żydzi kontra władze Leżajska

Bracia, trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. (1 P 5. 8-9)

judeopoloniaPrzedstawiciele żydowskiej fundacji chcą wybudować Centrum Chasydyzmu w Leżajsku. Skarżą się, że radni i burmistrz nie popierają tej inwestycji.

Żeby nieco lepiej zrozumieć poniższy artykuł koniecznie trzeba zobaczyć na zdjęcia znajdujące się pod tym linkiem. Komentarz zbyteczny: http://gigapica.geenstijl.nl/2009/06/the_battle_for_the_holy_sabbat.html

[ Zobacz też: Polskie Święta (!!!): Leżajsk. Elimelech cudotwórca: http://ww w.polskiekrajobrazy.pl/Artykuly/13:Polskie_Swieta/121:Lezajsk.Elimelech _ cudotworca.html

Ohel cadyka Elimelecha w dniu rocznicy jego śmierci. Leżajsk

Leżajsk - ohel w niedzielne przedpołudnie

– reklama LOT-u umieszczona na tym zdjęciu – czy LOT już jest żydowski? – przyp. emjot ]

Centrum Chasydyzmu w Leżajsku miałoby powstać na bazie dwóch budynków przy ul. Studziennej, które należą do fundacji chasydów. Tutaj mieściłoby się Muzeum Tradycji Chasydzkiej Na Ziemiach Polskich, kiosk z pamiątkami i li- teraturą, sala na projekcje filmów dokumentalnych oraz mykwa (rytualna łaź nia). Parter i dwa piętra zajmowałaby część hotelowo-restauracyjna. Obok powstałby parking na 50 samochodów.

Rozmowy utknęły w martwym punkcie

Koncepcja budowy centrum pojawiła się kilka lat temu i utknęła w martwym punkcie. Pół roku temu doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli funda cji chasydów z władzami Leżajska. Bez efektów.

– Ani burmistrz ani Rada Miasta nie podejmują żadnego konkretnego działania umożliwiającego rozpoczęcie przygotowań  do budowy  od strony formalno-prawnej.

Przedstawiciele fundacji chasydów kilkakrotnie spotykali się z burmist rzem i Radą prezentując projekt domu pielgrzyma. Przedstawili korzyś ci płynące z jego budowy dla miasta pod względem turystycznym i eko nomicznym – mówi Marcin Bartosiewicz z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Czy Leżajsk na tym zyska?

Burmistrz Leżajska nic nie wie o tych korzyściach.

– Spotkanie dotyczyło wyłącznie spraw technicznych dotyczących inwe stycji. Jej usytuowania,  parametrów  wynikających  z  przepisów.  Mieli złożyć u nas wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagos podarowania terenu. Jest niezbędny, by starać się o pozwolenie starosty na budowę. Do tej pory taki wniosek do nas nie wpłynął – zwraca uwagę Piotr Urban, burmistrz Leżajska.

Przyznaje, że obecna jak i poprzednia Rada Miasta Leżajska nie jest przychyl na tej inwestycji. A sam burmistrz?

– Z prawnego punktu nie mogę powiedzieć “nie”, jeśli projekt będzie speł niać  wszystkie  wymagania  architektoniczne  i  budowlane.  Fundacja chce  wybudować  centrum  na  swoim  terenie i gruntach, które  ma  od prywatnych osób – podkreśla Urban.

Przedstawiciele Fundacji Chasydów Leżajsk – Polska wymieniają korzyści z powstania Centrum Chasydyzmu w Leżajsku.

– Po pierwsze pojawiłyby się miejsca pracy, gdyż taki budynek wymaga stosownej obsługi. Poza tym z funkcjonowaniem centrum wiąże się ko- nieczność korzystania z różnych usług i dostaw towarów.

Zwiększyłby się ruch turystyczny, gdyż w Centrum mieściłby się też dom pielgrzyma, umożliwiający zaplanowanie noclegu.  Po trzecie  –  Leżajsk dołączyłby do kilku miast w Polsce znanych właśnie z tego, że mają czy nną synagogę i ośrodek życia żydowskiego – zwraca uwagę Monika Kraw czyk, pełnomocnik fundacji.

Nie tylko dla chasydów

Centrum Chasydyzmu w Leżajsku byłoby ogólnodostępne.  Korzystać  z  niego mo gliby nie tylko chasydzi. Byłaby to dodatkowo atrakcja turystyczna w mie ście. Fundacja chasydów ma pieniądze na inwestycję, ale warunkiem sięgnię cia po nie jest uzyskanie zezwoleń przewidzianych prawem. Poza tym tworze nie dokumentacji projektowej jest zależne od konkretnych warunków ustalo nych w tych zezwoleniach.

– Istnieje koncepcja architektoniczna, która szczegółowo została przed stawiona burmistrzowi i Radzie Miasta. Są potrzebne dokumenty, o które wystąpiliśmy do władz Leżajska.

Natomiast trudno jest realizować jakąkolwiek istotną inwestycję bez współpracy z włodarzami miasta. A taka współpraca aktualnie jest niedostateczna.

Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska zwróciła się z propozycjami konkret nych rozwiązań, na które albo nie dostała żadnej odpowiedzi, albo zos- tały odrzucone – dodaje Krawczyk. W efekcie trzeba było zmienić kon- cepcję architektoniczną.

/p – Źródło: http://m.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130608/LEZAJSK/130609736
Za; http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=14025#more-14025 – czerwiec 13th, 2013
  • KOMENTARZ emjot

[„ Noam Elimelech – gwiezdne słowa

Noam Elimelechto rozprawa, w której niektóre ze słów opatrzone zos- tały przez rabiego maleńkimi jak ziarnko piasku znaczkami, miniaturo wymi gwiazdkami symbolizującymi ponadczasowe, zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych, znaczenie słów. Nie wszystkich oczywiście, ale niektórych, wyróżnionych przez rabina. Słów, na które trzeba zwrócić uwagę i pomyśleć o ich znaczeniu. Podwójnym, potrójnym, a może nawet pięcio- sześciokrotnym ?

: za; Leżajsk. Elimelech cudotwórca : http://www.polskiekrajobrazy.pl/Artykuly/13:Polskie_Swieta/121:Lezajsk. _Elimelech _cudotworca. html„]

Powszechnie wiadomym jest nam chrześcijanom, że żydzi w celu uniknię cia kar za bluźnierstwa przeciwko religii chrześcijańskiej (przede wszyst kim katolickiej) a szczególnie przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej – w miejsca bluźnierstw wstawiali różne kropki i gwiazdki – tak! zrozumiałe tylko dla wtajemniczonych znaczenie słów – czyli żydów. To są te ichne „gwiezdne” słowa.

O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA – MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY!

KRZYŻ CHRYSTUSA NIECH MI BĘDZIE ŚWIATŁEM – NIECH DIABEŁ NIE BĘDZIE MI PRZEWODNIKIEM – IDŹ PRECZ SZATANIE1 NIE KUŚ MNIE DO ZŁEGO – ZŁE JEST TO CO PODSUWASZ – SAM PIJ SWOJĄ TRUCIZNĘ !

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA POLSKI, HISTORIA WSPÓLCZESNA, JUDAIZACJA POLSKI, JUDAIZM - ŻYDZI, Roszczenia żydowskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.