Narodowcy przerwali wykład prof. Baumana – [szkolonego w ZSRR oficera KBW wzorowanego na NKWD, ścigającego po wojnie najsłynniejsze oddziały polskiej partyzantki: […] – Policja zatrzymała 15 osób

Policja na prośbę organizatorów wykładu usunęła narodowców (fot. PAP/Maciej Kulczyński)

[Zygmunt Bauman – Po rozpoczęciu wojny, we wrześniu 1939 wraz  z  rodzica- mi uszedł do Związku Radzieckiego. Tam w 1943 rozpoczął studia na uniwer sytecie w Niżnym Nowogrodzie  (wówczas noszącym nazwę Gorki).  Wkrótce potem został zmobilizowany i wcielony do radzieckiej milicji. Przez kilka mie sięcy służył w Moskwie,  regulując  ruch  na  jej  ulicach [5].  Służył w wojskach NKWD.[6] Po wstąpieniu do LWP w 1944 pełnił funkcje oficera polityczno-wy chowawczego, służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Brał udział w bitwie o Kołobrzeg (gdzie był ranny) i zdobywaniu Berlina. Czło nek PPR/ PZPR do 1968 roku [7]. za;  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt _Bauman

IPN- „Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej zawierają interesujące dokumen ty dotyczące działalności Zygmunta Baumana w tym okresie. Pozwalają one uzupełnić i skorygować dane podawane w biogramach znanego filozofa. Wyni ka z nich, że w latach 1945–1953 Bauman był oficerem  Korpusu Bezpieczeń- stwa Wewnętrznego. Struktura, choć ubrana w mundury wojskowe, to z  wojs kiem miała niewiele wspólnego. Była bowiem zbrojnym ramieniem partii ko- munistycznej utworzonym na wzór wojsk NKWD i służącym ujarzmieniu pols kiego społeczeństwa.  To właśnie jednostki KBW ścigały po wojnie najsłynniej sze oddziały polskiej partyzantki: V. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na Białostocczyźnie, mjr. Hieronima Dekutowskie go „Zapory” na Lubelszczyźnie czy Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu.” […]

„Bauman trafił do KBW już po zakończeniu działań wojennych w Europie, 1 czerwca 1945 r. Rozpoczynał w stopniu podporucznika jako  zastępca  dowód cy 5.   Samodzielnego Batalionu  ochrony  KBW  do spraw polityczno – wycho- wawczych. Potem pełnił m.in. funkcję instruktora w Zarządzie Polityczno-Wy chowawczym KBW. Służbę zakończył w marcu 1953 r. w stopniu majora, jako szef Oddziału II Zarządu Politycznego KBW. To właśnie tu, w pionie politycz nym, KBW za pomocą totalitarnej indoktrynacji miał zmieniać żołnierzy-po borowych w sprawne narzędzie zbrodniczego systemu.” […] Za; http://wpolity ce. pl/artykuly/14627-o-tym-trzeba-mowic-o-kongesie-kultury-i-zygmuncie-baumanie-z- archiwow-ipn  przyp. emjot

_______________________

Grupa kilkudziesięciu narodowców zakłóciła wykład prof. Zygmunta Bauma na na Uniwersytecie Wrocławskim. Po przywitaniu profesora przez prezyden ta Wrocławia Rafała Dutkiewicza narodowcy zaczęli buczeć, gwizdać i krzy- czeć: „Precz z komuną”, „Dutkiewicz, kogo zapraszasz”.

Policja usunęła intruzów, zatrzymano 15 osób. Prezydent przeprosił naukow ca za całą sytuację.

Wizyta socjologa i filozofa, prof. Baumana, w stolicy Dolnego Śląska związa na była z obchodami 150. rocznicy powstania niemieckiej socjaldemokracji, której założycielem był wrocławianin Ferdynand Lassalle.

Po usunięciu protestujących Dutkiewicz przeprosił naukowca za całą sytua cję.

Nie będę tolerował nacjonalistycznej hołoty w swoim mieście – podkre ślił prezydent.

Wykład potoczył się już bez żadnych kłopotów. Akcja policji została nagrodzo na brawami przez pozostałych słuchaczy.

Po wykładzie Dutkiewicz wydał oświadczenie, w którym podziękował policji za szybką i sprawną reakcję i zapewnił, że nie będzie tolerował we Wrocławiu jakichkolwiek neofaszystowskich, nacjonalistycznych zachowań. Zwrócił się także do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza:

„Panie Ministrze! Zadeklarowałem już i czynię to raz jeszcze, tym razem bardziej stanowczo: pomożemy policji finansowo i organizacyjnie.

Zajmijmy się nacjonalistyczną grupą chuliganów. Jeżeli tego nie uczyni my – przyniesie to ujmę polskiej demokracji i Państwu Polskiemu”.

Komentując zajście, Bauman przyznał, że nie wie dlaczego jest przepraszany i jego zdaniem to on powinien przeprosić słuchaczy za to, że „posłużyłem za pretekst do widowiska, którego byliście państwo świadkami”.

Jestem też zadowolony, bo zafundowano nam lekcję historii, o której na spotkaniu będziemy rozmawiać – dodał.

Lewica przechodzi kryzys”

W trakcie wykładu Bauman omówił m.in. historyczne tło, które towarzyszyło powstaniu socjaldemokracji i najważniejsze założenia programowe przedsta- wione przez Lassalle’a, który opierały się m.in. na zjednoczeniu robotników, przejęciu przez nich władzy, wprowadzeniu powszechnego prawa wyborczego oraz doprowadzeniu do sytuacji, w której robotnicy byliby właścicielami fabryk, w których pracują.

Wszystkie te postulaty wymagają aktualizacji, ale wizja sprawiedliwe go społeczeństwa nadal stoi na porządku dziennym, tak jak i 150 lat temu – zaznaczył.

Zdaniem filozofa, lewica przeżywa jednak obecnie głęboki kryzys, a jego głów nymi przyczynami są utrata własnej tożsamości, zanikanie klasy robotniczej oraz skazana na niepowodzenie próba zjednoczenia wielu środowisk społecz nych o bardzo zróżnicowanych celach i problemach.

Socjolog zaznaczył, że obecna sytuacja gospodarcza jest znakomitą okazją do tego, by lewica odbudowała swoją pozycję, jednak nie potrafi tego wykorzy stać.

Tego kryzysu nie można rozwiązać szybko, pomiędzy jednymi,  a dru gimi wyborami. Potrzebna jest nowa, długoterminowa przemiana kultu rowa i może powrót do korzeni – podkreślił.

  • Całość czytaj pod linkiem j.n.
Autor: kapi, pszl; Źródło: TVP Info, PAPPAP
22.06.2013
Za; http://tvp.info/informacje/polska/narodowcy-przerwali-wyklad-prof-baumana/11522861
Ten wpis został opublikowany w kategorii AGENTURA, ANTYPOLONIZM, APELE - KOMUNIKATY, ARCHIWUM 25-LECIA 1989-2014, EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, OKRĄGŁY STÓŁ, PO, POlska w likwidacji, PRL, PROTESTY, Ruch Narodowy, UB-NKWD, Zbrodnie komunistyczne, ZSRR, Żołnierze Wyklęci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.