kiedy ten wydaje je kupując usługi i urządzenia, wynajmuje i płaci robotników, po- krywa wszelkie wydatki związane z nowym przedsięwzięciem.
 • • Te nowe pieniądze zostają dystrybuowane wśród innych ludzi, którzy ob- racają  nimi  kupując  potrzebne  im  rzeczy i usługi, wkrótce będą cyrkulo- wać w całej ekonomii,
 • • Cyrkulując lądują w końcu na kontach bankowych innych ludzi.
 • • Kiedy  wpłaca się je  na czyjeś konto ,  które nie jest opróżniane,  stają  się przyszłym depozytem. Pan Bolek płaci swojej sekretarce 100, a ona otwiera konto w naszym przykładowym banku, który w tym momencie ma 5100 de- pozytów..
 • • Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że pozostałe 4900 wyląduje na kontach po czątkowych – oryginalnych depozytariuszy naszego banku, ma on dodatko we 4900 co daje w sumie 10000 depozytów razem, w czasie gdy depozytariu sze nie dotknęli swoich kont.

W praktyce większość z tej sumy wyląduje na kontach w innych bankach, ale jak by na to nie patrzeć,  mamy teraz 5000 nowych pieniędzy w cyrkulacji.

 • • Zatem w rzeczywistości, wszystkie depozyty w bankach i  innych  finanso- wych instytucjach pochodzą z “Pieniedzy” oryginalnie wykreowanych jako pożyczki (za wyjątkiem oczywiście tych, które zostały dokonane w postaci gotówki, o czym później) –  czyli jeśli macie w Banku na swoim koncie 500, to znaczy,  że wcześniej taki ktoś, jak pan Bolek, musiał się zadłużyć,  żeby je skreować .

Kluczem do całej tej szarady jest fakt, że:

1. Wypłaty w gotówce dotyczą tylko ułamka procentu operacji banko- wych.

2. Klienci Banków dzisiaj dokonują przeważnie wszystkich  płatności  po- między sobą w postaci czeków, swiftów   bankowych,  bezpośredniego  de- betu, czy transferu elektronicznego. Ich prywatne indywidualne konta są aktualizowane za pomocą komputerowych informacji jako zwykle zapisy księgowe.

Gotówka aktualnie w tym procesie nie zmienia rąk. Cały proces to zamknięty w systemie bankowym system księgowania.

Rola gotówki

 • • Państwo jest odpowiedzialne za produkcje gotówki bilonu i banknotów.
 • • Te są wydawane przez bank centralny do niższych banków,  które  kupują je za cenę wartości od rządów, żeby zaspokoić potrzeby swoich klientów na gotówkę.
 • • Banki muszą płacić za gotówkę i robią to płacąc tym co posiadają na kon- tach  w  Banku Centralnym,  na  ich  płynnych assetach  (liquid assets). Ich konta są obciążane za te transakcje.
 • • Państwo ( poprzez Ministerstwo Skarbu) również ma konto w banku Cen- tralnym, które jest kredytowane wartością gotówki,  tak  jak są płacone  za nie przez banki. To są pieniądze w społecznej sakwie dostępne  do  opłace- nia usług publicznych i tym podobnych.
 • • W ten to sposób banki kupują swoje zapasy gotówki, ale wielkość  gotów- ki,  jaka  może  zakupić  bank jest limitowany do wysokości konta   –   jakie posiada dany bank w Banku Centralnym, jako płynny asset..
 • • Gotówka ta jest wybierana przez klientów banku i wprowadzana do ogól- nej cyrkulacji w gospodarce.
 • • Zupełnie odmiennie od kreowanych przez banki pożyczek, gotówka jest wolna od odsetek i może pozostawać w cyrkulacji praktycznie wiecznie..

Obrót bezgotówkowy- księgowanie

Wiedząc, że tylko mała część złożonych  w  depozytach pieniędzy wyjmowana jest z kont jako gotówka, oraz że depozyty przeważnie  leżą  nieruszane  przez dość długi okres czasu, banki zakładają,  że  ich płynne assety pozwolą im ku- pować niezbędne ilości gotówki, banknotów i monet na bardzo małe potrzeby gotówkowych wypłat dla swoich klientów.

 • • Bank popada w kłopoty, jeśli zadania wypłat gotówkowych przez depozy- tariuszy, oraz wierzycieli,  którzy chcą wyjąć ich pożyczki w gotówce  prze- kroczą ich assety, jakie mają na koncie w Banku Centralnym.
 • • W praktyce najprawdopodobniej taki bank, zaciągnie pożyczkę  w  Banku Centralnym, albo w innym banku, żeby zaspokoić wymagania depozytariu- szy i wierzycieli.

Jeśli natomiast nie byłoby to z rożnych względów możliwe, Bank zażą- da zwrotu pożyczek od swych dłużników i zajmuje nieruchomości pod zastawem dłużnikom niezdolnym do natychmiastowej płatności.

