Kibice Lechii Gdańsk wieszają “naszych ukochanych przywódców”. Niepokój władz

Kibice Lechii Gdańsk na cenzurowanym. Wojewoda pisze do prezesa PZPN

Sek­to­rów­ka ki­bi­ców na meczu Le­chii Gdańsk z Legią War­sza­wa – lwypolnocy.​pl / Onet

Wo­je­wo­da po­mor­ski wy­sto­so­wał list do pre­ze­sa PZPN,  w któ­rym pyta,  jak  to moż­li­we, że 8 grud­nia de­le­gat  PZPN  nie  prze­rwał meczu Le­chii Gdańsk z Le- gią  War­sza­wa.  Wszyst­ko  w  związ­ku  z  sek­to­rów­ką  przed­sta­wia­ją­cą po­sta­ci Cze­sła­wa Kisz­cza­ka, Woj­cie­cha Ja­ru­zel­skie­go, Je­rze­go Urba­na,  a  także  Ada- ma Mich­ni­ka i Ta­de­usza Ma­zo­wiec­kie­go z pę­tla­mi na szyi.W li­ście do pre­ze­sa PZPN wo­je­wo­da po­mor­ski przy­wo­łu­je treść uchwa­ły za­rzą ­du PZPN,  która  do­ty­czy  zasad  eks­po­no­wa­nia  trans­pa­ren­tów,  flag, ba­ne­rów itp. pod­czas me­czów.

“(…) Na try­bu­nach, za­rów­no w sek­to­rze go­spo­da­rzy, jak i gości po­ja­wi­ły się trans­pa­ren­ty  i  tzw. sek­to­rów­ki  o tre­ściach nie zwią­za­nych z roz­gry­wa­nym spo­tka­niem pił­kar­skim.

Ki­bi­ce gdań­skie­go klubu za­pre­zen­to­wa­li  płót­no  z  wi­ze­run­ka­mi  Cze­sła­wa Kisz­cza­ka, Woj­cie­cha Ja­ru­zel­skie­go, Je­rze­go Urba­na, a także Adama Mich­ni­ka  i  Ta­de­usza Ma­zo­wiec­kie­go.  Wszyst­kie  te  po­sta­ci  na szy­jach miały pętle. Pod gra­fi­ką wid­niał na­to­miast napis:

Sys­tem upadł. My­śle­nie po­zo­sta­ło. Lata mi­ja­ją a drzew cią­gle mało” – czy­ta­my w li­ście wo­je­wo­dy.

“(…)Za­sta­na­wiam się, dla­cze­go tzw.  opra­wa  przy­go­to­wa­na  przez  ki­bi­ców  Le­chii Gdańsk nie spo­tka­ła się ze sta­now­czą re­ak­cją de­le­ga­ta PZPN ,  który   upo­waż­nio­ny  jest  do  pod­ję­cia  de­cy­zji  o  prze­rwa­niu za­wo­dów lub pod­ję­cia de­cy­zji o ich za­koń­cze­niu.

Czy przy­to­czo­na po­wy­żej treść  oraz  ilu­stra­cja  za­miesz­czo­na  na  sek­to­rów­ce nie na­ru­sza­ją prze­pi­sów PZPN, za­war­tych w  przy­wo­ła­nym  wyżej za­rzą­dze­niu ?

W do­ku­men­cie tym za­pi­sa­no wy­raź­nie, że  za­bro­nio­ne  jest  pre­zen­to­wa­nie na trans­pa­ren­tach, fla­gach, ba­ne­rach na­pi­sów wy­ra­ża­ją­cych  tre­ści to­ta­li­tar­ne,  fa­szy­stow­skie,  ko­mu­ni­stycz­ne,   anar­chi­stycz­ne,   ra­si­stow­skie.  Za­bro­nio­ne jest rów­nież eks­po­no­wa­nie tre­ści na­wo­łu­ją­cych do nie­to­le­ran­cji,  szo­wi­ni­zmu,  kse­no­fo­bii,  chu­li­gań­stwa,  wul­gar­ne lub za­chę­ca­ją­ce do za­cho­wań agre­syw­nych” – pisze w li­ście do pre­ze­sa PZPN Zbi­gnie­wa Bońka wo­je­wo­da po­mor­ski Ry­szard Sta­chur­ski.

Z listu wo­je­wo­dy wy­ni­ka, że

“za­pre­zen­to­wa­ną opra­wę trud­no rów­nież za­kwa­li­fi­ko­wać jako,  do­pusz­czo­ny przy­to­czo­ną uchwa­łą, ry­su­nek oka­zjo­nal­ny, na­wią­zu­ją­cy  do  wy­da­rzeń hi­sto­rycz­nych o wy­mo­wie pa­trio­tycz­nej upa­mięt­nia­ją­cej pa­mięć na­ro­du pol­skie­go”.

Wo­je­wo­da ocze­ku­je od Zbi­gnie­wa Bońka wy­ja­śnie­nia spra­wy i na­ło­że­nia san- k­cji na or­ga­ni­za­to­ra im­pre­zy.

(RC)
http://m.onet.pl/wiadomosci/trojmiasto,j45z9
Za; wirtualnapolonia.com/2013/12/16/
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii 13 grudnia Stan wojenny, APELE - KOMUNIKATY, HISTORIA POLSKI, POLSKA, POlska w likwidacji, PROTESTY, ROCZNICE, SPORT, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, STAN WOJENNY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.