Muzułmanie i żydzi skarżą Polskę do UE ws. uboju.

Konferencja prasowa Związku Polskie Mięso pt. „Czy Komisja Europejska obroni ubój rytualny w Polsce?”; od lewej: Sławomir Szyszka - Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych województwa wielkopolskiego, Shalom Dov Ber Stambler - przewodniczący Centrum Chabad Lubawicz, Witold Choiński - prezes Związku Polskie Mięso, Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Piotr Kadlcik - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, prof. dr hab. Marek Chmaj - Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie Konferencja prasowa Związku Polskie Mięso pt. „Czy Komisja Europejska obroni ubój rytualny w Polsce?”;  od lewej: Sławomir Szyszka – Porozumienie Związków i Organizacji Rolniczych województwa wielkopolskiego,  Shalom Dov Ber Stambler  –  prze- wodniczący  Centrum Chabad Lubawicz, Witold Choiński  –  prezes  Związku Polskie Mięso,  Tomasz Miśkiewicz – przewodniczący Muzułmańskiego Zwią- zku Religijnego w RP,  Piotr Kadlcik  –  Gmina Wyznaniowa Żydowska w Wa rszawie,  prof. dr hab. Marek Chmaj  –  Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspól nicy Sp.k.  w  Warszawie

Polscy muzułmanie i żydzi zapowiedzieli, że w kwestii dopuszczalności w Pol sce tzw. uboju religijnego zwrócą się do  Komisji Europejskiej  oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.  Ich zdaniem doszło do naruszenia europejskich przepi- sów.

Niemal tydzień po incydencie w Bohonikach i  zamieszaniu wokół uboju rytu- alnego, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce  Tomasz Miśkie- wicz oświadczył, że jest zbulwersowany faktem pozostawienia bez echa zakłó- ceń święta wyznawców islamu.

Wystąpienie do organizacji międzynarodowych jest ostatecznym kro- kiem,  gdyż polski rząd chowa głowę w piasek i o tym problemie nie  roz- mawia – powiedział. Mufti podkreślił,  że  rozporządzenie  UE dopuszcza –  pod pewnymi  warunkami – ubój religijny, zaś ze strony polskich władz nie ma jednoznacznej wykład ni prawa.

Piotr Kadlcik  ze Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich zapewnił, że wy- znawcy judaizmu starają się wywiązywać

w sposób możliwie najpełniejszy z obowiązku wobec zwierzęcia  nieza-dawania mu zbędnego cierpienia”.

Ubój rytualny, czyli bez ogłuszenia, był dozwolony w Polsce do końca grudnia 2012 r.  Od 1 stycznia tego roku jest zakazany,  chociaż  unijne przepisy dopu- szczają go dla celów religijnych.  Obecnie polskie przepisy prawne w tej  kwes- tii budzą kontrowersje interpretacyjne.

Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj wyjaśnił, że we wniosku do Komisji Eu- ropejskiej  zostanie  podkreślone,  że

„dochodzi do kolizji pomiędzy prawem krajowym i unijnym oraz wskaza ne,  że prawo UE posiada prymat nad krajowym”.

Inne wystąpienie ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE, który  dokonu- je wykładni prawa wspólnotowego.

We wniosku zapytamy Trybunał, czy przepisy rozporządzenia unijne- go  w  tej sprawie znajdują bezpośrednie zastosowanie w prawie polskim – powiedział prof. Chmaj. 

Zaznaczył,  że z wnioskami tymi

wystąpi szeroka grupa podmiotów, w tym organizacje religijne i produ- cenci mięsa”.

[…] Prokuratura Okręgowa w Białymstoku  zdecydowała, że zawiadomieniem Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP  o podejrzeniu zakłócenia obcho- dów islamskiego  Święta Ofiarowania w  Bohonikach  zajmie  się  Prokuratura Rejonowa w Sokółce. Wcześniej trafiły tam zawiadomienia ws. uboju rytualne go podczas święta.

Sprawę uboju reguluje ustawa o ochronie zwierząt z 1997 r.

Zakłada ona, że zwierzę przeznaczone do uboju musi być  wcześniej  ogłuszo- ne. Taka praktyka jest niezgodna z wymogami religii żydowskiej i muzułmań skiej.

Dlatego w 2004 r. ówczesny minister rolnictwa Wojciech Olejniczak (SLD) wy dał rozporządzenie, które pozwalało na wykonywanie uboju rytualnego, czyli zabicie zwierzęcia przez poderżnięcia gardła, bez ogłuszenia.

Ubój rytualny nie wzbudzał początkowo kontrowersji,  gdyż  tę  metodę stoso- wano rzadko.

Jednak w 2010 r.  Turcja otworzyła swój rynek dla importu mięsa, ze względu na niewystarczającą podaż wołowiny.

W 2011 r.  mięso  z  uboju  rytualnego stanowiło 30 proc.  całego  eksportu polskiej wołowiny i 10 proc. eksportowanego drobiu.

Spór prawny zapoczątkowany został w końcu listopada ub. roku.

TK orzekł wtedy, że przepis rozporządzenia ministra rolnictwa  z 2004 r.  był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Według TK ustawa pozwala na uśmiercanie zwierząt kręgowych tylko po uprzednim poz- bawieniu ich świadomości, więc rozporządzenie wykroczyło poza materię us- tawy.

Problem miała rozwiązać przedstawiona przez  rząd  nowelizacja  przepi- sów o ochronie zwierząt, dopuszczająca ubój rytualny na poziomie  usta- wy.

12 lipca Sejm odrzucił jednak rządowy projekt.  Zatem  według  obecnych przepisów ustawy o ochronie zwierząt taki ubój jest zakazany.

Jednak zdaniem związków religijnych ubój rytualny nie łamie obecnych pols- kich przepisów. 

Jak przypominają, zgodnie z rozporządzeniem Rady UE z 2009 r. w państ- wach  Wspólnoty  dopuszczalny  jest  ubój   rytualny   przeprowadzany   w rzeźniach, chyba że dane państwo powiadomi (notyfikuje)  Komisję Euro- pejską o bardziej rygorystycznych przepisach krajowych.

Wprawdzie w grudniu ub.r. polski minister rolnictwa poinformował  Komisję Europejską o obowiązywaniu w Polsce zakazu uboju rytualnego, ale – jak  do- wodzi prof. Chmaj  –  samo pismo ministra nie jest wystarczające,  bo nie  sta- nowi źródła prawa.

Przed  wejściem  w  życie  unijnego  rozporządzenia polski Sejm powinien uchwalić zakaz uboju rytualnego w Polsce, ale tego nie dokonał i później- sza notyfikacja była – jego zdaniem – bezskuteczna.

Tej opinii nie podzielają obrońcy praw zwierząt.

„Przyjąć należy, że notyfikacja ma charakter deklaratywny, zaś jej brak nie przesądza o utracie mocy wiążącej przepisów krajowych  (zakazują- cych uboju rytualnego – PAP)”   –  głosi np. opinia zamieszczona na  stro- nie  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt  „Animals”.

Zakazem uboju rytualnego zajmie się także polski Trybunał Konstytucyjny.

Trafiło do niego już pytanie w tej sprawie jednego z sądów oraz wniosek zwią- zku gmin żydowskich.

Za; http://gazetawarszawska.com/2013/10/21/muzulmanie-zydzi-skarza-polske-ue-ws-uboju/
Ten wpis został opublikowany w kategorii ISLAM, JUDAIZM - ŻYDZI, Ubój rytualny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.