Prawo i zadania depozytariuszy przeciwko Bankowi

 • • Od momentu, kiedy złożymy depozyt w banku (gotówkę, lub czek), mamy od tej chwili prawo zadania wypłaty do wysokości naszego konta. Stajemy się po prostu niezabezpieczonym kredytodawca.

Wyciąg z Banku jest dowodem na to, ile nasz Bank jest nam winien. Je- śli wyciągnęliśmy więcej niż na koncie, wykazuje ile my jesteśmy winni Bankowi. Bank zapłaci co jest nam winien wypłacając w trzymanej na te okoliczność gotowce.

 • • Natomiast, jeśli zbyt wielu klientów  zapragnie  wycofać  swoje  depozyty, następuje tzw.,  panika  bankowa  –   bank może odmówić wypłat gotówko- wych i zaczyna wypłacać na zasadzie “kto pierwszy”.
 • • Jeśli zażądamy wypłaty w czeku bankowym najczęściej z wypłatą  nie  ma żadnego problemu – po prostu następuje prosty transfer zadania przeciw- ko bankowi na konto kogoś innego,  zazwyczaj tego,  na  którego  konto  ma nastąpić wplata: prosty księgowy zapis.
 • • Jeśli osoba, której mamy zamiar płacić ów czek , ma swoje konto w tym sa mym banku, depozyt nie zmienia miejsca w banku.  Sytuacja  banku  i  stan jego konta nie zmienia się wcale.

Prawa i zadania ( roszczenia) Banków przeciw innym Bankom

 • • Ale jeśli mamy swoje konto w Banku A, a płacimy komuś kto ma konto w Banku B, depozyt banku A pomniejszany jest o sumę czeku  i  o tyle zwięk- sza sie depozyt w Banku B.….
 • • Miliony transakcji – jak ta – załatwiane jest każdego dnia pomiędzy klien tami  różnych  banków  z  użyciem  kart kredytowych, bezpośrednich debe- tów, elektronicznych transferów oraz czeków; depozyty są w stałym ruchu pomiędzy bankami
 • • Wszystkie te czeki i elektroniczne przekazy przechodzą przez tzw. clea- ring house (komora rozliczeniowa)
 • • Transakcje  są  rozliczane  wzajemnie,  ale  na koniec każdego  dnia  tylko niewielką sumę jest zazwyczaj winien bank bankowi.
 • • I bank musi być zawsze przygotowany na zaspokojenie takiego długu.
 • • Żeby tak było, bank dokonuje zapłaty ze swego konta  w  Banku  Central- nym na konto wierzyciela tez w Banku Centralnym

Zatem, jak widzimy Bank musi spełniać zadania( zaspakajać roszczenia tylko w dwóch przypadkach,  które  zaspokaja ze swych płynnych assetów  w  banku Centralnym): tylko jeśli klienci zażądają gotówki i żądania wymagalne każde go innego banku.

Dopóki  wszystkie  banki  nie  są  nękane  zadaniami wielkich wypłat gotówko- wych, cały system bankowy jest bezpieczny; —  co prawda  indywidualny bank jest  zawsze  narażony  na  możliwość  żądania  wielkich wypłat gotówkowych, bądź transferu depozytów do drugiego banku.

 • • Jak zatem widzicie, obecnie cały system bankowy jest  w  zasadzie  wielką firma  księgową,  która  księguje  miliony  transakcji  pomiędzy  milionami podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych obracając tylko niewiel- ką ilością gotówki zmieniającą kieszenie, które to są zabezpieczone  –  tak samo mizernymi rezerwami płynnych assetów.
 • • System ten jest znany pod nazwą  Bankowości Rezerwami Frakcyjnymi  i praktycznie bank można nazwać handlarzem długami..

Barclays Bank’s  17 kwietnia 1999 – jako przykład – pozwoli zobaczyć,  jak to wygląda w praktyce.

 • • Posiadał on w tym dniu pożyczek wydanych na 217 miliardów funtów i wi nien był swym depozytariuszom  191 miliardów funtów..,  a  jako  zabezpie- czenie w płynnych assetach miał zaledwie 2,2 miliardy funtów.
 • • Poziom, do którego bank może pożyczać jest uzależniony od ilości gotów- ki jaka ma, lub może kupić za swe płynne assety,  raczej niż od ilości depo- zytów złożonych przez jego klientów.
 • • Ale jeśli bank potrafi przyciągnąć depozyty klientów z innych banków, do da to do swych płynnych asssetów, jako że banki rozliczają się z nim na za- sadzie  Centralnego Banku i przekażą na jego konto   –   wtedy może o wiele więcej….   stąd taka konkurencja pomiędzy bankami,  żeby  składać pienią- dze właśnie u nich.

Odsetki… wielkie zyski banków

Wróćmy jednak do pana Bolka – który za pożyczone 5000 musi płacić  banko- wi 10% odsetek  –  czyli 500.

