Dlaczego tak nienawidzi Pan Polski i polskiej kultury? – Czwarte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.

„Nie prosiłem o podanie trybu wyłonienia Yael Bartana – jako reprezentan- tki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji, ale uzasadnienia: – dlaczego syjonistyczną prowokację – obrażająca Naród Polski – mianował Pan symbolem “polskiej kultury”?!!! […] Skoro Yael Bartana chciała poka- zać mary i koszmary syjonizmu – to powinna przedstawić wycieczki Izrael czyków urządzających sobie szabasowe pikniki z widokiem na mordowa- nych Palestyńczyków. I dokonać tego pod szyldem Izraela! […]

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                              Bogdan Zdrojewski

Czwarte wezwanie o uzasadnienie wysłania Yael Bartana – jako reprezen- tant ki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.

Panie “Ministrze”

Ustawa Prawo Prasowe, oraz Ustawa o dostępie do informacji publicz- nych obliguje Pana do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na temat podejmowanych przez Pana decyzji.

22 lutego 2013 roku zadałem Panu bardzo proste pytanie:  Wniosłem  o uzasadnienie wysłania Yael Bartana jako reprezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.

Pytanie proste i nie powinno stwarzać problemów dla Ministra i całego sztabu ekspertów. Chyba, że dokonało się przestępstwa – bo wtedy każde słowo podejrzanego może być użyte przeciwko niemu.

Minęło ponad trzy miesiące i Pan milczy. Łamie Pan tym samym obowią-zujące Prawo, które obliguje Pana do udzielenia niezwłocznej odpowiedzi – bądź w razie odmowy – w ciągu dwóch dni uzasadnienia jej odmowy.

Gdybym ja był na Pana miejscu – to w 15 minut zreferowałbym sekretarce odpowiedź. Ale w pierwszym rzędzie nie dopuścił do takiej obelgi wobec Polaków – jakiej Pan dokonał.

Dla Pana jednak 94 dni to za mało czasu by ponieść moralną odpowiedzia lność za haniebną prowokację awanturników z bandy  nazywanej  “Kryty- ką Polityczną”, którzy plując Polakom w twarz – na kilka dni przed pier- wszą rocznicą katastrofy w Smoleńsku – w samym środku Warszawy zor ganizowali zbiorowisko służące poniżeniu Narodu Polskiego.

W Pana imieniu i za Pana zgodą zrealizowano film – którego celem było przedstawienie Polaków jako “faszystów” – co potwierdzili pracownicy rzekomo “Narodowej Galerii Sztuki “Zachęta””.

Od wielu lat walczy Pan z rzeczywistą polską kulturą – wprowadzając w jej miejsce różnorakie patologie opisywane przymiotnikami, lub przyros-tkami.

Dnia 9 maja br otrzymałem anonim z Centrum Informacyjnego Minister- stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przedstawiający mi tryb postę-powań, które doprowadziły do wysłania Yael Bartana – jako reprezentan- tki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji, a potem firmowania jej prowokacji – szyldem polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zauważę fakt, że w informacji tej podano kłamstwo – jakoby “Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił publiczny konkurs na wyło- nienie projektu prezentacji w pawilonie polskim w Wenecji”. Nigdy nie widziałem żadnych ogłoszeń dotyczących konkursu na wyłonienie repre- zentacji Polski na na 54. Biennale Sztuki w Wenecji , a przeprowadzona ostatnio kwerenda nie doprowadziła do żadnych innych informacji – jak tylko ogłoszenia w sprawie następnego Biennale w Wenecji.

Ale najistotniejsze jest to, że osoba udzielająca mi odpowiedzi ma proble- my ze zrozumieniem tekstu czytanego.
Nie prosiłem o podanie trybu wyłonienia Yael Bartana – jako reprezentan tki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji,  ale uzasadnienia:

dlaczego syjonistyczną prowokację – obrażająca Naród Polski – mianował Pan symbolem “polskiej kultury”?!!!

Pozwolę sobie zauważyć, że dostatecznie znam historię Żydów – by nie dać się nabrać na pokrętną interpretację treści tej prymitywnej agitki.
Syjonizm jest pierwszą i jedyną funkcjonującą do tej pory ideologią nazistowską!

