Jak Lech Wałęsa współpracował z SB.

MultimediaUpadek bloku sowieckiego poprzedzony przez wprowadzenie w 1985 roku “Pierestrojki” nie był procesem spontanicznym.

Pracowano  nad   nim   przynajm- niej na 10 lat wcześniej opracowu jąc z Zachodem umowy zbudowa- nia nowego systemu międzynaro dowego w oparciu o takie dokum enty jak Karta ZiemiAgenda 21,  które promują wartości wprost z manifestu komunistycznego m.in. redystrybucji dóbr na cały świat.  “Pierestrojka”  była zatem  przeformowaniem szyków władz sowieckich, aby swobodnie przejść do nowych realiów pozostawiając władzę w ich rękach. Upadek bloku sowieckie- go nie był  końcem  komunizmu,  ale  początkiem, obserwowanej  obecnie,  na  nowo  rozumianej, Leninowskiej rewolucji, na prawdziwie globalną skalę.

Polska jako jeden z krajów Bloku również był wpisany w ten scenariusz.  Wed- ług standardowego procesu KGB obalania systemów  zaczęto od zmian kultu- rowych, zmian muzyki, by pchnąć ludzi w kierunku buntu. Już  na  początku lat 80-ych służby bezpieczeństwa zakładały takie spółki jak   ITI  (1984),  prywatyzowano  handel zagraniczny (Baltona),  wysyłano  mło- dych  zdolnych na studia  zagraniczne,  by  wiedzieli  jak  działa  system  kapi- talistyczny  i  by  byli  przygotowani  na  przejęcie finansowe kraju po zmianie systemowej.

Organizowano  wielkie  festiwale,  by  rozpalać  rewolucyjny  ogień wśród mło- dych. Wszystkie te elementy musiały być obecne przed przewrotem lat  1989 – 1991, gdzie upadł system socjalistyczny, a grupa trzymająca władzę za „komu ny” przejęła wszystkie istotne segmenty gospodarki, mediów, bankowości, by dalej sprawować władzę w nowym systemie.

W całej tej historii brakowało jednak bohatera.  Mitologicznego  herosa, który wyzwoli masy z uciśnienia.  I  tak  pojawiła  się znikąd gwiazda Lecha Wałęsy, który  według  dzisiejszej  wiedzy  był  kompletnie  sterowany  i   kontrolowany przez Służby Bezpieczeństwa PRL. Jest to o tyle istotne, iż domyka to cały  ob- raz historyczny. Nie było żadnej rewolucji- był kontrolowany przewrót!

Socjalizm nigdy nie upadł —  ma się dziś lepiej niż kiedykolwiek!  Nie  ma tym samym wolności  — ponieważ nigdy nie było wyzwolenia!

Poniżej  prezentujemy  nagranie  ze  spotkania 4 maja 2013 r.,  zorganizowane przez Klub Gazety Polskiej w Filadelfii, podczas którego Krzysztof Wyszkow- ski opowiada o przebiegu współpracy Lecha Wałęsy z SB. Nagranie  tym  bardziej istotne  w  kontekście nowego  filmu propagandowego Wajdy nt Wałęsy wyświetlanego obecnie w kinach.

Więcej nagrań z Krzysztofem Wyszkowskim na kanale: KarasekUS

PrisonPlanet.pl Polska 2013-10-09
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/jak_lech_walesa,p833431136
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii "Solidarność", AGENTURA, ANTYPOLONIZM, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, GLOBALIZM, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OKRĄGŁY STÓŁ, POLITYKA, POLSKA, POlska w likwidacji, PRL, Rosja, Wojna informacyjna - dezinformacja, ZSRR. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.