Aborcja: koszerny mord – Jayne Gardener, z uwagami IncogMana

źródło: http://incogman.net/2013/04/abortion-the-kosher-slaughter-2/#mo re-94858;  autor: Jayne Gardener, z uwagami IncogMana

Dr. Henry Morgentaler speaks to the media in TorontoParszywy żyd-aborcjonista, dr Hen- ry Morgentaler, został uhonorowany “Orderem Kanady” w 2008 roku za forsowanie żydowskiego programu zabijania Białych dzieci. Wystarczy spojrzeć na tego szczura! Niedobrze się robi na widok tej rasy dewiantów i morderców.  [INCOG]

Kto napędza przemysł aborcji w Stanach Zjednoczonych? Chcesz zaryzykować postawienie zakładu? Jeśli po- wiesz, że głównymi ludźmi czynu, jacy wciąż o tym gęgają, stojąc za ruchem pro-aborcyjnym w USA są żydzi – trzask! prask! – wygrywasz główną nagrodę.

Chociaż istnieją oczywiście żydzi, którzy bronią życia i zwalczają podnosze- nie się wskaźników aborcji, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak też izrahe llu, ośmielę się powiedzieć, że są one z pewnością nieznaczną mniejszością, zwłaszcza w USA.

 • Ich niewielki szacunek dla życia Gojów na każdym etapie rozwoju znajdu- je odzwierciedlenie w liczbie aborcji wykonywanych przez żydowskich le karzy (około połowa wszystkich zabiegów aborcji wykonują żydzi) w ży dowskich “kobiecych klinikach” (około połowy wszystkich takich kli nik należy do żydów), co w ogóle nie trzyma się zasad jakiejkolwiek proporcji, jeśli wziąć pod uwagę, jak niewielki odsetek w naszej populacji stanowią żydzi.

Różni ludzie pisali publicznie o nieproporcjonalnie wielkiej liczbie żydów w ruchu prawa do aborcji. Na przykład, Kenneth Mitzner, założyciel organizacji pod nazwą The Pro-life League Against Neo-Hitlerism, powiedział:

To jest tragiczne, ale w sposób oczywisty prawdziwe, że większość lide- rów ruchu pro-aborcyjnego jest pochodzenia żydowskiego“.

Najpierw rzućmy okiem na talmudyczny punkt widzenia na aborcję. Miszna, zawierająca pierwszą część Talmudu, stanowi źródło do zrozumienia żydows kiego poglądu, który zakłada, że ​​życie powstaje dopiero w chwili narodzin, jakie ma miejsce, jak uważają żydzi wtedy, gdy następuje uduchowienie/ otrzymanie duszy.

Tak długo, jak płód, lub jego najważniejsza część, jego główka, nie przyszła na świat, nie jest nazywany nefresh (dusza ludzka), a więc płód nie może być uważany za żywą istotę, aż chwili urodzenia.

W Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia 21:22-23 pokazuje się nam, że ży- dzi nie uznawali nienarodzonego życia jako człowieka, co stanowiło odzwier-ciedlenie w przepisach prawa w tym okresie:

Jeźliby się też powadziwszy mężowie, uderzył który z nich niewiastę brzemienną, tak żeby z niej płód wyszedł, jednakby nie zaszła śmierć koniecznie karanie odniesie, jakie włoży nań mąż onejże niewiasty, a da wedle uznania sędziów.

Ale gdzie by śmierć zaszła, tedy dasz duszę za duszę; Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, Sparzelinę za sparzelinę, ranę za ranę, siność za siność”. (Biblia Gdańska/Księga Wyjścia 21)

Dosłownie i w interpretacji, ten cytat stanowi podstawę prawną zasady, że zniszczenie płodu nie może być uznane za karalne morderstwo. Śmierć nie narodzonego dziecka w łonie matki jest zagrożona tylko karą grzywny, a kara śmierci nie obowiązuje. Tylko wtedy, gdy matka jest poszkodowana, tj. zosta je zabita, może zostać zastosowane prawo kary śmierci“.

