Przeżywamy obecnie największe zbrodnie przeciwko chrześcijanom

Przeżywamy obecnie największe zbrodnie przeciwko chrześcijanom– Gdzie są nasi bracia i siostry w wierze, gdzie są politycy z całego świata, którzy podnoszą swoje głosy i wstawiają się za nami? —  powiedział arcybiskup Silvanus Petros Al-nehmeh – metropolita Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Homs i Hama.

– Przeżywamy obecnie największe zbrodnie przeciwko chrześcijanom, ja kie można sobie wyobrazić.  Chrześcijańskie  miasta  całkowicie  opusto- szały, a wioski zostały zniszczone. W obliczu zamachów islamistów, któ re  są coraz bardziej wzmacniane przez Dżihadystów zza granicy,  zada- jemy sobie pytanie: Gdzie są nasi bracia i siostry w wierze, gdzie są poli- tycy z całego świata,  którzy podnoszą swoje głosy i wstawiają się za na- mi? – powiedział o Syrii arcybiskup Silvanus Petros Al-nehmeh —  metro- polita Homs i Hama, który  odwiedził  w  Niemczech  centralę  Międzyna- rodowego Dzieła Pomocy Open Doors w Kelkheim.

Arcybiskup Silvanus był nadal  dotknięty największą masakrą  na  chrześcija- nach  w  jego  rodzinnym  mieście Sadad z początku listopada.  46 chrześcijan zostało wówczas brutalnie zamordowanych przez Wolną Armię Syrii.

By się temu przeciwdziałać  Open Doors  zainicjowało  międzynarodową akcję podpisywania petycji dla chrześcijan z Syrii.

Markus Rode, dyrektor niemieckiego oddziału Open Doors przedstawił bisku- powi aktualny  stan tej akcji.

 309 195 razy petycja została już podpisana — powiedział Rode.

Następnego dnia,  po wizycie biskupa, Open Doors skorzystało  z  okazji  Mię- dzynarodowego Dnia Praw Człowieka,  aby  przekazać  dotychczas  zebrane podpisy pięciu stałym przedstawicielom Rady Bezpieczeństwa ONZ z  siedzi- bą w Nowym Jorku oraz Parlamentowi Europejskiemu w Strasburgu.  Petycję można w dalszym ciągu zobaczyć i podpisać pod adresem:
http://www.opendoors.pl/badz_aktywny/modlitwa/syria _podziekowanie _modlitwa/

22 stycznia 2014 roku zebrane podpisy i petycja mają zostać ponownie zapre- zentowane  na pokojowej  konferencji  w  sprawie  Syrii  „Genewa 2”,  za  którą odpowiedzialne jest ONZ.

— Jesteśmy poruszeni, że już tak wielu chrześcijan wzięło udział w pety- cji. Dużo ponad 300 000 podpisów to silny sygnał dla polityków i społe- czeństwa, aby w przyszłości aktywnie wstawiać się za pokojem i sytua- cją chrześcijan w Syrii — twierdzi Rode.

Chrześcijanie stoją w syryjskim konflikcie między frontami,  ponieważ  w cza- sie  wojny  nie  określali  się  ani  po stronie rządu ani islamskich rebeliantów. Setki tysięcy osób straciło swoje domu, w tym 40 000 chrześcijańskich rodzin. Niektórzy  z  nich  zostali  przyjęci  do  schronisk dla uchodźców w sąsiednich krajach, niewielka ilość również w Niemczech.  Wielu z nich jest jednak nadal uchodźcami we własnym kraju.

Coraz częściej dochodzi do ataków na chrześcijan w formie porwań,  tortur  i morderstw przez islamistów z Wolnej Armii Syrii. Należy to powstrzymać.

Ponadto tamtejsze społeczeństwo musi mieć dostęp do pomocy  humanitar- nej.

Jak zauważają osoby związane z Open Doors należy także umożliwić chrześci janom pozostanie w ich ojczyźnie lub pomóc w powrocie do Syrii.

___________________
Agata Bruchwald

Źródło: opendoors.pl
Na zdjęciu: Zniszczony Kościół w Syrii w Homs – więcej zdjęć na: http://www.freerepublic.com/focus/news/3031517/posts
Za; http://www.prawy.pl/wiara/4479-przezywamy-obecnie-najwieksze-zbrodnie-przeciwko-chrzescijanom – 18-12-13
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, ISLAM, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.