Fakt, że za syjonistów uważała siebie również niewielka grupa romanty- ków nie zmienia sprawy, że w prowokacjach i zbrodniach przeciwko ludzkości syjonizm stoi w jednym szeregu z nazizmem – z którym przez lata współpracował!

Skoro Yael Bartana chciała pokazać mary i koszmary syjonizmu – to po- winna przedstawić wycieczki Izraelczyków urządzających sobie szaba- sowe pikniki z widokiem na mordowanych Palestyńczyków. I dokonać tego pod szyldem Izraela!
Taki przekaz jest bardzo bliski psychopatom z kręgu “Krytyki Politycz- nej”, których mianował Pan “jury” promujące tą kobietę.

Za przejaw kolejnej  bezczelności  uważam  stwierdzenie  anonima  z  Cen- trum Informacyjnego informujące że : “Jury podejmując decyzję dotyczą cą rekomendacji projektu kieruje się wyłącznie kryteriami wartości arty stycznych.”

Zadaję więc Panu pytanie:

Kto i po jakich prochach uznał, że ta prymitywna awantura ma coś wspólnego ze sztuką?!!!

Pana “eksperci” nie nadają się nawet na uczniów bo nie posiadają mini- mum kultury i inteligencji. Ale ci prymitywni kolesie Dyrektor Zachęty nie będą Polakom wmawiać, że uwłaczająca nam prowokacja ma coś wspólne go z kulturą, albo sztuką!!!.

Wiem, że Panu i Pana pracownikom – złożenie kiltu zdań razem stwarza problemy.

Pana “najwybitniejszych ekspertów” przerosło zadane przeze mnie pyta nie: czy wiedzą – co oceniają?

Od ponad roku nie potrafią na nie odpowiedzieć. W ogóle nie potrafią odpowiedzieć na żadne pytanie – zadane im przez artystę plastyka i teoretyka kultury.

Tylko wobec prymitywnych dziennikarzy udają celebrytów.

Dysponuje Pan milionami złotych zrabowanych Społeczeństwu Polskiemu do zmarnowania na takie patologie – jak wysłanie Yael Bartana – jako re- prezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji.

Proszę więc zatrudnić internetowego – anonimowego specjalistę od prac naukowych. Na pewno będzie lepszy od wszystkich Pana ekspertów razem wziętych.

W czwartym wezwaniu do uzasadnienia wysłania Yael Bartana – jako re- prezentantki polskiej kultury na 54. Biennale Sztuki w Wenecji występuję jako moralny spadkobierca kultury polskiej i reprezentant większości Narodu Polskiego, który został opluty przez finansowanych z budżetu MKiDN awanturników.

Ponieważ udaje Pan, że nie rozumie słowa “uzasadnienie” to pozwalam sobie uściślić pytanie:

1. Co ma wspólnego syjonistyczna prowokacja z kulturą i sztuką?
2. Dlaczego plując w twarz wszystkim polskim artystom – na reprezentantkę polskiej kultury – zaakceptował Pan kobietę, która nie posiada żadnych kwalifikacji w dziedzinie kultury i sztuki?
3. Dlaczego od lat wykorzystuje Pan Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do politycznego awanturnictwa?
4. Dlaczego z pełną premedytacją niszczy Pan kulturę polską i wprowadza do muzeów, oraz galerii – wszelkie przejawy prymitywnych patologii.
5. Dlaczego tak nienawidzi Pan Polski i polskiej kultury?

Przypominam, że minęły wszystkie terminy odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie, dlatego zamieszczam dla mediów odnośniki do wcześniej zadanych pytań::

Pierwsze zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32121
Drugie zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32176
Trzecie zapytanie: http://zaprasza.net/a.php?article_id=32206

Artysta plastyk i teoretyk kultury                                                                                       Artur Łoboda

Polskie Niezależne Media
Fundacja Promocji Kultury
http://www.fundacja.zaprasza.eu

Za; http://wirtualnapolonia.com/2013/05/29/dlaczego-tak-nienawidzi-pan-polski-i-polskiej-kultury/#more-26924 – 2013-05-29
Ten wpis został opublikowany w kategorii ANTYPOLONIZM, HISTORIA WSPÓLCZESNA, III RP, JUDAIZACJA POLSKI, PO, POlska w likwidacji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.