Oczywiście i nad wyraz jasno, talmudyczny pogląd żydowski na temat aborcji jest czymś wywrotowym, ponieważ jeśli płód nie jest uważany za żywą istotę do chwili porodu, to może to tylko oznaczać, że talmudyczni żydzi nie mają żadnych problemów z aborcją na każdym etapie ciąży z jakiegokolwiek powo du, aż do momentu narodzin.

 • Bezsporne jest, że płód jest istotą żywą i to jest odrażające, że pro-aborcyj ni żydzi myślą, iż to jest całkiem w porządku niszczenie zdrowego płodu, bez względu na to, w jak zaawansowanym stanie ciąży aborcja będzie mieć miejsce.

Aborcja ma jawne i szerokie poparcie wśród żydów w tym kraju, a różne orga- nizacje żydowskie w USA otwarcie i bezwstydnie nawołują do działań aborcyj nych, są to, m.in.:

 • American Jewish Committee • American Jewish Congress  •  B’nai B’rith Women • Central Conference of American Rabbis [Reform] • Federation of Reconstructionist Congregations  • Hadassah Women • Jewish Labor Committee • Na’amat USA • National Federation of Temple Sisterhoods [Reform] • National Council of Jewish Women  • New Jewish Agenda • North American Temple Youth Rabbinical Assembly • Union of American Hebrew Congregations [Reform] • United Synagogues of America [Conser vative] •  Women’s League for Conservative Judaism [5]

Wielu żydowskich lekarzy, a także nie-profesjonalistów, mężczyzn i kobiet, jest nad-reprezentatywna wśród amerykańskich zwolenników aborcji na ży czenie. Tutaj jest przedstawiona tylko częściowa lista:

 • Wszyscy czterej pierwotni organizatorzy najbardziej wpływowej grupy popieraczy aborcji w Stanach Zjednoczonych – National Abortion Rights Action League (NARAL) – byli pochodzenia żydowskiego, w tym obecny działacz pro-life (dla życia – przypis) dr Bernard Nathanson.
 • Dr Christopher Tietze pracował dla the Population Institute oraz Interna tional Planned Parenthood Federation, i zrobił więcej dla promocji ogól- noświatowej rzezi niewinnych nienarodzonych dzieci, niż jakakolwiek inna osoba.
 • Dr Alan Guttmacher był prezesem tje Planned Parenthood Federation of America przez ponad dziesięć lat, założył Planned Parenthood Physicia- ns i zrobił więcej niż jakikolwiek inny lekarz w celu promowania aborcji w tym kraju. On także opowiada za akcję obowiązkowej aborcji i steryli zacji pewnych grup ludnościowych  w Stanach Zjednoczonych.
 • Dr Etienne-Emile Baulieu, wynalazca pigułki aborcyjnej RU-486, urodził się w 1926 roku w rodzinie lekarza o nazwisku Leon Blum. Zmienił nazwis ko w 1942 roku.
 • Profesor na Stanford, Paul Ehrlich, jest “ojcem” mitu przeludnienia. Jego “praca” The Population Bomb, była “iskrą”, jaka spowodowała ruch an- ty-narodzeniowy.
 • Lawrence Lader, (profesor na New York University i współzałożyciel NA- RAL) król propagandystów aborcyjnych, napisał kilka książek zapcha- nych fabrykacjami chorego umysłu i jawnymi kłamstwami, które pomog ły postępowi aborcji na całym świecie … Lader był cytowany 11 razy w sprawie sądowej Roe v. Wade, bo dostarczał uzasadnienia, jakie chcieli usłyszeć sądziowie. (W tej samej sprawie, zeznanie głównego, jednego z wiodących na świecie lekarzy broniących życia płodu, dr A.W. Liley’a, zostało całkowicie zignorowane, ponieważ zdecydowanie podcinało orzeczenie sądu)… Lader był założycielem również Abortion Rights Mobilization (ARM), która pozwała Internal Revenue Service do sądu za nieudaną próbę odebrania Kościołowi Katolickiemu zwolnień podatko- wych, oskarżanemu o zbyt skuteczne sprzeciwnianie się aborcji. On rów nież był jednym z czołowych zwolenników pigułki aborcyjnej RU-486” .