 • Te pieniądze w postaci odsetek wpływają do Banku  jako  zysk  banku  i  lą dują  na  koncie  w  Banku Centralnym, powiększając płynne assety banku
 • • Mając teraz extra 500, które można użyć jako zaspokojenie żądań  klien- tów wybierających gotówkę. Jeśli pan Bolek spłaci także pożyczkę, będzie miał bank dodatkowo 5500….
 • • Jak widzimy nasz Bank skreował sobie w tym prostym procesie dosłownie z niczego 5000 jako asset w formie pożyczki dla pana Bolka.

Pan Bolek nie jest już nic winien Bankowi, ale oddając pożyczkę wraz z odsetkami pan Bolek zamienił swój oczywisty  dług  w płynny asset dla Banku….

Doskonały zysk dla Banku ..  i  podstawa  do dalszych pożyczek,  które można udzielić następnym klientom…

 • • Dzisiaj  banki  ryzykują  tworzenie  pożyczek  w kwotach 100-krotnych lub więcej, niż wynoszą ich płynne assety tak, jak pokazaliśmy to na autentycz nym przykładzie londyńskiego Banku.
 • • Nasz bank, już wkrótce wyemituje następne pożyczki. Powiększy swoje de pozyty poprzez ich zwroty wraz z ich odsetkami powiększając swoje zyski..
 • • Więcej pożyczek i więcej depozytów powoduje większe wymagania gotów ki,  ale  zwiększając  zyski  można kupić więcej gotówki.  I tak właśnie ilość gotówki zwiększa się w cyrkulacji…
 • • Jak widać jest to doskonale prosperujący Mit, że pożyczamy pieniądze in nych ludzi , którzy złożyli je w depozycie bankowym.

Wcale nie   –   pożyczacie tylko i wyłącznie pieniądze Banku, które on sam zrobił z niczego – tylko po to, żeby je wam pożyczyć w formie poży czki bankowej.

Zadłużyć nas wszystkich…

 • • Splata przez pana Bolka swojej pożyczki wraz z odsetkami do banku zna czy, że ta suma nie jest już dłużej w obiegu gospodarczym
 • • Każda  zaplata  na zadłużone  konto  zmniejsza zadłużenie, jest zwrotem do banku i te “pieniądze” są stracone dla gospodarki..
 • • Zatem więcej pieniędzy musi się pożyczyć, żeby utrzymać ekonomie w ru- chu.  

Jeśli ludzie nie pożyczają,  lub  banki  nie  udzielają  pożyczek  zacznie zmniejszać się liczba pieniędzy w cyrkulacji,  powoduje  to  zmniejsze- nie zakupów  i sprzedaży, recesje i zapaść ekonomiczna lub całkowitą katastrofę – kryzys. W zależności od tego, jakie wielkie są braki pienię dzy.

 Dowodem najlepszym na to, że banki tworzą pieniądze z niczego, jest przyro- st pieniędzy w poszczególnych latach na przykładzie Anglii:

1,2 miliarda w 1948 roku.                                                                                                 14 miliardów w 1963 roku do                                                                                            680 miliardów w 1997 roku

•Dziś cała emisja pieniądza banknotów, jak i monet po odliczeniu inflacji, ma dokładnie taką samą siłę nabywczą, jak w 1948 roku…  mimo,  że  ich  ilość na rynku wzrosła 10 krotnie w rzeczywistych liczbach,  właśnie dzięki owej  krea- cji pieniądza przez banki.

Jest to niezwykły wzrost , a jego wynikiem jest niesamowity wzrost standardu życia dla wielu ludzi….  ale pamiętajcie, wszystko to za pożyczone pieniądze!

 • • Bo to, co jest kredytem dla banku   –   dla nas wszystkich,  dla całej reszty jest długiem!

Banki zwiększają  stan własnego posiadania przez powiększanie swoich  asse- tów o zastawy tracone przez dłużników, ziemia, domy, sklepy, przemyśl, infra struktura, transport , flota, rolnictwo usługi i wszystko inne,  co stanowi war- tość realną – fizyczną, w procesie zadłużenia wszystkiego i wszystkich wokół …

Nie  będzie  w  tym  żadnej przesady, jak powiem, że dziś cały świat należy  do banków i nielicznych rodzin z nimi związanych, ukrytych za fasadą  wielkich nazw instytucji finansowych.

Skutki naszego zadłużenia opartego o pieniądze mające parytet tylko w DŁUGU

1) Wszelkie dobra i usługi są coraz droższe!

2) Konsumenci mają o wiele mniej pieniędzy na wydatki,  bo koszty  poży- czek zaciąganych przez przedsiębiorców, dystrybutorów, transportowców , wytwórców etc muszą być dodane do ceny końcowego produktu. 

Obłożeni są kosztami hipotek na domy, kosztami mieszkań, kart  kredyto- wych, personalnych pożyczek, które są bezpośrednim skutkiem podanych powyżej punktów 1 i 2.

