Tusk zarządza polskimi dziećmi jak swoim bydłem roboczym

Noam Chomsky:

UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia”.

Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przecięt- na na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyż- szymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała   (zob. Silent Wea- pons for Quiet War).”…(więcej )

Rafał Zaza:

„O co tu chodzi? To jaśniejsze, niż letnie słońce. Jednoroczny tylko wpływ do budżetu z podatku PIT  to ok. 38,1 mld zł  (dane  GUS za 2011 r.). Jeśli młodzi wcześniej zaczną szkołę, wcześniej też  ją skończą , pójdą do pracy i zaczną płacić podatki  rok wcześniej. Rok dłużej będą musieli pracować, by przejść na emeryturę, I o to przecież chodzi. „ ..(źródło )

Aleksander Piński:

zakaz uczenia dzieci w domu jako alternatywy dla publicznej edukacji wprowadził w 1937 r. Adolf Hitler „…  ”Adolf  Hitler  zaszczepiał  niemie- ckie  poczucie  wyższości  już  uczniom  szkół  podstawowych.  W NSDAP najliczniejszą  grupą  zawodową  byli  nauczyciele nauczania początko- wego „…..

”jak silnym narzędziem  indoktrynacji  jest publiczne  szkolnictwo.  Było nim od samego początku.  Nie  jest przypadkiem,  że kraj, który pierwszy wprowadził   obowiązkową   publiczną   edukację  ( zrobiły  to  w  1794  r. Prusy, część dzisiejszych Niemiec),  to  kraj,  który  wywołał  dwie  wojny światowe  i  którego  władze,  przy  braku  sprzeciwu  ze  strony   narodu, dopuściły się zbrodni na niespotykaną wcześniej skalę. „…..

”Bez państwowej oświaty nie byłoby dwóch wojen światowych i Holokau stu „….

”Piętnastu policjantów weszło do domu państwa Busekros  w  Norymber- dze  i siłą  zabrało 15-letnią Melissę  spod  opieki rodziców.  Wykonywali wyrok  sądu  będący  reakcją  na  to,  że  Melissy nie uczono w publicznej szkole, ale w domu.  Nie  zdarzyło  się  to w trakcie dyktatury nazistów w latach  30. XX w.,  ale  zaledwie  pięć  lat  temu.  Wolfgang Drautz, konsul generalny  Niemiec w USA,  oświadczył  wówczas,  że  niemiecki  rząd ma „uzasadniony  interes  w  przeciwdziałaniu  powstawaniu  grup  społecz- nych opartych na poglądach innych od głównie obowiązujących”. …(więcej )

Rokita:

„Polska  szkoła  wchodzi  w  okres degradacji,  a  uniwersytety nie pełnią misji cywilizacyjnej,  gdyż tak bardzo zapadły się już  w  drugorzędność. „….(więcej)

Pawel Lepkowski:

„Wysyłając do szkoły dzieci w wieku od  trzech  do  sześciu  lat,  czynimy im potworną krzywdę intelektualną i emocjonalną.  Propagowanie  tego łajdackiego pomysłu za pieniądze podatników nabijających kabzę ośro- dkom telewizyjnym uważam za szczególną nikczemność rządu Donalda Tuska „….

”Jak  każda  przymusowa  kolektywizacja  życia  społecznego,   przynosi ono określonym grupom pokaźne korzyści. „…. ”To model znany  z histo- rii:   janczarzy,  Hitlerjugend  czy  stalinowscy pionierzy ze swoim upior- nym bohaterem Pawlikiem Morozowem.