Powyżej wymieniony, dr Christopher Tietze, który zmarł kilka lat temu pozo- stawił bardzo niepokojące dziedzictwo.

 • Istnieje nagroda pod nazwą Dr. Tietze Humanitarian Award przyznawa na przez the National Abortion Federation dla lekarzy z branży aborcyj nej za ich wkład oraz postępy w dziedzinie jakości opieki na polu aborcji.

Oczywiście nie tylko żydowscy członkowie profesji medycznej są siłą wiodącą aborcji. Na pewno byli wspomagani poprzez współudział w ich chorobliwej pasji mordowania przez różnych prawodawców, szczególnie senatorów

 • Anthony Bielensona z Kalifornii i Alberta Blumenthala z Nowego Jorku, którzy byli czołowymi zwolennikami legalizacji aborcji w swoich stanach oraz w kraju.

Z pewnością jest faktem, że istnieją inne lewicowe organizacje, które są zago- rzałymi zwolennikami aborcji na żądanie, a jakie posiadają w swym składzie duży udział żydów, a mianowicie

 • Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (The American Civil Liberties Union, ACLU), która sprzeciwiała się większości proponowanych ustaw w celu ograniczenia dostępu do aborcji,
 • a także organizacja Normana Leara, The People For The American Way, która stoi zdecydowanie po stronie pro-aborcyjnej.

Nic dziwnego, że nawet Anti-Defamation League siedzi prosto i mocno po pro-aborcyjnej stronie barykady.

 • 19 kwietnia 2007 roku, ADL publicznie wyraziło ubolewanie, że Sąd Naj- wyższy Stanów Zjednoczonych orzekł utrzymanie w mocy federalnego Partial Birth Abortion Act, i wydała takie oświadczenie:

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni konsekwencjami orzeczenia Sądu Naj- wyższego w sprawie aborcji. Na skutek utrzymania po raz pierwszy tej ustawy w sprawie aborcji, jaka nie zawiera żadnego wyjątku w zakresie zdrowia kobiety,

Sąd Najwyższy podważył prawo kobiety do dokonania wyboru i do dzia łania zgodnie ze swoim sumieniem oraz nakazami wiary. Nadal uważa- my, że Amerykanie powinni mieć wolność podejmowania trudnych decy zji dotyczących sumienia i zdrowia, bez ingerencji w to swojego rządu“.

Prawa aborcyjne stały się w dużym stopniu papierkiem lakmusowym przy wy bieraniu przedstawiciela demokratów, o czym świadczy pro-aborcyjna posta- wa katolików, jak np. senator Ted Kennedy i innych.

Spośród 41 żydów, członków Senatu USA, w ciągu ostatnich 20 lat, 32 (80 procent) ostro opowiadało się za polityką pro-aborcyjną“.

Radykalny ruch feministyczny, kierowany przez żydówki, jak Gloria Steinem i Betty Friedan, był zagorzałą siłą napędową ruchu pro-aborcyjnego od po- czątku swego istnienia.

 • Ich pogarda dla rodziny i wyimaginowany ucisk kobiet przez mężczyzn w tym kraju oraz ich przekonanie, że role płci są konstruktem społecznym, a nie czymś wrodzonym ludzkości od zarania dziejów, spowodowała, że ten ruch stał się gorącym orędownikiem aborcji jako wielka tuba nagłaśniają ca uwolnienie kobiety od “ucisku roli matki.

simone-viel-jacobSimone Weil-Jacob

Simone Veil (Jacob), była francuska minister zdrowia i „ocaleniec” z Auschwitz, była głów nym motorem legalizacji aborcji we Francji.

W tym czasie przeciwnicy opisywali aborcję jako potencjalny “holocau$t” i to doprowadzało żydów do białej gorączki – nie ze względu na zabijanie dzieci, zapomnij o tym, ale dlatego, że stawiano ten oczywisty mord na równi z świętym cierpie- niem żydowskim. [INCOG]

Kate Michelman jest kolejnym przykładem.

