Istnieje 15 metod zniszczenia Twojej Oczyzny

Fragment książki Henryka Pająka “Chazarska dzicz panem świata”– cz.3- “Czas skorpionów”; za: www.zionistwatch.wordpress.com

www.zwoje-scrolls.com -

Jak żydowscy hegemoniści rujnują Amerykę (odnosi się to także do każdego kraju europejskiego). Dokonałem aktualizacji mojej listy metod niszczenia Ameryki przez żydowskich suprematystów. Lista dostarcza dobrych argu mentów dla neofitów anty- syjonistycznego ruchu oporu oraz przeciw ży- dowskiej supremacji w świecie. Lista pokazuje niezliczone sposoby żydow skiego ekstremizmu niszczącego inne kraje. Jest to szybki i łatwy sposób by oświecić i wyedukować naszych ludzi (Amerykanów i Europejczyków), przygotowując ich do zmagań o przeżycie, które muszą podjąć i wybrać walkę, jeśli naprawdę myślą o przyszłości swoich dzieci jako wolnych ludzi na naszej planecie. 

Żydowscy dyktatorzy po prostu dokonują mordu na nas, mordują nasze du- sze, mordują naszego ducha i wolę, zabijają naszą dumę i mordują nasz na ród. Ich polityką i celem jest zabijanie nas. Musimy otwarcie przedstawić okropną rzeczywistość i porażającą prawdę w sposób możliwy do zrozumie- nia przez ludzi. Sądzę, że lista poniższa jest krokiem w tym kierunku. – PATRICK GRIMM

1- Zniszczyli naszą dumę z naszej historii a naród tracący poczucie i sens swojej historii, przestaje być narodem.

2 – Oczernili naszych Ojców Założycieli jako “rasistów”, “białych właścicieli niewolników”, lekceważąc zupełnie ich rolę w ustanowieniu republiki parla-mentarnej.

3 – Wynaleźli i rozwinęli ideę “multikulturalizmu” (multi-kulti), dowartoś-ciowując, promując każdą kulturę bez względu na stopień zacofania i barba-rzyństwa, potępiając i poniżając zachodnio-europejską kulturę białego człowieka.

 • Susan Sontag jako żydowsko-marksistowska intelektualistka o osobowości oprycha, oświadczyła, że “biała rasa jest nowotworem na ciele ludzkości”.

4 – Wyrugowali naszą religię chrześcijańską i dziedzictwo cywilizacyjne ze sfery publicznej przy użyciu niezliczonych zastępów kadr judeo-rewolucyj- nych, takich jak Anti-Defamation League i American Civil Liberties Union, w szczególności zaś zastępów prawników z tych organizacji.

 • Nasze dzieci będą wkrótce wzrastać w społeczeństwie pozbawionym jakich kolwiek odniesień do chrześcijaństwa, w społeczeństwie bez najmniej- szych śladów Biblii, Chrystusa i Krzyża. 
 • Zamiast naszej religii mamy zapaloną menorę w Białym Domu na święta Chanuki.
 • Jedyną religią nie podlegającą kpinom Hollywood jest judaizm.

5 – Otworzyli nasze granice, z szyderczą satysfakcją zezwalając wszelkim mę- tom Trzeciego Świata na osiedlanie się, aby ostatecznie zastąpić nas jako białą większość. Javitsowie, Lautenbergowie i Cellerowie skrupulatnie opra- cowali nowe prawodawstwo, jednocześnie twardo wspierając ustawodawstwo Izraela na fundamencie zasady, że “Izrael tylko dla żydów”.

6 – To oni stworzyli, wypromowali, spopularyzowali, ciągnąc krociowe zyski, pornografię w każdej postaci i perwersyjną rozrywkę. 