W Imperium Otomańskim wprowadzono prawo, które nazywało się dew szirme. Oznaczało ono specjalny pobór dzieci  z rodzin chrześcijańskich, które musiały oddać w niewolniczą służbę sułtanowi”…. ”Pierwsze  miej- sce  zajmowała  indoktrynacja,  która  ze  zbieraniny    kilkunastoletnich chrześcijan  tworzyła  doborowe  oddziały  ślepo  oddanej sułtanowi pie- choty tureckiej „…..(więcej )

Ziemkiewicz:

„chcąc nie chcąc umocnimy w Polsce podział na dwa obiegi edukacyjne. Podział, który od maleńkości naznacza tych lepszych, i tych trwale zep- chniętych do motłochu. „…..”   ”Oczywiście, fakt, że władza działała pod naciskiem  lewackich  idiotów,  którzy  w  III  RP  skolonizowali  wiodące media tak samo jak na Zachodzie, nie zdejmuje odpowiedzialności z Tuska. „…..(więcej

Oto co piszą Elbanowscy w swoim artykule w Rzeczpospolitej „ Dnia dziecka nie będzie

„Co trzecie dziecko w  Polsce objęte jest rządowym programem  „Wycho-  wanie do życia w biedzie”,  co  oznacza,  że jego rodziców nie stać na  za- pewnienie  mu  godziwych  warunków  do  życia. Nasz kraj przebija w tej statystyce wszystkie państwa Unii,  a kolejne rządy dbają o to,  żeby ten stan utrzymać „…( http://naszeblogi.pl/35832-biedron-o-przepraszaniu -przez-kaczynskiego-gejow-i-lesbijek )

________________________________

Mój komentarz:

Lewactwo wysyłając dzieci Polaków do szkól o rok wcześniej chce zrealizować za jednym zamachem dwa cele .

  • Ekonomiczny, czyli  zwiększenie  wyzysku  Polaków  poprzez   wcześniejsze pójście  do  pracy,  bo pójście do szkoły  o rok wcześniej oznacza  pójście do pracy o rok wcześniej.
  • Drugi cel związany jest  z ustanawianiem ideologii  politycznej  poprawno- ści religią państwową , religia panującą w Polsce.

Oderwanie o rok wcześniej dzieci od rodziców pozwoli socjalistom  uczynić  z małych bezbronnych Polaków janczarów obłąkanej religii politycznej jaką po lityczna poprawność .

W tym wypadku , czyli zapędzeniem małych polskich dzieci do pełnych prze- mocy,narkotyków, państwowych szkół Tusk musiał kierować się również waż nym interesem ekonomicznym i społecznych Niemiec .

Wcześniejsze ukończenie szkół przez Polaków  oznacza  szybsze dostawy  pol- skiego robola do niemieckich fabryk , a do tego młoda osoba łatwiej ulega pro cesowi germanizacyjnemu.

Aby uczynić ideologię politycznej poprawności religia panująca , szkoły zosta ły oddane w ręce fanatyków tej świeckiej religii . Lewaków, pedofilów, homose ksualistów , socjalistów , i wszelkiej maści degeneratów .

Tusk  i  jego  ferajna  utrwalili  socjalistyczny , hitlerowski model szkolnictwa. Polskie szkoły są faktycznie szkołami neohitlerowskimi w swej strukturze i  w swych zadaniach .

Mamy czasy internetu , jest to ogromny postęp , są to narzędzia,  które powin- ny zrewolucjonizować szkolnictwo i metody nauczania . Do tego niesamowity postęp technik audiowizualnych . W niektóre dni dzieci w ogóle nie  musiały- by chodzić do szkoły. Wykłady on line, czy  lekcje  prowadzone  w  ten sposób , że dzieci odrabiają on line zadania i ćwiczenia w domu ,  a  nauczyciel  mając do dyspozycji kamery i mikrofony nadzoruje proces nauczania .

Ale  lewactwo na siłę utrzymuje  prymitywny hitlerowski model szkoły ,  gdyż szkoła  przestała uczyć .  Stał się miejscami kultu politycznej poprawności  z maniakalną , chorą  seksualizacją  dzieci  na  czele  i kultem socjalistycznego modelu państwa .

