Aktywistka Femenu skakała półnaga podczas mszy w kolońskiej katedrze

Abp  Ko­lo­nii kard.  Jo­achim Me­isner naj­mniej spo­dzie­wał się ta­kiej uro­dzi­no­wej atrak­cji. Pod­czas  Wi­gi­lij­nej  Mszy  w  ko­loń­skiej  ka­te­drze  w  dniu jego 80. uro­dzin po oł­ta­rzu ska­ka­ła pół­na­ga ak­ty­wist­ka Fe­me­nu. Wy­stęp był krót­ki.

Abp Kolonii kard. Joachim Meisner

Abp Kolonii kard. Joachim MeisnerFoto: AFP

Tuż po roz­poczę­ ciu Wi­gi­lij­nej Mszy w ko­loń­skiej ka­te­drze z pierw­sze­go rzędu  ławek pod­nio­sła   się 20-let­nia dziew­czy­na w to­ple­sie i sko­czy­ła  na  po­dest  oł­ta­rza.   Była to znana ak­ty­wist­ka Fe­me­nu Jo­se­phi­ne Witt. Jak po­in­for­mo­wa­ła ko­loń­ska  po­li­cja,  na pier­siach miała na­ma­lo­wa­ny napis “I am God”  (“Je­stem Bo­giem”).  In­cy­dent ten nie uszedł oczy­wi­ście uwa­dze zwierzch­ni­ka ar­chi­die­ce­zji ko­loń­skiej, kard . Jo­achi­ma Me­isne­ra, choć trwał tylko kilka minut. Ko­bie­tę od­pro­wa­dzi­ła bar­ dzo szyb­ko po­li­cja.  Czytaj dalej →

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.