 • To właśnie z rzekomo “wybranego ludu” rekrutuje się 90% amerykańskich porno-zboczeńców. 
 • To właśnie Hollywood pod ich władaniem, przy pomocy produkcji filmo- wych, zainfekował społeczeństwo ideą zmiany żon (tzw. “małżeństw cywilnych”), pedofilią, koprofilią, wyuzdanym seksem, narkomanią, alkoholizmem i rozwiązłością.
 • Następnym zboczeniem na tej liście jest zoofilia, która praktycznie już jest spopularyzowana przez zrealizowany film o kopulacji ludzi z końmi.

7 – Wyciągnęli na powierzchnię życia społecznego homoseksualizm i uczynili z niego równoprawną normę zachowań seksualnych. 

 • Sodomia jest traktowana w ich produkcjach filmowych i mediach jako nor malne zachowanie, pełne radości i warte bezwstydnego upowszechnienia w każdy możliwy sposób.
 • To oni ustanowili w wymiarze społecznym, finansowali i torowali drogę każdej grupie homoseksualistów w Ameryce. 
 • Zwalczanie popularyzacji tego gnoju nazywane jest ciemnotą i reakcjoniz- mem (homofobią).

8 – Zbrodniarze ci dokonali tzw. “prania mózgu” naszym dzieciom, kontro- lując instytucje tzw. szkolnictwa wyższego, nasączyli umysły naszych dzieci marksizmem, dekonstruktywizmem, relatywizmem, autonienawiścią i łgar- stwem o pluralizmie, różnorodności i tolerancji. Te rozmaite “izmy” są zgub nymi oszustwami negującymi wszystkie nasze pozytywne “izmy”, takie jak:

 • patriotyzm,
 • altruizm,
 • indywidualizm,
 • nacjonalizm, itp. 
 • Żydowscy wykładowcy akademiccy tacy jak Noel Ignatiew, wprost i bez obaw, nawołują do “uśmiercania cywilizacji białych”, napotykając jedy nie piskliwe głosy protestu.

9 – To oni obalili nasz rząd! To oni, syjoniści, kontrolując nasze media, zarów no prasę i telewizję, kontrolują dwie największe partie polityczne i najwyższe kręgi rządowe, czyniąc poddaną swoim interesom politykę wewnętrzną i za graniczną – obie prowadzone w sprzeczności z interesem euro-amerykańskiej większości, czyniąc nas dziecinnie nieporadnymi w samoobronie. 

 • Najazd na Irak,
 • atak terrorystyczny z 11 września i prawdopodobny napad na Iran w naj- bliższej przyszłości to są rezultaty syjonistycznego podboju najpotężniej- szego państwa na Ziemi i realizacji ich interesów przez USA.
 • Amerykańscy podatnicy płacą obecnie sześć miliardów dolarów rocznie w postaci pieniędzy i uzbrojenia temu bandyckiemu krajowi. 
 • W zamian otrzymują jedynie nienawiść całego świata i karny wzrost cen na ropę naftową jako retorsje świata arabskiego.

10 – Wtłoczyli w głowy naszym dziewczętom i kobietom ordynarną propagan- dę radykalnego feminizmu a dzięki permanentnej akcji propagandowej o ak- centach antymęskich, antymalżeńskich i antyrodzinnych, za pomocą ksią- żek, wykładów i kursów uniwersyteckich, organizowanych przez Steinerów, Friedmanów i Abzugów,

 • bardzo dużo kobiet postrzega obecnie małżeństwo i posiadanie dzieci jako przeszkody na drodze do ich wolności (“samorealizacji”).
 • Konsekwencją tego jest dramatyczny spadek współczynnika urodzeń wśród białych.