3) Nadwyżki dóbr i usług

Ponieważ większość społeczeństwa nie może pozwolić sobie na  ich  zakup ze względu na ceny – a to natychmiast powoduje…

4) Mordercza konkurencja

Przedsiębiorstwa usiłują obniżyć ceny produkcji,  żeby zdobyć  miejsce  na rynku robią to poprzez:

(i) Utrzymywanie niezwykle niskich plac i wstrzymanie podwyżek

(ii) Likwidując stanowiska pracy przerzucając prace na inne stanowi- ska bez zapłaty dodatkowej  (To  natychmiast redukuje sile nabywcza ludności jeszcze bardziej)

(iii) Dystrybutorzy starają się importować tańszy produkt  z krajów  o niższych kosztach produkcji i niskich wynagrodzeniach.

(iv) Produkując niskiej jakości tańsze produkty o krótkim czasie użyt- kowania.

(v) Nie dbając o środowisko naturalne w procesie produkcji

(vi) Następują łączenia się firm i przejęcia konkurencji łączącej się w mega korporacje dla kontroli rynków zbytu

(vii) Wielkie firmy wywożą prace i produkcje lokując je w krajach o ni- skich kosztach pracy, niezorganizowanech w związki zawodowe, o luź nych  przepisach  prawnych  dotyczących  ochrony robotników, łagod- nych przepisach o ochronie środowiska etc….

(viii) Domagają  się  te  korporacje  przy  tym  dużych subwencji rządo- wych i zwolnień od płacenia podatków od czego uzależniają osadzenie produkcji w danym miejscu i nie wywiezienie jej za granice.

5) Stale rosnące zadłużenie.

• Kiedy bank tworzy pieniądze  udzielając pożyczki,  nie  tworzy  on  w tym procesie pieniędzy potrzebnych na płacenie odsetek za ta pożycz- kę.

Nasz  bank  pożyczył  panu  Bolkowi  5000 ,  ale  wymaga  zwrotu  w  wysokości 5500.

Teraz pan Bolek musi iść w świat gospodarki i konkurować  na  rynku tak , żeby te 500 zarobić na klientach. Może to pozyskać tylko i wyłącznie z pie niędzy  już  pozostających w cyrkulacji gospodarczej   –   wpuszczonych  w obieg, oczywiście jako pożyczki dla innych ludzi.

Oczywiście  wkrótce  się  okaże,  że  komuś  tych pieniędzy braknie  i  musi zatem ich dopożyczyć….

• W ten sposób, aby spłacić odsetki musi się pożyczyć więcej   –   jako nowe pożyczki…

• Zaledwie garstka przedsiębiorstw, jak i indywidualnych osób może spła- cić swoje zobowiązania bez dodatkowych pożyczek. W ogólności zarówno ludzie,  jak i przedsiębiorstwa muszą pożyczać coraz więcej i więcej,  żeby uzyskać pieniądze dla gospodarki – żeby płacić odsetki na obsługę ogólne go zadłużenia.

• Obecny poziom pieniędzy w cyrkulacji w wysokości 680 miliardów (Ang- lia)  znaczy,  że  muszą pożyczać minimum 60 miliardów rocznie nowych pieniędzy, po to tylko, żeby płacić odsetki.

• Ale zarówno ludzie,  jak  i przedsiębiorstwa nie mogą  w  nieskończoność pożyczać,  ponieważ  nie  będą  w stanie w końcu płacić  i  przestaną  stop- niowo pożyczać….  To z kolei powoduje spowolnienie ekonomii i stagnacje ..  upadek ekonomii.

Jak widzimy upadek nieunikniony, ponieważ ten lichwiarski system finan sowy  sam  zawiera  w  sobie nasiona swego własnego upadku.  Przedłużać  można tylko czas upadku, ale uniknąć się go nie da.

• Kiedy zwracamy pożyczki i odsetki do banków, pieniądze wycofywane są z cyrkulacji.  Jeśli  to następuje bez końca,  w  gospodarkach, gdzie pienią dze są wprowadzane tylko jako pożyczki,  w  końcu dojdzie do sytuacji,  że nie będzie na rynku w ogóle pieniędzy w cyrkulacji gospodarczej.

•W obecnym systemie światowym, jeśli gospodarka ma funkcjonować, mu si się stale pożyczać pieniądze. Co prawda byłoby możliwe utrzymywanie w cyrkulacji tych samych pieniędzy bez tworzenia nowych pieniędzy, gdy by nie fakt…że potrzebujemy extra pieniądze na płacenie odsetek…co nie pozwala nam na wzrost gospodarczy ekonomii!

6) Inflacja

Jest zagwarantowana koniecznością,  ponieważ  producenci  muszą   stale pożyczać więcej, i musza zwiększać o swe koszty- ceny swoich produktów!

• Dlaczego zatem – zapytacie – pożyczający pieniądze podnoszą ceny (od- setki)  – czyżby dla zmniejszenia inflacji?