Polskie dzieci muszą być wyrwane z brudnych łap socjalistów,  a  socjalistycz- ny hitlerowski model szkoły zlikwidowany . Należy zacząć od bonu  edukacyj- nego ,  a  potem  całkowicie  zlikwidować  państwowe  szkolnictwo.  Być może warto zostawić ogólny nadzór państwa w postaci egzaminów.

Socjaliści piorąc mózgi Polaków posługują się lewackim zabobonem ,że rodzi ce , gdyby nie przymus państwa to w ogóle by nie posyłali dzieci do szkół. Jest to zwykłe kłamstwo .  Zresztą  konieczność zadawania egzaminów  wyłowiłaby ten margines patologicznych rodzin

„Dodam , że  w  Pekinie  dzieciom  imigrantów z interioru nie przysługuje prawo do szkoły , dlatego biedni wyzyskiwani imigranci ze wsi wysyłają swoje dzieci do szkól ….prywatnych .  4O  procent pekińskich dzieci  cho- dzi do takich szkół „…( http://naszeblogi.pl/36494-zarzadzanie-starcza-sila-robocza-przez-socjalistyczny-rezim )

video Przemówienie Hitlera do młodzieży.

Nie bez powodu w 1806 r., po klęsce Prus w bitwie pod Jeną, przebudowę pań- stwa rozpoczęto od zacieśnienia kontroli nad tym,  kto  i  czego  uczy  w  szko- łach publicznych. Wprowadzono państwowe certyfikowanie nauczycieli oraz sankcje odebrania dzieci rodzicom,  jeżeli  nie  dopilnują,  by chodziły one do szkoły (sankcja istniejąca do dzisiaj także w Polsce).

Niemiecki filozof Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), propagator pruskiego systemu edukacji publicznej,  twierdził  w  „Odezwach do narodu niemieckie- go” z 1807 r., że

nie wystarczy mówić do uczniów, trzeba kształtować  ich  charakter  w taki sposób, by sami z własnej woli chcieli tego samego co my” „…..

Rolę publicznego, obowiązkowego szkolnictwa w niemieckich agresjach  mili- tarnych zauważył także Erich Maria Remarque, autor słynnej (zakazanej i pa lonej  na  stosach  przez  nazistów )  powieści  z  1929  r.   „Na  zachodzie   bez zmian”

Twierdził,  że  powodem  I wojny światowej była indoktrynacja dzieci w publicznych niemieckich szkołach.

„Także Dietrich Bonhoeffer,  urodzony w 1906 r.  luterański duchowny,  znany z  otwartego oporu wobec Hitlera  (za co stracono go 9 kwietnia 1945 r.),

uważał  II  wojnę światową  za  nieuniknioną   konsekwencję  niemieckie- go  szkolnictwa publicznego. „…

”W  książce „Approaches to Auschwitz:  The Holocaust and Its Legacy”  (Po- dejścia  do Auschwitz:  Holokaust i jego spuścizna)  historycy Richard L. Ru- benstein i John King Roth piszą, że

nauczyciele,  zwłaszcza  ze  szkół  podstawowych, byli największą grupą zawodową w NSDAP.  Pochodziło z niej także 30 proc. kierownictwa par- tii (nauczycielami byli na przykład szef SS Heinrich Himmler  i skazany na śmierć przez Trybunał w Norymberdze Julius Streicher, twórca anty semickiego tabloidu „Der Strumer”).

Ich  praca  wśród  młodzieży  była  wyjątkowo skuteczna.  Do Narodowo-Socjalistycznej Organizacji Studentów,  która m.in. wywołała antysemi- ckie  zamieszki  w  1931 r.  w  Austrii  i  Niemczech,  należało  ok.   60 proc. wszystkich  żaków,  co  świadczy  o  blisko  dwukrotnie wyższym odsetku poparcia dla nazistów w tej grupie niż w całym społeczeństwie. „…

_________________________________

”skoro  widzi  się,  jak  silnym  narzędziem  indoktrynacji  jest  publiczna edukacja, powinno się jej konstytucyjnie zakazać „…

”publiczna edukacja prowadzona pod przymusem i przez państwowych nauczycieli równie skutecznie propagowała ideały III Rzeszy i Trzeciej Fali, co dzisiaj III RP „…..

