Seksrewolucja obnażona – Michael Jones

Seksrewolucja obnażona

Eugene Michael Jones z detaliczną starannością prezentuje dzieje rewolucji seksualnej, od jej oświeceniowych początków aż po czasy nam współczesne.

 

 Zagląda   do   życiorysów, prześwietla   słabo  znane  dokumenty  i  fakty,  odsłania nabierający z biegiem lat coraz większego rozpędu proces rozpadu  tradycyjnych  społeczeństw   –   bynajmniej  nie  spontaniczny,  lecz  inspirowany  i  sterowany przez inżynierów dusz chcących być „jako bogowie”.

Jako oręża  używają oni  siły tkwiącej w popędzie płciowym,  wpisanym  przez Stwórcę w ludzką naturę. Gdy jest on jednak nieuporządkowany i niepoddany Bożemu zaleceniu:—  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, może stać się instru- mentem  zniewolenia.  Doskonale wiedzą  o  tym  również rewolucjoniści,  tym skuteczniej wcielający w życie swoje szatańskie zamysły, im doskonalsza staje się socjotechnika,  wraz  z  rozwojem  nauki i mediów zdolna do programowa- nia zarówno jednostek,  jak i całych społeczeństw.

Badający spiskową praktykę dziejów znajdą dla siebie  w  Libido dominandi… wiele frapujących informacji,  bowiem  Eugene Michael Jones prześwietla  ży- ciorysy  i ideowe ewolucje kolejnych  koryfeuszy przewrotu,  spośród  których wielu to iluminaci, wolnomularze i członkowie innych tajnych stowarzyszeń.

Przeważnie jednak kobiety i mężczyźni niezdolni do opanowania własnej sfe- ry seksualnej,  bezwzględnie raniący najbliższe osoby,  usiłujący  ubierać  swe uzależnienie  w  ideologiczne  łachmany  bądź  czyniący  z ułomności ludzkiej natury oręż do zniewalania innych. Weishaupt,  de Sade, Wollstonecraft, Shelley, Freud, Sanger, Kołłontaj,  Hirs- chfeld, Reich, Röhm, Kinsey, Kerouac  – te nazwiska, nieodłącznie już przypi- sane  panteonowi światowej  lewicy łączą  nie tylko upiększone najczęściej  w oficjalnej literaturze życiorysy,  z  których  wymazano wstydliwe wątki świad- czące  choćby  o seksualnych dewiacjach bądź przyświecających im rzeczywi- stych intencjach.

Bodaj bez wyjątku są to również wrogowie Boga  i  Kościoła, bowiem idea upo- wszechnienia zepsucia obyczajów miała  za  pierwszy cel właśnie zniszczenie społecznego  ładu  opartego  na  spójnej  z  Dekalogiem hierarchicznej władzy ziemskiej.  Uczelniane  katedry,  prądy  ideologiczne,  wynalazki  psychologii, reklama, media,  stały się z biegiem lat rozsadnikami ideologii panseksualiz- mu, zniewalającej w imię rzekomej wolności.

W  XX  wieku do walki o palmę pierwszeństwa w niechlubnej sztafecie liderów obyczajowej  rebelii  z  totalitarną  Rosją  sowiecką  i  III Rzeszą  stanęły Stany Zjednoczone, którym nie bez powodu poświęca Jones końcową, bardzo obsze- rną część swojej monumentalnej pracy.

Rządząca w USA elita WASP ów – białych anglosaskich protestantów  (akcep- tująca zarówno antykoncepcję,  jak  i  aborcję) podchwyciła i zaczęła skutecz- nie wcielać w życie ideę tzw. kontroli urodzin – oficjalnie, oczywiście, w imię wolności, w praktyce zaś po to,  by zatrzymać demograficzną ekspansję kato- lików.

Nie wiadomo jednak, czy zamiar ten powiódłby się  –  mimo użycia  najdosko- nalszych nawet środków i olbrzymich pieniędzy, głównie Fundacji Rockefelle ra  –  gdyby  nie  słabość  amerykańskiego  Kościoła  i  jawna zdrada wielu jego przedstawicieli.

Dzisiaj,  gdy  ideologia  gender  wdziera  się  już nie tylko na katedry świeckich uniwersytetów  w  Polsce,  nie  ma  lepszego  momentu,  by  na  własne oczy się przekonać  do  czego  alians z seksrewolucjonistami doprowadził za Oceanem katolickie uczelnie, za dotacje z federalnych funduszy wyrzekające się  prawo wiernego nauczania.

Przy okazji warto zauważyć ciekawy wniosek Jonesa – jego zdaniem antykato licki  w  swej  istocie  przewrót  obyczajowy w Stanach był  –  obok oczywistego wpływu moskiewskiej agentury – jednym z powodów, dla których Stolica Apo stolska zainicjowała niesławnej pamięci Ostpolitik.

Roman Motoła

Eugene Michael Jones, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej. Wektory, Wrocław 2013.

ch24.pl/– 2013-08-30
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, Gender, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.