Nic podobnego! To tylko jest opóźnieniem podniesienia cen w przemy śle.

• Początkowo przemyśl jest zmuszony utrzymać, albo nawet obniżyć swoje ceny rezygnując z należnego im zysku, a nawet,  co dzieje się często, pono- sząc straty w desperackim kroku utrzymania sprzedaży  swojej  produkcji na rynku, na którym już i tak jest mniej pieniędzy na zakupy, spowodowa ne większymi odsetkami narzuconymi przez banki..

• Inflacje można zatrzymać, a nawet zmniejszyć na krotki okres czasu, ale przemysł w końcu MUSI podnieść ceny, aby skompensować własne wyższe koszty.

• Im więcej ludzi pożycza, zaopatrzenie w pieniądze rośnie i rosną wydat- ki konsumentów. Inflacja posuwa się do przodu …

• Powody, dlaczego poziom zadłużenia musi rosnąć – już znamy, a doda- jąc  do tego dodatkowy ciężar odsetek od pożyczanych pieniędzy,  mamy zagwarantowane,  że  inflacja  będzie  nieodłączną  rzeczywistością   tak długo,  jak długo gospodarka posługiwać się będzie stale rosnącym   dłu- giem..

Wpływ na międzynarodową wymianę

 • • Nadwyżki produktów wyprodukowanych przez gospodarki narodowe mu szą być w jakiś sposób rozprowadzone. Oczywistością jest, że należy je eks- portować.
 • • Absurdalnością owej oczywistości jest fakt, że wszystkie narody czynią to na wskutek tego samego podstawowego problemu.
 • • To powoduje idiotyczna konkurencje na rynkach światowych.  Gdzie ma- sy praktycznie takich samych produktów  krzyżują swoje drogi przesyłane z jednego końca świata na drugi, szukając miejsca sprzedaży,
 • • Zamiast międzynarodową wymianę oprzeć na wzajemnie korzystnej  wy- mianie dóbr – na zasadzie zaspakajania rzeczywistych potrzeb i możliwo ści – zamienia się je w morderczą konkurencję o każdy skrawek rynku, po to tylko, żeby pozostać w interesie napędzanej długiem gospodarki.
 • • Wielkie Korporacje żądają niczym nieskrepowanego dostępu do rynków każdego narodu, nazywając to prawem “ Free trade” –  Wolna Wymiana….
 • • Zjednoczony Rynek – Unii Europejskiej, NAFTA i Światowa Organizacja Handlowa – są tego najlepszym przykładem: otwierania rynków narodo- wych…

Eksport jest dobry dla narodowej gospodarki

Ponieważ, kiedy eksportujemy dobra dostajemy zapłatę. To znaczy,  że dosta- jemy pieniądze wolne od obciążeń….

 • • Te pieniądze, którymi zastał zapłacony eksporter zostały oczywiście po- życzone od banków przez importujących.
 • • Te  pieniądze  są  stracone  dla  importującej  narodowej gospodarki,  ale dług, który skreował te pieniądze, musi być spłacony pieniędzmi, jakie  je- szcze pozostały w narodowej ekonomii.
 • • Jeżeli jakaś narodowa gospodarka mogłaby być tylko i wyłącznie ekspor- terem, na jakiś czas jego ekonomia będzie rozkwitać, bazując na tych wol- nych od długu pieniądzach. Będzie natomiast rosła ich nadwyżka exporto wa…i zapasy towarów.

Import nie jest dobry dla narodowej ekonomii

 • • Jeśli jakiś naród buduje nadwyżkę wymiany towarowej, inny  w  tym  sa- mym czasie – który importuje musi popadać w coraz większy deficyt wy- miany handlowej..
 • • Teraz ci z wielkim deficytem nie są w stanie importować więcej nic, ponie waż  wszystkie  pieniądze  wypompował  import  z  gospodarki, zostawiając naród ze stale rosnącym ciężarem nigdy niespłacalnego długu.

