Zaginione miliony Vincenta – O sądach wojskowych i nie tylko…

Biega, krzyczy Pan Hilary, gdzie są moje okulary? Pan minister Rostowski szuka swoich milionów, które miał w swoim budżecie, a które nagle mu się zapodziały niczym okulary Pana Hilarego.  Ale czy na pewno się zapodziały?

W swoim budżecie minister Rostowski zaplanował wydatki rzędu kilkudziesięciu milionów złotych na prokuraturę wojskową i sądy wojskowe. Czy te wydatki są racjonalnie uzasadnione?

Pan Jarosław Gowin w początkach swojego urzędowania,  jako minister  spra- wiedliwości, nie krył, że likwidacja sądów wojskowych przyniesie w ciągu dzie sięciu lat oszczędności dla Budżetu Państwa w wysokości miliarda złotych.

Jak taką informację mógł przeoczyć minister finansów?  Pomysł porzucono, a jako powód podano przeszkodę w postaci zapisu w Konstytucji o istnieniu są- dów wojskowych.  Pod koniec swojego urzędowania   Jarosław Gowin przepro- wadził  reformę  sądownictwa,  która  całkowicie  pominęła  sądy  wojskowe, a polegającą na zmniejszeniu biurokracji w sądach.

Krakowskim  targiem  pan  prezydent  Bronisław  Komorowski  zaproponował kompromisowe rozwiązanie.  Pozostaną  sądy  rejonowe  w okręgu których za- mieszkuje nie mniej niż 60 000 obywateli  i  które  rozpoznają  nie mniej niż  7 000 spraw rocznie.

Wojsko Polskie liczy poniżej  100 000 żołnierzy,  a  wtajemniczeni mówią o 60 tysiącach.

Armia  jest  ,,obsługiwana”  przez siedem wojskowych sądów garnizonowych  i dwa wojskowe sądy okręgowe.  W  sądach  tych służy około 60 sędziów wojsko- wych.

Na jeden wojskowy sąd garnizonowy przypada ok. 14 000 żołnierzy.               Na jednego sędziego wojskowego przypada nieco ponad 1 500 żołnierzy. Są sądy wojskowe, w których sędzia rozpoznaje w ciągu całego roku 4 spra wy karne. Jedna sprawa na kwartał. Przeciętne wynagrodzenie sędziego wojskowego wynosi 100 000 złotych rocznie.

Jak łatwo obliczyć za rozpoznanie jednej sprawy Państwo Polskie płaci takie- mu sędziemu wojskowemu 25 000 złotych.  Dużo to czy mało?

Niech teraz minister finansów zaproponuje taką samą stawkę sędziom sądów rejonowych. Czy będą w sądach rejonowych przeciwnicy takiego rozwiązania? Szczerze w to wątpię. Sądzę, że przeciwników nie będzie nawet wówczas,  gdy taka stawka zostanie objęta podatkiem w wysokości 75 %.

Oprócz zwykłego wynagrodzenia sędzia wojskowy otrzymuje  nagrodę  roczną w wysokości 100 % miesięcznych poborów.

Otrzymuje pieniądze na coroczny urlop wypoczynkowy.                      Otrzymuje tzw. mundurówkę.

Czy  widział  ktoś  ostatnio sędziego wojskowego w mundurze na sali sądowej? Odsyłam do relacji z  sądów wojskowych zamieszczonych  w  internecie,  gdzie pod togami sędziów wojskowych królują różne ubranka, tylko nie mundury.

W porównaniu  z sądami rejonowymi wojskowe sądy garnizonowe rozpoznają śladowe ilości spraw, znacznie poniżej progu  7 000  dla jednego  sądu rejono- wego, znacznie poniżej tego progu.

Mimo tego, co raz na wokandzie pojawiają się sprawy o odszkodowanie z tytułu przewlekłości postępowania przed sądami wojskowymi.                  Jak to jest możliwe?  

W ostatnim czasie przyznane zostało zadośćuczynienie z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania dla jednego z żołnierzy z Nangar Khel.

Jak to jest możliwe, aby stawiać żołnierzowi zarzut ludobójstwa, stosować względem  niego  tymczasowe  aresztowanie, które wielokrotnie było prze- dłużane, aby następnie orzec, że jest niewinny?

Być może odpowiedź również można znaleźć w internecie,  gdzie zamieszczo- na jest rozmowa z prezesem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, sądu, który zastosował niesłuszne tymczasowe aresztowanie wobec żołnierzy z Nan gar Khel.

Prezes bez ogródek mówi, że sędziowie wojskowi nie mogą iść  na  udry  z ministrem obrony narodowej i że wykonają każde polecenie  ministra  na- wet takie, które nie ma oparcia w obowiązującym prawie.                           

Czy taki jest wzorzec niezawisłości sędziowskiej?