”Bez wieloletniego prania mózgu w szkołach politycy nigdy  nie mieliby takiej władzy nad społeczeństwem.

Nie bez powodu państwo przejęło pełną kontrolę nad szkołami w Prusach w 1794 r.,  gdy  chłopi  zbuntowali  się przeciw panom feudalnym  i trzeba było wybić im z głów nieposłuszeństwo.

I dlatego, parafrazując  Władysława Gomułkę,  raz  zdobytych  szkół  poli- tycy nie oddadzą nigdy.„

Matematyka nienawiści.  Czego  uczyły  państwowe  szkoły w Niemczech w latach 30 XX. w.

Przykładowe zadania z matematyki:

Utrzymywanie chorej psychicznie osoby kosztuje  ok.  czterech  marek dziennie.  Obecnie  jest  300  tys.  chorych psychicznie pod opieką pań- stwa.  Ile  kosztuje  ich utrzymanie?  Ile  pożyczek  dla  nowożeńców   o wartości 1000 marek każda można by udzielić za te pieniądze? „…(więcej )

Rafał Mierzejewski:

„Bon  oświatowy.  Tak  nazywa  się  pomysł,  który może rozwiązać wiele problemów  polskiej   oświaty. „….  ” idea bonu  –  niekoniecznie  musi  on konkretyzować  się  w  formie  papierowego dokumentu – polega na tym, że  pieniądze  z  państwowej kasy przeznaczone na edukację idą  za  każ- dym uczniem do tej szkoły, którą on sobie wybierze. Niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna – powołana przez państwo, czy społeczna  –  założona przez rodziców, czy też prywatna – utworzona przez  przedsię- biorcę, który chce na nauczaniu zarobić.

Bon  każdego  ucznia jest wart tyle samo  i  może on  –  np. w  przypadku tańszej szkoły państwowej  –  pokrywać  całość  kosztów edukacji, lub w  droższej szkole prywatnej – tylko część (resztę pieniędzy dopłacają wte- dy rodzice).

Głównym celem bonu jest wprowadzenie konkurencji do systemu eduka-cyjnego, zapewnienie – jak tłumaczył pomysłodawca tego systemu nobli sta Milton Friedman  –  rywalizacji  między szkołami prywatnymi a  pu- blicznymi.  Friedman w  2005 r., rok przed  śmiercią,  wyznał,  że   gdyby bony edukacyjne się upowszechniły, byłby to jego wielki sukces  w  dzie- dzinie polityki społecznej „…(więcej )

„Wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, pobicia stają się w szkole codzienno ścią. MEN nie reaguje. Szkoła to miejsce, gdzie zagrożone jest bezpieczeń- stwo uczniów. Lawinowo przybywa przypadków przemocy. „….

”Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że szkoła zaraz po  ulicy jest najmniej bezpieczną przestrzenią publiczną. „…

”Minister Szumilas z 6 mln zł,  jakie miała w tym roku zarezerwowane  na  program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, 4,5 mln zł przeznaczyła na  ka- mpanię informacyjną o obniżeniu wieku szkolnego, a 1,25 mln zł na… pro mowanie zdrowej żywności.  Ile  wydała  na  bezpieczeństwo? Jedynie 250 tys. zł. Pieniądze te trafiły na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii „…(więcej )

Pod  bokiem  nauczycieli  rozgrywają  się  dziecięce dramaty,  które trwają miesiącami. „…. ”Przybywa  też  kradzieży,  udziału  w bójce  i przestępstw narkotykowych.