Dług trzeciego świata i Międzynarodowy Fundusz Walutowy

 • • IMF powołano  do  życia  w celu ustanowienia międzynarodowej rezerwy pieniężnej, aby w ten sposób “pomóc” narodom Trzeciego Świata w likwi- dacji ich deficytów.
 • • W praktyce okazało się, że stało się jeszcze gorzej,
 • • Narody z wielkimi deficytami zostały zmuszone do wykupowana się po- przez pieniądze IMF
 • • Ale ten wykup przychodzi w formie nowych pożyczek, oczywiście takich, które muszą być spłacone z odsetkami.
 • • Dokładnie tak samo, jak pożyczki z komercyjnych Banków, pożyczki IMF to też takie same pieniądze kreowane z niczego, bazujące na  rezerwie  go- tówkowej,  której dostarczają narody  Zachodu popadając w długi,  żeby je dostarczyć….
 • • Naród taki popada w jeszcze większy dług
 • • Może co prawda dzięki temu dalej importować dobra z najbogatszych kra jów
 • • Konsekwencją tego stanu rzeczy jest stały strumień  pieniędzy  płynących z IMF jako pożyczki dla i poprzez kraje Trzeciego Świata do kieszeni…. naj bogatszych eksportujących ekonomii Zachodu..
 • • Oczywiście w ratowanych krajach pozostają do spłacenia zaciągnięte po- życzki wraz z odsetkami.
 • • To jest cale nieszczęście długu Trzeciego Świata i Europy Wschodniej   – najbiedniejsze  narody  świata  pożyczają  pieniądze,  aby zwiększyć  ilość pieniędzy w gospodarkach najbogatszych krajów Zachodu,
 • • Żeby zabezpieczyć stale spłaty narody te muszą eksportować wszytko, co się do eksportu nadaje. Każdą możliwą rzecz do sprzedania:

minerały, lasy, najlepsze płody i luksusowe jedzenie ląduje na stolach zachodnich krajów, a ochłapy zostają, służąc miejscowym…

 • • Dziś dla wielu narodów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i – a jakże – oczy wiście Europy Wschodniej,  nie wystarcza ich eksportu nawet na spłacenie odsetek od pożyczek IMF i innych banków.
 • • Sumy należnych odsetek już dawno przekroczyły sumy oryginalnych pożyczek.
 • • Powoduje to ostre braki pieniądza na rynku i w gospodarce narodowej, to powoduje cięcia budżetowe w sektorach najwrażliwszych takich, jak ochro na zdrowia, edukacja, pomoc socjalna etc…
 • • Piszcząca bieda dziś jest standardem w krajach,  które  są  najbogatszymi w rzeczywiste dobra – minerały i kopaliny, doskonale owoce i płody ziemi, lasy, ropę naftowa etc….
 • Structural Adjustment Programmes (tzw. Programy Dostosowania),  są dołączone  do  pożyczek IMF,  zawierają  one  zbiór  warunków,  jakie musi spełnić  kraj,  żeby  usunąć  tzw.  bariery taryfowe  i  otworzyć ich rynki dla wolnego handlu dla obcej konkurencji

– co znaczy, żeby wielkie zapasy najgorszego szmelcu, którego nigdzie indziej nie można sprzedać,  sprzedać  właśnie  tu,  tym  biedakom  po najwyższych cenach obłożonych niespłacalnymi odsetkami.

Dług Narodowy

Narodowy dług Anglii na dzisiaj wynosi 400 miliardów funtów;  roczne  odset- ki od obsługi tego długu wynoszą 25 do 30 miliardów funtów.

Rząd płaci te odsetki nakładając na całe społeczeństwo podatki.

Tak samo robią wszystkie inne rządy. Zatem to my płacimy!

W Anglii dług wzrósł z 26 miliardów funtów w roku 1960  do  90 miliardów  w 1980   —  dziś sięgnął 400 mld.

 • • Sukcesywnie rządy pożyczają pieniądze wprowadzając je do obiegu przez lata.
 • • Zamiast same wykreować tani pieniądz, wprowadzić go do gospodarcze- go obiegu  i  wydawać je na publiczne usługi, zamiast finansować projekty ożywiające gospodarkę, zwiększając tym sposobem możliwości zatrudnie- nia społeczeństw   –   zlecają tworzenie pieniędzy  w formie długu bankom, pożyczając je na procent i obciążając długiem naród.

Zaczął się ten proceder w roku 1694 kiedy to Król William potrzebował pienię dzy na wojnę z Francją.

 • Pożyczył on 1,2 miliony funtów od grupy londyńskich bankierów i złotni- ków.
 • • Jako zaplata za pożyczkę zawiązali oni korporacje na podstawie królew- skiego przywileju  –   jako Bank Anglii, który stal sie bankierem rządowym
 • • Odsetki  w  wysokości  8%  zostały  nałożone na pożyczkę  i  natychmiast wprowadzono podatki w celu uzyskania środków na obsługę tych odsetek

Tak narodził się Dług Narodowy!

Od tego czasu rządy zaczęły pożyczać pieniądze od prywatnych banków, ob- kładając podatkami społeczeństwa jako całość   –   w  celu  spłaty należnych bankierom odsetek.

Jak rząd pożycza pieniądze.