Sędzia Ryszard Milewski za taką  samą  postawę,  dyspozycyjność  wobec  wła- dzy  wykonawczej,  utracił  stanowisko  prezesa  sądu  okręgowego  i  wszczęte zostało w tej sprawie postępowanie dyscyplinarne.

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu nadal jest prezesem i nikt nawet nie myśli o wszczynaniu postępowania dyscyplinarnego.

Do dziś,  w Sądzie Najwyższym Izby Wojskowej  pełnią służbę sędziowie,  któ- rzy w stanie wojennym skazywali niewinne osoby.

Prezes tej Izby Janusz Godyń i obok niego Marian Buliński, Edward Ma- twijów, Jerzy Steckiewicz, Jan Bogdan Rychlicki.

W jakim kraju byłego bloku wschodniego nadal pełnią służbę sędziowie biorą cy  czynny  udział  w  represjonowaniu  demokratycznej  opozycji i pełniący ją nadal w najwyższej instancji sądowej?

Ile pieniędzy Państwo Polskie musiało zapłacić z tytułu odszkodowań niewinnym osobom skazanym w okresie stanu wojennego przez takich sędziów Sądu Najwyższego?                                                                                      Czemu ma służyć podniesienie wieku emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego, bo na pewno nie zapewnieniu podniesienia jakości orze- cznictwa w tym sądzie.

Trudno sobie wyobrazić, by najwyżej ustawieni w hierarchii sądownictwa woj skowego  decydenci  nie  zadbali  o dobór kadr na przyszłość według własnych kryteriów.

A  może prokuratura wojskowa jest wolna od takiego bagażu przeszłości? 

Nic podobnego. Wedle dokumentu dostępnego w internecie sytuacja jest iden tyczna. Prokuratorzy stanu wojennego pełnią nadal służbę:

1.  Płk Waldemar Dubas obecnie wizytator prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
2.  Płk Sławomir Gorzkiewicz obecnie szef oddziału prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
3.  Jarosław Kieroński obecnie szef oddziału prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
4.  Płk Roman Kozak obecnie prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
5.  Płk Jerzy Krawiec obecnie szef oddziału Naczelnej Prokuratury Wojskowej
6.  Roman Szubiga obecnie prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
7.  Płk Zenon Serdyński obecnie wizytator prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
8.  Wojciech Trześniewski obecnie prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
9.  Płk Piotr Wojnowski obecnie prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
10.Płk Jan Żak obecnie wizytator prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
11. Lutysław Górecki obecnie prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie
12. Płk Andrzej Hałdyn obecnie zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu
13. Jacek Jatczak obecnie prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Poznaniu
14. Ppłk Lech Wysocki obecnie naczelnik wydziału prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
15. Płk Jarosław Ciepłowski obecnie szef oddziału prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej
16. Edward Stefański obecnie naczelnik wydziału prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jakie  są  racjonalne  przesłanki  istnienia  takich sądów i takich prokuratur ? Czy tacy sędziowie  i  prokuratorzy  zapewniają  standardy  demokratycznego państwa prawnego?

Z uwagi na trudną sytuację budżetową znowelizowano ustawę o finansach pu blicznych  i podniesiono progi ostrożnościowe zadłużenia Państwa.

Jakie są przeszkody dla znowelizowania ustawy  o  prokuraturze  poprzez likwidację prokuratury wojskowej?                                                                               Jakie są przeszkody dla znowelizowania ustawy o sądach  wojskowych po- przez  ograniczenie  ich  liczby  do  jednego  sądu garnizonowego i jednego sądu okręgowego?                                                                                                           Jaki jest sens istnienia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego? 

Tak poszukiwane miliony przez ministra Rostowskiego, dziesiątki milionów i w perspektywie okrągły miliard, są do zagospodarowania. Czy minister finan- sów wie gdzie i jak szukać oszczędności ?

Dr Tadeusz Polak

Klub IP

Napisane przez: Klub IP
Klub Inteligencji Polskiej skupia aktywnych, myślących Polaków. Jesteśmy kolejnym pokoleniem Polaków w historycznej sztafecie dziejów, tych co pracowali dla oświaty i wychowania młodzieży, budowali i rozwijali gospodarkę, formułowali i głosili dobre prawa, rozwijali i szerzyli polską kulturę, walczyli o naszą i waszą wolność oraz budowali niepodległe Państwo Polskie. Czujemy swoją odpowiedzialność za przeszłe i przyszłe losy naszej Ojczyzny. Nie wiążemy się z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Chcemy pracować dla wzajemnego zrozumienia i porozumienia Rod
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, HISTORIA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, POLITYKA, POLSKA, PRAWO, SPOŁECZNO-POLITYCZNE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.