11 – Uczynili z dzieciobójstwa (aborcji) swego rodzaju sakrament. Planned Parenthood (Planowe Rodzicielstwo), National Abortion Rights Action League (Narodowa Liga Akcji Praw Aborcyjnych) i każdy inny rodzaj lewac kiej, proaborcyjnej propagandy i dostawy usług aborcyjnych, są od początku do końca dziełem “ludu wybranego”

 • Nieograniczone i żywiołowe dzieciobójstwo (aborcja) na życzenie jest wychwalane i nachalnie propagowane w kontrolowanych mediach jako niezaprzeczalne dobro społeczne w USA.
 • Trzydzieści kilka lat po procesie sądowym “Roe versus Wade” (o prawo do aborcji) i ponad czterdziestu milionach dokonanych aborcji, z ich inspi-racji, te same kręgi i środowiska ciągle zachęcają i pochwalają te zbrodnie.
 • I te, w większości organizacje “praw” proaborcyjnych, kierownictwa któ- rych obsadzone są przez żydów
 • oraz olbrzymi procent “lekarzy”-aborterów, będących także żydami, nobi- litowały ostatecznie zabijanie dla samego zabijania.

12 – Wciskają nam pięknie opakowane i podstępne kłamstwa egalitarystycz- ne. Wszystkie rasy są (rzekomo) równe pod względem inteligencji, moralno- ści, osiągnięć i możliwości, za wyjątkiem oczywiście jednej.

 • Żydowska “rasa”, jak to sami ich przywódcy nazywają swój lud, jest prok- lamowana przez żydowskich antropologów, jako nadrzędna.

Kłamstwa takich żydów jak Montague, Gould i Franz Boos, zainfekowały i wyparły prawdziwą naukę. 

 • Według tych szarlatanów, żydzi są wyjątkowo inteligentni, wyjątkowo mo- ralni i są wspólnotą, która stoi ponad wszystkimi innymi w swej władzy zwierzchniej.
 • Oni rzeczywiście wierzą, że otrzymali od Boga prawo do rządzenia nami.
 • Krytyka ich niszczycielskiej władzy jest najbardziej skandalicznym społe- cznym tabu. 
 • Jej konsekwencją może być utrata reputacji, środków do życia oraz usunię cie kogokolwiek, bez względu na wcześniejszy szacunek jakim ktoś wcześ niej się cieszył, poza nawias “przyzwoitych ludzi”.

13 – To oni są motorem i beneficjentami społecznego eksperymentu zwanego “integracją” rasową, poronionego eksperymentu, który unicestwia Euro-Ame rykanów. 

 • Wraz z żydowskimi ekstremistami u steru ruchu na rzecz czarnych, “kie- rowanego” przez ich marionetkę Martina Luthera Kinga-juniora, szarla- tana, plagiatora i uwodzicielskiego pastora, którego mowy i artykuły były produktem żydokomunistycznego prawnika Stanley’a Levinson’a – prawa białych Amerykanów zostały zmiażdżone  jakby walcem drogowym.
 • Dokonano tego z pomocą gorliwych i wylewnych żydowskich mediów zde- terminowanych i podążających ku pomniejszeniu na zawsze władzy i siły Euro-Amerykanów.
 • Ci żydowscy wywrotowcy założyli NAACP i kierowali tą organizacją aż do lat siedemdziesiątych XX wieku, nie dla korzyści czarnych ale jedynie w celu użycia ich w roli “proletariatu” ostatecznie utwierdzającego żydows ką hegemonię nad instytucjami Ameryki na dłuższą metę poprzez obniża nie poziomu edukacji i otumanianie białych i zwiększanie poziomu prze mocy, gwałtów i morderstw wśród białej większości. 
 • Współczynnik 60% przestępstw popełnianych z użyciem siły przez czar- nych w naszym kraju, jest starannie skrywany przez media głównego nurtu, w większości w syjonistycznych rękach.
 • To w istocie jest próba ukrycia przed oczyma rozwścieczonych białych, kompromitującego fiaska i ruiny oszustwa “integracji”.

14 – Zagarnęli nasz język i używają go w celach propagandowych z niewielką pomocą ze strony sterowanych przez syjonistów marionetek -idiotów.  Obec- nie “rasistą” jest ten, kogo przeraża przestępczość czarnych i odczłowiecza- nie naszych białych kobiet i dzieci przez gwałty i morderstwa.