 • • Kiedy rząd pożycza pieniądze, w zamian wydaje pożyczającemu exche- quer albo bony skarbowe  –   inaczej nazywane stokami rządowymi bądź securities.
 • • Są to w rzeczywistości zwykle noty promisowe (Jestem Ci Winien), które świadczą,  że rząd zobowiązuje się do spłacenia pożyczki w ściśle określo- nym terminie, płacąc należne odsetki w międzyczasie.
 • • Są one przyjmowane przeważnie przez banki,  ale  także  osoby prywatne, które mają wystarczającą ilość pieniędzy do inwestowania,  czyli w zdecy- dowanej większości bardzo bogaci związani z bankowymi rodzinami   –   a ostatnimi  czasy  dołączają  do  nich  tzw. Fundusze Emerytalne  oraz inne Fundusze Celowe.
 • • W momencie, kiedy rząd przekaże swoje papiery wartościowe  securities, czy bondy bankom, te kreują pieniądze przez dotknięcie długopisu – oczy wiście z niczego!
 • • Bo bank kreuje pieniądze jako pożyczki – z niczego! Z próżni! Pożyczając je, stwarza rzeczywistość poprzez rządy dokładnie tak samo,  jak  czyni  to poprzez  osoby  indywidualne,  czy  też prawne, czy przedsiębiorstwa   –   z tym, że na skale olbrzymią!
 • • Rząd ma teraz pieniądze w formie pożyczki, które przeznacza na społecz ne usługi i potrzeby własne etc…
 • • Jeśli te pieniądze nie zostałyby stworzone jako pożyczka, spowodowałoby to o wiele niższą aktywność gospodarczą.

W takim systemie. Narodowy Dług  jest kredytem udzielonym Rządowi  i  jako taki staje się ważną częścią  ogólnej  emisji  pieniędzy  w  gospodarce  każdego jednego narodu obecnej ery!

 • • Rządy cały czas wmawiają nam, że nie ma pieniędzy, że brakuje w budże- cie na to, czy na tamto, ponieważ doskonale wiedzą,  że koszty pożyczania pieniędzy całkowicie przechodzą i obciążają podatnika.
 • • Dlatego  też rząd wyprzedaje wszystkie państwowe dobra,  oddając  je  w prywatne  ręce  i  teraz  prywatny  sektor  musi finansować  sektor i usługi publiczne

Wojna!

Niezwykle podnosi Narodowy Dług. Przynosi niezwykle wysokie zyski Banków

 • • Masowe pożyczki rządowe  i  tworzenie pieniędzy  przez  banki wymagane jest do prowadzenia wojny!
 • • Ci sami międzynarodowi bankierzy po kryjomu finansują dwie strony kon fliktu zarówno w Pierwszej, jak i Drugiej Wojnie Światowej.
 • • Mając stale zyski z wojen pozostawiają narody w olbrzymich długach, któ re później te same banki zwiększają, finansując odbudowe gospodarek zni- szczonych wojna….

Bankierzy  nawet  wywołują  wojny.  Np. w Niemieckiej Republice Weimarskiej banki zażądały natychmiastowej spłaty pożyczek,  powodując sytuacje  ideal- ną do dojścia do władzy Hitlera.

 • • Ten wzorzec został doskonale dopracowany przez Rotchschildow w 19. wieku.

Stały wzrost Narodowego Długu

W tym istniejącym systemie finansowym, osoby indywidualne,  dokładnie  tak samo,  jak  i  przedsiębiorstwa,  muszą  stale pożyczać więcej i więcej, żeby być zdolnym do płatności odsetek na ich obecne pożyczki;

Rządy muszą stale pożyczać coraz więcej i więcej, wydając coraz to no we transze obligacji rządowych i rządowych stoków.

Kiedy przychodzi termin płacenia starych bondów i obligacji rządowych, rzą- dy po prostu wydają nowe gwarancje i bondy i rządowe stoki

Jak zaradzić Narodowemu Zadłużeniu

”Jeśli rząd jest w stanie emitować dolarowy bond, może z pewnością – tak samo łatwo – wyemitować dolarowy banknot” – Thomas Edison.

 • • Rząd może natychmiast przestać pożyczać pieniądze obciążone długiem i odsetkami  i  rozpocząć emisje pieniądza poprzez użycie go w  narodowej gospodarce, publicznym serwisie,  kreując  miliony  miejsc  pracy dla osób bezrobotnych i stymulując prawidłowo gospodarkę narodową.

Każdy jeden rząd robi to i teraz, ale na mizernie małą skale,  sięgającą  warto- ści, jaką otrzymuje od banków za sprzedaż gotówki, które to dodaje się do pu- blicznej kasy i wydaje na potrzeby publiczne.

Uwagi końcowe

Pokusa redystrybucji sprawiedliwszej niż istniejąca   –   poprzez opodatkowa- nie wysokimi stopami najbogatszych i zmuszać ich  do  płacenia za uboższych – nie załatwią niczego i nie rozwiązuje problemu polegającego na stałym bra- ku pieniędzy w ekonomii spowodowanej koniecznością spłaty odsetek i kreo- waniu pieniędzy bazujących na długu…

to jest problem- którego sobie nie mogą uzmysłowić wszelkiej maści socjaliści w tym ich bracia liberałowie  – mimo, że pozostają między sobą w permanentnym ostrym konflikcie.

Światowe gospodarki to są przecież Nasze gospodarki…

To  MY  kreujemy  dobra  i  majątek poprzez  nasze zaangażowanie,  pomysło- wość, przedsiębiorczość i ciężką pracę.