 • Przez wiele lat, Michelman, prezes NARAL Pro-Choice America od 1985 do 2004, stała na czele każdej debaty, jaka miała na celu wywoływanie kontro wersji i podziałów.
 • Odkąd zapadło orzeczenie w sprawie Roe kontra Wade [obejrzyj wideo po niżej tekstu], NARAL Pro-Choice America, zebrało ponad milion członków i sympatyków, i stało się głównym narodowym adwokatem nawołującym do “praw kobiet dokonania wyboru”.

NARAL aktywnie wspiera wybór kandydatów pro-aborcyjnych za pośrednic- twem różnych komitetów działań politycznych.

 • Silnie inwestuje w lobbing Kongresu do zwalczania wszelkich przepisów antyaborcyjnych, a także wspiera projekty ustaw, które chronią prawa do aborcji i poszerzenia dostępu kobiet do „opieki zdrowotnej w zakresie reprodukcji”.

Wynik badań Lichter-Rothman (w obydwu wypadkach żydzi) zostało oficjal nie ukryte i zakazano ich szerokiej publikacji i można sobie wyobrazić, dla- czego.

To informacje dotyczące składu członków mediów i ich postawy pro-abor cyjnej, wynik był oszałamiający, ale to nie dziwi. Wnioski?

 • Liderzy branży filmowej: 95% pro-aborcyjna, 62% żydów:
 • Liderzy branży telewizji: 97% pro-aborcyjna, 59% żydów:
 • Liderzy branży newsów medialnych: 90% pro-aborcyjna, 23% żydów”. [jeszcze więcej żydów – INCOG]

Ugrupowania żydowskie są stale zaangażowane w zbieranie funduszy, aby za chować prawo do aborcji, wydają dziesiątki milionów dolarów, aby zapewnić, że aborcja będzie nadal legalna.

 • 28 lutego 1989 roku The American Jewish Congress dostał pełną stronę reklamową w New York Times p.tAbortion And The Sacredness Of Life ( aborcja i świętość życia), która kosztowała wielką sumę 30.000 dolarów.

Zapewnienie sobie prawa do zabijania nienarodzonych dzieci przychodzi za wysoką cenę.

Prasa często daje pro-aborcyjnym żydom znaczne wsparcie propagandowe, jak również dużą swobodę.

 • Kiedy dr Barnett Slepian (dostawca usług aborcyjnych, który później został zastrzelony przez działacza antyaborcyjnego) walnął w głowę protestującego działacza ochrony życia kijem baseballowym (powodując poważne obrażenia) za to, że ośmielił się pikietować pod jego domem, prasa nie tylko wykazała się stosowaniem podwójnych standardów pop rzez tłumaczenie i wyjaśnianie jego zachowania, ale także twierdziła, że stał się celem pikiety, bo jest żydem,
 • dlatego też działania podejmowane przez zwolenników ochrony życia były antysemickie.
 • Marilynn Buckham, właścicielka kliniki aborcjnej, powiedziała Buffalo News, że pikiety pod domem Slepiana to nic innego niż prześladowania religijne i zaatakowała Chrześcijan za nieprzestrzeganie cudzych przekonań religijnych.
 • W wyniku procesu o bezprawny atak Slepiana, organizator pikiety przeciw aborcji pod domami w stanie Nowy Jork, został uznany winnym niezgodne go z prawem działania i skazany na 500 dolarów grzywny i 6 miesięcy poz bawienia wolności.
 • W Kanadzie, czołowym zwolennikiem aborcji jest dr Henry Morgentaler, inny ocaleniec, który przeżył obóz koncentracyjny, i stał się jednym z najbardziej dochodowych, płodnych i znanych w Kanadzie dostawców zabiegów aborcji, który jawnie afiszował się lekceważeniem kanadyjskiego prawa i utworzył nielegalne kliniki w Kanadzie, gdzie przeprowadzane były aborcje w jaskrawej sprzeczności z prawem kanadyjskim, a temu procederowi ochronę dawali przez lata kanadyjscy policjanci. Morgentaler kiedyś powiedział:

Zajęło mi lata, aby pozbyć się tego obrazu z pamięci [swojej bezradno ści w obozach koncentracyjnych]. A do tego, to było absolutnie koniecz ne, aby sprzeciwić się władzy – bez względu na jej rodzaj”.