Alarmujące  są  także  statystyki  MSW  dotyczące szkolnej przestępczości.
Wynika z nich,  że  w  zeszłym  roku  blisko  35 proc.  rozbojów, wymuszeń, kradzieży rozbójniczych popełniono na ulicy, a niemal 29 proc. – czyli 7,5 tys.  –   w podstawówce lub gimnazjum. Podobnie sprawa wygląda z bójka- mi, także tymi, które kończą się  uszczerbkiem na zdrowiu,  za czym kryją się uszkodzenia ciała czy połamane kończyny.”……

”O tym,  że  szkolną  przestępczość  można  ograniczyć,  świadczą  dane  z 2007 r., kiedy spadła ona o kilkanaście procent. Ówczesny minister eduka cji Roman Giertych przekonuje,  że był to efekt przyjętego w 2006 r. rządo- wego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.Jego następczyni Katarzyna Hall z programu się wycofała, co natychmiast  zostało  odnoto- wane przez policyjne statystyki.”….(więcej )

„Lekcje seksu dla czterolatka”…

”Edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci   –   wynika  z konferencji współorganizowanej przez MEN „…..  ”Już sześciolatek   powi- nien rozumieć pojęcie „akceptowalny seks”,”….”Była poświęcona prezen- tacji „standardów edukacji seksualnej w Europie”, które WHO opracowa ło z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej.

„…”edukację  należy  rozpocząć  przed  czwartym  rokiem życia.   W  tym okresie dziecko należy nauczyć umiejętności, takich jak „rozmowa doty- cząca prokreacji z wykorzystaniem określonego słownictwa”.

Dziecko powinno umieć też

  „wyrażać własne potrzeby,  życzenia  i  granice, na przykład w konte kście zabawy w lekarza”. „…..

”Standardy WHO określają, co w dziedzinie seksu powinny umieć dzieci w ko lejnych przedziałach wiekowych. Między 9. a 12. rokiem  życia dziecko powin- no nauczyć się już  

„skutecznie  stosować prezerwatywy i  środki antykoncepcyjne  w  przy- szłości”.

Powinno też umieć

„brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia se- ksualne”. „…

”WHO radzi, by dziecko miedzy 12. a 15. rokiem  życia  potrafiło samo zaopa- trywać się w antykoncepcję.  Zdaniem  WHO  młodzieży  w  wieku powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić

„krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.“. „…

”Ryszard Legutko z PiS.

–   To  wprowadzanie  seksu  w  świadomość  bardzo  młodego  człowieka. Eksperci WHO to szkodliwi durnie „…..

”wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka,  która złożyła w Sejmie projekt  usta- wy zakładającej edukację seksualną od pierwszej klasy podstawówki (obecnie wychowanie  do  życia  w  rodzinie  są zajęciami nadobowiązkowymi od piątej klasy). „ „…(więcej )

Nowy  trend  w  nowoczesnym wychowywaniu dzieci lansują psychologowie w Norwegii.

Ich zdaniem, dzieci powinny oglądać pornografię! –  podaje onet. pl.  I to im wcześniej, tym lepiej. A rodzice powinni z nimi o tym dyskutować.”…..

”Poglądom  Lindskoga  wtóruje  terapeuta  rodzinny  i  seksuolog  Thomas J. Winther.

– Ciekawość jest zdrową częścią rozwoju dziecka   –   przypomina starą prawdę. –  Porno nie wywołuje traumy u dzieci –  przekonuje dr Winther. „…..(więcej)

Hans Frank

„Polska powinna być tak uboga,  aby  Polacy  sami  chcieli  pracować  w Niemczech” „…(więcej )

_____________________________________

Marek Mojsiewicz

8 listopada 2013
Za; http://3obieg.pl/tusk-zarzadza-polskimi-dziecmi-jak-swoim-bydlem-roboczym
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, Gender, GLOBALIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PO, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.