Obecny system bankowy pracuje jako potężny system drenujący to  wypraco- wane przez nas dobro i majątek, koncentrując w tym samym czasie ogromna sile i całkowitą kontrole tej siły w rekach maleńkiej mniejszości.

Pieniądze są medium wymiany towarów i usług. Nie ma nic złego w tym, żeby kreować je z niczego…  z próżni, czy powietrza, ponieważ jest to jedyna droga do zagwarantowania nam wszystkim posiadania taniego medium wymiany.

Ilość wyemitowanych pieniędzy powinna być tylko dokładnie taka sama,  jak wielkość gospodarczej działalności, jaką ów pieniądz obsługuje.

Złem natomiast jest to, że prawo do czynienia tego, prawo do emisji pieniądza, prawo suwerena – prawo Suwerennego Narodu – zostało scedowane w ręce prywatnych interesów Kasty Lichwiarzy, którzy kreują pożyczki dla prywatnego olbrzymiego zysku niewielu, kosztem horrendalnej nędzy, tragedii, a nawet życia miliardów ludzi.

U. S. Prezydent Abraham Lincoln uważał, że głównym  zadaniem  rządów  jest zapewnić narodowi właściwego i sprawiedliwego,  a  przede wszystkim  uczci- wego medium wymiany, które pozwoli gospodarce na prawidłowy rozwój.

Wniosek.

Czyż my, jako Ludzkość,  nie  jesteśmy  zdolni  do  tego,  aby  użyć naturalnych ludzkich zasad Prawa Boskiego   –   Naturalnego, wynikających z Dekalogu,  w celu ustanowienia sprawiedliwego  i  ludzkiego, uczciwego systemu dystrybu- cji majątku i dóbr, dziel ludzkiego intelektu  i pracy rąk Człowieka, wypełnia- jąc zarazem marzenia  socjalizmu o sprawiedliwej  i  ludzkiej  dystrybucji,  łą- cząc  je  z  dobrodziejstwami  wolnej  przedsiębiorczości,  która leży w samym środku serca idei kapitalizmu?

Oczywiście, że jesteśmy.

Wiemy doskonale jak się to robi i pokazaliśmy, jak prosta czynnością jest po- wrót do normalności i do wprowadzenie harmonii.

 • • Ale tak długo, jak prawo  i przywilej tworzenia pieniądza znajduje  się   w rękach prywatnych Lichwiarzy, dla ich własnego profitu i niczym nie skrę- powanej kontroli wszystkiego i wszystkich   –   my  wszyscy śmiało możemy sobie i wszystkim wokół powiedzieć, że naprawdę nie wiemy… co to znaczy Demokracja!
 • • I jeśli tego stanu rzeczy nie zmienimy,  nie będziemy w stanie tego powie- dzieć nigdy.

System ten bowiem w procesie Lichwy zadłużając wszystkich i wszystko, przej muje wszelką własność,  cedując  ją  w rękach  garstki wielkiej oligarchii kilku rodzin, całą pozostałą  wielomiliardowa populację Ziemi zamieniając  w  pro- cesie tzw. globalizacji w Niewolników.

Globalizm bowiem jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie procesem zamiany Wolnych Ludzi w niewolników.

Gdyż bez Własności nie ma Wolności… a bez Wolności mówienie o Demokracji jest mydleniem oczu.

____________________

POST SCRIPTUM

Nowa europejska jednostka monetarna Euro daje siłę  i  prawo  regulowa- nia  cyrkulacji pieniądza wszystkich krajów,  które  się  połączyły  w  Unię Europejską …  Centralnemu Bankowi Europy.

A jednocześnie wszystkim rządom członków Unii stanowczo zabrania jakichkolwiek działań i starań w celu wywierania jakiegokolwiek wpły wu na Bankierów Lichwiarzy, którzy tworzą  Centralny Bank Europej- ski.

Po raz pierwszy w Historii Świata stawiając twórców pieniędzy poza jakakolwiek demokratyczna forma kontroli i odpowiedzialności… czyli explicite ponad Prawem!

___________________

 • Uwaga: Do niniejszego tekstu nie rości się żadnych Copyright, a wręcz przeciwnie – prószę każdego o jak najszersza dystrybucje i dzielenie sie ze znajomymi niniejszymi informacjami.
Na podstawie materiałów The British Association for Monetary Reform, 27 Imberhorne Lane, Felbridge, West Sussex, RH19 1QX..
Opracował Roman Kafel
http://aferyprawa.eu/ – tamże dużo linków.
Za; http://marucha.wordpress.com/2012/09/08/pieniadze-banki-nedza-niewola-prawda-ukryta-za-globalnym-dlugiem-2/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bank Światowy, FINANSE GOSPODARKA, FINANSJERA ŚWIATOWA, Lichwa, MFW, Międzynarodowy Fundusz Światowy IMF. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.