 • Rasistą” jest ten kto nie chce aby biali ludzie zostali starci z powierzchni ziemi na zawsze. 
 • Antysemitą” nie jest już ten kto nienawidzi żydów ale ten kogo nienawi- dzą żydzi. 
 • Ktokolwiek ośmiela się głośno wypowiedzieć uwagę na temat ich chorego, makabrycznego, antyeuropejskiego credo śmierci, obecnie wcielanego w życie przeciwko nam białym, jest przyrównywany do nazistowskiego tę- paka bez opaski na ramieniu i bez brązowej koszuli.
 • Dotyczy to sporej części społeczeństwa obecnie już obudzonego, z rosnącą świadomością prawdziwości perfidii żydowskich hegemonów.

15 – Kontrolują naszą walutę przy pomocy fałszerskiej instytucji zwanej Fede- ral Reserve i jego pępowiny łączącej z żydowskim kartelem bankowym Roths-childów, kierowanym z finansowego centrum światowego żydostwa, ulokowa- nego w Londynie. 

 • Od 1913 roku, z małymi przerwami, przez całą historię USA, żydzi zatopili swoje wampiryczne kły w naszą narodową walutę. 
 • To ogniwo dominacji, bardziej niż jakiekolwiek inne, musi być złamane, rozbite, a cugle muszą być odzyskane przez naród i rząd naszego kraju, wyrwane z łap prywatnych korporacji, obsadzonych od góry do dołu przez żądnych władzy, chciwych, żydowskich, ekstremistycznych materialistów i międzynarodowych bankierów, którzy są bez reszty globalistami, inter-nacjonalistami pragnącymi rabować amerykański naród z jego środków do życia i prawa do życia, jak to już wcześniej Ojcowie Założyciele nas ostrze- gali.

Dopóki nie zrzucimy z naszych pleców tej bankowej władzy, dopóty będzie my pod jarzmem talmudycznej tyranii. Będziemy bankrutami i poddany- mi strukturze ich mrocznej mocy…

Wszystko co tutaj napisano może być z łatwością zweryfikowane. Żydzi, w ogromnej większości syjoniści z natury, doskonalą każdy ruch i dzieło, które obecnie zagrażają zniszczeniem nas i doprowadzeniem nas na skraj unices-twienia.

 • A teraz Lewiatan syjonizmu i talmudycznego judaizmu rozciąga swoje macki na każdy aspekt życia naszego kraju, na każdy naród i każdą kulturę na naszej planecie.
 • Wraz z jego ekspansją rozprzestrzenia się rozpusta, rozpasanie i rozłamy wśród wszystkich narodów, galopująca erozja tradycji i cywilizacji.

Cóż możemy uczynić żeby to powstrzymać? Czy będziemy się bać i drżeć przed głupawym, oszukańczym bełkotem o “antysemityźmie” i “nienawiści”, czy też powstaniemy do walki o przetrwanie cywilizacji?

 • Zależy to od nas wszystkich, chrześcijan zarówno z prawa jak i z lewa, od umiarkowanych muzułmanów, którzy unikają przemocy, od uczciwych antysyjonistycznych żydów i w końcu od ludzi bez żadnych szczególnych przekonań religijnych.

WSZYSCY MUSIMY ZNISZCZYĆ ZŁO, MROK SYJONIZMU I ŻYDOWSKIEJ HEGEMONII […]

Za; Istnieje 15 metod zniszczenia Twojej ojczyzny –  http://polskawalczacastopsyjonizmowi.com/2013/04/22/istnieje-15-metod-zniszczenia-twojej-ojczyzny/
Ten wpis został opublikowany w kategorii EDUKACJA, FINANSJERA ŚWIATOWA, JUDAIZM - ŻYDZI, SPOŁECZNO-POLITYCZNE, TOTALITARYZM, USA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.