Jest to smutna rzeczywistość, ale Morgentaler stał czymś w stylu ikony w Ka- nadzie, człowiekiem, który jest czczony jako mistrz praw na rzecz kobiet.

 • W 2005 roku, Henry Morgentaler, w tym czasie miał 82 lata, otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie prawa na Uniwersytecie Western Ontario.
 • Morgentaler mówił przed publicznością, że bierze udział w tym święcie in nych otrzymujących ten zaszczytny tytuł i wierzy, że jego praca nad tym, aby aborcja była bezpieczna i legalna jest czymś, co przyniesie korzyść społeczeństwu”,
 • oraz zachęcając innych absolwentów do walki o swoje prawa.
 • Sondaże pokazują, że większość Kanadyjczyków jest za aborcją i na pewno wielu Kanadyjczyków ma ten punkt widzenia z powodu w dużej mierze wpływów Henry Morgentalera.

I teraz mamy to, jak na dłoni. Mimo, że jest faktem istnienie znacznego zaan gażowania Gojów w branżę aborcyjną w tym kraju, to z pewnością faktem jest również nieproporcjonalna nadreprezentacja żydów, zwolenników prawa do aborcji, a także odsetek wynoszący ok. 50 % żydów dostawców zabiegów i właścicieli klinik aborcyjnych;

 • oszałamiający fakt zważywszy, że żydzi w tym kraju stanowią jedynie oko- ło 2% populacji. [przypuszczalnie ponad 3%]

baby-200x200I dlaczego tak się dzieje? Bo oni nienawidzą Go jów i będą promować nasze zniszczenie za pomo cą wszelkich środków będących w ich dyspozycji.

Oczywiście są żydzi, którzy sprzeciwiają się abor cji, ale jest wśród nich wielu, którzy nie tylko tolerują, ale dążą do możliwie największej skali mordu z użyciem aborcji.

 • I oni nie tylko naciskają na te zabiegi w początkowej fazie ciąży,
 • ale wielu z nich nie ma wątpliwości, że aborcja może być wykonywana w każdym okresie ciąży z przyczyn nie dotyczących ryzyka matki przed utra tą życia lub zdrowia czy rażącego stanu nieprawidłowości płodu.
 • Oni uważają za coś całkiem normalnego możliwość dokonania zabiegu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

To jest po prostu kolejna część programu żydowskiej supremacji, aby znisz- czyć wroga, Gojów, bez względu na to, co muszą zrobić, aby zapewnić sobie nasze zniszczenie.

 • Jesteśmy tym, co stoi im na drodze do pomyślnej realizacji swego własnego programu.

Muszą być również po przeciwnej stronie. Chociaż ja osobiście nie wzywam do całkowitego zakazu aborcji, uważam, że aborcja na życzenie stała się trage- dią narodową, jaka prowadzi do zniszczenia blisko miliona amerykańskich nienarodzonych dzieci rok w rok, niektórych z nich w fazie, gdy płód jest wy- raźnie zdrowy, dobrze rozwinięty i może bezpiecznie przyjść na świat.

INCOG: nie mogę nawet myśleć o tym niewiarygodnie chorym ludzkim wysypisku śmieci w linku poniżej, a co dopiero pisać coś na ten temat!

http://www.lifenews.com/2013/04/19/gosnell-worker-baby-surviving-abortion-swam-in-toilet-trying-to-live/

Artykuł tymczasowo podwieszony/ admin – przygotował: Pluszowy Miś
Za; http://polskawalczacastopsyjonizmowi.com/2013/04/26/aborcja-koszerny-mord/#more-43035
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, HISTORIA WSPÓLCZESNA, HOMOSEKSUALIZM-FEMINIZM-ABORCJA, JUDAIZM - ŻYDZI, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, WALKA Z WIARĄ KATOLICKĄ. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.